Parenthesis - Een seculier bestaan - Tien observaties

In de blog: Tijd en zijn reacties: 29 pdf print

Opgetekend in Turkije, juni 2014.

  1. We zijn (er)!

  2. Niets voedt iets.

  3. Waar niets is, ontbreekt iets.

  4. Een oneigenlijke keuze maakt een denkbeeldig onderscheid tussen iets en niets.

  5. Een moreel oordeel dat zich beroept op het absolute gaat daarin volstrekt voorbij aan het bestaan van oneigenlijke keuzes.

  6. Alles gedijt in context.

  7. Toeval bestaat niet, voorbeschiktheid evenmin.

  8. Het leven ontspint zich bij gratie van tijdelijkheid.

  9. Wie zichzelf onthoudt, ontkent zijn bestaan.

  10. Waarom is er bijwijlen niets in plaats van iets?


Tags
geen tags

Reacties (29)

   

Beste Areniers,

Als oneigelijke bij 5 niet geldende betekent is het voorbijgaan daaraan normaal.

   

5. zegt tevens dat oneigenlijke keuzes *bestaan*. We mogen er dus niet zomaar aan voorbijgaan. 4. zegt bovendien dat het *onderscheid* tussen iets en niets denkbeeldig is, dit wil zeggen, in het licht van 3., dat waar niets blijkt, eigenlijk iets ontbreekt. In combinatie met 6. komen we ertoe dat voor dit ontbrekende iets enkel een juiste context dient te worden gevonden, die, om terug te komen op de geldigheid van 5., steeds zal prevaleren boven enig vooraf aangenomen *absoluut* oordeel.

Een paar keer herlezen is wellicht aangewezen.

   

Beste Areniers,

Op het moment dat je een som oplost kun je irrelevante zaken er aan toevoegen en je berekening frustreren. Pas op het moment dat iemand een oneigenlijke keuze die leid tot een moreel oordeel naar voren breng, moet je daar aandacht aan besteden. Als je tijd over zou hebben, kun je altijd de meest voorkomende fouten behandelen. Dit is echter een soort van tijd verdoen met straw-man argumenten.

5. Als ik ontdek dat er een kerstman op de noordpool woont hoef ik hem niet per se een kerstkaart te sturen. Dit ondanks zijn bestaan.

Kortom ik vroeg wat als we oneigenlijk ipv als denkbeeldig onderscheid tussen iets en niets als niet geldend uitleggen. Wat mij brengt tot het herkennen van 5 als logisch.

Daarachter zit het feit dat niets een beschrijving is van een staat en hoeveelheid en dat is iets. Nul is een waarde en een getal. Geen benzine is een staat waarin benzine afwezig is.

   

Eskon, ik had je de eerste keer ook al begrepen, maar ik wilde enkel verdedigen dat zodra iets bestaat (of dat nu een oneigenlijke keuze is of niet) je er best *rekening* mee kunt houden in plaats van dat bestaan om een of andere reden te minimaliseren en uit welke overweging dan ook te negeren.

Het tart de logica inderdaad niet om (even Kants weg op) een synthetische propositie te ontkennen, ze negeren daarentegen kan tot desastreuze gevolgen leiden (neem bijvoorbeeld, de propositie: "De truck met oplegger komt met een snelheid van 100 km/u recht op me af." De ontkenning is evenzeer logisch "De truck met oplegger komt met een snelheid van 100 km/u niet op me af." De propositie negeren loopt net iets ander af)

Er is een hemelsbreed verschil tussen logisch ontkennen en negeren. Zo zou de Kerstman het wellicht wel apprecïeren mocht je hem alsnog een kaartje sturen. Nogmaals, zoals 6. zegt, gedijt alles in context en dat betekent dat je met *alles* rekening dient te houden.

   

Beste Areniers,

De propositie van de truck loopt niet alleen anders af het bekomt irrelevant. Totdat nieuwe informatie daar reden toe geeft. De observaties kunnen dan algemeen zijn. De mensen die jouw pad kruisen zijn je belangrijkste zorg.

   

Dit lijkt me niet correct:
"Een moreel oordeel beroept zich op het absolute"

Ikzelf althans beroep me nooit op het absolute, maar vel aanhoudend morele oordelen.

   

siger, ja, het klopt dat dit kort door de bocht lijkt. Ik wilde echter met deze "tien geboden" geen geargumenteerd essay presenteren, eerder een soort _tease_. Wat ik eigenlijk op het oog heb met "een moreel oordeel beroept zich op het absolute" in 5. is "een in steen gebeiteld en daarmee op voorhand vast liggend, onwrikbaar moreel oordeel", maar dat leek me wat overkill in de context van de soberheid die de andere observaties in zich dragen. Vandaar dus de ietwat manke ellips.

   

Bij nader inzien had ik er beter het volgende van gemaakt:

5. Een moreel oordeel dat zich beroept op het absolute gaat daarin volstrekt voorbij aan het bestaan van oneigenlijke keuzes.

Met dank voor de suggestie.

   

Dat is al netter geformuleerd. Inderdaad als God ons morele wetten 'oplegt' dan kunnen we geen eigen keuzes maken. Of er is maar ene: niet voor God kiezen, en iedereen zijn eigen moraal met alle gevolgen van dien.

   

de wetten die in religieuze boeken staan zijn dan welliswaar door mensen geschreven, dus zijn het mensen die zichzelf morele wetten opleggen...
Hoe kan een mens met zekerheid te weten komen welke wetten een god, als die al bestaat, wenst en oplegt? Uw antwoord kan misschien zijn: "door de bijbel te lezen", maar dat is dus mensenwerk.

   

Beste Livinus,

Het dunkt me dat deze vraag gesteld is met het doel om een cirkelredenering aan te tonen. Maar we hebben al zo vaak over de vele bewijzen gesproken. De schrijvers zijn door God geïnspireerd en hebben openbaringen ontvangen. Ook zijn daar profetieën. De hand van God in de geschiedenis, en natuurlijk ook in de natuur. De filosofische argumenten voor God komen daar dan nog bij.

   

-Qua 'absoluut-zijn', zijn de 'rede' of de logica, wiskunde, en andere kennissen absoluter dan een persoonlijke god bv. ; die zich zelf dan nog aan die logica zou moeten onderwerpen ..
-Maar men kan en moet dan wel die absolute 'wil' van de rede of de 'logos' op een transcendente sokkel plaatsen ; zonder daar ook meer definities of eigenschappen te van kunnen kennen .
-Tenslotte wordt het een ander en meer 'redelijk' geloven...

   

Beste Valère,

Persoonlijk als individueel is geen kenmerk van de bijbelse drie-eenheid.
Een kracht of kennis is alleen ook maar enkelvoudig. Een almachtige God als schepper en bewaarder van de natuurkrachten is de Alfa en de Omega.

   

Merkwaardig dat we er al zijn voordat Niets Iets gaat voeden.

   

De observaties staan niet noodzakelijk in chronologische volgorde, voor zover er al zoiets is als tijd.

   

Dag blogschrijver
eventjes een doordenkertje:
is duisternis het tegenovergestelde van licht?
nee , de duisternis is de afwezigheid van licht. Bestaat er een beetje duisternis? Nee maar er bestaat wel een beetje licht
is immoraliteit het tegenovergestelde van moraliteit?
nee, immoraliteit is de afwezigheid van moraliteit.
Zo is voor mijn niets het tegenovergestelde van iets, maar de afwezigheid ervan;
Zoals duisternis geen identiteit op zich heeft, kunnen we er geen eigenschappen eraan geven.
Dus ook aan niets kunnen we geen eigenschappen geven. dus ''niets voedt iets'' kan dus niet.
Groetjes
¨Pauls

   

@ Eskon
02-10-2014 22:35
"De schrijvers zijn door God geïnspireerd en hebben openbaringen ontvangen."
Dat is geloof. Geen wetenschap. Ik heb alle respect voor iemands geloof, maar het moet me niet als wetenschap worden gepresenteerd. Dat is menselijke zelfoverschatting Allerlei "heilige boeken" claimen Gods woord te zijn. Waarom zouden we de ene claim wel en de andere niet voor geldig verklaren? "Heilige boeken" beschrijven de zoektocht van mensen naar een transcendente God. Vandaar ook de verschillende uitkomsten..

   

Beste Wam,

Je leid aan sciëntisme. Het is een filosofisch idee dus het past wel op deze blogsite maar.. wetenschappelijk onderbouwbaar is het, gek genoeg niet.
Geloof en wetenschap zijn niet exclusief. Daarbij is je argumentatie ook niet direct wetenschappelijk onderbouwt.

Ik wees er alleen op dat we deze cirkel van argumenten weer door konden lopen met dezelfde resultaten. Ik claimde dan ook niet iets wetenschappelijk te onderbouwen. Je kritiek is ook maar gericht tegen een facet, en wetenschap maar een onderdeeltje niet eens expliciet genoemd.
Er zijn ook allerlei theorieën over het ontstaan van de aarde. Er zijn zelfs mensen die geloven in heel andere dingen zoals jij en ik, surprise. Deze argumentatie is die van een pestkop. Als dit jouw criteria voor heilig boek is dan hebben we het niet over de bijbel, geschreven door God geïnspireerde mensen. Een discussie op theologisch gebied waar je je beter buiten kunt houden, voor ik je figuurlijk met een woordenboek om de oren ga slaan:)

Een criteria voor de betrouwbaarheid van heilige boeken durf ik wel te noemen. Het aantal getuigen.

   

Beste Eskon,

Herlees jij eigenlijk ooit de dingen die je schrijft. Ik wil gerust mijn best doen om je te volgen, maar aan je bovenstaand antwoord is gewoon kop noch staart te krijgen. Ik heb het een paar keer gelezen, maar het is me nog steeds niet duidelijk wat je nu zeggen wil. Bovendien lijkt het me ook niet echt een antwoord op noch een weerlegging van wat n.wamelink schreef. Zonder kwade bijbedoelingen: het lijkt soms alsof je wat woorden op het scherm gooit en er dan een aantal zinnen wil mee in elkaar puzzelen. En ten slotte, ik wil hier niet de taak van taalpolitie op me nemen (ik zal zelf ook wel eens spellingsfouten maken), maar je schrijft wel erg veel dt-fouten. Let daar wat op en structureer je antwoorden tot coherente en geargumenteerde teksten. Het kan de discussie alleen maar ten goede komen. Want zeg nu zelf, je wil wellicht niet opzettelijk verkeerd begrepen worden?

   

Beste Areniers,

Om de koe bij de staart te vatten. Ik vind het bestaan van dt een fout.
En misschien als ik beter opgelet heb, had ik leiden met een ij geschreven.

Primair leg ik de fouten in het betoog vast, en verbind ik die daarna aan elkaar zoals ik de oplettende lezer hoop uit te leggen.

De eerste alinea is een erkenning van Sciëntisme als leidraad voor de schrijver en een weerlegging daarvan. Ertussenin ligt de een na laatste zin waar ik wijs op een categoriefout, waarna ik afsluit met er op te wijzen dat N.W in zijn argumentatie niet voldoet aan de verwachtingen die een sciëntist heeft.

De tweede alinea begint met terugverwijzen naar mijn schrijven en daar de bedoeling van uitleggen, daarbij opmerkend dat de kritiek maar tegen een deeltje gericht is, en dat er over de natuur dingen te zeggen zijn uit de wetenschap.
Met: Er zijn geef ik enkele voorbeelden van een poging tot verdeel en heers of wat je ook wel een: 'ik weet niet eens onderscheid te maken' argument kunt noemen, favoriet pestkop argument.
Achterliggende reden voor mij om wamelink ook te waarschuwen (daar er meerdere soorten inspiratie onderscheiden worden in de theologie) op te passen met de koe die hij aan de hoorns gepakt heeft. Maar deze waarschuwing staat een zin na 'Als dit jouw criteria voor heilig boek is dan hebben we het niet over de bijbel, geschreven door God geïnspireerde mensen.' Waar mijn inziens een verkeerde doelstelling gegeven word aan de niet nader gespecificeerde heilige boeken. Dat deze zin niet direct vloeiend aansluit op de zin ervoor geef ik ruiterlijk toe. Maar daar beide aansluiten op de laatste heb ik ze niet gescheiden.

De laatste zin is dan de uitzondering, eens niet een weerlegging maar een hoopvol aanknopingspunt voor zinvolle discussie.

   

Eskon toch, je maakt het alleen maar nog ingewikkelder en onbegrijpelijker...

   

>>>...iets en niets...>>>

Uit oosterse filosofie :

Alles is Niets .

Het doel is het Al ;

en al wat het doel niet is, beschouwen we het best als Niets ;

met Niets bereik je het Al ;

en als je het Al bereikt, dan is het Niets...

   

@ Eskon 07-19-2014 18:38
Zie het Bijbelboek Hebreeën 11: " Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hóópt, en het bewijs der dingen, die men niét ziet." Met andere woorden: geloof is een subjectieve zekerheid, geen objectief en bewijsbaar "weten". Als je daar nu eens genoegen mee zou willen nemen, dan zijn we weer een hele stap verder. Haal niet alles door elkaar. Leer eens te relativeren!

   

Beste n.wamelink,

Ik kan ook fouten maken. Maar je moet realiseren dat zonder Hebreeuwse grondtekst, de mogelijke meerdere woorden voor geloof je een probleem bezorgen.
Ook is je logica discriminerend tegen blinden, die zijn volgens jouw redenatie subjectief.
Ook heb je het over subjectieve zekerheid. Terwijl zekerheden objectief horen te zijn. De tegenstelling van objectief weten is subjectief weten. Maar past objectief-subjectief wel bij weten?

   

@ Eskon
10-10-2014 12:00
"Maar past objectief-subjectief wel bij weten?"
Je kunt "weten" dat je van je vrouw houdt of dat je vrouw van jou houdt. Dat is een innerlijk, subjectief weten. Je kunt het niet echt bewijzen. Het hóeft ook niet te worden bewezen. Zodra je geloof kunt bewijzen, is het geen geloof meer, maar wetenschap.

   

Beste n.wamelink,

Spreek ik Hebreeuws in Hebreeën?
Heb je het grondwoord opgezocht in de grondtaal.
http://biblehub.com/hebrews/11-1.htm
"Faith is further said to be the evidence of things not seen; ἔλεγχος meaning, not as some take it, inward conviction of their existence, but in itself a demonstration, serving the purpose of argument to induce conviction."
Alsook "Description of the great things which faith (in its widest sense: not here restricted to faith in the Gospel sense) does for us."

De scheiding geloof wetenschap is een fictieve scheiding. Jij en ik kunnen geloven in de wetenschap. Bewijs dat de vrouw van haar man houd is historisch, en is niet noodzakelijk subjectief.

Trouwens op 7 oktober heb ik al eens op je gereageerd. Zover ik zie heeft dit er licht mee te maken maar heb je nog niet op mij gereageerd. Kun je ten minste jouw positie ten aanzien van sciëntisme uit de doeken doen?

   

@ Eskon 10-10-2014 19:06
“Kun je ten minste jouw positie ten aanzien van sciëntisme uit de doeken doen?”
Eerst maar even je bovenstaande vraag. Er zijn verschillende definities van sciëntisme die inhoudelijk enigszins verschillen. Hier is er één van: “De opvatting dat alleen de (natuur)wetenschappen tot waardevolle kennis over de wereld leiden en dat filosofie alleen zinvol is als ze de wetenschappelijke methode hanteert. Alternatieve kennisbronnen zoals kunst, godsdienst of intuïtie worden als zinloos van de hand gewezen.” Ik ben het daarmee NIET eens en in het bijzonder niet met de laatste zin. Het is een grove overschatting van wat wetenschap vermag.
Maar nu nog even een toevoeging. Je veronderstelt, vermoed ik, dat ik elke vorm van geloven verwerp of dat ik op z’n minst het geloof onderschat. Dat is niet zo. Ik respecteer ieders geloof zolang en voor zover het de medemens geen schade berokkent, met andere woorden: zolang het niet strijdig is met humaniteit. Maar ik houd staande dat geloof een innerlijke zekerheid is. Niet meer en niet minder. Dat een mens na de dood persoonlijk voortbestaat is geloof. Dat de omtrek van een cirkel 3,14 maal de middellijn is, is wetenschap. Het laatste is bewijsbaar, het eerste niet.

   

Beste n.wamelink,

Dank voor de verduidelijking tav sciëntisme.
Dan rest is alleen nog de definitie van geloof.
Ik houd staande dat men geloven kan in de wetenschap.
Zelfs met jouw definitie van innerlijke zekerheid kun je geloven in de wetenschap dunkt me.
Nu kwam ik in de dogmatiek van van der Schuit op blz 36 een andere definitie van geloof tegen als verstandelijk inzicht.(verandering gegeven aan woorden in de 18e eeuw onder invloed van het rationalisme) De overeenkomst met uw definitie verwondert me enigszins verstand is namelijk ook innerlijk.

Geloven is: de toestand waarin iemand bereid is om iets voor waar aan te nemen.
Of vertrouwen, of religieuze zingeving.

   

En waar waren we toen? Nergens meer.
Tja, dat krijg je nu eenmaal, wanneer je het onzegbare probeert te zeggen.
Maar die laatste alinea van jou, Eskon, zet me toch wel aan het denken.
Want geloven is inderdaad de bereidheid om iets voor waar aan te nemen - met de nadruk op 'bereidheid'.
We geloven wat we bereid zijn te geloven. En wat we niet bereid zijn te geloven, geloven we doodgewoon niet. Punt uit. We zijn dus autonoom in onze besluitvorming, zo vrij als een vogeltje in de lucht.
Niemand kan ons dwingen om iets te geloven wat we niet willen geloven.
Als de hele wereld mij een nitwit vindt, bijvoorbeeld, en ik ben niet bereid om dat te geloven, dan zal ik mezelf nooit als een nitwit zien.
Als ik wèl bereid ben om dat te geloven zal ik me altijd een nitwit blijven voelen – zelfs al zou ik Prof.Mr.Dr . in de weet-ik-wat-kunde worden en wereldberoemd zijn.

We zien onszelf dus, zoals we bereid zijn om onszelf te zien. Curieus, niet?

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie