Een postmoderne aanzet tot linguïstische anarchie - Deel II

In de blog: Tijd en zijn reacties: 145 pdf print

Een postmoderne aanzet tot linguïstische anarchie - Deel II

Hoe minder de lezer vertrouwd is met de grammatica, hoe dieper hij dient te delven in betrekkingssamenhang wil hij of zij tot een verstaan komen van de fout. De grammaticale kennis van de lezer bepaalt de omgang. De ideale corrector zal zoals aangehaald over de combinatie heen kijken en zich focussen op ‘wordt’, uit gewoonte. Zonder het te beseffen maakt hij een oneigenlijke correctie, omdat de kern van de fout zich ophoudt in het falende verwijzen van ‘ik’ naar de werkwoordsvorm. Iemand die minder vertrouwd is met de grammatica en het corrigeren, kan tevens opschrikken omwille van ‘ik wordt’. Als hij gevraagd wordt naar het waarom van de voorgestelde correctie, komt de combinatie aan het licht. De redenering is: in combinatie met ‘ik’ moet ‘wordt’ ‘word’ zijn. Verder gaat de grammaticale kennis van die lezer niet. Ofwel is hij de onderliggende relatie reeds lang vergeten, ofwel handelt hij louter vanuit een herkenningsgevoel. Iemand die in het stadium van het leren zit, moet dieper graven om de fout te ontdekken. Bij de confrontatie treedt de relatie in het licht. ‘ik’ duidt de eerste persoon enkelvoud aan. Het werkwoord dient zich aan te passen aan de persoon, en de regel schrijft voor dat hier de stam moet komen te staan. Hoe minder vertrouwd alledaags de ervaring van de tekst is, des te dichter komt men bij de fundamentele (grammaticale) relaties. Iemand die de taal niet eigen is, maar wel vertrouwd is met het schrift, kan geen grammaticale noch spellingsfouten ontdekken.

De ervaring is nog fundamenteler omdat geheel voorbijgegaan wordt aan de inhoudelijke betekenis. De tekst is niet terhand voor de anderstalige. Hij wordt een voorhanden tuig(geheel), waarvan de elementen elke inhoudelijke samenhang ontberen. ‘ik wordt’ is door de ogen van een anderstalige een betekenisloze lettergroep, iets wat het nooit kan zijn voor een Nederlandstalige die de geschreven taal machtig is. De eerste staat hierdoor korter bij het zijn van ‘ik wordt’ dan de tweede die verblind is door de betekenis die hij er zelf heeft aan geschonken. Toch blijven de letters nog steeds herkenbaar, zodat het duidelijk blijft dat het om een al dan niet zinnige tekst gaat. Maakt de anderstalige gebruik van een ander schrift, verdwijnt ook de betekenis van de tot louter symbolen verworden letters. Het symbolische karakter blijft behouden omdat bepaalde elementen in het tuiggeheel een herkenbare beduidendheid hebben. De symbolen staan bijvoorbeeld in een boek. Het boek is als dusdanig gekend door het Dasein. Mocht hetzelfde symbool opduiken in een toevallige wolkenformatie zou het door de anderstalige niet herkend worden als symbool omdat het tuiggeheel geen indicatie meer bezit dat de hemeltekening in een ander schrift dan het zijne als letter fungeert. Ook wanneer ‘ik’ als enig tuig op een blad papier is gezet, hoeft het niet meteen duidelijk te zijn dat het gaat om een letter, letters, laat staan een woord in andere taal. Wat wordt waargenomen is een tekening, bestaande uit een punt met een verticaal lijntje onder naast een wat langer verticaal lijntje waaruit twee kortere lijntjes ontspringen die een hoek met elkaar vormen. Hoe onvertrouwder het waarnemende Dasein is met het tuiggeheel, hoe minder ‘ik’ als tekening zal overkomen, des te meer als een voorhanden tuig.

De toenemende onvertrouwdheid houdt een toename in van de onbepaaldheid van de plek binnen een onbepaalde streek binnen een ongeconcipieerd tuiggeheel. De limietwaarde is een louter zelfreferentieel voorhanden tuig. Dat is evenwel letterlijk een contradictio in terminis. Het voorhanden zijn van een tuig wil zeggen dat het tuig in de omgang aanwezig is c.q. in de nabijheid vertoeft. Zo valt de betrekking tussen het tuig en het Dasein niet weg, waardoor de zelfreferentialiteit teniet gaat. De limietwaarde is geen tuig meer, maar wat overblijft nadat de verblindende beduidendheid van de betrekkingssamenhang is opgeheven: het in de onverborgenheid getreden naakte zijn. Het zijn is op dat moment vrijgemaakt van het tuig, waardoor het als dusdanig niet kan worden aangetroffen in de omzichtige omgang. Het zijn van het tuig is immers zelf geen zijnde. De deconstructie van om het even welk tuig leidt op analoge wijze tot het vrijgemaakte zijn. Hoe abstract het Dasein ook denken kan, steeds blijft het oneindig ver verwijderd van de laatste stap in het vrijmaken: het opheffen van de samenhang tussen zijn en tuig. In de daarbij toenemende onvertrouwdheid met het tuig verliest het Dasein steeds meer houvast om in het verstaande ontsluiten tot een articuleerbaar begrip als zin van het zijn te komen. Het conceptuele denken in termen van een limietwaarde brengt daarentegen wel klaarheid in het verstaan van het zijn van het Dasein. De limiet kan namelijk door het Dasein worden geconcipieerd als de mogelijkheid tot het in de omzichtige omgang aanwezig zijn van het voorhanden tuig. Zo is de mogelijkheid een voor het Dasein ontologisch constitutief structuurmoment dat de weg effent voor het voorhanden tuig. Zij refereert namelijk niet aan het zijn van het tuig, maar wel aan de limietwaarde als de conceptuele idee van de voorwaarde tot het omzichtig in-de-wereld-zijn. De mogelijkheid is een omwille waarvan en bijgevolg een existentiaal als uitgelicht element van het bezorgen, de ontologische term ter aanduiding van het zijn van het mogelijk in-de-wereld-zijn.


Tags
geen tags

Reacties (145)

   

Dag areniers,

je doet hier onderzoek naar hoe grafische figuren tot tekens, tot codes van de taal kunnen worden en geïnterpreteerd (dienen te) worden om tot betekenis te worden voor een waarnemer. Wie een taal wil verstaan dient die taal te kennen. Dat lijkt me een logica.
Ik vraag me af wat je er precies mee wil gaan zeggen. Als ik de titel van je blog lees "Een postmoderne aanzet tot linguïstische anarchie", dan vraag ik me af wat hier het verband is met 'talige wetteloosheid' (of wat chiquer uitgedrukt 'linguïstische anarchie'). Wil je met je tekst betogen dat de (geschreven) taal anarchistisch, zonder opgelegd gezag of wetten bestaat of zou moeten zijn? Wil je zeggen dat taal iets chaotisch, wanordelijk is of zou moeten zijn of net niet zou mogen zijn? Wil je gewoon zeggen dat het begrijpen van taal gebonden is aan wetmatigheden, aan onderlinge afspraken en dergelijke en dat die onlosmakelijke noodzaak zijn?

PS: wat je hier met 'limietwaarde' bedoelt, daar kreeg ik graag wat toelichting bij.

   

Areniers,
als ik je meen te begrijpen even het volgende.

Tja, Heidegger en in zijn spoor de deconstructivisten blijven graag die onmogelijkheid benadrukken, het oneindig verwijderd zijn van de laatste stap, de onmogelijkheid van het opheffen.
Differantie als uitstel. (Met a.)

Zizek zal met Hegel zeggen dat dit een schijnbeweging is, die onmogelijkheid. Hij benadrukt “de mogelijkheid voor een ontologisch constitutief structuurmoment. Het refereert aan de limietwaarde als de conceptuele idee van de voorwaarde tot het omzichtig in-de-wereld-zijn.”
Dialectisch materialisme ingezet tegen de differantie!

Areniers, wie hanteert er volgens jou nu in de filo “dat conceptuele denken in termen van een limietwaarde”?

Siger,
“Je ontkomt niet aan de indruk dat spellingsregels hier verheven worden tot een existentiële, haast transcendente positie, terwijl het slechts gaat om conventies.”
[Ur, ik weet al wat je hierop zal zeggen, dus dat hoeft al niet meer]
Toch niet blijkbaar want de tekst van Areniers gaat helemaal niet over taal, spelling en conventies. Taal en spelling zijn in Areniers tekst slechts voorbeeld - om het loslatend - bij filo te komen.
Ha de gai da na ni deur?

   

Oeps, tekst van Siger is opgelost!

   

Een linguïstische analyse die niet over taal gaat? Over linguini dan? Mij maakt het niet uit.

   

Nee, een ontologische analyse!

   

Areniers en Steven,

“The key trust of Hegel’s critique bears on something completely different from the Kantian critique, which emphasized the constitutive role of transcendental subjectivity. For Kant, the subject gives universal form to a substantial content of transcendental origin (the “Thing-in-Itself”). Kant remained within the framework of the opposition between subject (the transcendental network of the possible forms of experience) and substance (the transcendental “Thing-in-Itself”),
… whereas for Hegel we must treat the substance itself as subject. (Weet je nog - Zijn en logos = 1)

Logos is not breaking through to the substantial content – content that would supposedly be unaffected by the knowing process – the act of subjective knowledge is already included in its substantial “object”; the path to the truth is part of the truth itself.
When the subject goes behind the curtain of appearance to search for the hidden essence, he thinks he will discover something that was always there; he does not realize that in passing behind the curtain, he is bringing with him the very thing he will find.”

Immanentie tot en met!! Niks ideeënhemel als je Plato tegendraads kan lezen maar ontologie die op aarde blijft.

Alles schatplichtig aan de Baard van Slovenië.

   

Even voor de goede orde. Ik heb al een tijdje niet meer gereageerd. Dit komt door chronisch tijdgebrek, niet uit desinteresse. Ik zie dat er zich hier al een interessante discussie heeft ontsponnen, en dat ik natuurlijk waar het allemaal om draait. Ik keer binnenkort weer met wat langere antwoorden. En nog iets, noem me maar gewoon met m'n voornaam, Alvin. Klinkt beter dat areniers, niet?

   

Siger en Livinus,

“Een linguïstische analyse die niet over taal gaat?”
Indien wel, dan als je ‘linguïstische analyse’ ziet als logology. Het onderwerp wordt dan: hoe taal het ontologisch gat dichtrijdt. (Of hoe taal juist een ontologisch gat installeert. Zie 08 dec 15:24)

Vergeet d-t of “Wie een taal wil verstaan dient die taal te kennen”. Het gaat er hier bij Areniers niet ‘gewoon’ om dat als je een taal wil begrijpen je de wetmatigheden van haar communicatie moet begrijpen, maar hoe taal ‘werelden sticht’.

“Over linguini dan?”
Wel over het verschil tussen sofistische linguïsterie en immanente Waarheden stichten. Dit is iets anders dan “dat aan een ding kunnen denken ‘bewijst’ dat dat ding bestaat.”

De ‘Linguïstisch Turn’ in de filo van de afgelopen vijftig jaar heeft een prachtige deconstructieve aanzet genomen met bvb Jacques Derrida maar kreeg als uitlopers flauwe epigonisten, bijvoorbeeld in de Amerikaanse culturele studies. Daar is, met misschien in aanvang nog een boeiende Paul De Man, de deconstructieve kracht verwaterd naar wat nu breed en minachtend Postmodernisme heet.
De afgelopen twintig jaar is er een vernieuwde inzet naar een ‘Ontological Turn’.

Hawking’s sneer dat filo dood is volgt (in zijn ogen terecht) uit het failliet van de loutere propositie aandacht van de Angelsaksische filo’s en het Logisch Positivisme dat bleek afsteekt tegenover ‘de fysische wetmatige wetenschappen’.

Hop naar een deconstructieve ontologie!

   

Ursula,

Hawking zegt niet dat filosofie dood is, maar wel dat filosofie overbodig is. Zoals ik zei is hij en anderen die mening toegedaan, omdat wetenschappers steeds meer met vragen geconfronteerd worden die filosofen in beheer meenden te hebben. Neem bijvoorbeeld de kosmoloog Sean M. Carroll en zijn "poëtisch naturalisme" dat hier met enthousiasme besproken werd, ook door jou, als ik me goed herinner.

Er zijn heel wat interessante tegenreacties geweest op Hawking ed., onder meer van filosoof Pigliucci. Maar ook hier geldt dat vervorming van iemands standpunt geen antwoord is.

Ik weet niet waarom je nog eens terugkomt op "aan een ding kunnen denken ‘bewijst’ dat dat ding bestaat". Het is een gedachte die reeds door Aristoteles weerlegd is, maar de historiek ervan is zeer interessant voor wie wereldbeelden wil begrijpen, zoals ik al aangaf. Trouwens, er is een verbinding tussen deze uitspraak van Parmenides en het godsbewijs van Emanuel Rutten (als God niet zeker niet bestaat, dan bestaat God niet niet) toont weer de historische link tussen Parmenides en het christendom.

   

"De afgelopen twintig jaar is er een vernieuwde inzet naar een ‘Ontological Turn’."

Auw.
Ik voel een "metaphical turn" komen.
Dat ziet er niet zo goed uit.

   

Waarom 'auw'?

Alsof niet elk idee reeds meta-fysisch is?

Hou toch niet zo vast aan een oude invulling van metafysica, het helpt je niet vooruit.
Spinoza's immanentie en Hegels meta-metafysica combineren!

   

Als alles metafysica is, waarom noemen we het dan metafysica?

   

Voor mensen zoals jij!

   

Niet aan mij besteed hoor.

En wat de hek is meta-metafysica? En bestaat er ook metametameta...fysica?
Hoe meer meta hoe slimmer ? Wie biedt meer?

   

Misschien een begin:

“An introduction on metametaphysics”
Tuomas E. Tahko
(Cambridge introductions to Philosophy)

   

Ja, er zijn onder filosofen nog andere kwibussen dan de Borat Of Philosophy.

   

Mijn excusesexcuses aan Tuomas.

De kernvraag van de metametafysica is, meent hij "are metaphysical debates substantial?". Ik ben dus al de hele tijd een metametafysicus zonder het te weten. Logischerwijs ben ik zelfs een metametametafysicus, want ik betwijfel of gewone metametafysica wel substantieel is. En zo verder. Men zal begrijpen dat ik nu een beetje neerkijk op ordinaire metafysici.

Benieuwd hoe dat googlet.

   

Elk humanisme is ten gronde grond metafysisch. Het wezen van de metafysica bestaat erin, een bepaalde uitleg te geven van het zijnde in zijn totaliteit, op grond van een impliciet verstaan van het zijn en deze uitleg als de enige en absolute waarheid te laten gelden.

Kijk maar neer op jezelf!

   

"het zijnde in zijn totaliteit", beelden we ons in als we denken dat we een plaats hebben van waaruit we het zijnde in zijn totaliteit kunnen beschouwen. En zoals Markus Gabriel al zei - en hij niet alleen - dat kan niet. We kunnen natuurlijk wel "een bepaalde uitleg" geven op de wijze van de theologen, maar zou houden we onszelf voor de gek.

Wat niet weg neemt dat metafysica een lange traditie kent, doorspekt met metafysische realiteiren, goden en duivels. Logisch dat er allerlei pogingen gedaan worden om het merk te behouden. Zoals Collingwood met zijn "primaire vooronderstellingen" maar ook anderen door spiritualiteit, ethiek, de ziel, vragen over leven en dood te recupereren als "metafysica". Maar we zitten in die totaliteit en kunnen er niet uit ontsnappen.

http://www.sigervanbrabant.be/blog/20140430_Wereldbeelden_werken_niet_(Markus_Gabriel).hrm.htm

   


"It may also be that there is no internal unity to metaphysics. More strongly, perhaps there is no such thing as metaphysics—or at least nothing that deserves to be called a science or a study or a discipline. Perhaps, as some philosophers have proposed, no metaphysical statement or theory is either true or false. Or perhaps, as others have proposed, metaphysical theories have truth-values, but it is impossible to find out what they are. At least since the time of Hume, there have been philosophers who have proposed that metaphysics is “impossible”—either because its questions are meaningless or because they are impossible to answer. "
https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/#MetPos
I think it is.

   

Heidegger geeft aan dat metafysica begint bij de vraag waarom er iets is en niet veeleer niets. De hele reeks aan mogelijke antwoorden die op de kennis vooruitlopen zijn metafysisch.
Is het zinvol een dergelijke reeks? Zou het zonder die reeks kunnen, kennisopbouw? De hele bevraging van de wereld ligt hierin besloten.

   

Naast dat "iets" en "niets" al metafysisch zijn van aard, en de "s" in "niets" misschien een bezits-s is, zodat je dus met taalanalyse tot "van niet" komt, en de vraag wordt waarom niet eigenlijk alles van niet is (onbezeten).

   

LeonH,

"zodat je dus met taalanalyse tot "van niet" komt, en de vraag wordt waarom niet eigenlijk alles van niet is (onbezeten)."

Leon, mijn dank voor de magnifieke illustratie bij wat ik hieronder vandaag schreef (22.01 u.)

   

Wat voor weerzin/moeite heb je daar nu precies mee? Dat het niet door iedereen begrepen kan worden? Duister en mysterieus is? Kan je dat aangeven? Mogelijk "interessantdoenerij" of "bedriegelijke diepzinnigheid", van welk mensbeeld ga je dan uit?

   

Dat Tuiggeheel, hoe moet dat verstaan worden?
Ja, wat is tuig?
Begin je gewoonweg bij de naakte mens dan zijn het de 5 zintuigen en het brein.
Maar intussen kan dat “tuig” geholpen worden. De bril, de telescoop en de microscoop in het geval van de ogen. Een gehoorapparaat in het geval van de oren. AI in het geval van het brein?
Het tuiggeheel is dan ons assortiment aan apparaten of instrumenten of werktuigen? Mag het zo gezien of “geconcipieerd” worden?
Als dat zo is dan moeten we toch wel blind zijn om niet te zien dat De Wereld in toenemende mate is en wordt opgetuigd.

Ja, en zo kunnen we nog wel een tijdje voortgaan - Alvin - met jouw teksten. En punt-voor-punt de groteske nonsens aanwijzen.
Maar dat doen we niet.

Wat we wel doen is dat we het opsparen. Onze insteek om ons met fil-fora te bemoeien is en was - ’t is al eens eerder gezegd - om anekdotes te verzamelen van en over “onwetenden, trollen en gevaarlijke gekken”. Welnu, daar zij we tot dusver redelijk in geslaagd. Maar jij spant intussen de kroon, waarde Alvin. We moeten je dankbaar zijn. En complimenten mag je ook in ontvangst nemen, hoor. Want zelfs in onze eigen post-post wijsgerige hersenspinsels zouden we dit soort teksten niet van de vloer hebben weten te krijgen.

Ga voort!

   

Ach lieverd, kijk op blz 54 naar de derde tekstregel - "De vervaardiging van tuig daarentegen..." - in "De oorsprong van het kunstwerk" van MH. (Uitgegeven bij Boom 1996)

Want ik kan niet geloven dat jij zo'n 'onwetende' bent die dat boekje niet gelezen heeft.
Zoen op je neus!

   

Ursula,

"Alsof niet elk idee reeds metafysisch is?"

Jaja, natuurlijk. Wat ben je weer banaal. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar het is zo. Laat me, bij wijze van "ik wordt", een eenvoudig startpunt nemen.

Als ik denk "Hee, dat lijkt me wel een geschikte vergelijking om de zwaartekracht te beschrijven" dan vertrek ik - lichtjes vanzelfsprekend - van het idee dat je de werkelijkheid kunt beschrijven met een wiskundige formule. Of althans dat deel van de werkelijkheid dat me interesseert.

Kortom: mijn idee steunt op een ander idee, namelijk dat de werkelijkheid - of toch dat deel dat me op dat moment interesseert - "begrijpelijk" is.

Dat tweede idee is, strikt genomen, metafysisch. Er bestaat mij geen enkele bekende natuurkundige techniek om uit te maken of de werkelijkheid inderdaad begrijpelijk is. Fysisch gezien heb ik alleen alles wat ik kan vinden vertrekkende van dat metafysische idee. Maar maakt dat de werkelijk "begrijpelijk"? Nee, natuurlijk niet. Je kunt dat altijd ontkennen. Je kunt altijd zeggen dat ik een soort Babylonische astronoom ben die wetmatigheden in de hemelen ziet, maar niet begrijpt wat er aan de hand is.

Ik heb wel eens wat metafysica over fysica gelezen - weliswaar niet erg systematisch - maar die metafysici zitten met een huizenhoog probleem. Met wat ik net gezegd heb, houdt die metafysica van de fysica eigenlijk op. Je kunt er duizenden bladzijden over schrijven - dat valt empirisch vast te stellen - maar dat valt grotendeels onder de noemers a) banaal, of b) "ik denk dat".

Ik citeer even uit een tekst over de metafysica van de quantummechanica.

"Again, even within one class of putative solutions, we find a diverse array of possible metaphysical assumptions. In some theories the wavefunction represents an objective part of reality, in others our state of knowledge."

Inderdaad. Deze metafysische insteek gaat er evenwel aan voorbij aan een aantal relevante zaken.

1) Het enige wat we hebben is die "state of knowledge". Dat geldt voor alles en voor iedereen, inclusief de metafysicus. Dat heb ik hierboven trouwens al aangehaald. Het inzicht dat de golffunctie misschien niet be-staat en misschien dus geen deel is van de objectieve werkelijkheid, is volstrekt banaal. We willen misschien weten hoe het zit, maar het enige wat we hebben is instrumentalisme - een state of knowledge.

2) De poort gaat hier open naar een oeverloze discussie over wat be-doeld wordt met "objective reality". Dat is een discussie waar fysici wel eens deelnemen, maar zelden een academische carrière mee vullen of opbouwen. Dat laatste is voorbehouden aan metafysici, die er overigens ook maar niet uit raken, heb ik de indruk.

3) Onze metafysicus is met handen en voeten gebonden. Hij moet met zijn of haar poten afblijven van de fysica. Hij moet de resultaten dezer wetenschap accepteren. Wel, hij moét dat niet, vanzelfsprekend, maar als hij dat niet doet wordt hij weggehoond door fysici, die hem er - terecht - op wijzen dat hij beter een toontje lager zingt als hij over fysische resultaten spreekt. Als hij het beter weet, mag hij altijd een betere fysische theorie opstellen en die testen, of een beter experiment uitvoeren. Als hij dat niet kan, houdt hij beter zijn klep.
Met andere woorden: onze metafysicus is veroordeeld tot het praten over een soort - vergeef me de meta-foor - de meta-kermis, in het Antwerps - "god of the gaps". Hij mag spreken over dingen waarover de "state of knowledge onbestaande is. Wat de rest betreft: citeren & zwijgen mag, andere dingen niet.

Nu heb je twee soorten mensen. De ene soort - waartoe ik be-hoor - is van oordeel dat spreken over dingen die je niet weet best aardig is, maar voorafgegaan dient te worden met de vetjes gedrukte mededeling "Ik praat per definitie over dingen waarover ik niets weet. Bekijk maar of je het aardig vindt."

De tweede soort vindt dat praten over zulke dingen opwindend, héél opwindend. Dat begrijp ik wel. Hoe meer je over iets weet, hoe minder je d'r eigenlijk over kunt vertellen. Je kunt er niet zoveel aan toe-voegen, tenzij na vele jaren naarstige studie van differentiaalvergelijkingen en renormalisatietechnieken etc. Bovendien heeft kennis de neiging om nogal droog te zijn. Je kunt ze niet opleuken door "bevragen" te spellen als "be-vragen". Maar dat gaat allemaal wel als je je begeeft op dat opwindende domein van de "god of the gaps". Je kunt wat spelen met woorden. Je kunt ver-banden zien. Je kunt allerlei diepzinnig klinkende dingen zeggen over "het zijn" etc. etc.

En dan heb ik het alleen nog maar over iets eenvoudigs als fysica, dat alles bij een elkaar een behoorlijke "state of knowledge" heeft. Maar neem nu ethiek, kunst etc. Daarover is onze state of knowledge veel beperkter. De ruimte voor onze god of the gaps wordt daardoor veel groter, misschien zelfs enorm groot. Mijn tweede mensensoort kan zijn plezier niet op! Een onnozele taalfout als "ik wordt" kan zomaar, zonder omkijken, een startpunt worden voor een orgie van boeiende gedachten!

Fantastisch!

Ursula, ik kijk uit naar die "metaphysical turn" zoals ik uitkijk naar kiespijn.

   

Het is een schepen achter je verbranden, maar als jij denkt dat je het zonder schepen kan.

   

Leon,

Ik neem hier de vrijheid om te reageren op deze bijdrage en op je bijdragen van 22.20 en 22.50 u. hierboven.

"Wat voor weerzin/moeite heb je daar nu precies mee?"

Er is geen sprake van weerzin of moeite. Zo moeilijk was die opmerking van jou om 22.20 u. trouwens ook weer niet. Maar het is wel een magnifieke illustratie. De metafysicus dwaalt doorheen het domein waar een state of knowledge afwezig is. Maar hij praat, hij gebruikt taal, en dus ... wat is meer voor de hand liggend dan even na te denken over zijn spreken? Zodra hij over feiten begint, wacht hem de oncomfortabele confrontatie met mensen die van het bestuderen en ontdekken dezer feiten hun beroep gemaakt hebben. Wat rest hem dus? Enig nadenken suggereert dat "Alberts dissertatie" staat voor "de dissertatie van Albert". Waarom zou hij niet naar "niets" kunnen kijken als naar "van niet"? Daar zit wel iets in! Waarbij men zich natuurlijk ook de vraag zou kunnen stellen of "iets" staat voor "van iet". En als men deze vraag niet kan stellen - ik weet niet wat er in een metafysicus omgaat - dan zou ik graag horen waarom niet. Waarom kun je niets beschouwen als "van niet", maar iets niet als "van iet"? Omdat iet geen woord is? Ja maar, ja maar, in sommige dialecten - zoals het mijne - is "iet" wel degelijk een woord! Wat is er zo bijzonder aan Standaard Nederlands?

Ik denk overigens niet dat ik zonder schepen kan. Zoals ik in mijn bedrage expliciet zeg, steunt fysica op een metafysisch idee, namelijk dat de natuur begrijpelijk en - om dit iets verder uit te bouwen - wetmatig is. Om het nog iets verder uit te bouwen: die verdomde fysici gaan er zelfs van uit dat de wetmatigheid heel vaak in wiskundige formules te vatten is. Onbekend is dit alles niet. Wel betwijfel ik ten zeerste of daarover verder nog veel zinnigs te zeggen valt door een metafysicus.

   

1 vraag: Wat maakt dat zinnigheid door jou wel bij fysisch/wiskundige uitdrukkingen gezien kan worden en niet bij metafysische uitdrukkingen? Dat hieruit een betere voorspelbaarheid/beheersbaarheid van de wereld volgt? Dat de mensen die zich zo uiten fijnere mensen zijn? Dat de gevolgen van metafysisch geneuzel tot geweldsconflicten leiden? Ik poneer even drie soorten antwoorden, om aan te geven waar mijn geest dan qua mogelijk begrip heen gaat, maar ik weet het niet...

   

Aliaspg,

“Zoals ik in mijn bedrage expliciet zeg, steunt fysica op een metafysisch idee, namelijk dat de natuur begrijpelijk en - om dit iets verder uit te bouwen - wetmatig is.”
Het naturalisme neemt aan dat alles wat bestaat, uiteindelijk op natuurwetenschappelijke wijze onderzocht kan worden. Het materialisme wordt dan als uitgangspunt genomen, het idee dat er alleen materiële voorwerpen bestaan die tot de materieel-energetische werkelijkheid bestaan. Geen probleem.

“Wel betwijfel ik ten zeerste of daarover verder nog veel zinnigs te zeggen valt door een metafysicus.”
Inderdaad, je hebt gelijk. Alleen, dat is niet het gebied van de filosoof!
Die heeft een ander vakgebied en praat als zij verstandig is over andere zaken.

   

Ursula, het onaangename gevoel besluipt me dat je hier wel heel erg aan hokjesdenken doet. Wat het vakgebied is van filosofen, beslissen die filosofen zelf wel. En er bestaan wel degelijk filosofen die menen dat wetenschap metafysische vragen oproept. Jij lijkt ze hier te klasseren als niet-filosofen? Waarom dat hokjesdenken?

Wat betreft dat naturalisme: je leest iets en meteen begint blijkbaar het lied "naturalisme" te spelen op de interne muziekinstallatie. Dat was mijn punt toch niet? Ik verdedig de stelling dat een metafysicus zich noodzakelijk beweegt op het terrein der dingen waarover we niets weten (we weten bijvoorbeeld niet of "alles wat bestaat" op natuurwetenschappelijke wijze begrepen kan worden).

Ik beweer ook dat het werkingsgebied van een metafysicus ruimer wordt naarmate we minder weten. Hoe minder we weten, hoe meer hij kan vertellen. Hoe minder geketend door feiten, hoe hoger zijn vlucht en omvattender zijn filosofie.

Sommige mensen vinden dat aardig, zulke metafysicus die hoog in het zwerk acrobatisch rondvliegt. Mij zegt het niet veel.

   

Leon,

"1 vraag: Wat maakt dat zinnigheid door jou wel bij fysisch/wiskundige uitdrukkingen gezien kan worden en niet bij metafysische uitdrukkingen? Dat hieruit een betere voorspelbaarheid/beheersbaarheid van de wereld volgt?"

Ach, blijf niet hangen aan dat woord "zinnig". Zijn wiskundige uitdrukkingen zinnig? Sommige wiskundige uitdrukkingen beschrijven heel accuraat hoe de werkelijkheid zich gedraagt. Is dat "zinnig"? Dat mag je zelf kiezen hoor.

   

Ik denk wel dat het een belangrijk gegeven is dat je de wereld in zinnig en onzinnig indeelt. Dat is in mijn ogen zoveel als de rationaliteit van de ander niet begrijpen of zelfs ontkennen. Of afdoen als keuze die niet aan jou gelegen is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je jouw verantwoordelijkheid in deze ziet. Die stopt niet bij de eigen keuze, omdat de eigen keuze de keuze van de ander voor het andere impliceert. De gezamenlijke situatie is onze verantwoordelijkheid. Die betreft nooit een (individueel) deel.

   

Leon,

Wat is me dat een reactie? Ik zie al boeiende dialogen opdoemen.

- Interessant stuk over metafysica, dat!
- Dat stuk over metafysica is niet meer dan een luchtig woordenspel.
- Ha, jij begrijpt de rationaliteit van de ander niet. Je ontkent ze zelfs!
- Nee hoor, ik heb dat stuk metafysica heel goed begrepen. Precies daarom zeg ik dat het niet meer is een luchtig woordenspel. Jij bent het die mijn rationaliteit niet begrijpt, ja zelfs ontkent!

En zo gaat dat dan verder, veronderstel ik.

   

Ok, dan houden we het hierbij.

   

Aliaspg,

“Jaja, natuurlijk. Wat ben je weer banaal.”
Dat is banaal, inderdaad. Dat weet ik ook. Alleen bracht ik die banaliteit in tegen Siger!
Omdat hij denkt zijn humanisme te kunnen onderscheiden van metafysica. Hij noemt het niet humanistische dan wat minachtend ‘ordinaire’ metafysica.
Maar je hebt gelijk. Ik verdedig juist dat elk denken op aarde blijft!

“Hij moet met zijn of haar poten afblijven van de fysica.”
Dat is verdorie mijn stelling, wetenschap en filo praten over andere zinsvelden. Ik heb vaker geschreven dat als een filo over kwantumdit en kwantumdat begint het meestal niet interessant wordt.

"Ik praat per definitie over dingen waarover ik niets weet. Bekijk maar of je het aardig vindt."
Eugh, alsof filo geen eigen gebied heeft waar het kennis van heeft? Kom nou? Ben je boos aan je toon te lezen?

“Ursula, ik kijk uit naar die "metaphysical turn" zoals ik uitkijk naar kiespijn.”
Het was “ontological turn” tussenhaakjes. Maar, even een vraagje. Wat doe jij op filosofie.be?
Als je filosofie zo’n onzin vindt zit je dan niet beter op fysica.be? Als jij – zoals anderen - niet door de 'taalfout' heen kunt kijken naar de onderliggende vooral Heideggeriaanse inzet, tja spijtig voor jou.
Of moet ik nu ook zeggen: ‘blijf met je poten ervan’? Dat zou pas flauw zijn.

   

Jij zag een ontological turn, ik vreesde aan de horizon der toekomst een metaphysical turn. Jij vond dat best OK, ik voel de filosofische kiespijn al komen.

Heb ik beweerd dat filosofie zo'n onzin is? Niet bij mijn weten. Filosofie is meer dan metafysica.

   

""Ik praat per definitie over dingen waarover ik niets weet. Bekijk maar of je het aardig vindt."

Eugh, alsof filo geen eigen gebied heeft waar het kennis van heeft? Kom nou? Ben je boos aan je toon te lezen?

Nee hoor, ik was niet boos toen ik dat schreef. En ik meen dat filosofie wel degelijk gebieden heeft waarvan het kennis heeft.
Maar ik beweer wel dat metafysica zich afspeelt in domeinen waar deze "state of knowledge" afwezig of op z'n minst hoogst onzeker is. Voor zover kennis een rol speelt in de metafysica, is dat op vier manieren.

0) Kennis van teksten geschreven door andere metafysici. Dat noem ik kennis omdat men de uitdrukking "de metafysicus heeft kennis genomen van" kan gebruiken. Ik beweer niet dat de teksten van de bestudeerde metafysici kennis bevatten.
1) Kennis hoe je een dissertatie, artikel etc. moet schrijven dat voorbij een examencommissie, een editor raakt etc.
2) Kennis die geleend wordt van mensen die van het verwerven dezer kennis hun beroep gemaakt hebben.
3) Banale observaties, zoals de observatie dat wetenschappers (en sociologen en onderwijsonderzoekers etc.) vertrekken van het metafysische standpunt dat het kleine stukje werkelijkheid dat zij bestuderen, begrijpelijk is.

   

Hier wordt metafysica verward met filosofie. Een theologenkwaal.

Er kan nog heel wat filosofie bedreven worden zonder metafysica. Door beroepsfilosofen en door anderen. Want zoals ik al een paar keer schreef, de wetenschap pikt al sinds ze bestaat terrein in van de filosofie, en de grens wordt steeds vager.

   

Natuurlijk kan ik mijn humanisme (het humanisme bestaat niet) scheiden van metafysica. Het is niet omdat humanisme een levensbeschouwing is dat het metafysica is. Value Theory is géén metafysica, voor mij valt humanisme onder Praxis in Marxistische zin, dus compleet tegengesteld aan metafysica.

   

“Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.”
(Het uitgangspunt van Henri Poincaré dat in elk lokaal van de vrijzinnigheid hangt als oorkonde.)

En dit zou geen metafysisch standpunt zijn?

   

Nee, dat is geen metafysica. Waarom zou het?
Het is wel filosofie, met name erg praktische ethiek.
En waar het hangt maakt natuurlijk niet uit.

   

Metafysici beweren dat er één allesomvattende regel zou zijn, en de dappersten onder hen beweren bovendien dat ze die uiteindelijk ook gevonden hebben. (Markus Gabriel)

Zo'n regel is: "Het denken mag zich nooit..."

   

Siger, ik citeer je even:

“Heb ik geen gelijk, dan weet men tenminste wat ik denk.”

   

"je mag nooit oversteken bij rood" is dan ook metafysica?

   

Aliaspg,

“De metafysicus dwaalt doorheen het domein waar een state of knowledge afwezig is.”

Nou, laat me het positiever formuleren. De filosoof begeeft zich in het gebied van het ‘onbeslisbare’.
Deze mantra zal je bij mij toch al vaker gelezen hebben, niet?

