Scepticisme

In de blog: zero reacties: 118 pdf print

Het sceptisch uitgangspunt, zoals blijkt uit het denken van Hume, komt erop neer dat het niet logisch aanneembaar is dat wat wij (sociaal) aannemen als natuurwetten ook werkelijk zal gelden voor de eeuwigheid hierna.

Hierbij beroept de argumentatie zich op een eindige tijd die verstreken is en een oneindige tijd die nog kan komen. Hierbij is een eindige hoeveelheid waarnemingen en ervaringen nooit voldoende om iets over de toekomst te zeggen, en is er geen enkele waarschijnlijkheid vanuit een eindige hoeveelheid tijd naar een oneindige tijd. De waarnemingen uit een eindige tijd of beperkte periode zijn nooit relevant voor de eeuwigheid.

Helaas zit er een fout in die redenering, namelijk de aanname van een nog te komen oneindigheid. Men kan dat net zomin weten als of de natuurwetten geldig blijven. Stel de toekomst duurt nog maar een beperkte periode, dan is de kans of waarschijnlijkheid dat het blijft zoals het was heel wat groter. Dus helaas bijt de sceptische slang in haar eigen staart.

Voor de rest is de aanname van bijvoorbeeld het causaliteitsprincipe nog wel een idee, en geen bewezen feit, en zou je kunnen zeggen dat we nooit ontsnappen uit de wereld van ideeën. Je kunt causaliteit niet zien, alleen concluderen, en de conclusie is dan gebaseerd op aannames. Er zijn altijd tegenovergestelde aannames mogelijk, zoals of er nog een oneindigheid aan tijd komt of niet. We kunnen elke dag een mogelijkheid wegstrepen dat de wereld/het universum die dag zou vergaan, maar je hebt aan die kennis niets.

Mogelijk willen we wel dat we aan die kennis wat hebben, in welke geval we dus hopen dat de toekomst een eindigheid heeft.

Een herijking van de filosofie ten aanzien van het scepticisme, nu duidelijk is dat het scepticisme een slang is die in haar eigen staart bijt.

Emmanuel Kant komt op een splitsing van werelden uit, Schopenhauer verdedigt boven als de wet van de toereikende grond (causaliteitsbeginsel) en Nietzsche geeft weer aan niets van Hinterwelten (werelden achter deze wereld) te willen weten, en dus waarschijnlijk ook de noumenale wereld niet.

Maar het begint bij Kant met een acceptatie van het sceptische beginsel dat we niet kunnen weten, wat zoals we zagen gebaseerd is op iets dat we niet kunnen weten, namelijk of de toekomst oneindig is of niet.

De conclusies kunnen dus niet geldig zijn, ook niet met betrekking tot een kenbare en onkenbare wereld van dingen an sich.

Elke aanname heeft de mogelijkheid van een tegengestelde aanname, waarvan de waarheid onbepaald is.

Dus de aanname van een noumenale wereld net zo, of de aanname van een causaliteitsbeginsel. Het is de sociaal geaccepteerde waarheid, wat we willen aannemen, wat van belang is voor de praktijk van alle dag. Nu bestaan er, binnen de relaties van ideeen, wel logische relaties, zodat als men onlogische zaken aanneemt al gauw vastloopt. De logica, binnen de concepten van ideeen, is alles wat we hebben.

Het is bijvoorbeeld wel zo dat causaliteit logisch aanneembaar is. Wat zal nu geen oorzaak hebben? Maar dan komt men ook logisch bij een beginsel dat bestaan haar eigen oorzaak heeft in symmetrie, of een symmetrische relatie, en is een spontaan ontstaan van deeltje en anti-deeltje, zonder oorzaak eerder in de tijd, dus ook logisch.

En is bijvoorbeeld logisch dat als de toekomst nog oneindig duurt, dat dan van alles het tegenovergesteld ook moet gebeuren, maar als dat op effectieve wijze zal gebeuren hoeft de toekomst niet eeuwig te zijn, dat is ook logisch omdat dan elk proces haar eigen anti-proces is.

Er zal de sociaal geaccepteerde waarheid zijn die recht doet aan gevoelens van mensen. Dat bepaalde zaken onrechtvaardig zijn en andere terecht. Volkomen hypocriet waarschijnlijk. Die waarheid heeft niets te maken met waargenomen fenomenen, wat men bevestigd wil zien ziet men bevestigd, en wat men niet bevestigd wil zien, ziet men niet bevestigd.

En herijking van de filosofie komt uit bij wel of niet een plaats betrekken om de verdediger te zijn van een meer of minder sociaal geaccepteerde waarheid. Het is vrij makkelijk om de sentimenten van mensen te gebruiken en te doen alsof je een sociaal geaccepteerde waarheid verdedigt. Filosofie als denkavontuur, om niet zozeer een verdediger te zijn, als wel de verschillende waarheden langs te gaan, dat is dus anti-politiek.

Maar een verdediger zijn van anti-politiek kan ook weer stagnatie zijn.


Tags
geen tags

Reacties (118)

   

“Elke aanname heeft de mogelijkheid van een tegengestelde aanname, waarvan de waarheid onbepaald is.
Dus de aanname van een noumenale wereld net zo, of de aanname van een causaliteitsbeginsel.
Het is de sociaal geaccepteerde waarheid, wat we willen aannemen, wat van belang is voor de praktijk van alle dag.”

LeonH, ik probeer je te begrijpen. Welke invloed heeft een “sociale waarheid van de dagdagelijkse praktijk’ op de logische aanname van een noumenale wereld?

“Nu bestaan er, binnen de relaties van ideeën, wel logische relaties, zodat als men onlogische zaken aanneemt al gauw vastloopt. De logica, binnen de concepten van ideeën, is alles wat we hebben.”
Bedoel je de propositielogica? De taalkundige regelgeving om te zien of een uitspraak klopt?

   

Ursula, de sociale component betreft wat men voor waar aanneemt, dat is ook wat Kuhn aangeeft met zijn revoluties bij kenniswerving.
De splitsing van wereld in twee domeinen, het fenomenale en noumenale deel, kan zich niet onttrekken aan dat deze deling ook weer overboord gegooid moet worden om verder te kunnen. Kant had een antwoord op het scepticisme van Hume, maar eigenlijk bijt het scepticisme al bij voorbaat in de eigen staart, we kunnen niet met zekerheid zeggen dat er een noumenaal domein is. We weten niet hoe oneindig de toekomst is, en ik ga er eigenlijk vanuit dat als er een oneindige tijd is dat alles gaat gebeuren wat kan gebeuren, dat wil dus ook zeggen dat als we de wereld kunnen kennen, dat we deze gaan kennen, maar daar kan je dus nu niets van zeggen.

Dat is dus het soort logische gevolgtrekking waar ik op doel.

   

Dag Leon,
als mens zien wij in de eerste plaats een veranderlijke kosmos. We zien hoe gebeurtenissen mede invloed hebben op andere gebeurtenissen (causale verbanden). Dat wil nog niet zeggen dat er een eerste oorzaak moet geweest zijn. Een kosmos kan al oneindig lang voor het nu bestaan hebben (zonder begin) en kan nog oneindig lang bestaan na het nu. Dat blijft hypothetisch omdat we inderdaad te weinig waarnemingen kennen (en als mens kunnen kennen) om het verleden te reconstrueren en om de toekomst te kunnen voorspellen.
We zien dus enkel een dynamische veranderlijke kosmos, maar uit die veranderingen kunnen we niet afleiden of er een begin moet geweest zijn en ook niet of er een einde zal komen voor het bestaan van entiteiten. Ook al hebben we de big-bang theorie, die bewijst nog niet dat er voor de big-bang totaal niets bestond. Misschien geen tijd en ruimte, maar alvast iets dat de big-bang deed bestaan. Ik denk dat in de kwantumfysica geen deeltjes totaal vanuit het niets ontstaan.
Geleerden berekenen wèl dat ons zonnestelsel ooit verdwijnt en dan kan het zijn dat wij mensen en dieren ook verdwijnen. Dan is er niets of niemand meer om de kosmos en zijn bestaan waar te nemen. Misschien bestaat de kosmos doordat wij bestaan. Wij maken hem tot bestaan. Nu is het zo, wij zien mensen sterven en weten dat wij zelf die nog leven nog wèl bestaan. Daarom gaan wij ervan uit dat zonder ons de kosmos ook nog verder moet (kunnen) bestaan.

Ik heb het wat moeilijk met de idee dat van alles ook het tegenovergestelde moet gebeuren. Is dat een waarneembare natuurwet? Waar heb jij die visie vandaan?
En, als je symmetrie wil, als + oneindig bestaat, kan - oneindig dan ook niet bestaan? Het ene hoeft het andere toch ook niet op te heffen?

Op het einde van je tekst ga je even de ethische en sociale toer op. Daar zie ik het verband niet met de rest van je tekst.

   

In een oneindige tijd na ons, zal alles wat kan gebeuren ook gaan gebeuren. Dan heb je dus twee problemen. Hoe weet je of er een oneidige tijd komt? Of hoe weet je dat het tegenovergestelde van iets niet kan gebeuren? Alleen de intuitie gebaseerd op logia kan je dan helpen, maar weten is wat anders. In de wiskunde heet het mooi: "vermoeden".

Het causaliteitsidee is gebaseerd op behoudswetten, en behoudswetten zijn gebaseerd op symmetrie. In principe kan je er van uitgaan dat de natuur zo effectief is dat het de eigen deeltjes ook haar eigen anti-deeltjes laat zijn in omgekeerde tijd, of dat tijd alleen maar bestaat om dat af te dwingen, de tijd is de grote behouder.

   

Hallo Leon,
"In een oneindige tijd na ons, zal alles wat kan gebeuren ook gaan gebeuren." schreef je. Geldt dat dan ook niet voor een eindige tijd?

Kan je de tweede paragraaf wat eenvoudiger voor me uitleggen?
Ik zie niet dat causaliteit gebaseerd is op 'behoudswetten'.

   

["In een oneindige tijd na ons, zal alles wat kan gebeuren ook gaan gebeuren." schreef je. Geldt dat dan ook niet voor een eindige tijd?]
nee want dan is er de tijd niet voor.

Een behoudswet is dat de energie in een systeem gelijk blijft bijvoorbeeld, je kan je voorstellen dat als er bij een proces energie verloren zou gaan of energie bij zou komen, dat de causaliteit dan niet langer lokaal gezien kan worden, of dat je het systeem breder moet trekken.

Symmetrie is dan: energie in == energie uit (energie blijft behouden)
Causaliteit (oorzaak en gevolg) worden binnen die symmetrie bekeken.
Al het systeem niet symmetrisch is: energie in <> energie uit (geen behoud)
geldt de causaliteit in dat systeem niet.

   

Dank voor de duidelijke uitleg.

Vraag is of de premisse "In een oneindige tijd na ons, zal alles wat kan gebeuren ook gaan gebeuren." wel waar is. Als je in een causale werkelijkheid zit, dan zou je beter noteren: alles wat MOET gebeuren ZAL gebeuren. (Als we alle beïnvloedende factoren zouden kennen, dan zouden we de toekomst kunnen voorspellen.)
Niet al wat KAN gebeuren gebeurt noodzakelijk. Ikzelf zou kunnen ontploffen, maar dat gebeurt niet noodzakelijk, noch in een eindige, noch in een oneindige tijd.
In een oneindige tijd kunnen er gewoon veel meer causale gebeurtenissen plaatsgrijpen, namelijk oneindig veel. Maar niet alles dat theoretisch zou kunnen gebeuren moet daarin praktisch gebeuren. Niet?

   

Is het fysiek onmogelijk dat je ontploft (om welke reden dan ook)? Nee, nou dan kan het gebeuren en zal het gebeuren in oneindige tijd. Ikzelf hoop eerlijk gezegd op een eindige tijd...(is minder dramatisch dan het klinkt). In een oneindige tijd word je mogelijk ook steeds herboren, de eindige zaken komen in die specifieke configuratie steeds weer opnieuw voort. Uiteindelijk loop je zo door alle mogelijkheden heen, ontelbaar.

Ja, het concept "oneindig" is niet zo prettig.

Maar goed, "kan" in oneindigheid is "zal", er is geen lieve heer die aangeeft dat maar 1 pad kan en "moet".

Hoewel dus wel geldt dat qua symmetrie het geluk en het lijden ook een soort van partners zijn, in mijn idee.

   

als je dus de vier hoeken van de kamer gezien hebt (makkelijk beeld dan alle hoeken van de ronde kamer) dan weet je het wel. Dan heb je:

geen geluk, geen acceptatie
wel geluk, geen acceptatie
geen geluk, wel acceptatie
wel geluk, wel acceptatie

meer mogelijkheden zijn er niet binnen het bewustzijn.

   

Leon, waarom zou iets dat theoretisch denkbeeldig fysiek mogelijk is ook in 't echt moeten gebeuren (in een oneindige tijd)? 't Is toch niet omdat de tijd oneindig is dat er alles in moet gebeuren dat mogelijk zou kunnen gebeuren? Waaruit leidt je zo'n besluit af? Met welke argumenten?
Als ik morgen doodval, dan zal ik niet ontploft geweest zijn en is die mogelijkheid dus niet gebeurd, noch in een tijdelijke tijd, noch in een oneindige tijd. De kans op herboren te worden is ook geen garantie dat het dan wèl zal gebeuren.

Of eindig of oneindig 'prettig' zijn doet er niet veel toe. Belangrijk is te weten of de kosmos eindig of oneindig is en dan moet je met dat gegeven leven.

Ik zie geen argumenten om te beweren dat 'kan' in het oneindige ooit een 'zal' moet worden. Laat ons de lieve heer hier buiten houden.

Geluk en lijden beschouw ik niet als partners. Het zijn hoogstens twee overlevingsmechanismen. Geluk, genot is evolutief ontstaan en is belangrijk opdat je je lichaam zou in stand houden. Bepaalde voedingswaren ervaren we als 'lekker' (=genotservaring) omdat we moeten eten om te overleven. Het genot prikkelt ons om te eten. Pijn (lijden) is nuttig om ons te beschermen tegen verdere beschadiging van ons lichaam. Als ik aan een hete kachel komt is het goed dat ik een prikkel krijg die ik als negatief ervaar, daardoor zal ik snel mijn hand terug trekken en vermijden dat mijn hand helemaal wegbrandt.

   

ik denk dat jij het concept van oneindig niet begrijpt. Stel dat de kand 1 op 1000 miljard miljard jaar is dat iets gebeurt, dan zal het dus in 1000 miljard miljard jaar gebeuren.

   

kand = kans

   

jij.
Oneindig is wat het woord zegt, namelijk zonder einde. Dat kan zowel ruimtelijk zijn, dus een onmetelijke afstand (die alsmaar langer of verder is zonder einde) ofwel een tijd die oneindig lang duurt zonder einde en eventueel ook zonder begintijd.

Kansrekening is niet meer dan een wiskundig hulpmiddeltje om mogelijk te verwachten zaken waarvan we niet voldoende de bepalende (causale) factoren kennen, alsnog iets van te kunnen zeggen. Het heeft geen zin om onredelijke of onmogelijke zaken in de kansrekening te gaan betrekken. Het is zo goed als zeker dat het een onmogelijke fysische gebeurtenis is dat ik plots in een kikker verander. Gaan zeggen dat dit in een oneindige tijd wèl moet kunnen gebeuren door er kansrekening bij te halen, dat is absurd, onrealistisch.

   

bewijs maar eens dat de kans om in ene kikker te veranderen nul is, mogelijk vinden we de snel werkende genetische manipulatie nog wel uit.

   


Ik ben het ermee eens dat in een oneindige tijd er vanalles kan gebeuren en dat het moeilijk te voorzien is wat er zoal kan gebeuren.
Als je zo nodig de kansberekening wil inlassen, dan moeten we vaststellen dat we de kansen niet kunnen berekenen. Om kansen te berekenen moeten we concrete gekende gegevens hebben. Als ik de kans wil weten dat ik op een straat onder een auto kan lopen, dan moet ik gegevens hebben over de straat, over het aantal auto's dat daar rijd, de tijden dat daar verkeer is en de keren dat ik in die straat moet zijn. Dat kan men nog in relatie brengen met gemiddelden en statistieken van reeds gebeurde ongevallen in die straat en zo kan men iets van een zekere kans op een ongeval zeggen.
Van mensen die plotsklaps in kikkers veranderen hebben we geen enkel gegeven om een kansberekening op te baseren. Kansen worden bepaald door plausibele gekende mogelijkheden. Hoe meer gekende mogelijkheden of beïnvloedende factoren, hoe juister onze kansberekening kan zijn. Vermits we totaal geen gegevens hebben over mensen die kikkers worden is een kansgetal absurd, betekenisloos. Men kan over de kans om een kikker te worden eigenlijk niets zeggen.

   

Plausibel. Hoe plausibel is het dat het begint met een explosie, die zodanig de deeltjes door elkaar husselt, dat daaruit een vis ontstaat en even later iemand die met een raket naar de maan gaat en daar een vlag neerzet.
Binnen het beperkte kader van het persoonlijke leven zijn er allerlei zaken niet plausibel maar in Big Time is dat heel wat anders.

   

De evolutie van de materie tot levende materie komt ons heel plausibel, aannemelijk over. Er zijn vele gegevens die ons dit doen aannemen als waarheid. Genetische manipulatie ondersteunt voor een stuk de evolutietheorie, wij kunnen nieuwe levende soorten maken op korte tijd, de natuur deed dat over lange tijd en op basis van toevalligheden die variaties opleverden en die overleefden wanneer ze toevallig functioneel bleken te zijn om(nog beter) te overleven. Een explosie wordt niet zo ineens tot een vis hé Leon.
Binnen het beperkte kader van ons persoonlijk leven is er volgens mij juist wèl veel plausibel. Ons lichaam en ons gedrag kunnen we goed onderzoeken in real time. De evolutietheorie is een slechts een reconstructietheorie op basis van archeologische vondsten, oude aardlagen met fossielen enz... Dat kan men niet proefondervindelijk herhalen of beproeven, maar met een mens kan je experimenteren en hem onder de loep leggen. Niet dat we al alles over de mens weten hoor.

   

Achteraf is makkelijk praten, want je kunt al uitgaan van wat er is, dus is/was dat plausibel. Als je alleen maar uitgaat van wat er is om te bedenken wat mogelijk is/zal zijn, wat plausibel is, kom je niet op bepaalde ideeen.

   

LeonH,

Waarom reken jij in het begrip ‘oneindig’ nog met eindige omschrijvingen zoals jaartallen? Die kan je per definitie toch weglaten want in het oneindige is er geen eindige.
Of, als je toch met getallen wil werken: neem 1, plus 1=2, plus 1=3, plus 1=4, en herhaal dit eeuwig…
Zo hangen eeuwig en oneindig samen.

   

Oei, ik had mijn berichtje aangevuld en nu verschuift het verder naar onder. Wie is jij? Ik?

   

helaas is mijn eerdere reactie verloren gegaan.

   

Ursula,

het is maar voor de begripsvorming

uitgaande van een allerminimaalste kans voor elke gebeurtenis, die slechts door door omstandigheden groter lijkt is elke gebeurtenis speciaal.

De scepticus heeft de oneindigheid in eigen voordeel willen gebruiken, maar blijkt dan een nadeel te hebben dat de kans nul niet te bewijzen is.

   

LeonH,

in het oneindige geldt toch geen kansberekening want die werkt met begrenzingen, niet?Maar okee, ik begrijp je.

   

dat is wel een punt, welke begrenzing heeft betekenis in een oneindigheid, geen enkele...
alles heeft grootte nul, elk gebeurtenis heeft een duur van nul.

maar goed ik denk dat als ik zeg dat op zich de kans van een aardappel die naar het plafond valt niet nul is (er kan net een zwart gat voorbij komen), dan probeer ik de manier van gewoontedenken te doorbreken

   

Het ging er mij alleen om dat we zorgvuldig moeten omgaan met zo’n begrippen. We kunnen zelfs niet zeggen: ‘oneindig is een ruimte die onbegrensd is’. Want dan hanteer je in je formulering reeds het begrip ‘ruimte’, dat wel grenzen heeft. Maar ach, dit is iets te streng van me. Ik volg je.
En zoals je zelf schreef: “De logica binnen de concepten van ideeën, is alles wat we hebben.

   

Leon, in oneindigheid heb je geen ijkpunt, geen vergelijkingspunt. Dat wil niet zeggen dat elk individueel ding grootte nul heeft. Relatief gezien ten opzicht van andere individuele dingen heeft grootte wèl betekenis. We hebben referentiekaders waarin we groottes met elkaar vergelijken. (Grootte is empirisch alvast vaststelbaar en meetbaar en vergelijkbaar.) Grootte is in die zin niets absoluut en in vergelijking met oneindigheid niet te bepalen. Een fragment uit de eeuwigheid heeft wèl een duur, een fragment uit een oneindig grote ruimte heeft wel een lengte. Dat die 0 is, dat is toch moeilijk te stellen. We kunnen enkel niet zeggen hoe groot die lenge of tijdsduur is ten opzichte van de oneindigheid. Ook ten opzichte van oneindigheid zijn kleine dingen nog altijd 'iets' en niet niets.

   

Ook nog dit: je schreef
"Stel dat de kans 1 op 1000 miljard miljard jaar is dat iets gebeurt, dan zal het dus in 1000 miljard miljard jaar gebeuren." Dat klopt niet. De kans dat ik met een geldstuk kruis gooi is 1 kans op 2. Als ik het geldstuk twee maal werp is het niet noodzakelijk zo dat ik een kruis zal geworpen hebben. Het zou zelfs kunnen dat ik 100 keren na elkaar met dat geldstuk kruis gooi. Toch noemen we de kans 1 op 2.
Kans is geen zekerheid. Kans is maar kans. Het is toch niet omdat er een kans bestaat dat iets gebeurt, dat het daadwerkelijk ook moet gebeuren?

   

Livinus,
Op Wikipedia.
“Eeuwigheid is de aanduiding voor een lange periode. In religie en filosofie wordt er een speciale werkelijkheid mee aangeduid, die zich aan de normale tijdsduur onttrekt.
In de filosofie worden die entiteiten eeuwig genoemd die niet absoluut afhankelijk zijn van tijdsduur; sommige filosofieën zien ware uitspraken binnen bijvoorbeeld de logica, mathematica en ethica als eeuwige waarheden die waar zijn ongeacht het tijdstip waarop ze toepasbaar zijn. Het enkele verloop van de tijd zou aan hun waarheid of gelding niets afdoen of toevoegen.”

Dus, in filosofie wordt er een speciale werkelijkheid mee aangeduid, die zich aan de normale tijdsduur onttrekt.
Dat geldt ook voor oneindigheid.

   

Ja, weet ik. Dankjewel.
In de liefde, bij een innige lichamelijkheid spreken we ook wel eens over 'eeuwigheid' voelen in dat moment.
Maar, hier heb ik het over het oneindige, het zonder grenzen en het zonder begin en/of einde. Dus een onmetelijke ruimtelijke kosmos en een tijd zonder begin en/of zonder einde. En, als ik Leon goed lees, dan heeft hij het hier ook wel over die fysische oneindigheid.

   

Livinus, ik wil niet oneindig over oneindigheid doorgaan.
Elke afgebakende hoeveelheid wordt insignificant ten opzichte van het totaal aan oneindigheid. Het is een soort wiskundige limiet naar nul.
Maar voor onszelf kunnen we natuurlijk ons eigen leven toch wel van belang achten.
Het gaat er volgens mij om dat de scepticus, die toch graag de zekerheden ondermijnt die men denkt te hebben, ook de eigen sceptische zekerheid, dat alles te ondermijnen is, weer moet opgeven. De oneindigheid gebruiken als sceptische zekerheid, blijkt de beet van de slang in eigen staart. De kans dat we de wereld kennen zoals die werkelijk is, de kans dat we het ding an sich kennen kan worden aangenomen als nul, maar kans nul is fundamenteel onbewijsbaar.

   

Dat had je zonder oneindigheid erbij te halen ook wel kunnen beweren, Leon.
Het is haast vanzelfsprekend dat wij nooit 100 procent zeker kunnen zijn van de waarheid van onze werkelijkheid (die we nodig en slechts via onze perceptie kunnen kennen). Wij mogen altijd sceptisch zijn. Lang leve de twijfelaars! Veel liever dan de 'dogmaten' die hovaardig en ijdel beweren de waarheid in pacht te hebben.

Wij kunnen ons eigen leven van belang achten. Dat is iets dat we tussen onze oren steken. Misschien hebben we daar nood aan, willen we graag iets betekenen hier op dit bolletje? Misschien komt het voort uit onze dierlijke oerdrift van overleven en domineren op ander leven? We zitten met onze condition humaine en ons besef van sterfelijkheid. We kunnen het moeilijk aanvaarden dat die gemiddeld 70 jaren dat we hier rondlopen zo maar en tevergeefs, zonder doel en zonder nut en vooral zonder zin zou geweest zijn. En misschien is het toch zo nihil en absurd?
"Mijn grootste zekerheid is dat ik twijfel...en daar twijfel ik ook nog aan."
Ja, sceptisch kunnen we altijd zijn. Dat is geen schande. Het hoeft ook niet ongelukkig te maken. De absurditeit van het bestaan aanvaarden kan bevrijdend zijn en maken dat je juist in het nu goed probeert te leven en goed probeert te zijn voor je medemensen. Ook als men weet dat onze aarde ooit door de zon zal worden verteerd (en men niet naar een andere planeet is kunnen vluchten), zullen er mensen zacht blijven zorgen voor hun kinderen, hen het goede bijbrengen om het leven hier zo goed mogelijk te bestendigen.

   

Even verder filosoferen zou ik zeggen dat binnen het bestaan kans = 0 niet bestaat. Logisch onmogelijk.

   

Dan kan je natuurlijk de vierkante cirkel aandragen, kans op een vierkante cirkel = 0, maar die hoort dan ook niet tot het domein van het bestaande. De kans op het idee van een vierkante cirkel is weer niet nul.

   

In onze fantasieën kunnen we alles laten bestaan Leon. Alhoewel, onze fantasie is volledig gebaseerd op de ons (empirisch) gekende dingen; daar construeren we variaties, permutaties, transformaties op. Echt nieuw en pure fantasie is het in die zin nooit. Wij moeten het doen met de wereld die zich aan ons voordoet. Daarover proberen we heel bescheiden dingen te zeggen. Over de dingen waar we niet echt iets kunnen over zeggen hoeven we niet te zwijgen maar kunnen we beter geen dogmatische dingen als vaststaande waarheden gaan zeggen.
Van sommige dingen kunnen wij niet eens de kans noemen.

   

"Even verder filosoferen zou ik zeggen dat binnen het bestaan kans = 0 niet bestaat. ", dus jij gelooft dat ALLES kan bestaan (en zeker als er nog een oneindig lange tijd voor ons ligt)? Jij denkt dat alles ooit gaat gebeuren, ook het ondenkbare en ook al wat wij ons kunnen bedenken in onze fantasie, alles gaat ooit gebeuren?

   

En alles ooit moet tot bestaan komen , dan moet er ook ooit eens een 'eindige tijd' komen, maar dat zou dan contradictorisch zijn met een oneindige tijd. Maar, kan je dan zeggen, ook contradictorische zaken kunnen ooit bestaan als we maar een oneindige tijd krijgen.... ;-)

   

als je dan uitgaat van materie, kan je je voorstellen dat alle mogelijke configuraties van materie (dus ook draken) tot de mogelijkheid behiren, logisch toch?

   

https://www.youtube.com/watch?v=D1V8WGKbuqA

In de eerste minuten legt Markus Gabriel uit hoe 'ALLES kan bestaan' filosofisch bekeken kan worden. Logisch toch, inderdaad. Op 21:30 gaat het even over sceptisisme.

Appearance is the existence of the World, stelt Markus Gabriel. Er is geen onderscheidt tussen ‘verschijning’ en de wereld. We kunnen niet spreken over concepten zonder metaforen (Frege).

   

Die Markus Gabriel houdt er nog steeds die irritante tic op na. Oké!

   

Oei, zie, dat was mij dan weer niet opgevallen.
Je bedoelt toch een fysieke tic of is het iets inhoudelijks? Een irritante tic van formuleren?
(Het bericht was vooral voor Livinus.)

   

Tja, dat blog van Kweetal heb ik gevolgd maar vond het een slordig heen en weer gaan van argumenten in de commentaren. Ik vroeg me toen af, wie heeft het boek gelezen?
En hoe kan je plaatsen wat Gabriël schrijft in 'Waarom de wereld niet bestaat'? Zelf heb ik het tweemaal grondig gelezen en afhankelijk van waarin je wil meedenken kan je het zinvol vinden of niet.
Ben nu meer geïnteresseerd in zijn (tegendraadse) Hegel interpretatie.

   

Leon, heb tussendoor toch nog zitten verder doordenken over oneindig en kansen.
Eigenlijk kan men over oneindig geen kansuitkomst vaststellen omdat we het totaal aantal niet kennen. Bij een dobbelsteen hebben we een eindig aantal, namelijk 6 kanten, dus 6 ogen en dus 6 mogelijkheden. Dan kunnen we makkelijk zeggen dat we 1 kans op 6 hebben op het gooien van een bepaald getal. Maar als we oneindig veel mogelijkheden hebben kunnen we eigenlijk niet zeggen hoeveel kans we voor een bepaalde uitkomst hebben. Je kan toch niet zeggen 'je hebt 1 kans op oneindig dat dit of dat gebeurt'? Net zomin kan je zeggen dat de kans 0 op oneindig is. Ik denk dat je om kansrekening te doen, je het eerst het totaal aantal mogelijkheden moet kennen. Bij het spreken over kansen bij oneindige mogelijkheden is het antwoord onbepaald, ongedefiniëerd en heeft het geen betekenis.
Ik hoop dat deze logica klopt.

   

Hallo Livinus, dat klopt wel, maar je kunt denk ik wel zeggen dat de kansen altijd > 0 zijn voor het bestaande, of mogelijk bestaande.

de intuitie zegt me dat door bepaalde gebeurtenissen, een weg wordt weggevaagd door een storm, kan je dus letterlijk die weg verder niet meer volgen, en alleen in een parallel universum waar die weg niet is weggevaagd kan je dan die weg nog volgen.

Als dus een voorwaarde is voor bepaalde gebeurtenissen/dingen om te bestaan, dat de weg gevolgd wordt lijkt dat gewoonweg niet meer mogelijk als deze weg weg is.

Als de weg die weg is, voorkomen kan dat bepaalde configuraties van materie (met de weg) gewoonweg onmogelijk worden...maar hoe zou die weg die weg is, dat moeten voorkomen?

   

Goeie morgend,

“in een parallel universum waar die weg niet is weggevaagd kan je dan die weg nog volgen.”

Betekent parallel niet ‘gelijklopend’? Dan zal in een parallel universum toch ‘dezelfde storm’ plaatsvinden met dezelfde gevolgen voor die weg, niet? Waarom anders het begrip ‘parallel’ gebruiken?

   

Het multiversum is een betere uitdrukking, in plaats van alle mogelijk universa na elkaar kan je zo ook naast elkaar denken, waarbij elke keuze een afsplitsing geeft. Een compactere oneindigheid dus...

   

Och Leon, we weten amper iets over ons eigen empirisch kenbare universum, wat zouden we dan besluiten gaan trekken uit dingen zoals een parallel universum of uit multi-versa. Allemaal heel speculatief. Wat hebben we daaraan voor ons leven hier en nu?

Met je verhaal vol leuke woordspelingen over de weg die gewoonweg weg is maak je het niet meteen begrijpelijker.

   

Er hoeft niet zwaar aan getild te worden. Eigenlijk hebben we voor onszelf behoefte aan een niet-oneindige maar eindige wereld, zodat overtuigend gezegd kan worden dat alles wel zal blijven zoals het was (voor de tijd die het nog duurt). De scepticus die onze overtuigingen ondermijnt door ze tegen de oneindigheid aan te houden kan die oneindigheid niet bewijzen. Dat was wat mijn uitgangspunt was.

   

En toch willen mensen graag lang leven. En omdat we beseffen dat we kunnen doodgaan, bedenken we ons een religie of godsdienst waarin we hopen op een oneindig lang hiernamaals, want daar hopen we dat het wèl een oneindige wereld zal worden, hopelijk een waar geen pijn en zorgen meer zijn.

   

Over scepticisme.

Ironie en cynisme zijn vormen van filosofisch ‘scepticisme’. De ironicus maakt ‘zijn eigen wereld’ in positievere zin, de cynicus maakt in de ontkenning zijn ‘eigen wereld’ in negatieve zin. De laatste denkt de ‘waarheid’ te spreken vanuit een afstandelijk punt.
Beiden zijn vormen van scepticisme.
Maar elke houding zit in zijn eigen val; de cynicus naïeve geloof in een ultieme realiteit buiten het net van de symbolische fictie. De ironicus, als tegenovergestelde, in de reductie van de realiteit naar fictie zelf. Hoe weg te blijven uit deze dualiteit die zich toont als de ‘twee handen’ van M. C. Escher? Door een verschil te hanteren tussen realiteit (gestructureerd als aan fictie) en het Reële als datgene wat symbolisatie weerstaat. De ruimte of de leegte tussen beide is het filosofisch subject.

In de volgende opsomming is wat na de ‘en’ staat gestructureerd als ‘een fictie’, het psyho-sociale. Hetgeen vóór de ‘en’ staat is het Reële. De ‘en’ is het filosofisch subject.

René Descartes “Ik denk” en “dus ik ben”
Benedictus Spinoza “Substantie” en “modi”
Immanuel Kants “Noumenale” en “fenomenale subject”
Georg Hegels “de Leegte van de negativiteit” en “de fenomenale actualisatie”
Soren Kierkegaards “Subjectiviteit” en “subject en object”
Martin Heideggers “Zijn” en “zijnde”
Jacques Lacans “Je” en “moi”

   

De hoedanigheid van onze betrekking tot het zijnde en daarmee ook tevens onze betrekking tot onszelf gaat via ‘de wereld’. Goed opletten dit niet triviaal psychologisch te lezen maar als een zicht op onze fundamentele kijk naar ‘de dingen’. Hierin verschillen ironicus en cynicus fundamenteel.

De ironicus neemt ‘de vlucht naar boven’. Hij zal ‘gewone’ zaken – die feitelijk nooit gewoon zijn – een meer positieve draai geven en verheffen. Bijvoorbeeld, een vrouw die afgesnauwd wordt door haar geliefde ziet dit als een teken van liefde. (Onnodig af te bieden op het voorbeeld en zeggen dat de vrouw beter moet weten of… We nemen die houding serieus als houding.)
Het is eerder een opbouwende positievere houding waarbij ‘de waarheid’ steeds twijfelachtig blijft.
(Terwijl ik dit type moet ik denken aan Kierkegaard en de sprong in het absurde. ‘Absurde’ te begrijpen als het ‘onmogelijke te weten’.)

De cynicus neemt ‘de vlucht naar beneden’. Hij zegt bvb over de liefde: ‘Ach, dat is alleen chemie in de hersenen!’ Het uitroepteken is belangrijk omdat de cynicus zichzelf in die uitspraak verzekert! Hij verankert zich in ‘zijn’ waarheid. De ironicus is daarentegen nooit zeker van haar zaak.
De cynische houding is eerder een afbrekende ontmaskerende negatievere houding waarbij in dat gebaar wel ‘de waarheid’ gebeiteld wordt.

Het gaat om de wijze waarop wij ons tegelijkertijd met onze betrekking tot het zijnde dat wij niet zijn, en het zijnde dat wij zelf zijn, gestemd vinden. Of, om het met Lacan te zeggen, het gespleten subject als de leegte die opgevuld wordt.

In die ruimte openbaart zich de toestand – en houdt deze zich open – die aangeeft hoe wij ons steeds terzelfder tijd tegenover de dingen, tegenover onszelf en tegenover de mensen staan die met ons zijn.

   

Ik denk dat beide posities aan elkaar gerelateerd zijn als "eromheen draaien". Waarbij dat "er" best in een niet waarneembare dimensie gesitueerd kan worden.
Het draaien is een fenomeen, waaromheen gedraaid wordt noumenaal. Dat je met draaien nooit in een midden komt, wil niet zeggen dat er geen denkbeeldig midden is.

Een denkbeeldig midden bij ironie en cynisme, is dan ook weer niet in de uitersten dwars.

Als het over "bestaan" gaat dan is het denkbeeldige midden "afstand nul". Als we van onze afstand weten, dan is daarmee de maximale betrokkenheid een bruikbaar concept, of maximale aandacht.

het fundamentele gebrek (aan aandacht en betrokkenheid) is voor de scepticus aanleiding voor reactie, maar tevens geevenaard.

Het begrip "oneindig" als het gaat om betrokkenheid en aandacht, wijst echter niet naar buiten, maar naar binnen.

   

Een oneindig terugvallen op de kern.

   

Filosofisch cynisme en scepticisme zijn twee scholen die weinig of geen raakvlakken hebben.
Cynici (letterlijk van de hond) wilden leven buiten de conventies en waarden van de samenleving. Diogenes schaamde zich niet voor het uiten van zijn lichamelijke noden in het publiek. Cynisme is verdwenen in het Westen.

Filosofisch scepticisme is de afwijzing van vanzelfsprekende, onvoldoende onderzochte waarheden. Pyrrho leerde dat niets zeker is. Het antieke scepticisme bereikte Europa in de renaissance samen met het atomisme van Epicurus.

Gassendi, Bruno, Leibniz en Montaigne waren moderne sceptici/atomisten; Descartes zocht een uitweg uit het scepticisme met de redenering "als ik denk, besta ik, en god ook.

Filosofisch scepticisme en atomisme zijn de moeder en vader van de moderne wetenschap en de materialistische filosofie.

   

Over scepticisme.

Het gaat me niet om die scholen uit het verleden zoals hier mooi aangegeven met Diogenes en anderen, maar om het raakvlak dat irony en cynisme hebben in iemands subjectstructuur.
En het afwijzen van ‘vanzelfsprekendheden’ kenmerkt zowel de ironicus als de cynicus, maar elk op een fundamenteel verschil. Daarom zijn beide, de ironicus en de cynicus sceptici.
Het gaat me meer om de levenshouding van naar de wereld te kijken en hoe er pas in dat kijken een wereld ontstaat. Juist omdat er geen 'vanzelfsprekendheden' in de wereld bestaan hoewel ze steeds opnieuw geponeerd worden.
Ik heb het ook niet over scepticisme als twee keer nadenken, bijvoorbeeld sceptisch staan tegenover telepathie of homeopathie.

Hulde aan Hipparchia van Maroneia!

   
   

Voor ik het bestand open, is het meedenkend of (voorspelbaar) afbrekend?
Ik heb genoeg te lezen van Gabriël zelf.

   

D'r is alhier wel 's een pleidooi gegeven voor de fenomenologie. Husserl werd toen geciteerd.

Natürliche Erkenntnis hebt an mit der Erfahrung und verbleibt in der Erfahrung. In der theoretischen Einstellung, die wir die “n a t ü r l ic h e” nennen, ist also der Gesamthorizont möglicher Forschungen mit einem Worte bezeichnet: es ist die Welt. Die Wissenschaften dieser ursprünglichen* Einstellung sind demnach insgesamt Wissenschaften von der Welt, und solange sie die ausschlieβlich herrschende ist, decken sie die Begriffe “wahrhaftes Sein”, “wirkliches Sein”, d.i. reales Sein, und - da alles Reale sich zur Einheit der Welt zusammenschlieβt - “Sein in de Welt”.

Ja, dat staat lijnrecht "tegenover" Gabriël. Toch?
Vooralsnog blijft 't bij een "constatering". Wat je er verder mee moet?
Overstappen naar de latere Popper met zijn drie-werelden? En je dan afvragen: waarom juist drie?
Ook daar is in wijsgerige zin wel een mouw aan te breien. De drie-eenheid. En ook daar zijn genoeg uitwerkingen van gegeven. De Trias, Het Heilige ...

   

bestaan is vooral zelfbevestiging toch?

in de tijd dan.

wat zou nu niet zelfbevestigend *kunnen* zijn?

   

LeonH,

Ik herhaal enkele van je teksten want met je laatste bericht zie ik pas de samenhang.

“De kans dat we de wereld kennen zoals die werkelijk is, de kans dat we het ding an sich kennen kan worden aangenomen als nul, maar kans nul is fundamenteel onbewijsbaar.
Even verder filosoferen zou ik zeggen dat binnen het bestaan kans = 0 niet bestaat. Logisch onmogelijk.
Dan kan je natuurlijk de vierkante cirkel aandragen, kans op een vierkante cirkel = 0, maar die hoort dan ook niet tot het domein van het bestaande. De kans op het idee van een vierkante cirkel is weer niet nul.
Ik denk dat beide posities aan elkaar gerelateerd zijn als "eromheen draaien". Waarbij dat "er" “nul” is.
Als het over "bestaan" gaat dan is het denkbeeldige midden "afstand nul". Als we van onze afstand weten, dan is daarmee de maximale betrokkenheid een bruikbaar concept, of maximale aandacht."

Jouw begrip “denkbeeldige midden” is mijn begrip “subjectpositie”. Alleen is die laatste een logische functie zonder weet van zichzelf. En in die zin is het een zelfbevestigende act.

   

Zou "de kern" een zelfbevestiging hebben in het eromheen draaiende? Virtueel bestaan?

De mens is in haar bestaan, lees zelfbevestiging, gebrekkig en er kan van de mens gezegd worden dat deze ten dele (waar het gebrek zit) niet bestaat, en uiteindelijk faalt.

De kern kan echter, juist vanwege het virtuele, niet falen, want elke bewegeing er om heen kan alleen bevestigend werken,

   

ach ja, die kern == natuurlijk het subject...

   

Ik verwacht nog wel een praktische applicatie met opslag van data in het virtuele. Druk op het midden, maar dus weg van de omgeving, dat plaatst de data, terwijl de druk verminderen de data weer in de omgeving laat komen. Filosofisch nog een uitdaging om die "druk" te vertalen naar iets fysisch.

   

Ja, de zelfbevestiging maar niet in het imaginaire, dat is slechts het psycho-sociale hunkeren.
Virtueel, maar, zoals de Franse filo's graag zeggen, het Reële in het Virtuele!
Maar LeonH, eugh… heb jij nu pas mijn begrip ‘subject’ door? Was alles wat ik hierover al maanden schrijf je onduidelijk?

Oeps, ik verplaatste dit even.

   

"Filosofisch nog een uitdaging om die "druk" te vertalen naar iets fysisch."

Is dat niet de overgang naar het mentale?

Neurobiologie kan de filo niets bijbrengen. Denk ik toch.

   

Ik dacht eerst "geloof" en dan fysisch, dat is informatiedruk.
Hoewel informatie meer iets uit de economie lijkt.

Gerichte informatie, dat zijn we langzamerhand vanzelf al aan het doen. En uiteindelijk is alle richting een en dezelfde.

   

Zou toch wat zijn als de quantumcomputer ook nog eens de data virtueel kan opslaan. En als dan de eerste qubit wordt opgeslagen in die hogere dimensie, dat dan ergens een Big Bang plaatsvindt... nou ik geloof dat ik met mijn praatjes maar weer liever wat muziek ga luisteren...

   

Ha ha, inderdaad! :-)

   

There is no such thing as "free storage"! Regel nummer 42.

   

‘42’ uit het boek ‘The Hitchhiker's Guide to the Galaxy’ van Douglas Adams?

   

Yup:-)

   

ben wat melig geworden van dit denken...

   

Dit denken?

Hieronder overloop ik je blogtekst.

   

Nog enkele beschouwingen rond dit blog.

“Filosofisch scepticisme en atomisme zijn de moeder en vader van de moderne wetenschap en de materialistische filosofie.”
Ook Kierkegaards ironie als ‘wereldscheppende beweging’, verbonden met zijn hameren op existentie – en Soren tegendraads gelezen! - fundeert zijn filosofie materialistisch immanent. Hoezeer Kierkegaard zijn denken inzet om een ‘goed Christen gelovige’ te zijn, je kan best zijn verwijzingen naar God lezen zoals bij Spinoza. Vervang God door ‘weten’ of ‘begrijpen’ en je komt (via Lacan) bij het ‘subject dat weet’ en de ‘unknown knowns’. Existerend in waarheid vertoeven (om een uitdrukking van de Deen te gebruiken) zonder Platonisch met de begrippen naar een hemel reiken.

Dit sluit aan bij de bloggedachte: ”je zou kunnen zeggen dat we nooit ontsnappen uit de wereld van ideeën.”
Nietzsche geeft aan niets van Hinterwelten te willen weten, en dus waarschijnlijk ook de noumenale wereld niet. In “Hoe de ‘Ware wereld’ ten slotte een fabel ging worden” beschrijft hij kort hoe met de afschaffing van die ‘Ware wereld’ ook de schijnbare wordt afgeschaft! Of, anders gezegd, hoe het noumenale verankert zit in het fenomenale via het subject en tevens gespiegeld. Nietzsche komt wel nooit los van de Kantiaanse X en blijft zich steeds bezinnen over ‘taal en werkelijkheid’. Dat is de reden waarom Nietzsche als draaischijf voor het postmoderne gezien wordt. (En hierin vindt pomo zijn sterkte!)

“Elke aanname heeft de mogelijkheid van een tegengestelde aanname, waarvan de waarheid onbepaald is.
Dit geldt inderdaad in het ‘gebied van het onbeslisbare’ waar de sociaal geaccepteerde ‘waarheid’ geldt. Vandaar dat Badiou – verbonden met Kierkegaard – hier een uitweg kan bieden! Kierkegaards sprong in het ‘absurde’ wordt door Badiou steviger gefundeerd in ‘de beslissing van de verschijning van de verschijning’.

“De logica, binnen de concepten van ideeën, is alles wat we hebben.”
De sociaal geaccepteerde waarheid die recht doet aan gevoelens van mensen (het gebied van Lacans Imaginaire en Spinoza’s eerste weten) ziet bepaalde zaken als onrechtvaardig en andere als terecht. Die waarheid heeft slechts te maken met waargenomen fenomenen, en wat men bevestigd wil zien ziet men bevestigd, en wat men niet bevestigd wil zien, ziet men niet bevestigd.
Een filosofische herijking van waarheid komt uit bij de verdediger te zijn van geen ‘sociaal geaccepteerde waarheid’. (Het is te makkelijk om menselijke sentimenten te gebruiken en dan doen alsof je een sociaal geaccepteerde waarheid verdedigt.)

Filosofie als denkavontuur om, naast verschillende waarheden te fileren, met anti-politiek een immanente waarheid te funderen. (Immanent is niet natuurlijk, neurobiologie brengt filosofisch geen soelaas.)

   

Ik waardeer dat je het aspect van 'denkavontuur" herhaalt. Dat is met name wat overblijft.

   

Denkavontuur

Voor jou is wat ik breng te braaf, te weinig avontuur en te gebonden aan traditionele filosofie, niet?

Jij houdt meer van spiegelende krachten of entiteiten met gewichten die versneld uitdijnen én inkrimpen, die bewustzijn en antibewustzijn combineren in verschillende lagen met tijd in en achter antitijd, zoiets.

Ik hou het liever simpel! Maar simpel is ook een avontuur.

   

Nee, ik vind je niet perse braaf denkend. Het gaat om dat je dus niets anders hebt dan concepten en de logische verbanden daartussen, en dat dan het exploreren van juist die concepten en verbanden als avontuur geldt, en dat de filosofie vooral daar kan functioneren. Anders dus dan functioneren om de "Waarheid" te vinden.

   

Het is daarbij volgens mij zo dat een houding van exploratie zonder ander doel dan exploratie, het mogelijk maakt niet vast te houden aan de noodzaak tot besluiten wat juist is of niet, wie de waarheid in pacht heeft, of wat als waar mag gelden, en wie onjuiste denkbeelden heeft.
In die zin is het verlichtend.

   

Wat is er mis met de waarheid?

   

Je bedoelt dan ook Waarheid. Ik schrijf het 18:01, het gaat er volgens mij om dat de noodzaak tot besluiten wat juist is en niet, in plaats van alle opties exploreren, een belasting is.

   

Een zelfverschuldigde belasting.

   

Als ik je goed begrijp zeg je dat de waarheid zoeken inhoudt dat er te veel opties geëxploreerd moeten worden, maar dat is toch niet het geval? Een zin (uitspraak) is waar of onwaar, dat zijn maar twee opties.

Je noemt dat ook een "belasting". Is niet alles een belasting in het leven? Wat is er mis met belasting?

"Zelfverschuldigde belasting" begrijp ik niet goed. Bedoel je belasting waar we zelf de schuld van zijn?

   

Het is geen "waarheid zoeken" maar "op zoektocht gaan". Bij de bepaling wat waar is of niet moet men van zichzelf besluiten nemen. Dat is een aan zichzelf verschuldigde belasting, zoals Kant het heeft over een onmondigheid die men aan zichzelf te danken heeft.

Het is een fixatie op onjuistheden, fouten, vergissingen, falen, voornamelijk natuurlijk bij anderen. Door het bij anderen te leggen ontloop je natuurlijk wel de belasting op jezelf, maar niet de belasting van de reacties als je duidelijk gaat maken hoe fout die ander wel niet is.

Mogelijk zit er gewenning of zelfs verslaving aan de druk op presteren, waarbij presteren dan het waarheidsgetrouw handelen zou moeten zijn.

   

LeonH, jij hebt zelf toch een ethiek die je verdedigt. Al was het maar ‘de ethiek dat je niets moet verdedigen’. Daar zeg jij toch niet van… ach… ik zei zomaar wat.

Tja, over w(W)aarheid is al veel gestreden.
“… niet vast te houden aan de noodzaak tot besluiten wat juist is of niet, en wie onjuiste denkbeelden heeft …”
nou, in bvb het recht en rechtschapenheid is het toch handig dat we vormen vinden om met elkaar om te gaan. Sommige handelingen vinden we waardevoller dan andere, daar is zelfs democratie voor bedacht.
“… wie de waarheid in pacht heeft…”
klinkt zwaar, maar een georganiseerde maatschappij verleent democratisch ‘waarheid en macht’ aan verkozenen.
“… of wat als waar mag gelden…”
normaal wordt dat overlegt.
Dat onze democratie misschien niet het beste functioneert is iets anders, toch zullen we met elkaar moeten samenleven. Scepticisme is zeker nodig, maar zonder platvloers Platoons te zijn ben ik niet vies van het woord waarheid. Ik wil zeker zaken verdedigen, ja ja. Niet alles is okee!

“Een zin (uitspraak) is waar of onwaar, dat zijn maar twee opties.” Dat is alleen geldig in het gebied van het beslisbare.

   

Recht, ja daar zeg je zo wat, iemand is schuldig of niet schuldig. Of er zijn omstandigheden. In ieder geval wil men genoegdoening om de rechtsorde te kunnen herstellen. Waarbij helaas niet helemaal duidelijk is waar die rechtsorde haar legitimatie vandaan haalt. Van een meerderheid? Zo banaal?
Ik heb wel eens betoogd dat men zich bij elke niet toevallig ingrijpen schuldig maakt, is het niet aan de ene partij, dan aan de andere. met als logische conclusie dat alleen het toeval laten beslissen (de muntworp) een onschuldige daad zou zijn (maar het weer schuldig om dit te implementeren).
Misschien is da echter wel duidelijk hoe pervers een zwart-wit keuze is, dood-leven, als je dat soort kwesties met een muntje zou gaan beslissen. Toch wil men graag op die zwart-wit manier kunnen oordelen over kwesties, alsof de waarheid altijd aan 1 kant zou zijn.

Veel trainingen bij bedrijven/instanties gaan om rollenspellen waarbij men aan de "andere kant" moet gaan staan, om dan het inzicht te krijgen dat het toch wat genuanceerder ligt allemaal.

Rechtsorde zou je kunnen definieren en afdwingen met een AI. Ik denk dat niemand tegen kan zijn, maar zowat iedereen tegen is.

   

Leon,
ik krijg bij jou het gevoel dat jij met dat oude door kerk en (katholiek?) geloof opgezadelde schuldbesef rondloopt; mea culpa, mea maxima culpa!!! Het lijkt wel of jij denkt dat je door het feit dat je geboren bent je jezelf al schuldig moet voelen. (Erfzonde). Waarom altijd dat schuldgevoel aanpraten? Mensen maken vaak foute keuzes en doen soms domme dingen, we zijn onvolmaakt, dat wèl, maar daarom maken zij zich niet bij alles wat ze denken, doen, kiezen en beslissen 'schuldig' aan iets. Jij maakt een mens al schuldig door het feit dat hij voor dit ofwel voor dat kiest. Waarom? Omdat er altijd wel iets of iemand door jouw leven, jouw levenswijze, jouw daden, jouw ingrijpen wat nadeel kan ondervinden? Moeten wij constant zeggen 'Sorry dat ik leef, sorry dat ik geboren ben'? Neen, ik vind dat alvast niet.

Recht gaan afdwingen met een AI lijkt me niet gezond. Ethiek en moraal moet en mag mensenwerk blijven, ook al is dat subjectief en niet volmaakt.

   

De "meerderheid" is in praktisch alle gevallen een ge-gerry-manderde meerderheid. Ook in Nederland.

Maar laat mij niemand weerhouden de zichzelfopgelegde belasting langer te dragen, in plaats van afwegen, en daarna naast de balans neerleggen.

   

Een meerderheid die de rechten van individuen en minderheden niet waarborgt is geen democratische meerderheid.

Landen als Polen en Saoedi-Arabië, waar de rechten van homo's en vrouwen met de voeten getreden worden, zijn daarom, ondanks het feit dat de meerderheid hun regering steunt, geen moderne democratieën.

Nog een opmerking: het woord "waarheid" zou men alleen mogen gebruiken om uitspraken aan te duiden die met feiten corresponderen. In zinnen als "ik ben de waarheid, de weg etc..." wordt geleend van de ondubbelzinnigheid van ware feiten om nonsens kracht bij te zetten.

--->
[besluiten nemen] is een aan zichzelf verschuldigde belasting, zoals Kant het heeft over een onmondigheid die men aan zichzelf te danken heeft."
<---

De kwestie is toch: over welke besluiten hebben we het? Je kan inderdaad flink gefrustreerd raken door het allemaal ingewikkelder te maken dan nodig, of door je hoofd te breken over dingen die nergens toe dienen (ik denk nu even aan allerhande metafysica en kosmologie), maar onze besluiten over zinnige dingen zijn belastend op dezelfde manier als eten of wandelen. Kant - die elke dan at en wandelde - bedoelde trouwens net dat mensen uit hun onmondigheid moesten treden en besluiten nemen!

   

Concreet: het is belastend je weg te vinden in de grote hoeveelheid wereld- en mensbeelden die opgevoerd werden/worden. Bovendien is het onmogelijk ooit tot een bruikbare conclusie te komen als al deze visies afgewogen moeten worden.

Toch is het noodzakelijk voor het eigen welzijn en voor het welzijn van onze omgeving - mens en natuur - om besluiten te nemen.

De oplossing zit hem in doorgedreven triage: verwerp onwaarschijnlijke en overbodig vergezochte theorieën, ook die met eerbiedwaardige ouderdom en ook die nieuw zijn of lijken, en zeker die slechts dienen om oude eerbiedwaardige wereldbeelden over hun houdbaarheidsdatum te tillen. Behoud enkel die wereldbeelden die de materiële omstandigheden van alle mensen kunnen waarborgen.

Die belasting door deze werkwijze opgelegd is niet meer dan de belasting die elk levend wezen draagt. Maar het is ook een verantwoordelijkheid de men niet mag ontvluchten.

   

Ongeveer twintig jaar geleden zeiden verlichte geesten (bvb Tony Blair!) dat het maar eens gedaan moest zijn in politiek over ‘links’ en ‘rechts’ te praten. Dat waren oude archaïsche begrippen die er in de moderne politiek niet meer toe doen.
Nee, we moesten de problemen pragmatisch aanpakken en, zonder ‘links’ of ‘rechts’ etiketten, kijken naar ‘wat werkt’!
Dat deze oproep zelf een voorbeeld van een ‘ideologisch onderbouwde gedachte’ is werd niet gezien. De belangen die het nastreeft worden, als ‘voor iedereen’ voorgesteld. We weten welke liberale belangen ‘de derde weg’ van Blair gediend heeft. (Geeft de man nu zelf geen spreekbeurten aan de welgestelden voor de luttele som van 100.000 euro?)

“Behoud enkel die theorieën die de materiële omstandigheden van alle mensen kunnen waarborgen” is zo’n oproep als die van Tony Blair. Klinkt mooi, maar de valkuilen zitten erin gebakken.

Wat nu als de oplossing zit in doordachte theorieën, zelfs verbonden met die van eerbiedwaardige ouderdom, die de oude louter pragmatische wereldbeelden kunnen optillen uit de vastgelopen stramienen.

   

pas als je alle mensen, ook die buiten jouw "gebied" een stem geeft kan je spreken over democratie. Als bijvoorbeeld een zwarte Nigeriaanse vrouw een stem heeft in Belgie of Nederland. Of de Warlord uit welk ander land. Een selectie maken is nooit eerlijk of rechtvaardig. Uiteindelijk blijkt dat geld en macht het lokale beleid bepalen. Democratie bestaat niet.

Nu is de democratische rechtsorde voor heel de wereld in principe wel programmeerbaar. Maar ik denk dat de belangen van mensen altijd gericht zijn op meer hebben dan de ander, in plaats van precies hetzelfde. de praktijk is dat de theorie theorie blijft. dat heeft een psychologische, logische, basis

   

Dat we nog lang niet intellectueel klaar zijn om enkel wereldbeelden te behouden die de materiële omstandigheden van alle mensen kunnen waarborgen, is hiermee wel aangetoond. Er is geen eind in zicht van de "belasting" waar Leon gebukt onder gaat.

Ik heb gezegd, en laat het hierbij.

   

Ik zeg zelfs dat we daar nooit mee klaar zullen zijn. Qua belasting is dat zoveel als erkennen dat we niet geprogrammeerd zijn voor eerlijk, vandaar mijn bezwaar tegen mensen die zich beroepen op hun eerlijkheid. Die is er niet.

   

Alle Kretenzers liegen, zei de Kretenzer. Liegt de Kretenzer?

   

LeonH,

“Ik zeg zelfs dat we daar nooit mee klaar zullen zijn.”
Dat is zo, dat is waar wat je zegt! Daarom is het juist zo belangrijk om dit gegeven zeker mee te betrekken in een politieke filosofie. Die laatste gaat niet uit van wat ‘goede mensen’ willen of hopen.
Maar laat de aanname ervan je nooit verlammen!
Meer zelfs - en ik wil het niet over jou hebben LeonH en geen psychologische analyse van je maken - een filosofie aanhangen, bevestigen en verwerken kan een uitloper zijn van ieders initiële karakterhouding, denk aan de ironie en het cynisme hierboven. De filosofie kiest ons als het ware, niet andersom! Erich Fromm had het daar specifiek over in ‘Angst voor de vrijheid’. Niemand moet hoog opgeven met ‘zijn denken’, het is zoals Livinus aangeeft: ‘ieder denkt wat hij kan denken.’
Maar, in relatie met een ander is niet elk denken ‘evenveel’ waard.

Nadruk leggen op extremen – “alleen als een zwarte Nigeriaanse vrouw een stem heeft in Belgie of Nederland…” - kan zaken scherp stellen of juist verdoezelen.

“Een selectie maken is nooit eerlijk of rechtvaardig.”
Dit is opnieuw waar, toch zullen we het moeten doen. Met criteria die we zelf opstellen. Het mag ons niet tegenhouden te denken, te beslissen, te organiseren, bij te sturen, te herzien…

   

"Dit is opnieuw waar, toch zullen we het moeten doen. Met criteria die we zelf opstellen. Het mag ons niet tegenhouden te denken, te beslissen, te organiseren, bij te sturen, te herzien…"
Dat zei Tony Blair ook, en zie waar het hem gebracht heeft. Hij verdient veel te veel met lezingen.

   

Heeft die dat ook gezegd? De schurk!

   

De natuur volgen is partijdig zijn, en de natuur heeft heel wat bijzonders voortgebracht. Het is een avontuur om al die verscheidenheid waar te nemen.

In die zin zou je een documentaire over een warlord of drugsbaron kunnen zien als vergelijkbaar met een documentaire over een arend of leeuw. Zonder morele verontwaardiging.

   

“In die zin zou je een documentaire over een warlord of drugsbaron kunnen zien als vergelijkbaar met een documentaire over een arend of leeuw. Zonder morele verontwaardiging.”

Nee, die vergelijking klopt niet. De natuur kent geen moraal maar een mensensamenleving heeft die wel nodig!
Je kan best zonder morele verontwaardiging een drugdealer oppakken en veroordelen, zeker. De verontwaardiging hoeft inderdaad niet, de veroordeling wel.

In een verhaal komt een verloren gelopen gezelschap na jaren terug aan een dorp waar, voor de dorpspoort, een gehangene bengelt aan een galg. ‘Oef’, zegt iemand van het gezelschap, ‘we komen aan in een dorp met orde!’

   

Hoe komt het dat de natuur geen moraal kent, maar wel ecologie, en de mensen een morele rechtsorde, maar vernietigde ecologie?

   

Ecologie heeft ook geen moraal, niet? Het is de omgang van een dier met de omgeving. (Geen huisdieren.)
Alleen in relatie met de mens is er een menselijke moraal in omgang met ‘de natuur’ en die omgang is ‘cultuurlijk’.

Waarom hebben mensen een vernietigde ecologie?
Omdat zij niet meer ‘natuur’ zijn. De mens heeft geen natuurlijk ‘instinct’, daarom zijn gestoorde relatie. Mensworden is onnatuurlijk!

   

Kunstmatig, het begrip dat de Mul gebruikt, vind ik beter.

Daarbij neem ik nog wel aan dat het doorbreken van ecologie ook noodzakelijk is, en hoort bij de normale gang van zaken.

Of om de eventuele singulariteit op een tijdas neer te ztten, daarna is er niets meer.

   

“Of om de eventuele singulariteit op een tijdas neer te zetten, daarna is er niets meer.”

Nu kom je met je privétaal en je privédenken en dan kan ik niet volgen. Groeten.

   

Ik dacht dat je kennis had van het boek van Kurzweil, die heel naief denkt dat exponentiele ontwikkelingen zonder vertikale asymptoot zijn. Ik zie de mens als noodzakelijk voor exponentiele ontwikkelingen, die dus niet door de mens maar met de mens komen.

   

Leon,

denk jij dat de natuur geen vernietigende ecologie kent en kende in het verleden nog voor er sprake was van mensen? Volgens sommige biologen zou de evolutie zelfs een paar keer opnieuw zijn gestart wegens grote uitstervingen van vele soorten.

De mens (en het mensworden) is een stuk van de natuur en niet onnatuurlijk. Alles is natuur. Dat is een menselijk gemaakt onderscheid, zoals wij onderscheid maken tussen kruiden en onkruid, maar ook onkruid is gewoon natuurlijk kruid, het is eerder 'on-gewenst' kruid. In de natuur zijn er ook heel vele stoffen schadelijk en giftig voor andere levensvormen. De natuur produceert heel complexe bizarre moleculen. Wij mensen creëren ook aparte moleculen in de scheikunde. Die zijn gebaseerd op bestaande natuurlijke atomen en moleculen. Ze kwamen voordien in de natuur nog niet voor, maar door de mens die zelf natuur is wèl.
De mens heeft in tegenstelling tot andere dieren gelukkig zijn verstand om in te zien dat zijn ecologische invloed (die planten en dieren evengoed hebben) in het nadeel van zichzelf kan uitdraaien. Met dat inzicht kunnen wij onszelf van een, ja, natuurlijke ondergang redden. In de natuur zijn doorheen de evolutie vele planten- en diersoorten uitgestorven zonder toedoen van de mens. Wij zijn niet zo bepaald een uitzondering in de natuur. Ja, we zijn met velen en ons ecologisch impact is daardoor zeer ingrijpend, dat wel.
Je zegt dat de natuur een 'ecologie' heeft? Hoe ecologisch is het wanneer ooit de aarde door de zon zal verteerd worden?

   

“denk jij dat de natuur geen vernietigende ecologie kent en kende in het verleden nog voor er sprake was van mensen?”

Met dergelijke zinnen wordt het goed opletten.

Vóór de mens evolueerde uit het dier, in de tijd dus dat er nog geen wezens met bewustzijn, zelfbewustzijn en mensentaal op aarde rondliepen was er…
En nu moet ik even pauze houden en me afvragen, hoe beschrijf je die wereld zonder mens en taal. Let op, niet het beschrijven van ‘die wereld waarin nog geen mens aanwezig was’ maar beschrijven als je geen taal hebt! Het is pas taal die orde brengt in… de chaos? Maar mag ik dat voortalige wel chaos noemen?

Natuurlijk bestaat datgene wat wij ‘aarde – met alles erop en eraan’ noemen reeds miljoenen jaren, laat daar geen misverstand over bestaan. Het is niet dat de ‘aarde’ pas solipsistisch ontstond met de mens. Maar toch…, met het ontstaan van de mens ontstaat tegelijk weldegelijk 'de' menselijke verhouding met de ‘dingen’ en één ervan noemen we aarde’.

En dat maakt dat er ‘in het verleden nog voor er sprake was van mensen’, geen vernietigende ecologie bestond!
Let goed op waar de nadruk ligt.
‘In’ ‘de’ ‘natuur’ ‘gebeurde’ ‘de’ ‘dingen’ ‘gewoon’.
Woorden tussen haakjes omdat ik eigenlijk geen woorden kan gebruiken om ‘gebeurtenissen’ aan te duiden vooraleer de sprekende mens bestond.
Zie je het verschil, ook al vernietigde de ijstijd tal van dieren?

In die zin kan je ook zeggen: ‘De natuur kent geen orde’ - want orde is een menselijk begrip. Orde wordt door taal in verhouding met de sprekende ingesteld, net zoals ‘vernietigend’.

Waarom duid ik hierop uitvoerig, want je kan best zeggen dat de natuur voor de mens bestond vernietigend was en wij verstaan dat wel.
Omdat het een klik in je denken geeft die de zaken scherper stelt. Dan begrijp je beter een uitspraak als ‘mensworden is onnatuurlijk’. Niet biologisch natuurlijk, maar dat in relatie met de mens er een menselijke moraal ontstaat met ‘de natuur’ en die relatie is ‘cultuurlijk’. LeonH prefereert het woord kunstmatig en misschien is dat beter.

‘Alles is natuur’ verkiest een andere nadruk te leggen en is ook begrijpbaar.
Maar als ‘natuur’ slechts datgene is wat zonder mensen tussenkomst gebeurt is er meer ‘cultuur’ in de wereld. Je kan dan zelfs zeggen dat er nog slechts enkele gebieden pure natuur op aarde zijn, bvb het Amazonewoud. De meeste wouden in Europa zijn aangelegd en zijn in die zin cultuur, hoewel de bomen natuurlijk groeien. (Nu worden ‘uitheemse’ bomen massaal verwijderd uit onze bossen! )

Wij redden ons dus meer van een cultuurlijke ondergang dan van een natuurlijke bij wijze van spreken.
Bij wat de zon ooit verschroeiend met de aarde gaat doen, daar geldt het begrip ecologie dus niet. En zeker niet als een (on)rechtvaardigheidsbegrip.

Dit even terzijde en zonder te willen vitten op Livinus bijdrage. Gewoon even een bijbeschouwing.

   

Dag Ursula,

ik gebruik het woord ecologie zoals ik dat bvb in Wikipedia terugvind:

"Ecologie (ook wel met de spelling: oecologie) als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen en het niet-biologische milieu (de abiotische milieufactoren). De studie op het niveau van de soort heet ook wel autoecologie en op het niveau van de levensgemeenschap en ecosysteem heet gemeenschapsecologie of synecologie."

"Het woord ecologie (oorspronkelijk Duits: Ökologie) werd geïntroduceerd door de Duitse bioloog Ernst Haeckel in 1866, als samentrekking van de Griekse woorden oikos (huishouding) en logos (studie, wetenschap)."

Ik hecht geen moreel waardeoordeel aan het woord ecologie.Ik hecht ook geen moreel oordeel aan 'vernietigende ecologie'. De natuur is nu eenmaal leven, leven nemen en leven geven. Als ik een krop sla eet dan is dat ook een vernietigende ecologie.
Ik wil vooral dat doemdenkende dat de mens de oorzaak is van alle ellende doorbreken. Ik zie de mens als een natuurlijke schakel in de grotere natuur die uit vele andere natuurlijke schakels bestaat. Elke natuurlijke aanwezigheid kan een natuurlijke bedreiging zijn voor andere natuur.

De wereld nog zonder de mens kunnen wij enkel beschrijven op basis van reconstructie. Archeologen en geologen en antropologen reconstrueren het verleden van de natuur, van de periode voor er mensen waren. Astronomen reconstrueren zelfs de evolutie van het heelal (bvb van big-bang tot vandaag).
Ik ben het met je eens dat we dat beschrijven door middel van taal doen. Daar is niets mis mee, we hebben niets anders. Zelfs beeldtaal (foto's, illustraties...) kan dienen wanneer de woordentaal tekort schiet.
Wij kunnen ons in elk geval een wereld voorstellen nog zonder de menselijke aanwezigheid. Wij kunnen reconstrueren dat er wel degelijk vernietigende gebeurtenissen waren in de natuur. Niet enkel wij mensen vernietigen andere levensvormen en soorten. Dus, in mijn definitie was er ook ecologische vernietiging.
Je bevestigt alvast dat er in de ijstijden dieren vernietigd zijn geweest.

We kunnen over woorden gaan vitten. Natuurlijk zijn woorden mensenwerk, dus ook woorden als 'orde' en 'vernietigend'. Het is zo dat wij orde en vernietiging zien in de natuur. Nu mag jij in vraag gaan stellen of dat in werkelijkheid wel zo is in de natuur. Je kan alles 'slechts' perceptie noemen of menselijke invulling. Maar, dan hoeven we niets meer over de werkelijkheid te vertellen. Als we in een doorgezaagde boomstam mooi concentrische ringen waarnemen, dan zijn die er voor ons alvast. Of die er echt zijn, dat kunnen we inderdaad niet met 100 % zekerheid zeggen. Wij nemen het alvast zo waar en daar moeten we het mee doen. Van mij mag jij zeggen dat de natuur geen regelmaat vertoont.

Ik begrijp wat je wil zeggen met 'mensworden is onnatuurlijk'. Maar, dan is het dierworden van sommige dieren eveneens onnatuurlijk. Als bepaalde dieren (bvb chimpansees) zeker moreel gedrag vertonen ten opzichte van elkaar, dan beschouwen we dat als natuurlijk. Bij de mens is dat even natuurlijk, alleen wat complexer geëvolueerd. Maar, ik doe het ook hoor, onderscheid maken tussen natuur en cultuur. Echter, cultuur is inherent aan natuur. Het is eerder een kenmerk van (sommige) natuur.

Ik maak ook onderscheid tussen zogenaamde 'zuivere' natuur en 'natuur die beïnvloed is door de mens'. Niet dat de door de mens beïnvloede natuur minder 'zuiver' is. Er bestaat inderdaad haast geen natuur meer waar de menselijke natuur zijn invloed niet op heeft gehad.

Het ooit verschroeid worden door de zon beschouw ik wèl als een ecologische gebeurtenis, maar dan in de bovenaan aangehaalde definitie. Dat dit gebeuren los staat van de menselijke invloeden en los van zijn culturele invloeden, daar ben ik het mee eens. Het zal zeker geen straf zijn voor een onrechtvaardig gedrag van de soort die 'mens' heet.

Zo, zonder te willen vitten mocht dit een repliek zijn op de bijbeschouwing.

   

[Als ik een krop sla eet is dat ook een vernietigende ecologie...]

Ik weet niet hoeveel sla jij eet, maar ecologie is huishouding, het evenwicht tussen vossen en konijnen, bijvoorbeeld. Waarbij als de vos een konijn eet dus niet de huishouding kapot gaat. Er geldt dat als er teveel vossen zijn de konijnen schaars worden, en de vossen gaan uitsterven (en gelijk evolueren door de selectie) en als er dan weer meer konijnen komen omdat er minder vossen zijn, dan kan het aantal vossen weer groeien.
Zoiets.
De mens heeft iets dat je "rekenkracht" kan noemen, waardoor de mens de vermindering van mensen kan voorkomen. Heel nobel en sociaal, en humaan en zo, maar de huishouding is zoek. Het evenwicht is zoek, er zit geen logische grens meer op het aantal mensen.
De stomkoppen die iedereen willen redden en welvaart willen geven houden geen rekening met de grens aan de andere kant, gebrek aan grondstoffen, verandering van klimaat. Het is al te merken, maar nog niet in het Westen waar men naief blijft balken dat medemenselijkheid is de toekomst voor de mensheid als geheel onmogelijk maken. Zulthoofden.
Kijk ik kies er ook niet voor om minder te hebben dan ik heb. Als je dan een woning op het platte land hebt en iedere avond je stukje vlees en wijntje is dat feitelijk zo oneerlijk, globaal gezien, dat alles wat je zegt over menselijkheid totaal belachelijk is. Ik hoop echt dt die AI nog een keer schoon schip gaat maken met die lui.
Als er dan een objectief waardeoordeel voor de individuele mens zou moeten worden gegeven, dan is die rekenkracht natuurlijk wel wat, maar ook dat kan veel beter.

   

Zoals Darwin betoogde dat je de zwakken en zieken moest helpen vanuit het oogpunt van menselijkheid, hoewel dat zeker de degeneratie van de soort met zich mee zou brengen, zo denk ik ook dat je de armen, zwakken en zieken moet ontlasten en hen kansen geven. Ik denk dat we oorlogen en ziekten moeten proberen uit te bannen. Maar ik weet dus zeker dat je daarmee geen goede huishouding doet. De uitweg is dus verdergaande techniek, die niet iedereen, maar sommigen gaat helpen om te overleven, waarbij dan geldt dat de mensen die motivatie hebben om te leven, dus bijvoorbeeld vanwege hun nobele inborst, ongeacht hun fysieke gesteldheid, met die techniek kunnen overleven.
Er zal denk ik vooral een situatie komen waarin de motivatie om te leven, de meest bepalende en belangrijke factor is om een toekomst te hebben. Als het dat niet altijd al was.
Ik denk echter dat redelijk veel individuen de motivatie in wat anders vinden dan een nobele inborst.

   

LeonH,
het ecologisch evenwicht, dat is me bekend, dus ook het verhaal van vossen en konijnen. Maar toch gebeurt het in de natuur dat een soort verdwijnt. Als de konijnen verdwijnen, dan zou het alsnog kunnen gebeuren dat de vossen niet uitsterven omdat het in de evolutie zo is dat er sommige individuen zich kunnen aanpassen (door bvb hazen te gaan eten in plaats van konijnen (ik verzin nu maar even dit voorbeeld hé, want een vos eet wellicht ook wel hazen).
Ik heb je enkel willen zeggen dat er in de natuur ook uitsterving van soorten voorkomt en dat dit niet altijd de 'schuld' of beter de oorzaak bij de mens ligt.

PS: mijn voorbeeldje van 'sla' was achteraf gezien wat ongelukkig gekozen, vermits sla een door de mens gekweekte groente geworden is. Wij zorgen dat de sla niet uitsterft als soort omdat wij hem nodig hebben en hem daarom beschermen door hem te kweken in grote getale.

De mens is als soort inderdaad voorzien van het talent van het denken, van rekenkracht en dat geeft hem mogelijk in vele omstandigheden meer overlevingskansen. Wij zien in dat, als we met teveel zijn, er schaarste kan komen zodat we niet meer overleven. We zouden aan de mensengroep kunnen gaan opleggen van ons veel minder voort te planten. Maar toch kan het ooit zo worden dat er te weinig voedsel is en dat we als soort uitsterven, ondanks al onze inspanningen. Dan zijn we maar één van de zovele soorten die in de evolutie al uitgestorven zullen zijn. Je kan de mensen stomkoppen noemen, wij zijn eerder slechts een diersoort die zijn beperkingen heeft, net zoals alle andere soorten.
De natuur kent nooit een echt statisch evenwicht, als je over evenwicht wil spreken, dan is het eerder een 'dynamisch evenwicht', je kan misschien zelfs beter zeggen een 'dynamisch onevenwicht', want dat is het, het is altijd een behoeftigheid. Ons lichaam is ook nooit volledig in evenwicht. Seffens krijg ik dorst en honger en dan weer slaap en dan weer zin in me voortplanten enz...
We kunnen niet anders dan tot last zijn van andere levensvormen, van andere materie. Daar moeten we ons niet te veel voor op de borst slaan van mea culpa. De prehistorische mens maakte houtvuurtjes. Dat brengt CO2 in de lucht. Daar voelden ze zich niet schuldig aan. Een mens mag zorgen dat hij kan koken en zich verwarmen om te overleven. Vandaag vinden we dat we ons mogen verplaatsen met auto's. Ja, die geven ook CO2. We leven graag comfortabel, dat moet toch mogen? En ja, dat heeft zijn gevolgen op de aarde, op de kosmos. We kunnen met ons allen ook terug in de vrije natuur gaan leven en allemaal weer houtvuurtjes stoken en zo CO2 in de lucht blazen. Is dat beter? Wat moeten wij doen om te leven en te overleven? Wij zitten met onze geëvolueerde hersenen die het mogelijk maken allerlei zaken te bedenken en te maken waardoor we beter overleven en gelukkiger en gezonder kunnen leven. Dat is een natuurlijk evolutief gegeven geworden. We kunnen dat niet echt terug schroeven. We kunnen enkel proberen zo goed mogelijk met de aardse omgeving om te gaan zodat we niet in ons eigen vel snijden. Ons verstandelijk vermogen kan ons daarbij helpen. Zonder ons verstand waren we als soort misschien al lang geleden uitgestorven geweest?

Techniek, technologie is zeker een van onze troeven. Maar zoals het met alles is, kan je niet voor iedereen altijd alles doen. We moeten ook misschien weer leren leven met het besef van onze kwetsbaarheid en feilbaarheid?
De 'drive to survive' zal inderdaad bepalend zijn, dat is in heel de natuur wel zo lijkt me. We zijn wat dat betreft enerzijds ik-gericht, ik moet als individu overleven, maar anderzijds, als ons groepsdiergevoel voldoende in ons aanwezig blijft, dan zullen we ook onze soortgenoten proberen te redden. Kijk maar naar het moederinstinct, een moeder zal alles doen om dat kleine wezentje te voeden en te verdedigen en een toekomst te schenken. Ik geloof nog in empathie en solidariteitsgevoelens van mensen omdat wij evolutief biologisch gezien een sociale diersoort zijn, een groepsdier dat eigenlijk enkel als groep goed kan overleven.

   

Livinus,
de grenzen van ons technische kunnen zijn nog niet in zicht. De grenzen voor de leefbaarheid van de mens/alle mensen op aarde wel. Dat komt juist door het grenzeloze van de mens qua consumptie en voortplanting. Maar het stabiliseert misschien nog in een dynamisch evenwicht, als een dergelijk evenwicht echt door mensen gewild wordt.
Er zitten wel wat nare beslissingen bij: maximum aantal kinderen per gezin, maximum leeftijd, maximum energieverbruik per persoon etc...wat voor sommige mensen toch echt een lijden zal zijn. Daarom denk ik uiteindelijk dat het gewoon een aflopende zaak is.
Maar dan hou ik me voor: er zit geen schande in uitsterven...

   

Er zit geen schande in uitsterven, maar des te meer in het preken van gelatenheid.

Overbevolking is niet het normale verloop, zoals extrapolerende voorspellingen geen wetenschap zijn.

De bevolking van Europa stijgt niet meer door geboorteoverschot. Dat komt door de "demografische transitie": als in een samenleving kinderen meer gaan kosten dan ze opbrengen worden alleen nog kinderen geboren omwille van henzelf, en dan stabiliseert de bevolking.

Dus wat meer helder denken, wat minder zoeken in autoritaire maatregelen en wat minder zwartkijken....

   

“Wat is er mis met de waarheid?”

Daar is niks mis mee. Maar op een filoblog hebben we het ook over een andere waarheid dan: ‘Kijk daar, een koe in de wei.” Waarbij we vervolgens als feit aannemen dat het ‘ding’ waarover die uitspraak gaat daadwerkelijk een koe is. We concluderen: ‘Deze uitspraak is waar’. Dit is de extrinsieke coherentie tussen uitspraak en object. Het woord ‘waarheid’ wordt dan alleen gebruikt om uitspraken aan te duiden die met feiten corresponderen, zoals: ‘Donald Trump is winnaar van de presidentsverkiezing.’

Een filosofische waarheid behelst een andere relatie tussen uitspraak - of idee - en object. Dit object is letterlijk het object ván de idee, en niet ‘iets’ tastbaar in de wereld. Dit is de intrinsieke coherentie tussen idee en object. En belangrijk, een filosofische waarheid is geen ‘loutere kennis’, maar een uitspraak als act gedragen door het subject.

Twee keer ‘waarheid’, en toch twee verschillende zaken. Vandaar de talrijke verwarringen.

Mij lijkt dat de noodzaak tot besluiten wat juist is en niet, in plaats van alle opties exploreren, alleen een belasting is in filosofische zin! Want daar horen idee, object en de subjectverhouding samen te vallen!

Niet in het afwegen of: ’Kijk daar, een koe” wel klopt. Zelfs bij een iets moeilijker uitspraak zoals: ‘Blijf weg uit de Belgische Ardennen want er worden elke dag 18 vrouwen verkracht in Wallonië.”

Welke ‘waarheid’ is belastend?

   

Een uitspraak die overeenkomt met een object kan slechts het aanwijzen van dat object zijn: "koe" verwijst naar koe.

Om waar te zijn (correspondentietheorie) moet een uitspraak niet overeenkomen met een object, maar met een feit. Een feit, dat is "wat het geval is". De zin "deze koe eet gras" is waar als deze koe gras eet. Moeilijker moet het niet worden als men niet de verwarring zoekt.

(Daarnaast bestaat nog een consistentietheorie (als ik me goed herinner) die nagaat of een uitspraak consistent is met andere uitspraken. Zo kan men de "waarheid" bewijzen van bvb alles wat in de catechismus staat, dus ik doe daar niet aan.)

"Juist" en "onjuist" zijn oordelen en niet hetzelfde als "waar" of "onwaar." Ze worden dikwijls ten onrechte op een hoop gegooid: "...de noodzaak tot besluiten wat juist is of niet, wie de waarheid in pacht heeft, of wat als waar mag gelden, en wie onjuiste denkbeelden heeft."

Want laat me eerlijk wezen: iedereen wil wat, en wie zegt daarboven verheven te zijn nog het meest. We hebben verantwoordelijkheid, of we willen of niet, en men zou daar niet voor moeten vluchten.

   

Samengevat: de "laat alles als het is" is een conservatief credo. Het betekent: laten we onrecht en geweld voortzetten, want het is het ons vertrouwde onrecht en geweld. Wie iets wil veranderen maken we verdacht, eenvoudig door te suggereren, zonder voorstellen te evalueren, dat het met hen nog veel erger wordt.

Sorry, oorlogs- en hongervluchtelingen, gezinnen die gebombardeers worden, vluchtelingen die verzuipen onder ons venster met zeezicht: het is beter voor iedereen (en vooral voor ons) dat we het zo laten.

Het is (neo-)conservatisme en verraad aan medemenselijkheid.

   

Breaking news!! (Latest UK news)

“Who do you say? Huet? Rafael Huet? A website… in Belgium!? Hastière? Never heard of him! He accuses me…? O my dear!”
(Roger Scruton, Brits conservatief filosoof en schrijver - vandaag in The Telegraph.)

   

Is je linkse periode alweer over? En je dacht nog wel dat de hele wereld links was...

   

Ik zag het gewoon op de website van de krant en schrok even.
Zelf ben ik nog een linkse meid hoor!
Groeten.

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie