Van 'iets' naar iemand

In de blog: : Emanuel Rutten datum reacties: 43

Het lijkt niet onredelijk te veronderstellen dat de hele werkelijkheid uiteindelijk teruggaat op een allerlaatste absolute metafysische grond. Maar wat is dan haar aard?

Emanuel Rutten en zijn argument voor God

In de blog: : Admin datum reacties: 31

Filosofie.be kent blogger Emanuel Rutten als de man die een studie maakt naar het begrip van een Eerste Oorzaak als verklaring van al wat bestaat. Zijn ambitie reikt echter verder: hij wil aannemelijk maken dat zo’n Eerste Oorzaak geestelijk en dus bewust is. Of hij dan bedoelt dat die oorzaak als een persoon kan worden beschouwd? - dat moet u aan hem vragen. In elk geval heeft de ambitie van Rutten ervoor gezorgd dat de Standaard hem gevraagd heeft naar zijn argumentatie, die alles heeft van een godsbewijs. Het artikel vindt u elders: hier vatten we de filosofische uitwisseling even samen.

Aanvulling 1 van deze tekst op: 28 april 2012

Waarom God niet bestaat

In de blog: : Porphyrios datum reacties: 28

Emanuel heeft de discussie over het wel of niet bestaan van God flink opgeschud. In deze blog zal ik iets zeggen over waarom ik er alle vertrouwen in heb dat God niet bestaat. Ik merk vooraf op dat ik eerdere, beroemde atheïstische pamfletten, zoals die van Russell en in ons taalgebied Philipse, niet heb gelezen: ik neem aan dat mijn gedachtengang deels met die van hen zal overlappen waarbij ik slechts kan hopen toch een originele en minstens zo overtuigende bijdrage te hebben geleverd. Ook ga ik niet in wat je zoal onder God zou kunnen verstaan: het is voor mijn betoog voldoende dat God een bovennatuurlijke entiteit is en wordt gedacht als in ieder geval de persoonlijke Schepper en hemelse Rechter (de meest abstracte, metafysische ‘God van de filosofen’ – zoals die van Spinoza – wordt dus buiten beschouwing gelaten).

Over Porphyrios' betoog 'Waarom God niet bestaat'

In de blog: : Emanuel Rutten datum reacties: 17

In deze bijdrage ga ik in op Porphyrios' betoog 'Waarom God niet bestaat'. Ik zal mij rechtstreeks tot Porphyrios richten, in plaats van over hem te spreken. Dit omdat de tekst van deze bijdrage eerder al als reactie onder Porphyrios' betoog verscheen en ik geen reden zie om mijn aldaar gehanteerde rechtstreekse aanspreekstijl hieronder ineens te veranderen.

Swinburne's probabilistische case voor theïsme

In de blog: : Emanuel Rutten datum reacties: 113

Afgelopen week vond aan de Vrije Universiteit een Veritas debat plaats tussen Richard Swinburne en Herman Philipse. Inzet was de vraag of er goede rationele argumenten zijn voor het bestaan van God. Het werk van filosoof en atheïst Philipse is in ons taalgebied natuurlijk redelijk goed bekend. Dit geldt echter in veel mindere mate voor dat van filosoof en theïst Swinburne. Hieronder vat ik de kern van Swinburne's openingsbetoog samen, daarbij onder andere dankbaar gebruikmakend van de 'hand-out' die aan het begin van het debat werd uitgereikt.

De paradox van het geluk

In de blog: : Porphyrios datum reacties: 9

Terwijl sommigen zich uitputten in rationele godsbewijzen denk ik dat ‘geloof’ een puur praktische zaak is: het vervult een bepaald praktisch verlangen. Maar dat verlangen of religieuze geneigdheid is naar mijn idee niet iets waarmee de mens geboren wordt en dat in een hersenscan zou kunnen worden aangetoond, zoals bv. Philipse lijkt te geloven, maar is een reactie op een ‘existentieel’ probleem waar elk mens mee wordt geconfronteerd. In dit blog leg ik uit wat ik daarmee bedoel.

Is geloof volgens Kierkegaard onredelijk?

In de blog: : Emanuel Rutten datum reacties: 81

Wie zich bezighoudt met het ontwikkelen van rationele argumenten voor het bestaan van God krijgt met enige regelmaat te horen dat een dergelijke activiteit in strijd is met het existentiële levensproject van één van de belangrijkste christelijke denkers uit de geschiedenis, namelijk Kierkegaard.

Intrinsieke waarden

In de blog: : Wereldvreemd datum reacties: 61

Er schijnt een beweging te zijn die het vrijwillig uitsterven van de mensheid nastreeft. Volgens Pascal Bruckner in de Volkskrant van 16 juni "een club voor mensen die besloten hebben zich niet voort te planten" die heeft aangekondigd "iedere keer dat er weer iemand besluit om niet nog iemand toe te voegen aan de snelgroeiende miljarden mensen die deze uitgemolken planeet nu al bevolken, breekt er weer een straaltje hoop door in de duisternis. Als alle mensen besluiten om zich niet meer voort te planten, zal de biosfeer van de aarde zich kunnen herstellen in zijn eerdere glorie". Ik snap daar niets van. Nog afgezien van de vraag in hoeverre de planeet zal terugkeren naar een toestand zoals die bestond voordat er mensen op leefden, vraag ik me af waar je het "uitgemolken" zijn van onze planeet aan af zou moeten meten en wie dat straaltje hoop moeten koesteren als ...

Een argument tegen God (over interne en externe eenheid)

In de blog: : Porphyrios datum reacties: 183

Volgens Freud hebben drie theorieën de zich van oudsher superieur wanende mens neergehaald en daarom geschokt: Copernicus’ leer dat de Aarde om de zon draait (dus dat wij niet in het middelpunt van het universum staan), Darwins leer dat de mens van de aap afstamt (dus dat de mens niet het doel en de bekroning van de schepping is maar slechts een dier onder de dieren en een toevalsproduct) en Freuds eigen leer dat de mens deels wordt geleid door het onbewuste (dus dat de mens niet bewust en vrij is). De evolutietheorie ‘krenkt’ echter niet alleen de mens door hem te ‘degraderen’ tot louter natuur, maar staat sowieso ook op gespannen voet met het traditionele geloof in een almachtige Schepper. Weliswaar hebben veel moderne gelovigen op wetenschappelijke gronden de evolutietheorie geaccepteerd en deze met hun geloof ‘verzoend’, zodat zij de evolutietheorie niet ontkennen maar geloven dat God de evolutie ...

Is God goed?

In de blog: : Emanuel Rutten datum reacties: 556

In de Bijbel kunnen passages worden aangetroffen waarin gelovigen worden aangespoord om de redelijkheid van hun geloof inzichtelijk te maken voor zichzelf en anderen. Paulus stelt in zijn brief aan de Romeinen bijvoorbeeld dat ieder mens het bestaan van God uit de schepping kan afleiden en Petrus wijst er in zijn eerste brief op dat christenen te allen tijde bereid moeten zijn om een redelijke verantwoording af te leggen voor de hoop die in hen is. Wat behelst een dergelijke verantwoording?

De wereld is wat die is

In de blog: : Wereldvreemd datum reacties: 73

De wereld is wat die is. Niks mis mee, zou je zeggen. Wat zou de wereld anders moeten zijn? Maar nu we het er toch over hebben ... wat is de wereld dan?