Experiments in Economics: Playing Fair with Money

ReviewAuteur: Siger . datum reacties: 3

Het boek "Experiments in Economics: playing fair with money" van Ananish Chaudhuri (2009) beschrijft een nieuwe evolutie in het economisch denken, die ook invloed zal hebben op filosofische en antropologische vraagstukken.

Het boek behandelt vier thema's: billijkheid in overeenkomsten; vertrouwen en betrouwbaarheid; samenwerking in sociale dilemma's; en samenwerking in organisaties.

Filosofie van de vervaldatum (1): Over de zaak-Muffinman en de economische crisis

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 2

De zaak-Muffinman gaat over Steven De Geynst. Die loopt het gevaar veroordeeld te worden tot 6 maanden cel met uitstel, omdat hij 2 zakken muffins gestolen uit de open afvalcontainer van een supermarkt. Nu deze 'Muffinman' in beroep is gegaan tegen de uitspraak, is er veel media-aandacht gekomen en is ook duidelijk dat er verwarring is over welke misdaad hier net gesproken wordt: diefstal, volksgezondheid, een moderne Robin Hood? Ik heb de indruk dat er enkele filosofische kwesties schuilgaan achter die verwarring. In deze eerste bijdrage wil ik daarom even ingaan op de zaak-Muffinman, en helder maken wat de verschillende vragen en problemen zijn die spelen in deze zaak en om dan in mijn ogen inderdaad te stoten op wat ik zal noemen, de filosofie van de vervaldatum.

Do It Yourself: activisme, maar ook rage, ook modetrend, ook?

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 17

De Groene Amsterdammer van 21 juni 2012 poneert het thema Do It Yourself (we worden steeds zelfredzamer). Het is het klaroensignaal dat ik nodig had om de boodschap eindelijk uit te dragen: DIY is hét nieuwe uithangbord van de ontevreden burger, en kan beschouwd worden als de enige politieke en maatschappelijke stroming waar mensen zich en masse achter willen scharen. Het lijkt een logisch gevolg van het feit dat het vertrouwen in kerk en staat en bank zoek is: men is zo vaak en consequent teleurgesteld dat men alternatieve vormen van verwezenlijking zoekt.

De missing link in consumentenactivisme

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 1

In het boek 'Ondergang' vertelt Jared Diamond het verhaal van instortende beschavingen onder meer door invloed van een verontreinigd milieu, ontbossing en verminderde landbouwopbrengsten enzoverder. Het is zijn pleidooi om mensen te doen nadenken over ecologische impacten, en is een spraakmakend boek dat op zichzelf veel stof tot nadenken bevat. Ik wil het hier echter hebben op het pleidooi dat Diamond aan het einde van zijn boek, waarin hij mensen aanzet om te vechten voor een betere en milieuvriendelijke wereld. Hij gaat immers in op het idee van consumentenactivisme, en dit deed me denken aan enkele onderbelichte aspecten van mijn blog over DIY activisme (24 juni 2012).

Het economisch gebruik van godsdienst in vroege beschavingen

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 3

De geschiedenis van beschavingen begint waar de eerste geschreven bronnen zijn verschenen - in het Midden-Oosten, in het gebied dat men nog de Vruchtbare Sikkel noemt. De eerste prominente beschaving was het Sumerische volk, een volk met een eigen godsdienst en sociale structuur die zich poneerde op het grotere gebied van het Midden-Oosten, en een volk waarvan de herkomst niet zo duidelijk is (en voor ons ook niet zo relevant).

Er lijkt (op basis van wat ik lees) een consensus dat het ontstaan van vroege beschavingen enkel mogelijk was door de voedseloverschotten die de ontwikkeling van gevorderde landbouw met zich meebracht, en het ontstaan van een klasse van 'specialisten', die zich konden wijden aan andere zaken dan voedselvergaring, jacht of roof van goederen. Bij de Sumeriërs waren dit de priesters, die een leidende klasse werden en die hun bestaan konden motiveren vanuit de typerende Sumerische godsdienst. De priesters konden verder hun ...

Economisch denken

In de blog: : Wereldvreemd datum reacties: 3

Economie beschouwt zichzelf als de wetenschap die de mens als consument bestudeert. Daarbij gaat het om de markt, om goederen en diensten, om vraag en aanbod, om winst en verlies, om efficiëntie, groei, en nutsmaximalisatie. Daarbij gaat het niet primair om mensen als persoon, maar om economieën als geheel, waarbij een economie een groep mensen is die onderling handel drijft, produceert en consumeert. Het belangrijkste criterium voor de kwaliteit van een economie is het inkomen per hoofd, gerekend in valuta.

Heidegger en eekhoorns

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 54

De vroege Heidegger probeert een nieuw fundamenteel onderscheid te vinden tussen de mens en andere dieren. Hij wil niet verwijzen naar taal, want het nut van communicatie is voor mens en dier hetzelfde : het is een expressie om andere wezens in een bepaalde toestand te brengen, een alarmering of een verleiding bijvoorbeeld. Dat kan ook met niet-talig gedrag en dus is taal niet fundamenteel.

Hij wil ook niet verwijzen naar geheugen, want het nut van geheugen is om bepaalde terugkerende contexten te herkennen voor wat ze zijn, kortom elke vorm van leergedrag. Ook hier geen fundamenteel onderscheid.

Zijn uiteindelijke antwoord is curieus, en verwijst een beetje naar religie: het afwijzen van onmiddellijke begeerte (volgens Heidegger enkel mogelijk door een volledig begrip van tijd). Dieren kunnen volgens Heidegger niet anders dan hun begeertes volgen, terwijl mensen hun onmiddellijke begeerte kunnen opgeven ter wille van een hoger doel.

Het verhaal van fosfor

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 5

Deze video behoeft geen commentaar. Het is een (oud) verhaal over meststoffen, maar met een (nieuwe) draai.

DE BETUTTELING VAN HET POWERFEMINISME

In de blog: : Martinesfilosofie datum reacties: 36

In mei van dit jaar kwam PvdA-minister Jet Bussemaker op moederdag met de stelling dat vrouwen in Nederland hun talenten verspillen en teveel teren op de zak van hun echtgenoot. Ik had op Bussemaker’s stelling al eerder willen reageren, ware het niet dat ik in mei van dit jaar een jongetje op de wereld heb gezet die, zich lavend aan de moederborst, probeert te wennen aan een nieuw bestaan buiten de baarmoeder. Nu het bewuste mannetje alweer 6 maand is, heb ik weer wat tijd om aan de filosofie te wijden. Het verwijt van Bussemaker (want een stelling valt het niet echt te noemen, het is een verwijt aan de Nederlandse vrouw dat ze haar talenten verspilt), komt niet uit het niets. Eerder was het al Heleen Mees (“Weg met het deeltijdfeminisme!”) die de Nederlandse vrouw luiheid verweet.

Wat is nou toch dat ‘neoliberalisme’ dat iedereen verkeerd begrijpt?

In de blog: : Porphyrios datum reacties: 27

Op Joop.nl verschijnt een eindeloze stroom artikelen waarin men groteske onzin over het liberalisme debiteert op grond van een klaarblijkelijk universeel onbegrip over het ‘neoliberalisme’: telkens wordt het neoliberalisme aangewezen als de bron van al het kwaad in de wereld maar men begrijpt niets van de relatie ervan met het liberalisme of wat het neoliberalisme (of liberalisme) überhaupt is. Zo meent bv. Caspar Visser ’t Hooft dat liberalisme synoniem is met neoliberalisme en daarmee antidemocratisch is (http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/31926_de_democratie_ligt_voor_ons/) en meent Theo Brand op omgekeerde wijze dat het liberalisme juist tegenover kapitalisme staat en dat het socialisme het echte liberalisme is (http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/31951_hoelang_verwarren_we_liberalisme_nog_met_kapitalisme/). Ik zal daarom uitleggen hoe het zit en als nu de auteurs van Joop.nl dit stukje zouden lezen (quod non) dan zou dat de mate van onzin op Joop enorm kunnen doen dalen (en ...