‘The state of knowledge’ is de wereld van de wetenschap, meetbaar, berekenbaar en vooral overlegbaar. Elke wiskundige, waar ter wereld, verstaat een ‘art of the state’ wiskundige formule.
Vooral dat ‘overlegbare en deelbare’ verschilt nu in filoland, daarom kent het huis van de filo zoveel verschillende kamers.

Kennis is verdeelbaar én inhoudelijk te delen. 2 + 2 is aan ieder uit te leggen die kan rekenen, zo niet is dat rekenen ook snel aangeleerd. Waar Eindhoven ligt is geografisch uit te leggen. De inhoud is verdeelbaar én inhoudelijk deelbaar of mededeelbaar.

Een filosofische voorstelling volgend uit kennis is verdeelbaar, ik kan je bvb iets citeren. Maar de voorstelling van die kennis is niet inhoudelijk te delen! Vandaar dat sommige filosofen dat omschrijven als ‘het gebied van het onbeslisbare’. Daarin denken is het denkgebied van de filosofische act. (De act onderscheidt zich van de mogelijke kennis die daaruit volgt.)

Dus ja, “De filosoof zoekt doorheen het domein waar een state of knowledge nog afwezig is.”
Zo niet, dan is hij een academicus die kennis reproduceert.

   

Ursula,

"De filosoof begeeft zich in het gebied van het ‘onbeslisbare’."

Doet de filosoof dat? Heb je dat aan filosofen gevraagd en hebben die - bijna - allemaal gezegd: "Ja, dat is wat we doen!"
Zoals ik al opmerkte: niet alle filosofen zijn metafysici. Je hebt er ook die het universum van de logico-verbale analyse onderzoeken. Bij ethici heb je dat bijvoorbeeld. X is gebeurd, wat moet je doen? Zulke ethicus gaat dan onderzoeken wat je moet doen als je een utilitarist of een Kantiaan of een stoïcijn bent. Dat lijkt me heel eerbaar en interessant filosofisch werk. Maar 't is geen metafysica.

   

Heb ik dat gevraagd? Ik lees hun werken!
Zeggen zij dat allemaal? Nee, er zijn zoals jij aangeeft die het over logico-verbale proposities hebben. Maar dat liedje is wel uitgezongen - zie het verwijt van Hawking.
Ook de ethische richtingen zijn gekend en oeverloos herhaald. Dat eerbare denken is reeds klassiek en als vaste kennis onderwezen daar gebeurt niks nieuws.
Hokjes denken? Een filosofische uitspraak verschilt van een psychologische uitspraak. Scheidingen aanbrengen doe ik vooral uit didactische redenen omdat er al teveel door elkaar gepraat wordt. Zoals hier op het blog.

   

["het zijnde in zijn totaliteit", beelden we ons in als we denken dat we een plaats hebben van waaruit we het zijnde in zijn totaliteit kunnen beschouwen. En zoals Markus Gabriel al zei - en hij niet alleen - dat kan niet.]

Markus Gabriel vervolgt: “Met ontologie bedoelt men traditioneel de ‘leer van de zijnden’. In de ontologie gaat het uiteindelijk om de betekenis van het bestaan. (…) Maar als we om die reden beweren dat alleen datgene bestaat wat natuurwetenschappelijk kan worden onderzocht en wat we met scalpel, microscoop of hersenscan kunnen ontleden of in beeld brengen, dan schieten we ons doel voorbij. In dat geval zouden noch ons land, noch de toekomst, de getallen of mijn dromen bestaan.

Maar omdat ze wel bestaan, aarzelen we heel terecht om de vraag naar het zijn over te laten aan de fysici.
We zullen zien dat de fysica eigenlijk nogal bevooroordeeld is.”
Of: “Als ook staten, dromen, niet-gerealiseerde mogelijkheden, kunstwerken en in het bijzonder ook onze gedachten over de wereld deel uitmaken van die wereld, dan kan die niet samenvallen met het objectgebied van de natuurwetenschappen.”

   

Misschien wil je de NewScientist van december 2016 eens open slaan. Daarin probeert de wetenschap antwoord te geven op traditionele filosofische vragen. Erg interessant welke houding ze kiezen.

   

Echt interessant of juist niet?

   

Het artikel heet; "Dossier metafysica", de eerste vraag is of we nu bestaan of niet. de antwoorden zijn voor een jong publiek (net de 'Kijk" ontgroeid). Ik lees het met een psychologische bril en vind het daarom interessant. Echt wijzer word je er niet van, maar het kan een belangrijk inzicht zijn hoe de auteur denkt met wetenshcap altijd het laatste woord te kunnen hebben. Grappig is dat het ook andersm werkt. heel vaak staat er "We weten het eigenlijk niet".

   

Ursula,

Of iets tot het gebied van de natuurwetenschappen hoort hangt af van de mogelijkheid tot falsificatie waarover de natuurwetenschap op dat ogenblik beschikt. Er is geen reden geestelijke objecten of ideeën daarvan bij voorbaat uit te sluiten, in tegenstelling tot het "zijnde in zijn totaliteit", dat per definitie niet hanteerbaar is (niet alleen niet door de wetenschap, ook niet door het denken op zich).

Onze gedachten over de wereld kunnen we wel hanteren, maar de wereld "in zijn geheel" niet. Net zoals we gedachten over goden kunnen onderzoeken, maar niet de goden.

   

Aliaspg,

“Men kan zich de vraag kunnen stellen of "iets" staat voor "van iet". En als men deze vraag niet kan stellen - ik weet niet wat er in een metafysicus omgaat - dan zou ik graag horen waarom niet. Waarom kun je niets beschouwen als "van niet", maar iets niet als "van iet"? Omdat iet geen woord is? Ja maar, ja maar, in sommige dialecten - zoals het mijne - is "iet" wel degelijk een woord! Wat is er zo bijzonder aan Standaard Nederlands?”

Er bestaan veel werelden die elkaar deels overlappen, deels in elk opzicht onafhankelijk van elkaar zijn. We weten dat de wereld het gebied aller gebieden is en dat bestaan te maken heeft met dat iets in de wereld voorkomt. Daaruit concludeer ik dat we de vergelijking

bestaan = het voorkomen in de wereld

enigszins moeten bijstellen, ook al klopt ze tot op zekere hoogt wel. Hier is mijn vergelijking:

bestaan = verschijning in een zinveld.

Deze vergelijking vormt het uitgangspunt van de zinveldontologie. De zinveldontologie stelt dat er alleen

dan iets en niet niets is

als er een zinveld is waarin het verschijnt. Verschijnen is een algemene term voor ‘voorkomen’ of ‘voorvallen’ en ‘voorstellen’. Kortom, alweer de wereld van de filo!

   

Oeps, vergeten. Snel voordat ik weer beschuldigd wordt van namen niet/wel/onduidelijk te vernoemen, dit hierboven komt op rekening van Markus Gabriel.

   

Het ging hier over:
"Als we spreken over ‘de’ wereld dan hebben we de totaliteit van alles wat maar kan gedacht worden over die wereld in gedachten, terwijl wat we kunnen denken over de wereld altijd maar een stukje ervan is. Bijgevolg is het fout om te denken dat die wereld dan ook echt bestaat. Met andere woorden we slaan de bal altijd mis of: ‘de’ wereld bestaat niet echt. Ik zou zeggen, we gebruiken een woord voor iets waar we niet het minste benul van hebben. We kunnen eigenlijk niets zeggen over ‘de’ wereld, we kunnen enkel maar iets zeggen binnen ‘de’ wereld. We kunnen niet buiten de wereld treden om te kijken hoe die er uit ziet. Omdat al het andere, dus alles wat niet ‘de’ wereld is, wel betekenis heeft, concludeert Gabriel terecht dat het wel bestaat. Hij rekent daar meteen ‘eenhoorns in politie-uniform op de achterkant van de maan’ bij, omdat we weten over wat we het dan hebben."
http://www.liberales.be/boeken/markus

   

En ook, zoals Markus Gabriel het zeld zegt:
"Ik ben ontologisch pluralist: ik geloof niet in één werkelijkheid. Ik ben opgehouden überhaupt in termen van 'delen' en een 'geheel' te denken. Ik wil de metafysica - de poging telkens weer een theorie te bedenken over het grote geheel - met wortel en tak uit ons denken rukken."

   

Niet een erg vreedzame uitdrukking. Ik voel me daartoe niet aangetrokken. Lijkt me filosofisch populisme.

   

Ik heb geen mening hierover. De kwestie is dat filosofie en metafysica niet hetzelfde zijn en steeds meer met elkaar vechten.

   

Ik denk dat binnen het zingevingsveld, een begrip dat Ursula aangeeft, er geen wezenlijk verschil is tussen een metafysische uitspraak of een fysische uitspraak. Er zijn mensen die denken dat het meer zin(geving) heeft om je bezig te houden met fysische uitspraken. Er zijn ook mensen die dat anders zien. Op het niveau van groepsvorming en "bonding" maakt het helemaal niet uit, maar wordt vaak vergeten dat dominante groepen overheersen en onderdrukken. Juist dat aspect is interessant, niet wat er nu inhoudelijk beweerd wordt. Om met de NewScientist te spreken; "We weten het niet" als het gaat om wat werkelijk waar is.

   

Leon,

"... maar wordt vaak vergeten dat dominante groepen overheersen en onderdrukken. Juist dat aspect is interessant, niet wat er nu inhoudelijk beweerd wordt."

Ik denk dat beide aspecten interessant zijn.
Dat "dominante groepen overheersen en onderdrukken" is overigens een inhoudelijke uitspraak. Je zegt hier dus eigenlijk dat sommige inhoud interessant is, en andere niet. Ik zie het meer als twee interessante en inhoudelijke aspecten. Soms ben je meer geïnteresseerd in het ene, soms in het andere.

   

Aliaspg,

je hebt gelijk, ik kan niet ontsnappen aan dezelfde logica. Daarom kies ik er voor een tegengeluid te zijn. Niet omdat ik helemaal overtuigd ben dat dit geluid het beste geluid is.
Ik mis elke overtuiging en juist daarin heb ik dan misschien keuze.
Op een bepaalde manier is het paradoxale dat juist het tegengeluid de onderdrukking van dat tegengeluid groter kan maken, waar het anders nog afgedaan kan worden als irrelevant. Dat is voor mij nog weer de volgende keuze.

   

ik weet trouwens niet of mijn "sociologische draai" die ik aan de filosofie geef, enig verband houdt met wat Ursula de ontological turn noemt of jij de metapysical turn.
Ik zou denken dat "ontologie" het sociale zijn zou moeten erkennen.

   

Nee, nee en nog eens nee. Ontologie gaat niet over het sociale!

   

Omdat jij dat niet wilt? Ik denk aan de fenomenologie waarin uiteindelijk de oorzaken in psychische acten gedacht werd, en dan nu de psychische act altijd als een soort groepsdruk-verschijnsel gezien kan worden.

   

Mogelijk denk ik te essentialistische met "groepsdruk", maar ik zie dat juist ook materieel.

   

Hieronder tussen haakjes enkele zinnetjes van mijzelf want het lijkt erop dat ik de metafysica verdedig, wat niet is.

Ik verdedig wel doorheen mijn schrijfsels filosofie als ontologie, steeds opnieuw en als een aparte denkact.
Ontologie uitgewerkt onder de naam dialectisch-materialisme. Dit laatste in navolging van Hegel waarbij Marx één spoor voor zich nam en vandaag verschillende hedendaagse filo’s andere sporen stevig filosofisch uitwerken.
Vandaar mijn verwijzing naar de ‘ontological turn’ van de laatste twintig jaar.

Als sommigen dit alleen kunnen verbinden met metafysica en er kiespijn van krijgen, spijtig voor hen. Ik schreef ook dat ik zaken wat strenger scheid omdat veel op dit blog op één hoopje gegooid wordt. Ontologie en metafysica zijn voor sommigen blijkbaar hetzelfde. Voor mij zijn het verschillende ‘hokjes’.

Dat metafysica en ontologie niet hetzelfde zijn is juist mijn uitgangspunt. Metafysica gaat uit van verkeerde veronderstellingen en is meer geloof dan filosofie. Trouwens, ‘mijn’ Spinoza is één van de eerste die een ‘metafysica’ bracht zonder God en de eerste aanzetten gaf naar een ontologie. Meer nog, hij was Kantiaan vóór Kant geboren was – we kunnen de dingen niet kennen – maar nam daar in tegenstelling tot Immanuel wel de consequenties ervan en verwijderde het ‘Ding an Sich’!

“Ik verdedig juist dat elk denken op aarde blijft!”
Metafysica denkt een hemel te bereiken maar vergist zich, doch het denken gebeurt door een mens op aarde. Alleen denkt die laatste slecht. Hierin moet ik Siger bijtreden: “Net zoals we gedachten over goden kunnen onderzoeken, maar niet de goden.”

“Mijn stelling is dat wetenschap en filo over verschillende zinvelden praten. Ik heb vaker geschreven dat als een filo over kwantumdit en kwantumdat begint het meestal niet interessant wordt.”
Tevens hamer ik er steeds op dat filo ‘denken over denken is’. Er is al een aantal keren naar Markus Gabriel verwezen dus laat ik hem citeren over ontologie:

“Als ik zeg dat de beantwoording ‘systematisch’ moet zijn, bedoel ik daarmee alleen dat we onze voorstellingen zo moeten formuleren dat de uitspraken die we doen (...) onderlinge samenhang vertonen (…) Anders dan in andere wetenschappen bestaat het materiaal van de ontologie daarbij uit begrippen die we analyseren. (…) Zo is het van belang dat ontologie het contact bewaart met de werkelijkheid van onze ervaring.”

Als ikzelf “anders dan in andere wetenschappen” benadruk wordt dat als “hokjesdenken” afgedaan. Tja.
“Dat wij begrippen analyseren” - omschrijf ik vaak als ‘filo is denken over denken’ en vooral, dat filo niet over de wereld ‘denkt’ zoals de wetenschap, maar over de begrippen zelf, bvb ‘wereld’. Steeds opnieuw herhaal ik dat filo en wetenschap zich daarin onderscheiden van zinveld. Steeds krijg ik hier op mijn donder dat ik wel erg dom ben dat zo te stellen. Tja.
“met de werkelijkheid van onze ervaring” – steeds herhaal ikzelf dat filo geen kant en klare uitspraken doet over de wereld maar onze relatie met die wereld. Dat vertelde Spinoza reeds! Onze subject-positie - op dit blog door velen zo oppervlakkig louter psychologisch en niet filosofisch begrepen - is de schakel “met de werkelijkheid van onze ervaring”.

“Wel betwijfel ik ten zeerste of daarover verder nog veel zinnigs te zeggen valt door een metafysicus.”
Inderdaad, je hebt gelijk. Alleen, dat is niet het gebied van de filosoof!

Misschien is het duidelijker als ik stel dat filosofie voor mij ontologie is. Maar dat had iedereen al kunnen uitvissen met al de verwijzingen die ik doorheen mijn schrijfsels doe. Doch als ik namen noem is het weer ‘name-dropping’ of op ‘andermans schouder gaan staan’. Tja. Zelfs als ik een naam dan maar weglaat is het weer niet goed! Eigenlijk is het grappig.

Dus, afrondend, ik verdedig geen metafysica! Ik verwees zelfs naar meta-metafysica wat alweer alleen hoongelach teweegbrengt. De term meta-meta wordt ook gebruikt door Markus Gabriel, maar dat wisten jullie allen vast en zeker.

“Waarom de wereld niet bestaat” van Gabriel is ooit besproken hier. Ik vind het niet terug maar meen me te herinneren dat de misverstanden en het misbegrijpen ook daar snel plaatsvond. Vermoedelijk met mensen die het boek zelfs niet gelezen hebben.

   

Ik vind persoonlijk Husserl een beter spoor dan Hegel...

   

Negen woorden en een beletsel teken, zo kan het ook dus.
(Ik hou van pindaboter!)

   

Ursula, dus net als ik zit jij niet uit te kijken naar een metaphysical turn?
We zijn het eens! Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar eind goed al goed.

   

Aliaspg,

zomaar een vraagje.
Wat is de titel van het laatste filosofieboek dat jij gelezen hebt van een nog levende filo. Van, niet over. En ervan uitgaande dat het geen geschiedkundig overzicht was of over een 'oude' filosofische stroming ging.
Ben benieuwd.

   

Geen boek, maar een artikel van David Wallace met de titel "Who's afraid of coordinate sytems? An essay on representation of spacetime structure".

Google is your friend.
Vorige week donderdag gelezen.
Gaarne lees ik jouw reactie deze problematiek, als je het artikel interessant genoeg vindt vanzelfsprekend. Het representeren van ruimte-tijd structuren lijkt me wel iets voor jou.

   

Misschien vind je het artikel wat technisch, maar het gaat kort samengevat over twee dingen:

- hoe je een object (een verzameling in dit geval) kunt bestuderen als een gestructureerd object door eisen op te leggen aan specifieke representaties van het object in kwestie;

- een vergelijking tussen deze benadering en een benadering die er van uit gaat dat de structuur van het object los staat van representaties maar een intrinsieke eigenschap is van de verzameling.

Dat zijn toch hele leuke filosofische vragen? En het aardige is dat je heel precies weet waarover je praat in dit artikel.

Iedereen die bezig is met structureren en representeren etc. zou verplicht moeten worden om eerst artikels zoals dit grondig te bestuderen. Pas als je 't kan met iets precies als wiskunde, zou je 't mogen proberen met iets vaags als (natuurlijke en filosofische) taal.

Lijkt je dat niet verstandig? Het zou wel heel vreemd zijn als iemand heel zinnige dingen zegt over representeren en structureren etc. als het gaat over iets vaags als taal, maar met de mond vol tanden staat als hij het mag doen met iets heel helder als wiskunde.

Omgekeerd heb ik wel begrip voor mensen die na het bestuderen van dit artikel zeggen: "het is al moeilijk genoeg met die heldere wiskunde, laat ik maar buitengewoon, ongelofelijk, onovertroffen bescheiden zijn als het gaat over iets vaags als taal."

   

Mag ik ook een vraag stellen? Als men dit soort beschouwingen leest is het mogelijk dat bepaalde begrippen "resoneren", op een ouderwetse manier zou men over "bezieling" kunnen praten. Een "verzameling" zou dan een verzameling mensen kunnen zijn, leden van een filosofie.be groep bijvoorbeeld. Heb jij dat soort associaties, of helemaal niet?

   

"Heb jij dat soort associaties, of helemaal niet?"

Ik kan die associatie-drang in- en uitschakelen. Dat lijkt me een belangrijke vaardigheid, maar dat ben ik maar. Anderen kunnen er misschien niet zonder.

   

Je wekt de suggestie van "verlichting" als je zonder associatie-drang kunt zijn. Klopt dat?

   

Nee, waarom?
Soms heb je die associaties nodig. Ze kunnen je creatief maken.
En soms moet je die associaties uitschakelen. Ze kunnen je ook heel erg goedgelovig maken, of heel erg rigide enzovoort.

   

“In contemporary philosophy of physics”

Dit gaat over relativiteitstheorie en fysica. Hier zou het woord ‘philosophy’ vervangen moeten worden door iets als ‘denken’, ‘beschouwingen’, ‘moderne studies’, ‘laatste nieuwe inzichten’ …
Bijvoorbeeld “De hedendaagse inzichten van de fysica…”

Maar dit behelst niet ‘de filosofie’ van de filosofen! Daar spreekt niemand over ‘spacetime theory’ met die intentie.

“There is a rather sharp difference between elementary theories of mechanics as presented in the mainstream physics literature on the one hand, and in the foundational and philosophical literature on the other.”
Hier behoren ‘on the one hand’ en ‘on the other’ beiden tot hetzelfde vakgebied, niet?

En het gaat over het verschil tussen “Coordinate-based approaches” en “coordinate-free differential-geometric approaches” binnen fysica?

Je lijkt op iemand met een bromfiets, die een atleet die aan de startlijn van de 1000 meter staat even uitdaagt: “Om ter snelst?”
Je vergelijkt appelen en peren omdat ze beiden ‘fruit’ heten! Niet te verwonderen dat je zo uithaalde, maar onterecht.

Prachtig als jij deze tekst “Als eenvoudig geschoold arbeider” kan begrijpen, mij gaat het mijn petje ver te boven.

Maar gezien we over twee verschillende zinvelden praten hoop ik niet dat ik van jou in het vervolg “buitengewoon, ongelofelijk, onovertroffen bescheiden” moet zijn als ik spreek over dingen waar ik wel verstand van heb. Dat zou flink hautain van je zijn!

Misschien moet je eens mailen met Alain Badiou, die zal je als wiskundige wel begrijpen – hij studeerde wiskunde aan de École normale supérieure in Parijs.
Ikzelf hou het erbij om Badiou te lezen en het geeft vertrouwen te weten dat deze filo dit begrijpt. Nu kan ik zijn teksten met nog meer vertrouwen lezen, zonder de wiskunde zelf te begrijpen. Bedankt!

(Bert is de enige op dit blog die dit artikel begrijpt. O, excuseer, buiten jou de enige.
http://philsci-archive.pitt.edu/11988/1/coord_short.pdf)

   

Ursula, voor zover mij bekend is David Wallace een professor of philosophy aan de University of Southern California.

Stuur hem een e-mail met de mededeling dat hij niet "de filosofie van de filosofen" bedrijft. Dat zal 'm even doen schrikken.
Het zou wel kunnen dat hij je een beetje hautain vind. Er bestaat evenwel weinig kans dat hij in zijn reactie - als hij reageert - over bromfietsen begint.

Bovendien heb je dat van die bromfiets helemaal verkeerd. Helemaal. Je hebt het zo verkeerd dat ik het bijna niet kan geloven. De filosoof-wiskundige die nadenkt over structuren en representaties is de voetganger die bedachtzaam en voorzichtig stap voor stap zet.

Filosofen die wild, snel en luidruchtig door de wijsgerige wereld scheuren op hun opgepepte Solex - nou, ik zou zeggen: check even in je boekenkast? Misschien vind je ze daar wel.

Maar ik ben deze conversatie beu. Ciao. Pas op voor filo-nozems op luidruchtige brommers.

   

Ciao!

   
   

"Ik ben ontologisch pluralist: ik geloof niet in één werkelijkheid.”

Mooi van Markus Gabriel. Hij vervolgt met “De vraag hoeveel substanties er eigenlijk zijn is spannender dan we op het eerste gezicht kunnen denken.” (“Waarom de wereld niet bestaat” blz 59)
Er is door anderen al op gewezen dat Gabriel Spinoza’s substantie op die bladzijde wel erg simpel opgevat heeft. Hij noemt het ‘monistisch’, ervan uitgaande dat Sp Substantie als het superobject ziet, als één substantie.

En bij lezing van Ethica1 def 3 kan je dat ook zo zien:
“Onder substantie versta ik datgene, wat op-zich-zelf bestaat en uit zichzelf moet worden begrepen; dat wil zeggen datgene, waarvan het begrip niet het begrip van iets anders, waaruit het zou moeten worden afgeleid, vooronderstelt.”
Typisch zeventiende eeuw.

Wat voegt Sp echter toe aan Substantie? En wat maakt hem modern? De attributen!

Meer nog, een oneindig aantal attributen (E1, 7). Zie je Gabriel’s ‘hoeveelheid’ al opduiken?
Wat is nu een attribuut voor Sp? “Onder attribuut versta ik datgene, wat het verstand opvat als uitmakende het wezen van een substantie.” Met andere woorden, substantie bestaat uit een oneindig aantal attributen kenbaar voor het begrijpen (verstand)!
Spinoza breidt het zeventiende eeuwse Substantie uit naar oneindige substanties. De vraag van Gabriel “Waarom maar één substantie en niet twee of tweeëntwintig?” is al door Sp opgelost.

Gabriel gaat onderaan blz 59 plots over van substantie naar objecten: “Er bestaan afzonderlijke objecten, bijvoorbeeld handtassen en krokodillen.” Vergeet niet, een object is voor Gabriel iets dat verschijnt in een zinveld. Spinoza noemt objecten modi. Ook gedachten zijn modi!

Spinoza was net zoals Gabriel een ontologisch pluralist!
Of, zo wordt hij in elk geval bekeken door sommige hedendaagse denkers van het dialectisch-materialisme.
Graaf toch, voor zo’n prutser. Niet?

   

"Substantie" is een metafysisch begrip toch?
Maar afgezien daarvan, zie jij pluralisme ook door te trekken naar "parallelle universa"?
Dan vraag ik me af wat "determinisme" nog voor betekenis heeft? Zitten wij dan vast aan 1 universum?

   

“"Substantie" is een metafysisch begrip toch?”
Ja, in die oude specifieke context wel. Maar dat moet het niet blijven. Ik gebruikt het even omdat Gabriël het vernoemt.

“Maar afgezien daarvan, zie jij pluralisme ook door te trekken naar "parallelle universa"?”
Nee, het scheermes van Ockham moet in de buurt blijven. Parallelle universia zijn onnodig, misschien leuk want je kan ze bedenken, maar je stapt hiermee buiten de contouren van filo. Net zoals de fysicus.

“Dan vraag ik me af wat "determinisme" nog voor betekenis heeft? Zitten wij dan vast aan 1 universum?”
Determinisme is nooit van belang geweest! Het is een theoretische vooronderstelling: “Als we alles zouden kennen dan…”
We kunnen voor elk verschijnsel oorzaken aanvaarden en de laatste oorzaak kan onze keuze voor iets beslissend mede bepalen, maar dit is nog geen determinisme. (Laatste en niet eerste oorzaak, die kunnen we niet kennen. Je hoeft niet in het verleden te graven.) Wat je nu kiest ligt niet op voorhand vast, maar op het moment dat je kiest leg je retroactief al het voorgaande vast. Ook Spinoza’s ‘determinisme’ verwijst naar het verleden, niet naar de toekomst. Jij kan morgen in je wagen stappen en naar Frankrijk rijden, als je een wagen hebt want ik begreep van niet. Met elke beslissing leg je retroactief het verleden vast en blijft de toekomst open.

Wat niet wegneemt dat er zich patronen vormen in je leven die mede bepalen wat je doet en laat. Sommigen zitten daar volledig aan vast, andere losser.

   

“Wat je nu kiest ligt niet op voorhand vast, maar op het moment dat je kiest leg je retroactief al het voorgaande vast.”

Nu ik dit herlees, de dingen veranderen niet echt hé! We kunnen niet toveren.
Maar ‘al het voorgaande’ krijgt zijn context door wat je nu beslist. (Wie dit als banaal leest, ga je gang!)
Er wordt al genoeg al dan niet opzettelijk misgelezen en misbegrepen hier.

   

Ursula,

parallelle universa is een manier om oneindigheid te begrijpen; naast elkaar is makkelijker te begrijpen dan sequentieel (na elkaar). Oneindigheid is wel iets voor de filosofie. Pluralisme lijkt me zo weinig zeggen als het niet in een oneindigheidsgedachte staat. natuurlijk kan je denken aan "fracties', dat vind ik dan ontsnappen aan de oneindigheid, wel een bijna oneindigheid aan mogelijkheden voor fracties, maar het blijft een geheel.

   

ik geloof dat ik wat obscuur word.
Wat substantie en subject verbindt qua begrip, vind ik wel interessant. De tot subject gemaakte totaliteit van materie?

   

Aliaspg.

Dat artikel, ja.
"In doing so, I provide an account of the
Kleinian conception of geometry as a theory of invariance under symmetry
groups;"

"Invariant onder." Onder selectie. Maar als die selectie (a.d.h.v. Symmetrie) zodanig wordt gekozen dat variatie is uitgesloten of beperkt? Dan meet je je eigen effect.
Je gaat te rade bij familie. En die geven je gelijk.

   

Ja, daar zeg je me wat. Ik ben dat artikel nog aan het verteren, hoor. Zo snel gaat het allemaal niet bij mij.

Volgens mij heb je gelijk.
Door het kiezen van een bepaalde symmetrie beperk je inderdaad de variatie - maar dat is hoe je structuur oplegt. Hoe meer structuur, hoe minder variatie. Als je een bepaalde structuur oplegt, bijvoorbeeld een orde, dan zit je meteen vast aan de representaties die deze orde respecteren - en alleen deze representaties! Je gaat te rade in deze familie van representaties, en deze familie geeft je gelijk.

Maar!
Het artikel zegt in zekere zin ook dat het geen verschil maakt. Je kunt vertrekken van een verzameling die al gestructureerd is (die een ordening heeft, bijvoorbeeld) of je kunt door het kiezen van een symmetrie aan een verzameling een structuur (een orde) opleggen. Als je in dat tweede geval consequent de juiste familie van representaties gebruikt, zal je dezelfde wiskundige resultaten bereiken als in het eerste geval.
Beide benaderingen hebben volgens Wallace hun merites (en dat geloof ik ook). De eerste benadering (vertrekken van een gestructureerde verzameling) zal bijvoorbeeld een bewijs eenvoudiger maken, omdat je minstens één extra stap niet hoeft te doen: je hoeft niet te bewijzen dat het bewijs geldt voor alle representaties in de familie. Maar de tweede benadering kan je misschien inzichten geven die minder gemakkelijk te verwerven zijn met de eerste benadering (Wallace geeft daarvan een voorbeeld).

Conclusie?
Laat me als toemaatje de vrije-associatieknop even indrukken. Dat mag ik nu wel.

Heeft de werkelijkheid structuur, of geven we haar structuur met onze representaties, met onze "taal", zeg maar?
Mensen die geloven dat de taal de werkelijkheid structureert, worden met een probleem geconfronteerd. Om de werkelijkheid te structureren volstaat één talige representatie niet. Je moet een familie van talige representaties hebben, en de leden van die familie moeten verbonden zijn door "vertalingen" die moeten voldoen aan strikte voorwaarden. Als je maar één representatie hebt, mét structuur, dan zou die structuur wel eens een toevallig artefact van de representatie kunnen zijn. De talige representatie structureert de werkelijkheid dan niét (hoewel je misschien denkt van wel).

Wat is de les?
Geen idee, hoor. Of toch: wantrouw de originele tekst. Stel dat je een filosoof hebt - laten we hem Lacan noemen - en je leest iets over die Lacan wat je niet begrijpt. Een behulpzaam persoon zegt: "Ha, je moet Lacan zélf lezen. Dan zal je het wel begrijpen."
Er wordt hier iets gestructureerd, en dat kan blijkbaar maar door één persoon die één talige representatie gebruikt, en als je die niet gebruikt, kan je het niet begrijpen?

Mmmm. Misschien is die structuur wel een artefact van die specifieke representatie en wordt er over de werkelijkheid helemaal niets gezegd.

Ik schakel de vrije associatie weer uit.

   

Interessante vraag. Misschien.
Is de structuur die "Een postmoderne aanzet tot linguïstische anarchie" geeft aan de werkelijkheid een artefact van een specifieke talige representatie van dit alles?
(Ik ga er even van uit dat er een werkelijkheid gestructureerd wordt - misschien vergis ik me)

   

"Ik schakel de vrije associatie weer uit."

Dat moet je niet doen, hoor! Waarom zou jij niet 's los mogen komen? En bovendien geeft 't te "denken". En dat is wat "filosofie" toch eigenlijk vraagt?
Dat artikel wat je hebt aangedragen noopt me tot verder "uitpluizen". Want echt "klaar" ben ik er nog niet mee.

   

“Heeft de werkelijkheid structuur, of geven we haar structuur met onze representaties, met onze "taal", zeg maar?”

https://www.youtube.com/watch?v=HIjmR1dpW8E

   

[“Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.” (Henri Poincaré)
“Nee, dat is geen metafysica. Waarom zou het?
Het is wel filosofie, met name erg praktische ethiek.”]

Op de gedachte van Poincaré komen we alleen als we het idee hebben dat de manier waarop we ons leven ervaren, de manier waarop de wereld ons voorkomt, uiteindelijk een illusie is. De wereld moet datgene zijn wat we zien als we een ‘perspectief vanuit nergens hebben’, zoals Thomas nagels het noemt. Maar Nagel bedoelde dat we dat perspectief nooit zullen kunnen innemen en dat het niet meer is dan een verwarrend ideaal waarnaar we streven om onze persoonlijke belangen bij de vraag naar de waarheid als het even gaat uit te schakelen.

Dit is het idee van vroegmoderne materialistische filosofen dat er een zogenaamde ‘buitenwereld’ zou zijn die op onze zintuigen inwerkt, en dat er daarnaast ook nog onze voorstellingen zijn van deze ‘buitenwereld’. Terwijl de buitenwereld gewoon bestaat, zouden onze voorstellingen daarvan dan waar of onwaar zijn. De buitenwereld zelf is dan noch waar, noch onwaar, ‘ze is’ alleen maar. Toch is het volstrekt onjuist dat er een buitenwereld zou zijn en daarnaast namelijk een ontologisch verkeerd, zogenaamd wetenschappelijk wereldbeeld.

Daarbij zien we maar al te snel over het hoofd dat we iets doen wat Heidegger typeerde als ‘oorsprong’. Vanaf deze merkwaardige afstand krijgt menigeen het idee dat de wereld ergens verderop is, alsof we in een soort kamer of bioscoop zitten en de werkelijkheid bekijken. Zo komen we – en Poincaré – aan het begrip ‘buitenwereld’. Maar we zitten er natuurlijk middenin, alleen hebben we er vaak geen idee van waar we nu precies in zitten, waar dat alles toe dient en welke film we zitten.

   

"Op de gedachte van Poincaré komen we alleen als we het idee hebben dat de manier waarop we ons leven ervaren, de manier waarop de wereld ons voorkomt, uiteindelijk een illusie is."

Het tegengestelde is het geval. Als het leven (de beleefde wereld) een illusie zou zijn, zou Poincaré of wie ook zich er niet druk om hoeven te maken. Maar Poincaré vond twijfelen aan alles een excuus voor wie liever nergens over nadenkt.

En dat er werkelijk inwerking op onze zintuigen is lijkt me niet te ontkennen.

   

Een sluitend experiment om uit te maken of er echt een "zogenaamde buitenwereld" zou zijn, is makkelijk uit te voeren. Doe een brief aan jezelf op de post, met volgende inhoud:

"Beste, indien u dit leest, heeft deze brief een weg doorheen de buitenwerld afgelegd, en hoeft u verder niet meer aan het bestaan van de buitenwereld te twijfelen. Vriendelijke groet."

   

Het gaat er niet om de wetenschappen of zelfs ook maar hun objectiviteit te ondermijnen. Die brief schrijven is niet nodig! We moeten alleen voorzichtig zijn en de objectiviteit van de wetenschappen niet verwarren met ‘het onderzoek van de wereld’. Of zeggen dat die manier de enige is en anderen de mond snoeren. De natuurwetenschappen onderzoeken hun objectgebieden en komen daarbij vaak tot juiste en soms tot verkeerde conclusies.

In een filosofische bedenking kunnen we niet zomaar over onze ervaring ‘overspringen’ en doen alsof er een reusachtige wereld bestaat waarin onze ervaring geen plaats heeft. De wereld waarin we leven manifesteert zich als één enkele, onafgebroken overgang van zinveld naar zinveld, de versmelting en droste-effect van zinvelden.

Filosofie wil weten wie we zijn, ze is het gevolg van het verlangen naar zelfkennis en niet van het verlangen om ons uit de ‘wereldformule’ te kunnen wegstrepen: “zonder verlangen, zonder hartstocht…”

En dat er werkelijk inwerking op onze zintuigen is lijkt me niet te ontkennen, nogal wiedes! Er wordt ook niet ontkend dat er geen ‘buitenwereld’ bestaat. ‘Het is volstrekt onjuist dat er een buitenwereld zou zijn EN daarnaast…’ staat er.

   

ik dacht dat Markus schoon schip had gemaakt: De wereld bestaat niet! Zo en dan nu verder.
Daar valt wat voor te zeggen. De knoop doorhakken.
Mocht het je nergens brengen, dan kan je altijd nog wisselen.

   

“De wereld bestaat niet!”

https://www.youtube.com/watch?v=S_9K_fPacZ8

Gabriel heeft dit al vaker uitgelegd en omdat dit één van zijn laatste voordrachten is (Mei 2016) heeft hij zijn uitleg stevig op orde. Toch mooi om nog eens te horen.

   

erg mooi, dank je.
geen totaliteit van objecten, geen totaliteit van feiten, geen domein van domeinen, maar wel weer een verhaal of een ervaring toch?
Er hoeft geen totaliteit veronderstelt te worden voor dit particuliere ervaren.

   

"maar wel weer een verhaal..."

Dat beantwoordt hij op 1.33.35

   

"You shouldn't be in that business" komt aan de orde, wat dus een wereldbeeld veronderstelt wat je juist niet zou moeten hebben. Hoe kan dat nu? Dat is toch niet te rechtvaardigen? Het is alleen maar een mind-fuck.

   

Ik ga de discussie zo nog luisteren.

   

totale speelduur 1:33:25, hij benatwoordt het 1:33:35, interessant!

   

"You shouldn't be in that business"

Op welk stuk in tijd?

   

Sorry,
de vraag start 1.20 (kleine vergissing)

   

45:41 met aanloop "I'm saying you shouldn't be in that business" (a certain set of principles governs everything)

   

Ik begrijp dat hij verdedigt dat je uit moet gaan van modellen die niet hoeven te zijn gekoppeld aan een realiteit. Maar waarom verdedigt hij dat? In perspectivism is het slechts weer een perspective, waarvan hij dan aangeeft dat je uitgaat van de omstandigheden die het wereldbeeld bepalen, maar het wereldbeeld weer de visie op die omstandigheden, zodat je geen werkelijke omstandigheden kunt terug herleiden.
Naief kun je zeggen, er moeten toch omstandigheden (voor een wereldbeeld) zijn (totality of facts), maar dat wil hij dus niet.

   

Pure politiek...ik begrijp dat die politiek gefundeerd is in het idee van lokaliteit (lokale geldigheid) daar ben ik het wel mee eens, en dan is het zoals ik aangaf toch een soort van knoop doorhakken: de wereld bestaat niet, en er zijn lokale geldigheden, prima. Maar het blijft een machtsdaad uit heerszucht.

   

1:05:33 they're not mathimatical objects, fields are not like sets...hij ontslaat zichzelf van het probleem om de externe logica te vinden, misschien nog wel de interne logica, maar niet de externe logica. Ik vind dat een zwaktebod. ik vind dat je als mens moet blijven zoeken. Het is nu alsof je de problemen kan weg definieren. Dat je de leeuw als leeuw in de leeuwervaring niet nodig hebt voor een zingevingsveld. In mijn visie heb je de leeuw en de anti-leeuw en de dwars-leeuw en anti-dwars-leeuw nodig om een kader te hebben voor een zingevingsveld. y=x^2 -1 + y= -x^2 +1 + x=Y^2 -1 + x=-y^2+1, omdat het kader als zodanig wel wiskundig kan worden weergegeven is er dus een realiteit voor het zingevingsveld.

   

Reactie op "zelf een verhaal", dat is inderdaad epistemologisch gewoon een "we weten het niet" uitgangspunt (er zijn meerdere mogelijkheden)

Het blijft wel wonderlijk dat je kaders kunt geven als de wereld het kaderen niet zou ondersteunen. Daartoe zou die wereld dan toch moeten bestaan (als kaders-verschaffend).

   

Je kan heel wat kaders plaatsen in de hele wereld, maar je kan de hele wereld niet in een kader plaatsen, want een kader (ook dat laatste) maakt deel uit van de hele wereld.

   

de hele wereld = het kader, het valt samen, kan niet los gedacht worden

   

de wereld bestaat door het kader is een betere uitdrukking
de wereld is vervolgens alles binnen het kader aan gebeurtenissen/objecten/feiten/domeinen
maar dus duidelijk gelimiteerd door het kader
het kader kan weergegeven worden met een vierkant/ruit, maar dat hoeft natuurlijk niet, elke vorm is mogelijk, alleen als je de hoekpunten van een vierkant als extreme neemt, heb je een overzicht voor de mogelijkheden van het veld.

   

We hebben niet dezelfde opvatting over de verhouding tussen wetenschap en filosofie. Wetenschap is een voortzetting van filosofie, en beide zoeken ze naar een beter begrip van mens en wereld (beide willen weten "wie we zijn". De filosoof Aristoteles bedreef biologie, sterrenkunde enzovoort. Door verwondering en onderzoek bracht de filosofie wetenschappen voort. Aristoteles zou de moderne wetenschap zeker toejuichen. De kennisvoorraad, in de eerste plaats, bepaalt het verschil tussen filosofie en wetenschap, niet de werkwijze of de beeldvorming. Het meest recente voorbeeld dateert uit vorige eeuw: de "linguistic turn" die Wittgenstein heeft teweeggebracht is uitgemond in het verwerpen van symbolische taal- en denkopvattingen en heeft geleid tot het ontstaan van ideeën over "embodied cognition" als start van een nieuwe cognitieve wetenschap. Zie neuroloog Damasio, linguist Lakoff, filosoof Johnson , die geen scheiding meer maken tussen wetenschap en filosofie.

Hetzelfde is zich aan het afspelen in de psychologie, waar "bewustzijn" steeds wetenschappelijker wordt onderzocht.

Wat zinvelden betreft, die zijn er per individu, per groep en per mensheid. Uiteindelijk leven we in een gemeenschappelijke wereld van feiten die biocultureel geconstrueerd is. Ik heb het gevoel dat de fenomenologie te weinig rekening hield met collectieve percepties en concepties.

   

Ik ben het lang niet met alles eens wat Markus Gabriël zegt, maar ik vond zijn stelling dat de wereld geen object (en mi. zelfs geen verzameling) is erg nuttig. Zie man blog over hem dat ik bewust anders genoemd heb: "Wereldbeschouwingen werken niet".

Het ging me er dus niet om dat Gabriël zou zeggen dat er geen wereld is, wel dat die niet te vatten is in zelfgenoegzame wereldbeelden en andere ideologieën. In Liberales schrijft een recensent het wat mooier op:

"We kunnen eigenlijk niets zeggen over ‘de’ wereld, we kunnen enkel maar iets zeggen binnen ‘de’ wereld. We kunnen niet buiten de wereld treden om te kijken hoe die er uit ziet. Omdat al het andere, dus alles wat niet ‘de’ wereld is, wel betekenis heeft, concludeert Gabriel terecht dat het wel bestaat."
http://www.liberales.be/boeken/markus

   

"De kennisvoorraad, in de eerste plaats, bepaalt het verschil tussen filosofie en wetenschap, niet de werkwijze of de beeldvorming."

Dat er geen onderscheid is in werkwijze en beeldvorming is nader beschouwd niet helemaal correct. Filosofie staat in bovenstaande schets aan het begin, en is veeleer de ontginning van onbekend land - prospectie, proefboringen. Wetenschap is een soort verwerkingsindustrie.

   

LeonH,

“"You shouldn't be in that business" komt aan de orde, wat dus een wereldbeeld veronderstelt wat je juist niet zou moeten hebben. Hoe kan dat nu? Dat is toch niet te rechtvaardigen?”
Wegblijven uit ‘the business’ van metafysica, dat is toch te rechtvaardigen?

Uitgaan van modellen die gekoppeld zijn aan een realiteit via zinvelden is iets anders dan jouw “uit moet gaan van modellen die niet hoeven te zijn gekoppeld aan een realiteit.”
Waarom verdedigt hij dat? “Omdat je geen werkelijke omstandigheden kunt terug herleiden?”

“Naief kun je zeggen, er moeten toch omstandigheden (voor een wereldbeeld) zijn (totality of facts), maar dat wil hij dus niet.”
LeonH, inderdaad, hij wil juist af om met het idee van ‘totality of facts’ omstandigheden te funderen omdat je dan uitkomt bij metafysica.

“Pure politiek...” hiermee bedoel je strategie denk ik, niet?
“Het idee van lokaliteit (lokale geldigheid in een zinveld) daar ben ik het wel mee eens, en dan is het zoals ik aangaf toch een soort van knoop doorhakken.”
Maar let op, geen lokale geldigheden die die geldigheid opnieuw onderbouwen met een ‘totality of facts’ want dan verzand je opnieuw in een metafysica.

“Maar het blijft een machtsdaad uit heerszucht.”
Jij houdt van lekkere uitvergrotingen als ‘machtsdaad’ en ‘heerszucht’ maar ja, dat is het inderdaad. Beslissingen moeten genomen worden, scheidingen aangebracht en dat verreist een daad. Eén die gefundeerd is op de macht van de interne logica van het zinveld, ja. Is dat uit heerszucht? Hangt af wat jij daar weer onder verstaat. Je kan het ook zien als ‘logische revolte’ vloeiend uit de logica van het zinveld.

“Het blijft wel wonderlijk dat je kaders kunt geven als de wereld het kaderen niet zou ondersteunen. Daartoe zou die wereld dan toch moeten bestaan (als kaders-verschaffend).”
Dat ‘de wereld’ nu niet bestaat is zijn hele betoog! Als je zijn premisse niet volgt dan kom je ook niet tot zijn besluit, nogal wiedes. Zinvelden zijn “kaders-verschaffend”.

“de hele wereld = het kader, het valt samen, kan niet los gedacht worden”
Met zijn premissen wel. Of het jouw smaakt is iets anders.
Je moet natuurlijk zijn werk gelezen hebben en vooral zijn studies over het Duits Idealisme en de relatie met Hegel. Via Hegel komt hij tot een meta-metafysica die zich aanbied als het ‘Nieuwe Realisme’.

Zizek heeft dezelfde weg afgelegd van Kant via een tegendraadse lezing van Hegel tot wat hij noemt een ‘dialectisch materialisme’. Gabriël en Zizek hebben samen een boek uitgegeven over ‘Subjecticity in German Idealism’.

   

LeonH,

“de wereld bestaat door het kader is een betere uitdrukking”
Nee, het zinveld laat objecten verschijnen.

“de wereld is vervolgens alles binnen het kader aan gebeurtenissen/objecten/feiten/domeinen
maar dus duidelijk gelimiteerd door het kader”
Nee, daar gaat het juist om! Als het kader de limitatie instelt doet het dit opnieuw vanuit een meta-standpunt. Het kader doet alsof het zelf geen zinveld heeft – wat niet kan en dat is de leugen.
“het kader kan weergegeven worden met een vierkant/ruit, maar dat hoeft natuurlijk niet, elke vorm is mogelijk, alleen als je de hoekpunten van een vierkant als extreme neemt, heb je een overzicht voor de mogelijkheden van het veld.”

Een zinveld is geen kader dat een overzicht geeft. Het ‘geven van een overzicht’ is de metafysische houding!!

Gabriel wil ‘bestaan’ herformuleren’. (LeonH, heb je zijn boek? Het is handiger naar tekst en blz te verwijzen.)

   

[het zinveld laat objecten verschijnen]
dat is metafysisch toch?

Het mooie van kadering (door tegengestelden) is dat het een zingevingsveld opspant.
Je ervaart de tegengestelden, en bouwt hiermee een zingevingsveld.

Die ervaring wil niet zeggen dat de tegengestelden er "zijn", maar wel dat ze ervaren *kunnen* worden. En dat zegt iets over de wereld, wat dan precies is verder niet van belang, dat zit alleen maar in het zingevingsveld.

   

Ik ben er wel "klaar mee", mogelijk arrogant, maar ik zie geen noodzaak tot 21,48 uitgeven voor het boek.

   

[ En dat zegt iets over de wereld, wat dan precies is verder niet van belang, dat zit alleen maar in het zingevingsveld.]
in *een* zingevingsveld, niet *het*

   

Ja, je hebt gelijk. "Het zinveld laat..." is te snel en onzorgvuldig geformuleerd door mij.

Het moet zijn: "Bestaan = verschijning in een zinveld." (blz 67)
(Daarom dat ik vroeg te verwijzen naar boek en blz. Maar nu geef je zelfs aan zijn boek niet gelezen te hebben, tja. Vandaar je opmerkingen.)

   

[Ik ben er wel "klaar mee"]
de intelligentia laat zich gijzelen door de verkeerde problemen
dat was vroeger al met de Bijbel en nu weer.
Maar mogelijk "moet" dat, wat zou er wel niet gebeuren als men zich met praktische zaken bezig ging houden?

   

"de intelligentia laat zich gijzelen door de verkeerde problemen"

Oei, je weet nog niet welke 'problemen' Gabriël aankaart, je kent zijn denken niet buiten een you tube filmpje of door er iets 'over' gelezen te hebben.

Zo iets doet de intelligentsia toch niet? Ha ha, niet boos worden.

Het stellen van 'echte/praktische' problemen is toch een demagogisch retorisch trucje, niet?

   

mogelijk, lees aub wat ik schrijf over preventie bij heerszucht

precies het verschijnen in een zinveld (als de ervaring van tegengestelden) is wat je van de wereld kunt zeggen, dat *kan* dan blijkbaar.

Als er geen wereld was, waarom zou er dan iets kunnen?

Waarom is er dan iets en niet veeleer niets?

   

Schreef trouwens ook nog dit:

Markus Gabriel geeft aan dat we ten aanzien van de moraal singulier kunnen zijn. Een moordenaar is fout en sluiten we op of zo, en we gaan dan niet kijken naar het feit dat dit moordenaarschap op zich ook een onderdeel is van de diversiteit en dus rechten zou kunnen hebben vanuit de eigen positie.

Ik heb echter wel het idee dat bij het doordenken van moraliteit, bij het opstellen van ethische regels, je de rechten vanuit de eigen positie mee moet nemen om de evolutie van moraal mogelijk te maken.

Zo zien we af van al te strenge straffen, omdat we vanuit de Veil of Ignorance (voorgesteld door John Rawls) ons kunnen spiegelen aan de positie van misdadiger. We opteren voor een menslievende behandeling. Ik zie een gevaarlijke mogelijkheid dat “streng straffen” als denkbeeld gerechtvaardigd kan gaan worden vanuit de singuliere benadering van moraal of ethische regels.

Evolutie van moraal is blijvend nadenken over het begrip van rechtvaardigheid.
Nu zou je met Nietzsche’s oproep tot Heersermoraal, kunnen opteren voor de singuliere benadering. Als je voldoende zeker bent van de ethische regels om te volgen, waarom zou je dan nog twijfel toelaten?

Ik acht dit echter een duidelijk teken dat de morele houding incompleet is. Maar goed je zou heel genereus kunnen zeggen dat de moraal incompleet mag zijn. Dan accepteer je echter ook de voortdurende strijd tussen mensen in hun eigen “recht”.

Feitelijk doe je een zwaktebod, je accepteert dat het niet anders kan.

We laten de absolute (metafysische) rechtvaardigheid aan God, of een Goddelijk principe (altijd tegenreactie).

Als je echter denkt dat een probleem daarmee is opgelost, dan vergis je jezelf, de problemen worden er mogelijk of waarschijnlijk erger van.

   

Leon;
"Een moordenaar is fout en sluiten we op of zo, en we gaan dan niet kijken naar het feit dat dit moordenaarschap op zich ook een onderdeel is van de diversiteit..." lijkt me niet juist. Wat jij hier "diversiteit" noemt wordt in onze rechtspraak "verzachtende omstandigheden genoemd".

   

Spinoza zal zeggen dat niet moraal singulier is maar ethiek. Nietzsche noemt het dan weer Herenmoraal, wat maakt dat je de termen ‘ethiek’ en ‘moraal’ vanuit de premisse van de denkers moet begrijpen. (Ik scheid ethiek en moraal dan ook om verwarring te vermijden. Hoe Gabriel erover praat weet ik niet, weet je het te duiden op een filmpje voor mij? Ik zal zijn hoofdstuk ‘Over vrijheid’ in ‘Waarom we vrij zijn als we denken’ een herlezen.)

Daarom stelt Spinoza dat iedereen zijn ethiek ten alle tijden mag vooropstellen en met macht mag trachten te handhaven. Meer nog, Sp zal zeggen dat je niet anders kan. De gek en de wijze doen daarin hetzelfde.
Maar de maatschappij zal een moraal instellen die het individu kan beperken. In een Viking samenleving zal een andere moraal gelden, zeker.

“Als je voldoende zeker bent van de ethische regels om te volgen, waarom zou je dan nog twijfel toelaten?” Om in groep te leven. Maar dat wil nog niet zeggen dat je moet twijfelen, alleen schuif je je eigen ethiek opzij.

“Dit is een duidelijk teken dat de morele houding incompleet is. (…) je zou kunnen zeggen dat de moraal incompleet mag zijn. Dan accepteer je echter ook de voortdurende strijd tussen mensen in hun eigen “recht”.”
Ja zeker! Je herkent hun “recht” maar verplicht ieder in een samenleving de moraal van de samenleving te volgen. Nu kan die moraal eruit bestaan dat ‘ieder doet wat hij of zij wil’ zolang er geen anderen in gevaar gebracht worden. Dat kan ook.
Dat is het kenmerk van democratie, dat je kan ijveren dat jouw ethisch recht wordt opgenomen in de moraal van de groep. Niks mis mee toch, niet? Wat is daar zwakte aanbod?

“We” in het westen laten niks meer over aan God, juist omdat dat niets oploste.
Maar dat geeft wel problemen met diegene die een moraal willen bouwen op een ‘Goddelijke plicht’.
Alleen laten we geen enkele God meer toe in onze wetgeving! En terecht.

   

Ik zie het als zwaktebod omdat het probleem van de strijd blijft bestaan (met bijkomend leed).

   

trouwens ergens rond 1:14 volgens mij in de video de vragen/antwoorden rondom ethiek/moraal

   

Siger,
wat is een verzachtende omstandigheid? Mag dat ook uitgedrukt worden in termen van diversiteit? De omstandigheden A en de genen B tegenover andere mogelijkheden, diverse mogelijkheden?

Wat je nog zou kunnen zeggen is dat je macht over de omstandigheden moet zien te krijgen, zodat moordenaars daarom niet meer gaan ontstaan, maar het is een heel complex met de psyche van de mens.

   

LeonH,

"Ik zie het als zwaktebod omdat het probleem van de strijd blijft bestaan (met bijkomend leed)."

Wil jij de strijd uitschakelen?

   

"trouwens ergens rond 1:14" bedankt

Moraal is ‘unified by reason’ (1.10) Eén moraal, één reason, Things are veelvuldig, moraal niet.
Gabriel vindt dan ook de spinozistische ethische impuls verkeerd. Ongeacht wat de moordenaar vindt, moord is fout (dat is zijn voorbeeld).
Hij zegt: “Als het recht stelt dat je je buren niet mag vermoorden, dan mag het niet. Daarom noemen we het kwaad.” Hij verwijst daarbij zelfs naar ‘the supreme Good’. Hij geeft in de video ook een uitgebreid voorbeeld via ‘civil war’ in Syrië.

   

strijd kan samenwerking zijn, maar dan moet je denk ik wel in staat zijn om begrip te hebben voor die andere positie en richting.

Ik heb moeite om mijn eigen gerichtheid absoluut te zien.

metafysica is absoluut maken, meta-metafysica zou toch een kritiek moeten zijn? Waar kan ik lezen over meta-metafysica?

   

dat civil-war verhaal was wat vaag: bleek het nu een taalkwestie?

   

"Wat je nog zou kunnen zeggen is dat je macht over de omstandigheden moet zien te krijgen, zodat moordenaars daarom niet meer gaan ontstaan, maar het is een heel complex met de psyche van de mens."
Ik denk dat de moderne samenleving reële vorderingen maakt in de verschuiving van straf naar zorg, waarbij omstandigheden en grondoorzaken onderzocht moeten worden. Al staan we nog maar aan het begin.

   

“Waar kan ik lezen over meta-metafysica?”

Eigenlijk is het een denkbeweging of een aandachtvolle act in het denken zelf, telkens opnieuw. Het is geen stroming met bvb een ‘tienpunten plan’. Gabriel omschrijft zijn omcirkelen van het denken als meta-metafysisch nihilisme.
Eén van zijn voordrachten op youtube heeft die titel.

   

Ontologisch realisme is een andere naam voor meta-meta.
https://www.youtube.com/watch?v=jLNN5scWCtA

Voor elke ‘ja’ is er wel iemand die een ‘nee’ zegt, ach. Zie
http://cult.tpo.nl/2016/03/30/over-de-idiotie-van-de-hippe-filosoof-markus-gabriel/

   

Ik ben met de eerste link begonnen, grappig om gelijk het begrip "representation" terug te horen. Wel erg lastig volgen als opgelezen voordracht. Weet jij of deze gedachten nog toevoegen aan wat ik het boek staat? Anders ga ik met het boek verder.

   

Vind je het goed als ik nog wat vragen stel over het boek "Why the world does not exist?"

Ik las over de domeinen en hoe die verschillen, het universum en de woonkamer, en toen dacht ik dus dat woonkamers meer van een symbolische orde zijn, waarbij je dus van materiële orde naar symbolische orde kan gaan qua domeinen.
Nu is dat symbolische geest, maar volgens Spinoza zijn geest en lichaam hetzelfde/non-duaal, en dus moet de symbolische orde ook (complexe) materiële orde zijn.
Dat zou betekenen dat elke mogelijk symbolische orde (tot en met de vierkante cirkel of het ding zonder eigenschappen) een representatie is.
Stel nu dat je representaties als feit ziet, dat is het toch niet zo dat de wereld steeds groter wordt als er meer representaties komen? Als je een lijstje maakt van representaties is dat oneindig, je kunt met twee of drie deeltjes in een oneindige ruimte al oneindige configuraties maken, maar het blijven drie deeltjes.
Waarom moeten we representaties tot een wereld rekenen, om dan te concluderen dat de wereld niet bestaat? Je maakt het dan jezelf overbodig moeilijk.
Gabriel zegt dat wetenschappers die van objectrealiteit uitgaan een yadayada verhaal hebben om de dynamiek van objecten te koppelen aan de dynamiek van representaties, dat is ook niet 1 op 1 te doen, maar bewijst dat wat?
Ondertussen wordt de objectbeheersing steeds groter, en zal de symbolische orde daar slaafs op volgen.
Politiek gezien is het uitbreiden van het werelddomein met representaties (feiten) een je kop in het zand steken.
Door de oneindigheid aan mogelijkheden is de wereld onzichtbaar genoeg om haar als niet bestaand af te doen. Maar de wetenschappers gaan gewoon door er in te geloven en beheersing van materiële orde en dus symbolische orde te krijgen.
Ik weet wel dat Markus eigenlijk meer een taalkwestie beschrijft waarin een container nooit groot genoeg zou zijn, en dus niet kan bestaan, maar de wereld los van de taal wordt gewoon als objectrealiteit beheersbaar gemaakt.
Daarbij kan je dus wel zeggen dat zingevingsvelden, opgespannen door ervaren tegenstellingen, de enige filosofisch accepteerbare realiteit zijn, maar daar kan men gewoon de schouder bij ophalen,

   

“Dat zou betekenen dat elke mogelijk symbolische orde (tot en met de vierkante cirkel of het ding zonder eigenschappen) een representatie is.”

Nee, dan blijf je binnen het denken dat een realiteit plaatst ‘daarbuiten’ en waarvan de gedachte een re-presentatie is.
Ik zou zeggen, lees rustig eerst het hele boek, volg zijn premissen en laat alles rustig bezinken.

   

Ik ga natuurlijk doen wat je vraagt, maar logisch is wel dat er mensen zijn die binnen dat denken blijven. Ik meen hier een krachteloze poging te zien tot maximale groepsvorming. Al wetende dat het niet gaat lukken.

   

maximale groepsvorming??!!

Er vormt zich geen groep die 'eenzelfde zinveld' gaan uitmaken. Dat is idd een zinloze en krachteloze poging. Zie op je andere blog mijn bedrage.

   

Heel stellig...ik zag dit niet direct terug, maar misschien komen we er later op. De frustratie van de filosoof/metafysicus is dat anderen de denkbeelden gewoonweg naast zich neer leggen en niet de verantwoordelijkheid van overdenken/nadenken/doordenken nemen. Ja voor de metafysicus is dat misschien terecht, maar voor de meta-metafysische nihilist is dat net zo goed een probleem.
"Dus jij induceert dat metafysica nooit een antwoord kan zijn?" Boeie..!

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie