Het is Rousseau-jaar!

In de blog: Porphyrios reacties: 0 pdf print

Het is dit jaar - 2012 - Rousseau-jaar (omdat Rousseau op 28 juni precies 300 jaar geleden werd geboren), dus vind ik het wel aardig om ook op deze site even aandacht te vragen voor Rousseau en zijn werk.

Ikzelf ben geen groot aanhanger van zijn filosofie, maar ik moet evengoed toegeven dat Rousseau beslist een van de kleurrijkste, origineelste en meest fascinerende denkers uit de geschiedenis is. Kenmerkend voor zijn werk is voor mij bovenal het tegendraadse en paradoxale karakter. Het tegendraadse manifesteerde zich meteen al met zijn eerste werkje waarin hij de uitgeloofde prijsvraag of wetenschap en kunst hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van moreel karakter ontkennend beantwoordt en zelfs betoogt dat wetenschap en kunst louter uit ondeugd zijn ontstaan en louter ondeugd voortbrengen. Zijn werk is in zekere zin zeer romantisch: het gevoel, de ‘terugkeer naar de natuur’, de afwijzing van de rede, de beschaving en de vooruitgang, de notie van de menselijke ‘vervreemding’ van zichzelf, de prioriteit van oprechtheid en het ‘authentieke’, maar ook de zucht naar mystieke eenheid en de lust tot het paradox domineren zijn denken. In veel opzichten voltrekt zich bij Rousseau de secularisering van het religieuze die de moderniteit zo kenmerkt. Tegenwoordig wordt Rousseau misschien vooral als politiek denker bestudeerd, met ‘Du Contrat Social’ als zijn hoofdwerk waarin hij zijn concept van de volkssoevereiniteit uiteenzet en de burger zijn natuurlijke vrijheid in zekere zin paradoxalerwijs herwint door zich te onderwerpen aan de ‘volonté général’. De natuurlijke vrijheid, die een slavernij van de passies behelst, wordt in de burgerlijke samenleving vervangen door de morele, burgerlijke vrijheid als zelfwetgeving; de natuurlijke ongelijkheid wordt vervangen door wettelijke gelijkheid. Het sociale verdrag schept het soevereine publiek lichaam dat een collectief subject is met een eigen leven en wil; en een ieder die niet in haar wetten ‘gelooft’ moet de doodstraf krijgen (Rousseau bewonderde Mohammed die politiek en religie tot eenheid zou hebben gebracht).

Zijn invloed is nauwelijks te overschatten. Niet in de laatste plaats is de invloed van Rousseau op Kants denken - op in ieder geval ethisch, politiek en religieus gebied - evident aanwezig. In dat verband is er natuurlijk ook de fameuze anekdote dat Kant slechts eenmaal zijn dagelijkse wandeling heeft overgeslagen, namelijk toen hij Rousseau’s (zeer invloedrijke) pedagogische roman ‘Emile’ las en zich er niet van los kon maken. Op politiek gebied lijkt Rousseau’s politieke filosofie zowel alle democratische als alle totalitaristische ideologieën na hem tot op de dag van vandaag te anticiperen en zelfs te funderen (waarbij zijn werk mijns inziens een boeiend licht werpt op hoe democratie en totalitarisme in elkaars verlengde liggen). Conservatieve denkers hebben vaak verzucht dat zonder Rousseau de Franse revolutie nooit zou zijn gebeurd en in ieder geval was Robespierre een vurig aanhanger van Rousseau. Zowel Hegel als Marx zijn diep schatplichtig aan Rousseau. Een veelzeggend detail is dat ook de Fransen zelf geen raad weten met hun erfenis van Rousseau: moeten zij deze man eren als een van hun grootste denkers of is deze man hun grootste zonde voor wie zij zich moeten schamen?

Ikzelf moet ook altijd aan Nietzsche denken bij Rousseau en niet alleen omdat beide denkers de meest in het oog springende voorbeelden zijn van de opvatting (zie bv. het citaat van Schopenhauer bovenaan deze site) dat waanzin en genialiteit aan elkaar grenzen. Net als Rousseau was Nietzsche sterk anti-rationalistisch en meer in het algemeen anti alle eigentijdse ideeën, belust op paradoxen en lijkt Nietzsche in het bijzonder sterk geïnspireerd door Rousseau’s ‘Vertoog over de ongelijkheid’ in zijn opvatting dat de beschaving - de menselijke ‘vooruitgang’ - de mens heeft gecorrumpeerd en gedegenereerd tot slaven. Maar Nietzsche wees uitdrukkelijk elke overeenkomst met Rousseau af, wellicht omdat denkers zich vaak het felst afzetten tegen denkers aan wie ze het meest verwant zijn, maar ook omdat hij met de conservatieven Rousseau sterk associeerde met de Franse revolutie en zich in ieder geval sterk richtte op die aspecten van Rousseau’s denken en invloed die hij oprecht haatte, zoals Rousseau’s egalitarisme, democratische volkssoevereiniteit, idealisme en romanticisme. Nietzsche zag in Rousseau de belichaming van de moderniteit en de romantiek en als zodanig de beslissende invloed achter de decadentie van Kant en Schopenhauer tegen wie zijn denken zich telkens weer keert. Waar Rousseau de mens wil bevrijden uit zijn slavernij en on(opr)echtheid, benadrukt Nietzsche dat Rousseau louter slaveninstinct en fantastische leugen is. Nietzsche refereert graag naar de strijd die Voltaire en Rousseau in 1760 tegen elkaar zouden hebben gevoerd, waarbij Nietzsche uitdrukkelijk partij voor Voltaire kiest: Rousseau is voor Nietzsche de belichaming van geestelijke stoornis en ziekelijk fanatisme, Voltaire de belichaming van geestelijke gezondheid en een ontspannen losheid. Een geschikt citaat van Nietzsche over Rousseau dat een en ander opsomt is wellicht deze:

“Auch ich rede von „Rückkehr zur Natur“, obwohl es eigentlich nicht ein Zurückgehn, sondern ein Hinaufkommen ist — hinauf in die hohe, freie, selbst furchtbare Natur und Natürlichkeit, eine solche, die mit grossen Aufgaben spielt, spielen darf… Um es im Gleichniss zu sagen: Napoleon war ein Stück „Rückkehr zur Natur“, so wie ich sie verstehe (zum Beispiel in rebus tacticis, noch mehr, wie die Militärs wissen, im Strategischen). — Aber Rousseau — wohin wollte der eigentlich zurück? Rousseau, dieser erste moderne Mensch, Idealist und canaille in Einer Person; der die moralische „Würde“ nöthig hatte, um seinen eignen Aspekt auszuhalten; krank vor zügelloser Eitelkeit und zügelloser Selbstverachtung. Auch diese Missgeburt, welche sich an die Schwelle der neuen Zeit gelagert hat, wollte „Rückkehr zur Natur“ — wohin, nochmals gefragt, wollte Rousseau zurück? — Ich hasse Rousseau noch in der Revolution: sie ist der welthistorische Ausdruck für diese Doppelheit von Idealist und canaille.”

(Engels: "I too speak of a "return to nature," although it is really not a going back but a going up--an ascent to the high, free, even terrible nature and naturalness where great tasks are something one plays with, one may play with. To put it metaphorically: Napoleon was a piece of "return to nature," as I understand the phrase (for example, in rebus tacticis; even more, as military men know, in matters of strategy). But Rousseau--to what did he really want to return? Rousseau, this first modern man, idealist and rabble in one person--one who needed moral "dignity" to be able to stand his own sight, sick with unbridled vanity and unbridled self-contempt. This miscarriage, couched on the threshold of modern times, also wanted a "return to nature"; to ask this once more, to what did Rousseau want to return? I still hate Rousseau in the French Revolution: it is the world-historical expression of this duality of idealist and rabble.")

Kortom, Rousseau is een uiterst controversieel denker maar of je nu voor of tegen hem bent, de moderniteit draagt overal zijn stempel en hij dwingt ontzag af door zijn originaliteit en invloed.


Reacties (0)

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie