Hoofddoeken - nog dit

In de blog: Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 269 pdf print

N

adat ik een blog schreef over hoofddoeken met de strekking dat de meerderheid van moslima's moderne vrouwen zijn die geen hoofddoek dragen, werd ik zowaar voor racist uitgescholden. Alsof een hoofddeksel een rassenkenmerk is. Naderhand stootte ik op dit interessante artikel in the Guardian van de shia moslima Yasmin Alibhai-Brown, een links-liberale, feministische en anti-racistische auteur. Ter aanvulling en ter vergelijking.

Wat volgt is een samenvatting van het opiniestuk van Yasmin Alibhai-Brown (zie bronnen).

Als (niet perfect) praktiserend moslim, schrijft Alibhai-Brown, ben ik beducht voor de nieuwe puriteinen. Dat doen ook andere moslims wereldwijd. De zwijgende meerderheid kijkt toe en is bang. Tot het begin van de twintigste eeuw streefden moslims naar ontwikkeling. Nu gaan we achterwaarts. De hijab, jilbab, boerka en nikab zijn uitingen van deze afwijzing van progressieve waarden. Veel vrouwen die zich sluieren doen dat zonder de implicaties, betekenis of geschiedenis ervan te kennen. Hun beslissing, zelfs indien zelfstandig genomen, kan onvoldoende overdacht zijn.

In het verleden hebben moslim feministen steeds de sluier verworpen. De Egyptenaar Qasil Amin die in 1899 The Liberation of Women schreef, werd de John Stuart Mill van de Arabische wereld genoemd. Huda Shaarawi stichtte de Egyptische vrouwenbond. Een dag in 1923 stapte ze uit de trein in Caïro, rukte haar sluier af en eiste het recht op zichtbaar te zijn. Rond dezelfde tijd publiceerden vrouwen feministische magazines in Iran. Al deze vrouwen werden uit de geschiedenis geschreven of weggewuifd als handlangers van het Westen door sommige hedendaagse moslim intellectuelen.

Na de jaren 1960 was de Westerse heerschappij voorbij en hervatten moslim feministen hun strijd voor gelijkbehandeling. De Marokkaanse academica Fatema Mernessi (Beyond the Veil), de Egyptische Nawal El Sadaawi (The Hidden Face of Eve) en de Pakistaanse geleerde Riffat Hassan ijverden allen voor emancipatie. Ze zagen duidelijk dat de sluier een middel en symbool van onderdrukking is. Maar meer conservatieve islamstromingen, gesteund door Saoedi-Arabië en andere Golfstaten, rukken op. Zij beloven een terugkeer naar de zekerheid en "zuiverheid" van het geloof. Hun aanval op het "cultureel imperialisme" sprak talrijke vervreemde jongeren aan en verklaart de nieuwe opkomst van de sluier.

Alle religies beschouwen vrouwen als zondaressen en verleidsters. De conservatieve islam heeft deze visies nieuw leven ingeblazen. Vrouwen moeten opgesloten en bewaakt worden, opdat ze geen mannelijke lusten en publieke wanorde zouden veroorzaken. Sommige jonge moslimvrouwen beweren dat sluiers hen bevrijden van een moderne cultuur die vrouwen tot seksuele objecten maakt. Maar, zegt Alibhai-Brown, waarom lopen dan zoveel vrouwen met hoofddoeken in spannende jeans en smalle topjes, en waarom zijn liposucties en borstcorrecties dan zo populair bij hen?

De sluier betekent zowel religieuze arrogantie als onderwerping. Vrouwen worden gezien als seksuele wezens wiens haar en lichaam, indien niet verborgen, lust en wanorde kunnen wekken. kinderen die hijabs dragen lang voor hun puberteit worden zo geseksualiseerd. Maar gesluierde vrouwen lokken ook confrontaties uit en verstoren sociale cohesie over handdrukken, over kledingvoorschriften in overheidsdiensten enzovoort. Alibhai-Brown beschrijft een ervaring:

Een vrouw volledig in een zwarte mantel, haar gelaat en ogen gemaskerd, wandelde langs me terwijl ik een boek las in het park, maar we konden niet met elkaar spreken. Achter de stof was ze even ongenaakbaar als een fort. Ze had een babymeisje in een buggy, en haar zoontje rende in het rond. Zal dit meisje ooit in een niqab gestoken worden, en dan in een jilbab? Zal de jongen later hetzelfde verwachten van zijn zus of echtgenote? Nooit de warmte van de zon op je gelaat, is dat wat God wil?

Maar denken zij die verkiezen een sluier te dragen wel eens aan de vrouwen in Iran, Saoedi-Arabië, Afghanistan, Pakistan, Irak en zelfs in het Westen, die worden vervolgd, gefolterd en zelfs gedood omdat ze zich niet voegden? Dit is geen op zichzelf staande keuze, en kan dat ook niet zijn. We horen wel voorstanders van de sluier, maar wie gedwongen wordt kan niet spreken.

Ondanks haar uitgesproken mening is Yasmin Alibhai-Brown niet voor openbare kledingsvoorschriften of -wetten. Dat is wat ook ik duidelijk stelde in mijn vorig blog over hoofddoeken. En ik ben het ook met haar eens, dat op de werkplaats de voorschriften van het bedrijf gelden voor iedereen zonder onderscheid.

Bronnen:

As a Muslim woman, I see the veil as a rejection of progressive values (Yasmin Alibhai-Brown in The Guardian)

Yasmin Alibhai-Brown (wiki)


Reacties (269)

   

Siger,

[We horen wel voorstanders van de sluier, maar wie gedwongen wordt kan niet spreken.]
Een tragische "silent majority". Vandaag was op het nieuws dat jonge moslims hun geloof minder streng uitoefenen en dat heel wat meisjes en vrouwen niet meer opvallend als moslima gekleed zijn.
Mannen waren sowiso meestal al niet aan hun kledij te herkennen en dat is al een aanwijzing dat binnen de islam mannen vrijer zijn dan vrouwen. Dat het verbetert betekent nog niet dat het pleit beslecht is in het voordeel van vrouwen, want zoals in Egypte te zien was en ook in Turkije , als men de kans krijgt onderneemt men weer actie om terug naar de oude situatie te komen. Zelfs hier in West Europa. Destijds werd de islam in Oostenrijk tegengehouden, maar die barrière heeft de islam al overwonnen. Het is altijd al de vraag geweest of religie en moderniteit verenigbaar is, in de christelijke kerken wordt er wat geschipperd met principes, maar omdat de islam letterlijk over alle aspecten van het leven wat bindends te zeggen heeft, zit je daar met vrijere opvattingen al snel in de problemen. In tegenstelling met dominees en pastoors hebben Imams nog steeds veel macht. De Koran en de andere islamitische bronnen kunnen nog steeds gevaarlijke kanonnen zijn als die verkeerd gebruikt worden, dat hebben de islam-fundamentalisten wel duidelijk gemaakt. Achter die sluier zit meer dan alleen onvrijheid van vrouwen.
Ben ik nu een islamofoob? Als moslimvrouwen al angst hebben, mag ik dan niet zeggen dat ik alleen al daarom niets te maken wil hebben met alles wat islam heet?
Om soortgelijke redenen wil ik feitelijk met geen enkele religie wat te maken hebben en ik hoop dat wij daar ooit van verlost worden.

   

Bert,

ik maak (zoals vele mensen) toch nog onderscheid tussen 'religie' en 'godsdienst'. Religieus zijn is eerder een houding van verwondering voor het zijnde, een zich deeltje voelen van een groot geheel, van een onthutsend groots universum. In die zin zijn er denk ik heel veel mensen religieus en op zich is dat geen probleem, integendeel, het is een diepere vorm van bewustzijn van je eigen zijn en van deel te zijn van iets groter. Probleem wordt het wanneer men dat met verhalen en beelden begint gaan in te vullen, wanneer men daar een onzichtbaar wezen achter gaat bedenken dat alles gemaakt heeft of regelt en dat bepaalde ethische zaken van ons verwacht en dat vraag om te worden aanbeden en er rituelen voor de doen. Dan ontstaan er de meest vreemde tot gekke toestanden. Als die hun stempeltje dan gaan zetten op de maatschappij, op staatszaken, dan duiken problemen makkelijk op want je zit dan met groeperingen met verschillende verhalen en iedere groep beweert dat zijn (verzonnen) verhaal het méést WARE is. Als men daar dan om gaat ruziën voor wie er dan uiteindelijk gelijk heeft, dan wordt godsdienst geen goede zaak voor de samenleving. Dan is het best dat men zijn privégodje thuis aanbidt en er anderen niet mee lastig valt. Als mensen echter uiterlijk graag zichtbaar maken hoe en in welke god ze geloven, dan zou dat toegelaten mogen worden vind ik. Ik stoor mij er niet aan dat iemand een kruisje aan zijn nek heeft hangen of een keppeltje op zijn hoofd heeft of een doekje of een yin-yang symbooltje of wat dan ook. Ook niet als die persoon in een loket van het gemeentehuis werkt en mensen ontvangt of als die persoon voor een klas staat. Mensen hoeven zich niet 'neutraal' voor te doen. Wij zijn immers allemaal uniek.
Zolang we ons uniek zijn niet gaan opleggen aan anderen om hen gelijk aan onszelf te maken, dan is er toch geen probleem.
Het jammere aan godsdiensten is dat ze zelden eigen keuzes van mensen zijn. Je wordt meestal in een reeds gelovig gezin geboren en onbewust en bewust neem je dan diezelfde godsdienst over. Kinderen apen hun ouders nu eenmaal na in de jonge jaren. Daarvoor hoef je als ouders of opvoeder nog niet aan indoctrinatie of missionering of zo te doen. Kinderen assimileren makkelijk. Als ouders een hoofddoek dragen, dan gaan kinderen dat ook nadoen. Men vindt dat vanzelfsprekend. Zoals meisjes het vroeger normaal vonden van een rok of lang kleed te dragen, het bevestigde hun 'vrouw zijn', het onderscheid met het andere geslacht. Dat is zelfs mooi en functioneel en duidelijk.
Het is haast onmogelijk kinderen neutraal op te voeden, zeker als men als ouder god-gelovig is. Je geeft altijd wat mee, ook als je dat niet wil. Kinderen zouden pas bij volwassenheid zelfstandig moeten kunnen kiezen of ze in een god geloven en in welke god ze dan willen geloven. Ze zouden dan ook vanuit zichzelf moeten kunnen kiezen of ze die godsdienst op hun manier willen beleven en uiten.
Spijtig is het wanneer godsdiensten maatschappelijk zulk een impact gaan krijgen dat ze burgers gaan verplichten om éénzelfde godsdienst en dito gebruiken en rituelen te volgen. Dat is in de geschiedenis vaak de evolutie geweest van religies die tot godsdiensten worden en daarna tot staatsgodsdiensten worden benoemd door de machtshebbers. Wie dan 'afwijkt' sluit zichzelf sociaal uit of wordt door de gemeenschap uitgesloten (als 'afvallige' en 'ketter'). In onze democratische structuur vinden we dat niet meer kunnen.

   

Livinus,

Godsdiensten hebben zich de religie toegeëigend. Natuurlijk ken ik ook die momenten waarin je alleen nog maar lijkt te bestaan in het besef dat je deel bent van de kosmos. Wanneer je dat religie noemt doe je dat bijzondere gevoel in mijn beleving geweld aan.
Eerlijk gezegd zit er bij mij ook rancune jegens de kerk die een deel van mijn jeugd verpest heeft.
Als ik zeg de pest aan religie te heben en je verstaat onder 'religie' dat zuivere waar ik het over had, dan mag je daarvoor 'godsdienst' lezen. De meeste gelovigen maken dat onderscheid helemaal niet.

   

Bert, zo simpel als zeggen 'Godsdiensten hebben zich de religie toegeëigend' is het niet volgens mij. We moeten gaan kijken naar de evolutie van de mensheid en hoe die in kleine primitieve stammen leefde vroeger (zoals nu nog hier en daar in de jungle kleine stammen van primitieve mensen bestaan). In zo'n stammen is er ook wellicht bij een aantal leden van de stam geleidelijk een religieus gevoel ontstaan tov de natuur met de daarbij horende onzekerheid, de angsten voor de natuurverschijnselen, angsten voor de dood, donder en bliksem, de afwezigheid van de voorouders met vragen waar hun wezen, hun geest naartoe is enz... en werd vanuit dat religieuze een 'verhaal' gemaakt (eigenlijk 'verzonnen') binnen de groep. Dat verhaal wordt dan aan iedereen binnen de groep doorgegeven, ook aan volgende generaties. Vanaf dan is het eigenlijk een 'godsdienst' of 'godendienst' of 'geestendienst' en dergelijke geworden, namelijk een vastliggend verhaal. Het religieuze gevoel is dan voor de nieuwe gelovigen van dat verhaal geen noodzaak meer. Het wordt vanaf dan vaak enkel het verhaal dat wordt aanhoort en geloofd, dat voor waarheid wordt verkondigd en aangenomen. Binnen een kleine stam wordt aan dat verhaal zo goed als niet getwijfeld. De hechtheid van de stam en het conformisme maakt zo iets niet mogelijk. Het is een overlevingsmechanisme, je moet immers bij de groep, de clan, de kudde horen, meedoen met groep waar je deel van bent en dat betekent ook hetzelfde gedachtegoed aanhangen, anders hoor je er niet bij, sluit je jezelf eigenlijk uit. De godsdiensten die later ontstaan zijn in grotere vaak sedentaire georganiseerde samenlevingen werden dan nodig hoe langer hoe strikter en dogmatischer om duidelijkheid te geven aan iedereen die lid is van die grotere samenleving, om de verbondenheid sterk te houden. Dan moet er eenheid in denken zijn bij alle leden.
De godsdienst die wij hier kennen, het Christendom, was aanvankelijk wellicht een sympathieke groepering van vrienden en volgelingen van Jezus en zijn ideeën van liefde. Later is dat gedachtegoed tot staatsgodsdienst verheven. Het is vanaf dan inderdaad dat de wereldlijke macht zich de religie is gaan toe-eigenen.
Het is denk ik zeker niet zo dat een godsdienst een verzinsel is van een wereldlijke macht om het volk onder de knoet te houden.
Het klopt wat je schrijft dat niet iedereen de begrippen 'religie' en 'godsdienst' zo van elkaar onderscheidt. Het wordt tijd dat men dat misschien gaat doen.
Vandaag is godsdienstig zijn een beetje taboe geworden, je wordt smalend bekeken als je ervan getuigt. Iemand die voor zichzelf met een religieus gevoel zit (zoals ik het beschreef), die zal daar dan amper over durven spreken uit angst ook mee te worden gecatalogeerd als horend bij 'die naïeve en fundamentalistische god-gelovigen', zeker als die anderen geen onderscheid zien tussen 'religie' en 'godsdienst'.. Dat lijkt me jammer. Dan gooien we een kind mee weg met het badwater, dan beknotten we dus elke vorm van religiositeit (in de betekenis van die verwondering en zich verbonden weten met een vreemd groot geheel).

Heel veel ouderen vandaag (laat ons zeggen die nu zo'n 50-60 jaar en méér zijn, zitten met die spijtige erfenis van die strenge Katholieke kerk die ons zo veel frustraties, complexen, taboes, schuldbesef enz....heeft bezorgd (zoals ook jij daarvan getuigt en ik kan het ook beamen). Dat heeft bij velen van die generatie een aversie teweeg gebracht t.o.v. hun godsdienst en van godsdiensten in het algemeen. Ze hebben ermee gebroken, zijn er kwaad op en verwensen godsdiensten eigenlijk. Dat is dus een reactie vanuit die negatieve ervaringen. Men is dan ook bevooroordeeld t.o.v. al wat nog godsdienst is, maar ook naar wat religieus is, religiositeit, spiritualiteit enz.
Je schrijft dat die woorden zoals 'religie' jouw diepere beleving van het bestaan geweld aandoen. Ik begrijp dat vanuit je negatieve ervaringen met je geloof van de Katholieke kerk. Ik wou je er niet mee pijnigen.
Ik begrijp dat je 'de pest hebt aan godsdienst' of 'de pest hebt aan religie' als je religie als synoniem ziet van godsdienst.
Ik wou je in mijn reactie enkel wijzen op het bestaan van dat verschil, van dat onderscheid dat ik leerde tussen religie (religiositeit) en godsdienst.

   

Livinus,

Mensen zouden beter moeten weten en zich niet in het keurslijf van een bepaald geloof moeten laten vangen. Religie is volgens mij een zuiver persoonlijke aangelegenheid die ieder op zijn eigen wijze beleeft en die door toetreding tot een geloof van de persoon wordt losgemaakt.
Als religie een verbindende kracht is, is toetreden tot een bepaalde geloofsrichting een daad van afzondering. Er zijn wel initiatieven om daar wat aan te doen, zoals de oecumene, maar die hebben nauwelijks effect. De geschiedenis laat zien dat geloofsrichingen divergeren. De Rooms Katholieke kerk is er een van meerdere Katholieke kerken en de protestante kerken die daaruit zijn voortgekomen hebben zich ook weer vrolijk uitgesplitst. Zie het ontnuchterende plaatje op de volgende link.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Kerken_Nederland
Elders is het al niet beter. Dit heeft niets met religie te maken en ook daarom wil ik daar niets mee te maken hebben.
Mensen die met hun specifieke merk geloof te koop lopen komen op mij als provocateurs over, ook al bedoelen ze dat misschien niet zo. Ik zou er niet over peinzen om in de openbaarheid ongevraagd propaganda te maken voor mijn manier van leven en verwacht dat ook niet van anderen.

   

Bert,

"Mensen zouden beter moeten weten en zich niet in het keurslijf van een bepaald geloof moeten laten vangen" alsof het zo simpel is. Geloof wordt meestal van jongs af ingelepeld, geassimileerd. Dat zit als virussen al gauw in je hersenen genesteld. Dat gaat er zo maar niet uit hoor. Dat is net zo iets als culturele gewoonten en taboes.

Religie (in de betekenis zoals ik hogerop duidde) is iets heel persoonlijk. Het is dat gevoel en dat bewustzijn van te zijn en van deel te zijn van een grote kosmos.
Godsgeloof is haast altijd een collectief iets. Er is immers een verhaal en een bepaald godsbeeld en daar neem je kennis van via missionering, catechese, het lezen van een bijbel enz... Als je dat verhaal voor waar neemt, dan ben je een nieuwe volgeling van dat gedachtegoed, een nieuwe gelovige naast de anderen en voorgaande die dit geloven. Geloven in een god is haast altijd een groepsgebeuren.
Je zou natuurlijk je heel eigen persoonlijke god kunnen bedenken en voor jezelf houden. Ik heb er geen probleem mee dat mensen hun zelfbedachte of overgeleverd gekregen god verder door vertellen, aanreiken aan anderen. Men mag propaganda maken voor datgene waarin men gelooft. Er zijn veel gelovigen die getuigen van hun geloof omdat ze anderen deel willen laten hebben aan het gelukmakende dat ze zèlf aan hun geloof beleven. Geloofsoverdracht is niet altijd dwingend en vanuit macht.
Ik ben zelf tegen een opleggen van geloof in een bepaalde god.

Ik heb zelf nog moeite om ooit nog in een bepaalde godsdienst te gaan geloven omdat er zo vele godsdiensten bestaan, en zoals je schreef, nog afscheuringen binnen éénzelfde godsdienst. En allen beweren ze dat ZIJ het enige echte ware geloof bezitten. Dat klinkt voor mij naïef. Maar goed, dat is die mensen hun overtuiging, dat is nu typisch aan 'geloven', namelijk 'iets voor WAAR aannemen'.

Ik wil verder best met godsdiensten te maken hebben, ik bedoel, contacten hebben met gelovigen. Het is boeiend te vernemen welke werkelijkheidsbeelden mensen vormen, welke godsbeelden en verhalen ze maken. Sommige kunnen een zekere plausibiliteit hebben. Getuigen van je geloof vind ik niet noodzakelijk provocatie.
Met religie wil ik zeker te maken hebben want ik heb zelf een zekere religiositeit in de betekenis die ik hierboven uitlegde en zoal jij die ook hebt (maar niet graag 'religieus' wenst te noemen).

"Ik zou er niet over peinzen om in de openbaarheid ongevraagd propaganda te maken voor mijn manier van leven', schreef je. Maar eigenlijk maken wij elk op deze site in zekere zin 'propaganda' voor ons gedachtegoed. Je geeft hier bewust of onbewust een stukje je eigen persoonlijke wereldbeeld mee, een stuk van je ethische opvattingen, van je gevoelens en verlangens...van wat je haat en bemint.

   

Religare, verbinden en filosofie.

Religie is samengesteld uit - re-opnieuw- en - ligie-verbinden-, ofwel herverbinden. Religie is een gevoel van verbondenheid. Bijvoorbeeld de verbondenheid van ‘Ontwaakt, verworpenen der aarde…’ Het strijdlied van de Parijse Communards.

"Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!"

Die laatste zin, zo prachtig! Begeerte heeft ons geraakt en in vuur en vlam gezet, samen met onze broeders en zusters over de hele wereld.
Dat is de religie van de seculiere wereld. Deze verbondenheid overstijgt ons zonder metafysisich te worden en juist hierin ligt haar kracht, haar immanentie.
Laat ons wel een onderscheid maken tussen religare en godsdienst.

Begeerte heeft ons geraakt en in vuur en vlam gezet, samen met onze broeders en zusters over de hele wereld. Dit is het kernpunt in de filosofie van Badiou. (We zitten toch op een filosite.) Alleen is niet elke ‘geraakte begeerte’ dezelfde. Er is de hechting aan het singuliere van de emancipatoire breuk en er is de hechting aan het particuliere van het blijven in het bestaande. Of, als derde, er ontstaat geen hechting.
De eerste is de vernieuwing die de matrix van het ‘zijn’ verstoort en waarbij, als je eerlijk bent voor jezelf, er geen weg terug is. Gepaard met de volle actieve inzet en trouw aan het nieuwe.
De tweede is het negeren van de gebeurtenis en reactief met volle inzet te volharden in de vertrouwde matrix.

Waarmee verbind jij je is de vraag? Ook bij het topic van dit blog kan je die vraag stellen. Verbind jij je met Wilders, Pegida, Gouden Dageraad…

Over moslima en jeansmode een volgende keer want er leuk uitzien… homaar!

   

“Ben ik islamofoob omdat ik niets te maken wil hebben met alles wat islam heet?”

Hangt af waardoor die ‘ik wil er niets mee te maken hebben’ gevormd is.
(Met andere woorden, wanneer is iets een fobie want dat is een ziekelijke psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een overmatige angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties.)

Een voorbeeld.
“Er zijn maar weinig Moslims die een Nobelprijs gewonnen hebben.”
Na wat opzoekwerk blijkt dit een juiste opmerking, maar je moet eens opletten tijdens dat googelen. Al vrij snel zal je op racistische onderbouwingen stuiten van de superioriteit van de Joods-Christelijke wereld. Men zal je uitleggen hoeveel Joden er wel Nobelprijzen gewonnen hebben, alles voorzien van cijfers met bevolkingsaantallen e.d.. Ook deze cijfers kloppen, inderdaad, maar waarvoor worden zij ingezet? Dienen zij vooral om een racistische ondertoon te uiten, of worden ze aangewend om dit verschil in cijfers bijvoorbeeld sociologisch te duiden? Met andere woorden, waarvoor worden deze cijfers in stelling gebracht?

Met een (onbewuste?)racistische onderbouwing is dit liegen door de waarheid te zeggen. Ook als het waar is wat ik zeg over de aantallen, zijn mijn motieven die mij dat laten zeggen vals. De ‘voldoening’ ‘het’ te zeggen is belangrijk, het genot dat de spreker hierbij heeft en toont. Daarom zijn racistische moppen zo dubieus. Is het verhaal en de pointe grappig of geeft de moppentapper zich over aan zijn ‘genot’ van minachting?

Racisme hangt meer samen met de subject-positie van waaruit ik spreek, dan met wat ik zeg.

   

“Sommige jonge moslimvrouwen beweren dat sluiers hen bevrijden van een moderne cultuur die vrouwen tot seksuele objecten maakt. Maar, zegt Alibhai-Brown, waarom lopen dan zoveel vrouwen met hoofddoeken in spannende jeans en smalle topjes, en waarom zijn liposucties en borstcorrecties dan zo populair bij hen?”

“Waarom dragen die vrouwen met hoofddoeken ook nog smalle jeans?”
Eugh… omdat het mode is misschien! Omdat de ene dat graag ziet en het leuk vindt, en een ander die jeans maar niks vindt of te duur. Waarom dragen meisje hier met dit warme weer korte rokjes? Omdat het lekker fris is! Ik hoop dat veel vrouwen met hoofddoeken ook graag leuke kleding dragen!
Wat een opmerking maakt die Alibhai-Brown!? Lopen die vrouwen er leuk bij dan mag het niet.

Of mag het van haar slechts alleen voor vrouwen zonder hoofddoek? Aha…

Is het een vreemd vooroordeel dat moderne moslima’s met hoofddoek er dan maar slordig en onmodieus moeten bijlopen? In tegenstelling tot wat sommigen denken dat vrouwen met hoofddoek niet kunnen denken - zelfs een besluit zelfstandig genomen, is onvoldoende overdacht! – is misschien (misschien) de jeans een strategisch verzet.
Niet de jeans letterlijk, maar het omgaan met de dwingende kledingvoorschriften. Zonder hun geloof te kunnen opgeven door dwingende maatschappelijke omstandigheden in bvb Irak brengen deze vrouwen vormen van micro-verzet in werking. Hoofddoek én jeans, hoofddoek én spannend topje, hoofddoek met toch een mooie streng haar zichtbaar. Prachtig, toch!

Binnen de beperkte mogelijkheden kleine vormen van verzet voltrekken. Bijvoorbeeld wel autorijden zonder angst voor politie, een rok iets korter dragen zonder angst voor de kledingspolitie. Verzet!
We zouden beter zulk gedrag aanmoedigen in plaats van de betuttelende houding van Alibhai-Brown.
Oog hebben voor de moeilijke diversiteit van weerbaarheid bij deze moslima’s (de linkse houding) in plaats van een strakke theoretische imperatief – doe die doek af!! (de rechtse houding)

Als het waar is dat liposuctie en borstcorrectie populair is, is dat zeer spijtig. (Als het waar is, en ook, waarom wordt dit in stelling gebracht?) Spijtig in het westen en spijtig ginder.

“Maar denken zij die verkiezen een sluier te dragen wel eens aan de vrouwen in Iran, Saoedi-Arabië, Afghanistan, Pakistan, Irak en zelfs in het Westen, die worden vervolgd, gefolterd en zelfs gedood omdat ze zich niet voegden?”
Let eens op de makkelijke (rechtse) retoriek!
Kan en moet bvb een twintig jarig meisje dat de Islamgewoonte hier in Nederland van thuis uit overneemt deze zware last - “denkt zij wel eens aan de vrouwen in Iran, Saoedi-Arabië, Afghanistan, Irak!”– zomaar op haar schouders krijgen? Nogmaals, wat een opmerking – ‘blame the victim’.
Misschien denkt zo’n meisje daar zeker aan en heeft het daar moeilijk mee! De tweestrijd tussen loyaliteit aan familie en de ‘seculiere’ Nederlandse samenleving is voor sommigen verschroeiend. Laten we dat niet wegvegen met zoiets doms als ‘waarom draagt die een strakke jeans!’.

En moet een fiere moslima hier in Nederland haar hoofddoek neerleggen omdat haar zusters in Pakistan of Irak die verplicht dragen? Nee, omdat het twee zeer verschillende zaken zijn.
In Nederland een hoofddoek dragen kan een daad van verzet zijn, waar ginder een hoofddoek niet dragen een daad van verzet is. Ik zeg het KAN hier een daad van verzet zijn. Niet iedereen loopt hoog op met onze samenleving, en vaak terecht.

   

Nee, niet iedereen loopt hoog op met onze samenleving, en vaak terecht.
Want wat te denken van het wereldwijde schandaal van het oogluikend toestaan van kindermisbruik door de katholieke kerk, bijvoorbeeld?
En hoe kijken landen als Thailand aan tegen die horden blanke sekstoeristen die hun kinderen komen verkrachten?

Wordt het niet eens tijd om de realiteit onder ogen te zien en die godvergeten arrogantie van onszelf aan de kant te zetten?

   

Waar zijn die kronkels er toch ooit ingeslopen. Als Bert 's morgens zijn atheïstische petje opzet, denkt hij dan eerst aan christenen die hij onderdrukken moet?

Of zet Bertje op omdat hij het een mooi petje vindt
of omdat hij zijn hoofd wil beschermen tegen de zon
of het petje hem superieur doet voelen over de kale koppen
of heeft hij het petje gekregen van zijn moeder
misschien van een geliefde vriendin
of heeft hij het petje geruild tegen tien sigaren, heeft hij nu spijt maar zet het toch maar op anders is het helemaal zo'n loze actie
of wil hij met zijn petje laten zien dat hij ondanks zijn extreem rechtse gedachte heus wel sociaal is naar de buitenwereld.
of beschermt het petje hem voor de boze wereld.
of is hij lid van een kleppensekte

   

Waarom die plotselinge agressie tegen Bert, Wies? Waar ben je zo boos over?
Als je dat nu eerst eens vertelt, in plaats van zo abrupt tot de aanval over te gaan?

   

Ik merk dat nogal wat posters het ongemakkelijk hebben met het thema. Het tu quoque van "elders ook" en "jullie ook" is niet van de lucht. Nochtans is er door mij ook, en zelfs meer, kritiek geuit op christelijke en/of westerse mistoestanden dan op islamitische. Denkt iemand hier echt dat het ene het andere goed maakt?

En wie het toch over het thema heeft dat nu toevallig en nodig aan de beurt is, schiet dan maar op de boodschapper - iets wat onder kritische mensen de boodschap niet raakt. Het is nu net door die kleingeestige preutsheid dat conservatisme en bijhorende wantoestanden toenemen.

   

Sofia,

kun je me aanwijzen uit welke woorden mijn agressie blijkt?

   

“En wie het toch over het thema heeft dat nu toevallig en nodig aan de beurt is, schiet dan maar op de boodschapper - iets wat onder kritische mensen de boodschap niet raakt.”

Schieten op de boodschapper, mevrouw Alibhai-Brown? Nee, op de retoriek die zij inbrengt.

“…iets wat onder kritische mensen de boodschap niet raakt.”
Lezen die kritische mensen dan niet wat er gemeld wordt?
En ‘kritische mensen’? Zijn dat ook niet de andere bloggers?
Ga eens in op iets wat er geschreven is! Bijvoorbeeld over het loyaliteitprobleem dat de kreet ‘Hoofddoeken weg’ legt op de schouders bij jonge moslima’s.

“Het is nu net door die kleingeestige preutsheid dat conservatisme en bijhorende wantoestanden toenemen.”
Is het al ‘kleingeestige preutsheid’ te wijzen op dubieuze retoriek – ‘Wat draagt dat meisje? Een smal topje!! O nee!!’
Kleingeestige preutsheid is een moslima verbieden zich te kleden in een ‘strakke jeans’.

En hoe neemt ‘conservatisme en bijhorende wantoestanden’ toe bij deze kritiek op retoriek?

Je kent mijn gedachten over godsdienst en onderdrukking van vrouwen. Maar 'blame the victim - wat draagt die!?' of geen inleving hebben voor de individuele vrouw is aan mij niet besteed.

   

Ursula, draai de eerste twee letters eens om van retoriek, schuif de derde wat naar voren. Als je dat hebt gedaan kan de tweede r wel verdwijnen.

   

Ursula, ik ken jouw gedachten hoegenaamd niet. Ik wil zelfs niet weten of je er hebt, je draait als een windmolen. Enkele maanden geleden mocht het niet over politiek gaan, nu citeer je de internationale. Omdat Zizek en Badiou in de mode zijn?
Kruip maar weer onder je steen. Leeghoofd.

   

Jij kent mijn standpunten niet, vreemd, nooit iets onthouden van mijn schrijfsels?
Draaien als een windmolen? Mijn denken en schrijven is al jaren hetzelfde, Zizek lees ik ongeveer al twintig jaar - dus mode, nee. Ik lees hem omdat hij interessant is. Kan je er op ingaan misschien want dat is veel boeiender. Maar dan met verwijzing naar inhoud, bijvoorbeeld een van hem boek en pagina.

Over jouw politieke inbreng? Dat is vergeleken met ‘mijn linkse (mode)denkers’ weinig interessant en te slap voorspelbaar. Dus daar heb ik al bezwaar tegenin gebracht, maar politiek filosofisch bekijken daar ben ik voor thuis.

Over die steen, ik was er net onderuit gekomen.

   

Het dragen van een sluier is voor mij overwegend een esthetisch principe welke redenen men dan ook kan hebben voor het dragen van een sluier of er van de buitenkant over oordelen.
Het esthetisch element van het sluier-dragen ligt vooral besloten in het woordje dragen. Je kunt ervoor een beroep doen op het ethische (denken) of het esthetische (voeldenken). Ik opteer voor het laatste. Er zijn zoveel kanalen en stromingen te bedenken die pleiten tegen het dragen van een sluier maar die daarbij het esthetische element over het hoofd zien. En toch is het een makkelijke keuze.
Stel je voor dat je op je doodsbed ligt, wil je dan liggen in een kamer met gedimd ligt met mensen om je heen door wie je bent gedragen, met wie je je eigen esthetisch gevoel kunt spiegelen of wil je graag nog wat woorden wisselen met hen waarmee je het oneens was, kun je niet sterven voor alles is rechtgezet.

   

Wies,

Wat voor jou een hoofddoek is, is niet echt on topic. Hier gaat het uitsluitend over het religieuze symbool en het bijhorende maatschappijbeeld. Door religie opgelegde rouwelijke kuisheid en door religie verdedigde mannelijke lust. Dat is waar we het in dit blog over hebben.

Een meisje dat beslist een islamitische hoofddoek te dragen is niet dom.

   

“Een meisje dat beslist een islamitische hoofddoek te dragen is niet dom.”
Welk meisje, hoe oud, waar? Irak, Saoedi-Arabië, platte land of stad, Nederland, gelovige Islam ouders of niet?
Maak jij daar geen onderscheid in?

“Veel vrouwen die zich sluieren doen dat zonder de implicaties, betekenis of geschiedenis ervan te kennen. Hun beslissing, zelfs indien zelfstandig genomen, kan onvoldoende overdacht zijn.”
Is dat meisje nu ‘niet dom’ of kan ze toch niet voldoende denken? Beetje duidelijk graag.

   

Welk meisje? Een moderne vrouw in een Westers land. Daar hebben we het al de hele tijd over, en dat weet je ook wel natuurlijk.

Sommige mensen zijn niet dom en vergissen zich toch. Als je een beetje zelfkennis had zou je dat weten. Of wist je dat feitelijk ook wel?

Leer eens nadenken in plaats van jezelf zo te kijk te zetten.

   

“Welk meisje? Een moderne vrouw in een Westers land. Daar hebben we het al de hele tijd over, en dat weet je ook wel natuurlijk."

Alibhai-Brown heeft het in haar tekst over:
“…moslims wereldwijd”, “De Egyptenaar Qasil Amin”, “de Arabische wereld”, ‘de Egyptische vrouwenbond’,” Caïro”, “magazines in Iran”, “een Marokkaanse academica”, “ de Egyptische Nawal El Sadaawi”, “de Pakistaanse geleerde Riffat Hassan”, “gesteund door Saoedi-Arabië en andere Golfstaten”, “de vrouwen in Iran, Saoedi-Arabië, Afghanistan, Pakistan, Irak en zelfs in het Westen”…
Lees jij de teksten die je plaatst eigenlijk wel?

Siger, je zet jezelf lelijk te kijk!

   

Een ander religieus symbool met bijbehorend maatschappelijk beeld is parfum.
Zelf zie ik er niets in maar zoals je zegt, dat doet er niet toe. Toch zou ik niet willen pleiten voor haar afschaffing en niet in de eerste plaats omdat we er veel werklozen mee zouden maken.

   

“En wie het toch over het thema heeft dat nu toevallig en nodig aan de beurt is, schiet dan maar op de boodschapper - iets wat onder kritische mensen de boodschap niet raakt."

Je hebt toch mijn aandacht voor mogelijk micro-verzet gelezen dat klederdracht mogelijk maakt. (Dat je het zo niet ziet kan ik best begrijpen.) Maar zeggen wat ik alleen op de boodschapper schiet, komaan zeg!

   

Nee, want dat is gewoon idioot.

Ieder volwassene kan ten onzent de straat op zonder religieuze symbolen. Als ze belemmerd worden, is er godverdomme geen micro-verzet nodig, maar macro-verzet. We hebben er zelfs wijkpolitie, rechtspraak en slachtofferhulp voor (hé ik heb ook een nieuw woordje, ziet het er slim uit?)

   

Trouwens, dat is het boerkini-argument: anders kunnen ze niet gaan zwemmen! Wat een droevige domheid...

   

Lees jij wel wat ik schrijf. “Zonder hun geloof te kunnen opgeven door dwingende maatschappelijke omstandigheden in bvb Irak brengen deze vrouwen vormen van micro-verzet in werking. Hoofddoek én jeans, hoofddoek én spannend topje.”
Ik verwees naar micro-strategiën in Iran en Irak want dat is het weinige wat zij kunnen.

   

Dat is een fantasie. Yasmin Alibhai-Brown weet blijkbaar veel beter dan jij wat er aan de hand is, en dat zal wel niemand verbazen.

Mijn punt en dat van Yasmin Alibhai-Brown is het feit dat de meerderheid van de moderne moslima's, en zeker in Europa heel goed verder kan zonder de religieuze hoofddoek. Ze doen dat met miljoenen. Op macro-schaal. Alibhai-Brown draagt geen hoofddoek en is een praktiserende moslim.

Wie vrijwillig een hoofddoek draagt mag dat, maar dan mag ook gezegd worden dat ze propaganda maken voor een verwerpelijke ideologie, namelijk de extremistische moorddadige islam (daar hebben we het over). Zelfs als ze voor de rest in hun blote kont lopen.

   

In Iran met een spannende jeans en een spannend topje? Kies je nu voor een nooduitgang?

   

Maar er is ook een grote groep moderne moslima's met hoofddoek. Als jij de hoofddoek alleen ziet als steun aan moorddadige islam is dat jouw visie. Menig moderne moslima met hoofddoek heeft grote afkeer van extremistisch geweld en predikt een geweldloze Islam. Ben je daar niet van op de hoogte?

   

Nooduitgang?

“De conservatieve islam heeft deze visies nieuw leven ingeblazen.”
Dat is toch vooral in Iran, Irak en dergelijke? Nooduitgang?
Alibhai-Brown komt ermee, niet ik.
“Waarom lopen dan zoveel vrouwen met hoofddoeken in spannende jeans en smalle topjes?”

   

Je toont aan dat je er niets van af weet, en aangezien je het zo wil laten, zie ik niet waarom ik mijn tijd aan je zou besteden.

   

“Je toont aan dat je er niets van af weet, en aangezien je het zo wil laten, zie ik niet waarom ik mijn tijd aan je zou besteden.”

Ziezo, Siger eindigt omdat hij inhoudelijk niks kan inbrengen dan een beetje schelden: “Je toont aan dat je er niets van af weet…” Mooi argument.

Je weet blijkbaar zelf niet waar Alibhai-Brown naar verwijst maar meent mij wel de mond te moeten snoeren met zo’n argument.

   

Ik wil je nog één keer helpen. Maar probeer het goed te lezen en niet meteen te framen in wat anders.

In Europa is een snelle stijging van islamistisch extremisme. ISIS telt duizenden Europese jongeren uit traditionele moslimgezinnen én bekeerlingen, en een veelvoud zou vertrekken als de politie hen niet in de gaten hield (men schat het aantal Belgische strijders in Syrië op iets meer dan 500). Terzelfdertijd is er een stijging van het aantal islamistische aanslagen in Europa. En zijn er steeds meer moderne vrouwen in Europa, uit moslimgezinnen en bekeerlingen, die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen. Geen oorzakelijk verband (oef, dat was net op tijd) maar ook geen toeval.

Moderne vrouwen die zich tot de islam bekeren, waarom niet? Moderne moslima's die de hoofddoek dragen zijn extremistisch (snel, snel, ik zeg niet dat ze naar ISIS willen of een aanslag willen plegen of zelfs sympathiseren. Extremisme is een manier van denken.)

   

Ik ben op de hoogte van de zaken die jij schrijft. Vraag is hoe dat globaal en in Nederland of België te bekijken zonder in het vaarwater van extreem rechts te komen.

Daar ligt de grote uitdaging voor links want het dominante discours over Islam, vluchtelingen, gastarbeiders, hoofddoeken en dergelijke is reeds lang opgepakt door rechts in een populaire jasjes dat alleen polariseert.

   

Dat is een natuurlijk een drogargument. Men kan alleen maar correctheid nastreven. Ik kies geen standpunt omdat het "(niet) op iets lijkt".

Ik ben tegen ISIS en Europees extreem rechts waarschijnlijk ook. So what?

Ik heb ook kritieken op Pegida, NVA en "Waarover men niet spreekt" geschreven. ELke keer met de betrachting een juist oordeel te vormen en dat zo getrouw mogelijk weer te geven.

Terzijde: je neemt met je kopie van een (lamentabel) schotschrift Badiou uit De Groene wel een loopje met hun beider auteursrechten. Je mag beknopte citaten geven met bronvermelding, maar een heel artikel copiëren zonder bronvermelding is meer dan niet netjes.

   

“Dat is een natuurlijk een drogargument.”

Helemaal niet, want links en rechts hebben duidelijk andere invalshoeken. Als jouw oplossing niet verschilt van rechts, tja…
“Ik ben tegen ISIS en Europees extreem rechts waarschijnlijk ook. So what?”
Bijna iedereen is tegen ISIS, behalve enkele grootmachten die dit geweld tolereren omdat het past binnen hun agenda. Zelfs Turkije speelt daarin een dubbelrol. Het cynisme is zo groot dat Rusland een dubieuze rol speelt gewoon om Amerika te jennen. Dat maakt dat er ‘geen juist oordeel’ te vormen is, zelfs de ISIS’er vindt ook dat hij juist is.
Het gaat erom dat ‘jouw’ oplossing de meeste aanhang krijgt en de meeste structurele hervorming brengt. Tegen hoofddoeken zijn lost niets op als je de ‘noodzaak van fundamentalisme’ niet kunt wegwerken.
Nee, als je project niet verschilt van rechts is er iets fout.

Auteursrechten? Ik netjes? Nee zeker niet.

Maar wij blijven naast elkaar praten dus heeft dit weinig zin. Ik volg andere strategieën waar jij denkt dat ik zomaar wat leuter.

   

Siger, Wordt het niet eens tijd om de realiteit onder ogen te zien en die godvergeten arrogantie van onszelf aan de kant te zetten?

   

Welke realiteit bedoel je Sofie? Wees eens concreet, en maak je er dit keer niet vanaf met een 'laat maar'.

   

sofia
18 september 2016 toevoegen 13:21
Nee, niet iedereen loopt hoog op met onze samenleving, en vaak terecht.
Want wat te denken van het wereldwijde schandaal van het oogluikend toestaan van kindermisbruik door de katholieke kerk, bijvoorbeeld?
En hoe kijken landen als Thailand aan tegen die horden blanke sekstoeristen die hun kinderen komen verkrachten?

Wordt het niet eens tijd om de realiteit onder ogen te zien en die godvergeten arrogantie van onszelf aan de kant te zetten?

   

PS. Ik maak me nooit ergens van af, siger, ik meen wat ik zeg, en kan het altijd uitleggen.
Jij bent degene die alles negeert wat je niet zint. Of de waar je de aandacht van wilt afleiden.

   

En dat ik je best zielig vind met dat konijn doet daar niets aan af. Een mens kan veranderen, weet je. Als hij wil.

   

Ik snap het nog altijd niet Sofie, meer zelfs, ik doe geen moeite meer.

   

Ik ook niet.

   

Laat me eens een belangrijke oude verlichte filosofe citeren want haar diepgang past hierbij:

"Kijk, een spelletje tussen twee gelijk gestemde zielepoten."

   

Het gaat snel met de bijdragen. Om dit niet verloren te laten gaan plaats ik het hier nog eens.

“Welk meisje? Een moderne vrouw in een Westers land. Daar hebben we het al de hele tijd over, en dat weet je ook wel natuurlijk." schreef Siger.

Ik zou dus moeten weten waar we het over hebben? Maar Alibhai-Brown heeft het in haar tekst over:

“…moslims wereldwijd”, “De Egyptenaar Qasil Amin”, “de Arabische wereld”, ‘de Egyptische vrouwenbond’,” Caïro”, “magazines in Iran”, “een Marokkaanse academica”, “ de Egyptische Nawal El Sadaawi”, “de Pakistaanse geleerde Riffat Hassan”, “gesteund door Saoedi-Arabië en andere Golfstaten”, “de vrouwen in Iran, Saoedi-Arabië, Afghanistan, Pakistan, Irak en zelfs in het Westen”…

Siger, lees jij de teksten die je plaatst eigenlijk wel?

Zo zet jezelf lelijk te kijk!

   

Je eet verdomd goed dat al dat knippen en plakken uit een historisch overzicht komt, en niet slaat op een moderne vrouw in een westerse samenleving.

Veel valser heb ik het nog niet meegemaakt. Maar het kan natuurlijk zijn dat je geest zo werkt en je je er niet van bewust bent.

Ik kan echt geen scheldwoord meer bedenken.

   

Valser?

Ik lees haar tekst niet alleen betrekking hebbend op "een moderne vrouw in een westerse samenleving." Niks vals, de tekst van Alibhai-Brown was mijn uitgangspunt.

   

Eindelijk een probleem op maat: de doek om het hoofd van een moslim meisjes. De decadentie van ons land werd een halt toegeroepen, zeg dat wel. De mosliminvasie, een diagnose van Wilders die tegenwoordig wordt bevestigd door onvervalste intellectuelen, heeft een gesprekspartner gevonden. De Slag van Poitiers was maar klein bier en Karel Martel speelde alleen maar een bijrolletje. De Slag van de Hoofddoek zal worden gewonnen door socialisten, feministen en islamofobe intellectuelen van de Verlichting.

Een kwestie van zulk formaat heeft wel een nieuw soort argumenten nodig. Bijvoorbeeld: de hoofddoek moet weg omdat hij het symbool is van macht van de man (vader, grote broer) over vrouwen en meisjes. Allen die hem per se willen blijven dragen, moeten worden uitgesloten. De meisjes of vrouwen worden tenslotte onderdrukt. Dus moeten we ze straffen. Een beetje alsof je zou zeggen: «Deze vrouw is verkracht, sluit haar op!» De hoofddoek is blijkbaar zo belangrijk dat hij een logica met nieuwe axioma’s verdient.

Wat? Ze willen die verdomde hoofddoek zélf in alle vrijheid dragen, die stoute meiden. Dus moeten we ze straffen. Wacht eens even: hij is níet het symbool van de onderdrukking door de man? Vader en grote broer zitten er voor niks tussen? Waarom moet de hoofddoek dan verboden worden? Omdat hij ostentatief religieus is. Die meiden lopen met hun geloof te koop. In de hoek, vooruit!

Ligt het aan vader en grote broer, dan moet de hoofddoek op feministische wijze worden afgerukt. Ligt het aan het geloof van het meisje zelf, dan maar in naam van de deconfessionalisering. De goede hoofddoek, hij bestaat niet. Blootshoofds, overal!

Let wel: vader en grote broer van het meisje zijn niet zomaar trawanten met hetzelfde bloed in hun aderen. Het wordt vaak geïnsinueerd en soms ook openlijk verkondigd: vader is een stompzinnige arbeider «uit een boerengat», vastgeketend aan de lopende band bij Philips. Een archaïsch personage. Maar wel dom. Grote broer dealt shit. Een modern personage. Maar wel verdorven. Ongure voorstad. Gevaarlijke klassen. Die taal.

Het moslimgeloof heeft een ernstige tekortkoming, meer dan andere religies: het is in ons land het geloof van de armen.

Is het echte, massale geloof dat tegenwoordig wordt beleden overigens niet het geloof in de commercie? Daarbij vergeleken vormen de meest overtuigde moslims maar een ascetische minderheid. De ostentatieve tekens van de mensonterende godsdienst staan te lezen op broeken, sportschoenen en T-shirts: Nike, Chevignon, Lacoste. Wat is kleingeestiger: naar school gaan als trouwe volgelinge van een God of als onbetaalde sandwichvrouw van een Multinational? We weten wat ons te doen staat om in de roos te schieten en de dingen groot te zien: een wet tegen de merken. Aan het werk, Marc Rutte! Trekken we onversaagd ten strijde tegen de ostentatieve tekens van het kapitaal.

Ik verbaas mij erover dat meisjes met hoofddoek het mikpunt worden van de woede van zoveel feministische dames, en dat terwijl het vrouwenlichaam overal wordt geprostitueerd, terwijl de meest vernederende porno overal te koop wordt aangeboden en in meisjesbladen pagina’s worden volgeschreven met allerlei raadgevingen over de seksuele blootstelling van het lichaam.

Eén verklaring: een meisje moet tonen wat ze in huis heeft. Ze moet haar koopwaar tentoonspreiden. Ze moet aangeven dat het verkeer van vrouwen voortaan gehoorzaamt aan het algemeen gangbare model en niet langer aan de beperkte ruilhandel. Weg met de vaders en de grote broers met baarden! Leve de planetaire handel! Hét model is het topmodel.

Het leek een onvervreemdbaar recht van de vrouw dat zij zich alleen maar uitkleedt voor de man of vrouw die zij daarvoor zelf heeft gekozen. Dat dachten we toch te hebben begrepen. Niets is minder waar. Permanente ontbloting is imperatief. Wie verborgen houdt wat hij op de markt brengt, is geen eerlijke koopman.

We moeten het volgende poneren, een curieuze stelling eigenlijk: een Wet op het verbod van hoofddoeken is een zuiver kapitalistische wet. Zij beveelt dat de vrouwelijkheid wordt tentoongesteld. Anders gezegd, dat het goederenverkeer van het vrouwelijke lichaam verplicht is. Op dat gebied wordt geen marge toegelaten ook niet wanneer het gaat om pubermeisjes, de gevoelige plaat van het hele subjectieve universum.

Je hoort zowat overal zeggen dat «de hoofddoek» het ontoelaatbare symbool van de controle op de vrouwelijke seksualiteit is. Misschien denkt u wel dat vrouwelijke seksualiteit in onze eigen hedendaagse samenleving niet zo gecontroleerd wordt? Om dat naïeve denkbeeld zou Foucault goed gelachen hebben. Nooit eerder werd de vrouwelijke seksualiteit met zoveel zorg, zoveel wijze raad omgeven. Nooit eerder werd zo gehamerd op het onderscheid tussen het goede en slechte gebruik ervan. Het genot is een sinistere plicht geworden. De universele blootstelling van de verondersteld prikkelende delen is een nog heiliger plicht dan Kants morele imperatief.
De commerciële controle is veel constanter, zekerder en massaler dan de patriarchale controle ooit is geweest. Het veralgemeende prostitutieverkeer is sneller en betrouwbaarder dan de moeizame opsluiting van het meisje in het ouderlijk huis, een hachelijke onderneming die al eeuwen voor lachsucces heeft gezorgd, van de Griekse komedies tot die van Molière.

We komen er nog maar eens op terug: vandaag is de vijand van het denken niet het geloof maar de eigendom en de handel in voorwerpen en zieltjes. We zouden beter zeggen dat we nu pas echt in nood zitten om een (politiek) geloof. Het «toenemende fundamentalisme» is de spiegel waarin de weldoorvoede westerling vol afgrijzen de gevolgen van de verwoesting van de gewetens waar hij de leiding over heeft in ogenschouw neemt. Vooral dan het failliet van het politieke denken, dat hij overal tracht te organiseren onder het mom van een onbeduidende Amerikaanse democratie of met behulp van een leger humanitaire paracommando’s. In dergelijke omstandigheden is de laïcité, die zogenaamd in dienst staat van de kennis, niet méér dan een schoolreglement in het teken van eerlijke concurrentie, dressuur in «westerse» normen en vijandigheid jegens elke overtuiging. Het is de school van de coole consument, de softe commercie, de vrije eigenaar en de ongeïnteresseerde kiezer.

Dat scholen blijkbaar «ernstig worden bedreigd» door een bijzonderheid als de hoofddoek doet ons vermoeden dat er op school nooit sprake is van waarheid. Alleen van opinies, laaghartige, conservatieve opinies. Horen wij onze politici en intellectuelen niet zeggen dat scholen in de eerste plaats dienen om «burgers op te leiden»? Wat een droevig programma. Tegenwoordig is de «burger» een kleine, verbitterde genotzoeker die zich vastklampt aan een politiek systeem waarin alles wat een beetje op waarheid lijkt niet ontvankelijk wordt verklaard.

Misschien is men in hoge kringen én aan de basis wel bevreesd dat een groot aantal ijverige en ernstig kijkende meisjes van Algerijnse, Marokkaanse en Tunesische origine zich met hun strakke dotjes ontpoppen tot de geduchte beste leerlingen van de klas? Samen met een paar Chinezen die evenzeer vastzitten aan hun familiekring? Vandaag de dag heb je heel wat zelfopoffering nodig.

In feite schuilt achter een Wet op de hoofddoek maar één ding: angst. Westerlingen in het algemeen en Nederlanders in het bijzonder zijn een bibberend hoopje angsthazen. Waar zijn ze bang voor? Voor barbaren, zoals altijd. Voor die van binnenin, de «jongeren uit de voorsteden», en voor die van buitenaf, de «Islamitische terroristen». Waarom zijn ze bang? Omdat ze schuldig zijn maar onschuldig pleiten. Schuldig omdat ze sinds de jaren zeventig iedere vorm van emancipatorische politiek, iedere revolutionaire zaak en elke waarachtige affirmatie van iets anders dan het bestaande hebben verloochend en probeerden te vernietigen. Schuldig omdat ze zich aan hun miserabele kapitalistische privileges hebben vastgeklampt.
Bovenal echter zijn westerlingen in het algemeen en Nederlanders in bijzonder bang voor de dood. Ze kunnen zich zelfs niet meer voorstellen dat een Idee zoveel waard kan zijn dat iemand er een paar risico’s voor wil nemen. «Geen dood», dat is hun voornaamste verlangen. Terwijl ze overal ter wereld miljoenen mensen zien die zelf niet de minste reden hebben om de dood te vrezen. Bijna dagelijks sterven heel wat mensen in naam van een kapitalistisch Idee. Dat is nu voor de «geciviliseerde» een grote bron van intieme terreur.

Ik weet wel dat de Ideeën waarvoor men vandaag bereid is te sterven in het algemeen niet veel waard zijn. Ik ben ervan overtuigd dat alle goden het al jaren hebben opgegeven en vind het droevig dat jonge mannen en vrouwen hun lichamen laten uiteenrijten in afschuwelijke bloedbaden onder de lugubere bescherming van iets wat al lang niet meer bestaat. Ik weet ook dat die gevreesde «martelaars» gemanipuleerd zijn door samenzweerders die nauwelijks te onderscheiden zijn van hen die ze beweren te bevechten. We kunnen maar niet genoeg herhalen dat Bin Laden en anderen een product zijn van de Amerikaanse veiligheidsdienst. Ik ben niet zo naïef dat ik geloof in de zuiverheid, de grootheid of zelfs de efficiëntie van zelfmoordaanslagen.

We hebben de oorlogen die we verdienen. In onze van angst doordrongen wereld gooien grote bandieten zonder pardon bommen op bloedeloze landen. Middelgrote bandieten voeren gerichte moordaanslagen uit op wie hun in de weg staat. Kleine bandietjes maken wetten tegen hoofddoeken.

(Dit is niet mijn tekst maar vind hem wel passend.)

   

Het zou heel goed kunnen dat de sluier oorspronkelijk meer maatschappelijk dan religieus bepaald is.

Gebieden waar het sluierdragen zijn oorsprong zijn van oorsprong droog, heel droog.
In een woestijn is een sluier een zeer nuttig gebruiksvoorwerp en speelt het geen rol of je er al of niets sexy uitziet met of zonder sluier.

Is de palestijnse theedoek een uiting van religie, van rebellie of geeft het uiting aan een dieper verlangen naar water.

   

Wies,

Dat is toch het punt dat ik maakte in de vorige post over hoofddoeken (behalve dan die theedoek).

Door omstandigheden is het een religieus symbool geworden. Zoals het altijd gaat.

   

livinus,

Je schreef maar aanleiding van mijn opmerking dat ik bezwaar heb tegen mensen die ongevraagd met hun specifieke merk geloof te koop lopen het volgende.
[Maar eigenlijk maken wij elk op deze site in zekere zin 'propaganda' voor ons gedachtegoed.]
Je verwart het aandragen van argumenten die ter discussie staan met propaganda die niet voor kritiek vatbaar is. Deze site nodigt ons nadrukkelijk uit om van gedachten te wisselen. Propaganda dien je tegen wil en dank te slikken en daar heb ik bezwaar tegen.
Bovendien lijk je te zeggen dat als wij hier het recht hebben om dingen ter discussie te stellen, dan heeft een moslima het recht om een sluier te dragen. Zo zie ik het dus niet.
Ik betwist het recht om sluiers te dragen niet, want iedereen heeft het recht zich te behangen met symbolen die indruisen tegen de ideeën van anderen en anderen moeten dat gedogen, ofwel kritiekloos aanvaarden. Echter, als Siger er mijn mening over vraagt dan kan hij die dus krijgen.

   

Dag Bert,

dan heb je me lijkt me niet juist geïnterpreteerd. Ik weet niet of jij bezwaar hebt tegen mensen die te koop lopen met hun geloof en dergelijke.
Het begrip 'propaganda' definieer ik als 'aan het publiek bekend maken van meningen, ideeën, opvattingen, visies, overtuigingen, geloofsovertuigingen.... met als doe hiervoorl aanhangers, gelijk denkenden te vinden'. Wij propageren dus onze visies, ook hier op deze site. Met dat woord is er op zich niets mis. (Misschien associeer je het negatief denkend aan oorlogspropaganda van Hitler of zo?). Ik schreef het woord trouwens tussen aanhalingstekens.
Als wij hier 'van gedachten wisselen' propageren we eigenlijk onze gedachten. Wat anderen daarmee dan doen ligt volledig vrij bij hen.

Het volgende wat je aanhaalt heb ik ook niet willen zeggen. Ik wou het feit dat wij hier op deze site dingen ter discussie stellen niet in verband brengen met het recht van een moslima.

Ik sta net zoals jij achter de visie dat iedereen het recht zou moeten hebben symbolen te dragen. (Het heeft voor mij ook geen belang of iemand zijn gedragen symbolen dan betekenis geeft of niet. Er zijn jongeren die op hun kleding een yin-yang en kruisteken enz...hebben staan terwijl ze helemaal niet gelovig zijn. Ze gebruiken de tekentjes eerder om hun decoratief karakter.)
Hoe anderen daarmee omgaan, dat is volgens mij best in verdraagzaamheid en respect. 'Gedogen' klinkt wat zielig. 'Kritiekloos aanvaarden' te braaf. Men mag gerust met iemand die symbolen draagt in een gesprek gaan over zijn/haar symboolgebruik. Jij mag daar tegen zeggen dat jij die symbolen of de betekenissen die ze vertegenwoordigen niet aanhangt, er niet in gelooft. Enkel als die anderen een last of bedreiging zijn voor jou, dan kan het nodig zijn om dit maatschappelijk en juridisch ter discussie te gaan stellen.
Men mag natuurlijk niet kleinzerig gaan doen en zeggen dat men bvb niet houdt van een kruisteken omdat men dat niet mooi vindt of zo.
Lang leve de verscheidenheid van mensen.

   

Bert,

Het recht hebben om dingen ter discussie te stellen, geeft een Jood niet het recht om een keppeltje te dragen. Zo zie ik het dus.
Ik betwist het recht om keppeltjes te dragen niet, want iedereen heeft het recht zich te behangen met symbolen die indruisen tegen de ideeën van anderen en anderen moeten dat gedogen, ofwel kritiekloos aanvaarden. (Een beetje aangepast.)

Ik begrijp iets niet.
Waarom eindigt de laatste zin met ‘kritiekloos aanvaarden’ terwijl je aangeeft dat ieder het recht heeft om dingen ter discussie te stellen?
Je hebt dus wel het recht om dingen niet kritiekloos te aanvaarden.

Of zeg je, zolang alles binnen de wet gebeurt moet je aanvaarden wat een ander op zijn hoofd zet. Aanvaarden, maar daarom nog niet goedkeuren want je mag van mening verschillen. Bedoel je het zo?

   

Democratie is toch de afspiegeling van een samenleving waarin uiteenlopende opvattingen heersen. Macht kan hierin geen absolute plaats hebben, maar altijd op zoek naar legitimiteit en is daardoor bediscussieerbaar en latent.

   

Ursula,

Met het aanvaarden van democratie moet ik zowel de lusten als de lasten ervan aanvaarden. Ik mag wel proberen de lasten op legale wijze te verminderen, in dit geval door te betwisten dat het bij godsdiensten om iets essentieels zou gaan. Als het nergens over gaat zou het mogelijk moeten zijn dit achter ons te laten, maar dat gaat niet vanzelf.

   

Ik begrijp en volg je in het eerste deel: “Met het aanvaarden van democratie moet ik zowel de lusten als de lasten ervan aanvaarden. Ik mag wel proberen de lasten op legale wijze te verminderen, in dit geval door te betwisten dat…”

Het tweede deel is een ‘wellens nietes’ spel. Dat het bij godsdiensten niet om iets essentieels zou gaan geldt alleen voor ongelovigen. Gelovigen zien dat natuurlijk anders, dus daar moet je met zo’n simpele uitspraak niet aankomen. Meer nog, je zal daar als realist best rekening mee houden.

“Als het nergens over gaat zou het mogelijk moeten zijn dit achter ons te laten.” is een uitspraak die dus alleen een niet gelovige kan maken.
“Maar dat gaat niet vanzelf.” In Rusland heeft men geprobeerd officieel godsdienst als niet essentieel te zien en werden vele kerken gesloopt of gesloten. Maar dat heeft niet geholpen.

(Voor alle duidelijkheid Bert, ik geloof in geen God. Niet God heeft de mens geschapen maar de mensen hebben hun Goden geschapen.)

   

Niet God heeft de mens geschapen maar de mensen hebben hun Goden geschapen.

Dit brengt wel met zich mee dat Goden vanaf dan reëel worden en invloed hebben!
Net zo reëel als liefde, Vaderland, statistische gemiddelden, hoop, bruto nationaal product, verlangen, indexdaling …

   

Naast sluiers is de regelgeving rondom geluidsoverlast in het kader van godsdienstvrijheid interessant.
[
Kan een gemeente optreden tegen geluidsoverlast door een moskee/kerk?

Nee, dit is niet mogelijk. Vrijheid van godsdienst is een grondrecht en dient gerespecteerd te worden. Vandaar dat de gemeente terughoudend moet zijn in het stellen van regels die tegen het grondrecht ingaan. De gemeente Tilburg heeft ervaring met deze problematiek. 

Interessante jurisprudentie op dit punt:
Klokgelui Tilburgse pastoor. De rechtbank heeft geoordeeld dat artikel 109a van de APV van de gemeente Tilburg de in artikel 10, tweede lid, van de WOM omschreven bevoegdheid niet overschrijdt. Artikel 109a van de APV heeft niet het gestelde effect dat de belijding van godsdienst illusoir wordt en is niet in strijd met artikel 6 van de Grondwet. De wijze waarop het klokgelui dor artikel 109a van de APV aan banden is gelegd, wordt toegestaan door artikel 10 WOM. De rechtbank is tevens verwerpt tevens het standpunt dat artikel 109a van de APV aan het BARIM dient te worden getoetst. Hierbij neemt zij in aanmerking dat artikel 109a van de APV zijn grondslag niet vindt in de Wm of een tot de Wm te herleiden algemene maatregel van bestuur, maar slechts in de WOM. Daarom leidt strijd met een bepaling van het BARIM – zo daarvan sprake zou zijn – op zichzelf niet tot de conclusie dat artikel 109a van de APV wegens onverbindheid buiten toepassing moet blijven. (LJN: BO1112)
]
Zie de volgende link.
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/geluidhinder/vraag-en-antwoord/andere-situaties

Hier in Eemnes heeft men recent een tweede luidklok aangebracht in de 14e eeuwse kerktoren. Naar mijn oordeel stemt die niet mooi met de oude klok, maar waar het om gaat is dat dit in principe zomaar mag. In de praktijk hebben omwonenden dat lawaai maar te slikken, maar je mag verwachten dat de dit bij de keuze van hun woonplaats meegewogen heeft. Wat er dus kan gebeuren is dat de situatie slechter kan worden als je ergens al lang woont en praktisch geen andere keuze hebt dan om het te slikken of om te verhuizen.
Ik ben ooit eens letterlijk weggevlucht van een terras omdat in de naastliggende kerk een oorverdovende klok begon te luiden. In Turkije schrik je in je hotel om halfzes wakker door gezongen oproepen tot gebed, met een geluidskwaliteit waarmee God getart wordt om de zangers met de bliksem te treffen. Dat dit niet gebeurt is voor mij een afdoende bewijs dat God niet bestaat, maar dit terzijde.
Het spijt mij wel, maar ik kan al dat lawaai in een seculier land niet als uiting van religie zien, ik kan het niet anders zien dan als propaganda voor het geloof wat die lawaaimakers representeren en ik vraag mij af of hier de vrijheid van godsdienst niet te ruim wordt opgevat. Er is ook nog zoiets als het recht dat men geen inbreuk mag maken op de rechten van anderen.

   

Vrijheid van godsdienst mag geen vrijgeleide zijn om eender wat goed te keuren. Het recht dat men geen inbreuk mag maken op de rechten van anderen moet zeker voorop staan. Zo kan onverdoofd slachten niet toegelaten worden aan een godsdienstige groep als dat algemeen landelijk bij wet verboden is. Godsdienst staat niet boven de wet. Scheiding van kerk en staat betekent iets anders.

   

Bert,

Helaas vergeet men dikwijls dat godsdienstvrijheid ook de negatieve vorm omvat. Ik vind de rechtspraak die je citeert fout om volgende reden; godsdienstvrijheid houdt in dat wie klokken/moskeeën wil horen, dat moet kunnen doen, en (negatief) dat wie geen klokken/moskeeën wil horen, dat ook moet kunnen mogen (!). Degene die op levensbeschouwdelijke gronden geen klokken wil horen, heeft mi. die grondwettelijke godsdienstvrijheid.

Hier komt het demonstratieve aspect bij kijken. Wie de klokken wil luiden wil in de grond dat niet-gelovigen de boodschap opvangen (eventueel als ergernis). Dat is religeuze tresspassing. Waarom gebruiken religieuzen in deze tijd geen oortje en staat op hun toren geen wifi-doosje? Gelovigen willen andersdenkenden lastigvallen, en klagen als ze daar in beknot worden. Dat is mijn lezing.

   

Onderzoek leert ook het een en het ander: 35 procent van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet dat zelf niet.

Moslimjongeren in Nederland seculariseren. Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. Ook brengen ze de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk. Van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet ruim een derde dat zelf niet. En bijna een derde van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader.

Dit blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren, uitgevoerd door sociologen van de Universiteit Utrecht. Vanaf 2010 volgen ze 5000 Nederlandse scholieren, toen 14- en 15-jarigen, in hun ontwikkeling. Aan die groep zijn extra jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf toegevoegd om de gegevens representatief te maken voor de islamitische gemeenschap. Inmiddels zijn de jongeren zo'n 20 jaar oud. Hun ouders deden ook mee aan het onderzoek.

Al komt de secularisatie op gang, religie blijft belangrijk voor een groot deel van de moslimjongeren. Voor driekwart van hen is geloof minstens zo belangrijk als voor hun ouders. "Deze identificatie als moslim blijft sterk onder jongeren, maar het navolgen van religieuze voorschriften neemt af", zegt hoogleraar sociologie Frank van Tubergen, die het onderzoek uitvoerde. "Het lijkt erop dat religie voor moslimjongeren meer en meer een privézaak wordt. Ze laten vooral de aspecten van het geloof die je publiek toont achterwege."

In Engeland en Duitsland, waar tegelijkertijd dezelfde studie is gedaan, doet zich een vergelijkbaar patroon voor. Moslimjongeren worden dus beïnvloed door het overwegend seculiere land waarin ze wonen, legt Van Tubergen uit. "Maar bij jongeren zonder migrantenachtergrond gaat de secularisatie nog sneller. Zij groeien voornamelijk op in een seculier gezin."

Tegen de stroom in is er een groep moslimjongeren, van 17 procent, voor wie het geloof juist nog belangrijker is dan het voor hun ouders is. Van Tubergen: "Gemiddeld genomen zien we dus secularisatie onder moslimjongeren. Maar tegelijkertijd nemen de verschillen in religiositeit binnen deze groep toe. De oudere generatie is sterk gelovig, de jongere generatie gemiddeld wat minder, maar met meer diversiteit."

Moslimjongeren drinken gemiddeld vaker alcohol dan hun ouders, vasten minder met ramadan, en eten vaker varkensvlees. 30 procent van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader. 35 procent van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet dat zelf niet. Omgekeerd draagt maar 2 procent van de meisjes een hoofddoek als hun moeder dat niet doet. En een kwart van de jongeren leest minder in de Koran.

   

“Er zijn steeds meer moderne vrouwen in Europa, uit moslimgezinnen en bekeerlingen, die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen.” (18 sept 17:09)

Is dus niet waar.

Of toch voor Nederland en de omliggende landen zoals in Engeland en Duitsland waar tegelijkertijd dezelfde studie is gedaan. Dan geldt dat vermoedelijk ook voor België.

“Er zijn steeds meer moderne vrouwen in Europa…” is een stelling geformuleerd uit onwetendheid, dat kan. Dat doen wel meer mensen.
Ofwel geformuleerd in een verlangen het rechts polariserend gedachtegoed te ondersteunen.

   

Bron?
Je eerste zin bevat het woordje "ook" waaruit blijkt dat je een deel van het rapport verdonkeremaand hebt. Verrassend als je toch al anoniem een rapport koos dat je zou moeten steunen. Intellectuele oneerlijkheid dus.

   

Verdonkermaand? Intellectueel oneerlijk?
Ben jij echt paranoia Siger?

Staat in Trouw, niks anoniem en verrassend. Gewoon niet vermeld, da's alles.

Jij bent echt ongelooflijk! Maar dat wist ik al.

   

Waar staat het in Trouw, dear Ursula?
There a hole in your bucket, dear Ursula, dear Ursula...

   

De wetgever moet bij het toestaan van godsdienstige uitingen in de openbare ruimte kunnen vaststellen of het wel over een echte godsdienst gaat. Voor de bekende godsdiensten wordt dit blijkbaar als vaststaand beschouwd, maar stel nu dat er een beweging ontstaat die als oogmerk heeft om burgers van godsdienst te vrijwaren, zoals de Amerikaanse FFRF, de "Freedom From Religion Foundation", zie https://ffrf.org/
Zou zo'n organisatie op basis van de godsdienstvrijheid ook rechten kunnen doen gelden op zaken die godsdiensten zich toegeëigend hebben? Mij dunkt dat bijvoorbeeld het recht op lawaai maken betwist kan worden en dan natuurlijk niet door zelf ook lawaai te gaan maken. Je zou meer aan een soort staakt het vuren of een ontwapening moeten denken, waarbij de vanzelfsprekendheid van godsdienstige uitingen in de openbare ruimte verdwijnt en bijvoorbeeld alleen via incidentele vergunningen toegestaan worden.

   

"De wetgever moet bij het toestaan van godsdienstige uitingen in de openbare ruimte kunnen vaststellen of het wel over een echte godsdienst gaat."
Maar Bert toch, met welk een politiestaat gaan we dan te doen hebben? Wat maakt het in 'godsnaam' ;-) uit wat een tekentje betekent voor iemand? Als iemand een tattoo van een kruisteken of yin-yang of joodse ster of whatever op zijn arm heeft staan, ga jij dan laten bevragen of die persoon daar een godsdienst bij beleeft of een diepere betekenis aan toekent? Ga je een persoon aan het opbaar loket verplichten van die tattoo te laten verwijderen?

In een Katholiek school vind ik het vanzelfsprekend dat er in een klaslokaal aan de muur een kruisteken hangt. Dat men dat niet doet in een gemeentehuis en dergelijke is dan ook normaal. Maar de mensen die in dat gemeentehuis werken moeten volgens mij het recht hebben om symbolen aan hun lichaam te dragen. Ze mogen veruitwendigen wie ze zijn. Als ze hun werk maar doen. Een loketbediende moet natuurlijk niet tijdens de werkuren de klanten gaan proberen bekeren tot zijn/haar godsdienst. Maar als die loketbediende een kruisje om de hals heeft hangen, dan is dat nog geen bekeringsactiviteit. Men kan dan nog altijd in een neutrale omgeving werken. Het pluralistische van een openbare ruimte betekent volgens mij dat de mensen die daarin verblijven mogen zijn wie ze zijn en dit veruitwendigen.

   

Wat geluid betreft heeft het totaal geen belang wat de inhoud van het geluid betreft. Wanneer geluid overlast bezorgt, dan moet het maatschappelijk ter discussie gesteld worden. Maar zeker niet opgeblazen worden wanneer het geluid vanuit godsdienst wordt geproduceerd. Een lawaaierige fuif of rockfestival, een lallende roepende persoon 's nachts op straat, de beiaard (van de kerk) die melodietjes over de stad giet, een zware motor die met 120 decibel door de stad raast, een buurman die het gras maait met een lawaaierige machine...het maakt niet uit. Daar is soms een vredegerecht voor nodig en soms moeten de lawaaimakers zich aanpassen. Veel geluiden worden echter ook vertrouwd. Een klok van een kerk horen we nog amper omdat we er niet op gefocust zijn. Het stamt uit een tijd waarin zo goed als iedereen christelijk gelovig was en niemand vond het een probleem. Misschien kan men dat nu nog moeilijk verbieden? Wat redelijkheid en verdraagzaamheid zijn ook hier van belang.

   

Livinus,

Je draait de rollen om. Het probleem is dat gelovigen vinden dat ze ongelovigen tot het geloof moeten roepen (letterlijk) en dat is in strijd met de grondwettelijke godsdienstvrijheid: het recht vrij van godsdienst zijn. Daarna eerst spelen regels over burenlawaai. Als je dat een politiestaat noemt, dan moet je eerst nog wat nakijken.

   

Niemand zal ooit in een andere context zeggen: 'het heeft totaal geen belang wat de inhoud van het geluid betreft', Dat kan alleen als men irrationeel wil zijn.

   

Over die politiestaat gesproken. Hoe ver staat het met het voorkomen van genitale verminking?

   

Livinus,

Het is eenvoudig: als niemand bezwaar maakt is alles gepermitteerd, maar als dat niet het geval is moet de mogelijkheid bestaan om, als dat bezwaar gegrond is, die permissie te beperken. De aparte wettelijke vrijheid van godsdienst heeft volgens mij geen enkel bestaansrecht. Het is niet de taak van overheden om godsdiensten te beschermen.
Overigens mag jij precies zulke kruizen aan je neus hangen als je maar wilt, tenzij je daarmee aantoonbaar het openbare verkeer hindert.

   

Ja, daar komt het denk ik op neer.
Als men het 'anders zijn en doen' dan ook nog met een warm gevoel van respect kan aanvaarden, dan is het nog mooier. En als men met die zo 'anders denkende en uitziende mensen' nog een fijne vriendelijke band kan vinden dan zijn er nog maar weinig problemen.

Enkel die ene regel ' Het is niet de taak van overheden om godsdiensten te beschermen' klinkt me wat hard. Een overheid moet geen bepaalde overtuigingen opleggen, maar de overheid moet alle burgers beschermen, ook in wat ze doen. Als men een voetbalmatch organiseert dan vraagt men ook de veiligheidsdiensten en dergelijke voor het veilige verloop ervan. Of een staat ook godsdiensten moet subsidiëren of priesters betalen is een andere vraag. Toch krijgen sport- en hobbyverenigingen en vzw's ook subsidies, waar ligt dan de grens (want waar ligt het verschil tussen een groep die samenkomt om te sporten en een groep die samenkomt om te bidden?

   

Een godsdienst is geen burger. De vrijheid van burgers moet beschermd worden, en dat is de vrijheid tot een godsdienst toe te treden, die weer te verlaten, of geen godsdienst aan te hangen.

En: niet opzettelijk gehinderd te worden door wie vinden dat je hun godsdienst moet aanhangen.

   

siger,

is het dan wettelijk verboden reclame te maken voor zijn godsdienst? De getuigen van Jehovah delen flyers uit, gaan van deur tot deur om hun geloof te verkondigen, aan te bieden als mogelijke keuze. Dat mag alvast. Mag ik niet met een reclamewagen rondrijden met daarop 'Jezus redt!' Mag ik daarbij geen geluid produceren, bvb met een luidspreker afroepen 'Jezus redt' zoals een oud ijzerhandelaar afroept (metaal, ijzer, lood, koper, zink...!'?
Klokken riepen vroeger de mensen op om naar de mis te komen, te melden dat er een uitvaartdienst was, dat het tijd was om te bidden.... Niemand nam daar aanstoot aan.

Wat politiestaat betreft: het was de context van mijn reactie aan Bert; ik stelde daar dat het absurd wordt als je mensen individueel zou moeten gaan vragen waarom ze bvb een doekje op hun hoofd dragen. Wat een controlemaatschappij wens jij, siger? Als die persoon dan zegt, ik draag dit doek omdat ik chemo heb gekregen en mijn haar uitgevallen is, dan is er geen probleem, als die persoon zegt dat het uit verlegenheid is, uit taboe, uit kuisheid, dan ga je raar kijken, en als die persoon zegt dat het vanuit godsdienstige visie is, dan moet ze dat hoofddeksel meteen afdoen??? Waar bemoeien wij ons toch mee?

   

Voor een ongelovige is vrij zijn van godsdienst godsdienstvrijheid.

   

is het dan wettelijk verboden reclame te maken voor zijn godsdienst?

Hebben we het hier over wettelijke verboden, of over ethische beginselen?

Wie bij mij reclame wil maken voor een godsdienst, moet daar mee ophouden als ik daarom verzoek. Dat vind ik. En het zou mooi zijn als de wetgeving me daarin zou steunen, op basis van mijn grondwettelijke godsdienstvrijheid (ja, atheïsten hebben die vrijheid ook).

Ik heb bijvoorbeeld ook het recht te weten of het voedsel dat ik eet niet religieus geslacht is.

Door al die rechten op te offeren aan "verdraagzaamheid" hebben we van ons land een voedingsbodem voor zelfingenomen extremisme gemaakt.

   

siger
"Niemand zal ooit in een andere context zeggen: 'het heeft totaal geen belang wat de inhoud van het geluid betreft'"

Het ging hier over de geluidsoverlast, over decibels. Dan mag het niet uitmaken wie of wat het teveel aan decibels levert, dan is iedereen strafbaar. Ik zeg niet dat iedereen alles in 't openbaar moet kunnen roepen, daar geldt weer de regel van 'als het anderen geen schade berokkent'. Als ene Iman vanop zijn minaret beledigend gaat roepen dat alle westerlingen varkens zijn, dan kan zo iets niet, maar dat heeft niets met geluidsoverlast te maken maar met de inhoud van het geluid.

   

Begin jij nu ook al met schijnheilige argumenten Livinus?
Een moslimhoofddoek is heel herkenbaar, omdat de persoon die hem draagt als dusdanig herkend wil worden. Dat is waar een symbool voor dient.
Je suggereert dat ik hoofddoeken wil verbieden, maar dat staat nergens in iets wat IKZELF geschreven heb. Ik ben tegen kledingsvoorschriften (ùet uirzondering van de werkplaats en hygiënische voorschriften) en heb geen problemen met reclame en ben tegen wetgeving op kledij. Wat beeld je je in, en waar heb je die inbeelding vandaan?

Wat een controlemaatschappij wens jij, siger?
Ik wens een controlemaatschappij waar ieders vrijheid en integriteit (zeker ook van kinderen) beschermd worden. Alleen al omda er ten onzent nog steeds kinderen besneden en uitgehuwelijkt of verkocht worden, moet die controle veel strenger.
Dat is de controlemaatschappij die ik dringens wil.

PS: en het argument dat ik niet besef dat besneden meisjes makkelijker aan een man raken wil ik evenmin horen als het argument dat verpakt0e moslima's kunnen gaan zwemmen of meisjes met een hoofddoek kunnen gaan studeren.

In ons land moet je zonder hoofddoek kunnen studeren, zonder harnas kunnen gaan zwemmen en zonder besneden te zijn van seks genieten. De controlemaatschappij die ik wil is een maatschappij die al die dingen controleert en waarborgt.

   

Siger,

ik probeer altijd heel eerlijk en rechtuit te zijn en niet schijnheilig te doen. Welk argument vond je schijnheilig klinken en waarom?

Een hoofddoek is een doek op het hoofd, daar heb je diverse modellen in. Ik wil niet oordelen welke een godsdienstige betekenis of bedoeling heeft en mij maakt het totaal niet uit of een hoofddeksel een betekenis heeft. Je hebt wel een kepie van een agent, een helm van een soldaat, die zijn voor alle agenten dezelfde en het is voor herkenning goed dat dit zo is.

Je schrijft dat je tegen kledingvoorschriften bent, dat klinkt goed. Maar, was je niet tegen het dragen van een hoofddoek in bvb een openbare instelling zoals bvb loketten van een gemeentedienst?

Je moet toch voorzichtig zijn dat een 'controlemaatschappij' geen nieuwe dictatuur gaat worden. Dat zal de vrijheid op den duur eerder gaan beknotten dan behouden. Kijk eens hoeveel wetten en regeltjes er alsmaar bijkomen, zeker onder invloed van rechtse partijen. En jij bent toch een linkse hé?

Je PS, daar heb ik niets over geschreven.

In ons land moet je zonder hoofddoek kunnen studeren en ook mèt hoofddoek kunnen studeren. Wie in een badpak of een duikerspak of kerstmanpak in zee wil gaan zwemmen moet dat ook kunnen.
Wie naakt in 't openbaar wil lopen, daarbij kan men ethisch de zedennorm overtreden vinden. Te weinig kleding aantrekken is een probleem, te veel aantrekken, dat moet men zelf uitmaken. We kunnen vooral hopen dat mensen bewust weten waarom ze bepaalde kleding dragen, dat zij daar zelf zo bewust mogelijk voor gekozen hebben, dat ze het niet uit dwang opgelegd door een onderdrukkende macht moeten doen.
Besnijdenissen, genitale verminkingen...dat zijn moeilijke culturele en religieuze zaken. Als westerling die geen geloof in een god heeft zou ik zulke dingen niet goedkeuren. Er worden hier ook vele mannen besneden omdat de voorhuid te smal is of om hygiënische redenen (bacteriën woekeren makkelijk onder de voorhuid). Misschien was het in warme oosterse landen al langer in gebruik nog voor het met godsdienst te maken had?
Zelf zou ik liever hebben dat men zo iets niet bij kinderen verplichten (tenzij het een medische noodzaak is). Als het om religieuze bedoelingen gaat, dan zou men er zelf bewust (misschien best op volwassen leeftijd) voor kiezen. We gaan baby's ook geen tattoos zetten of piercing schieten, dat is ook een pijnlijke beschadiging van het lichaam. Om die pijn te willen lijden kiezen we meestal op latere leeftijd zelf en bewust voor.
Ik denk dat ik het wat dat betreft wel met je eens ben.

   

"Redelijkheid en verdraagzaamheid". Mooie woorden, maar verkracht tot op het bot door moslimextremisme. Op redelijkheid en verdraagzaamheid werd door hen beroep gedaan om:

- geen voorgeschreven medische kledij te moeten dragen in een operatiekamer,
- de hand van mannelijke collega's niet te moeten drukken,
- lessen te volgen met bedekt gelaat,
- een religieuze hoofddoek te dragen bij het begeleiden van kinderen,
- de Europese nummerplaat aan te klagen omdat ze een christelijk symbool zou bevatten.
- niet op te willen staan voor de rechter.
- naar de politie bellen omdat bouwvakkers met een hittegolf in een short werken.
- het recht opeisen een hoofddoek te dragen als politieagent.
- altijd redelijkheid en verdraagzaamheid eisen om het tegenovergestelde door te drukken.

   

In welk land woon jij dan, siger? Ik heb die wensen hier in België nog nergens ingewilligd zien worden.

Op zulke eisen zou ik persoonlijk ook reageren hoor.

Lessen volgen met een bedekt gelaat zou ik niet goedkeuren, lessen volgen met een hoofddeksel (maakt niet uit of het een petje of een hoed of een bandje of een doekje is), daar heb ik veel minder problemen mee (tenzij het dan weer om veiligheidsredenen of hygiënische redenen gevaarlijk wordt).

   

Wat ik opsom gaat over België en Nederland.

   

Ja, maar gelden in deze landen deze wensen van die extreme moslims?

   

Het moet gezegd: alle verwijten die ik maak zijn gericht aan twee categorieën van mensen:
1. extreem conservatieve en rechtse moslims
2. hun naïeve pseudo-linkse meelopers.

Moderne moslims - de grote meerderheid - delen de opvattingen van Yasmin Alibhai-Brown en mezelf.

   

Siger
19 september 2016 toevoegen 12:46:

"Over die politiestaat gesproken. Hoe ver staat het met het voorkomen van genitale verminking?"

Hoe ver is het Vaticaan gekomen met het DAADWERKELIJK verbieden en bestraffen van het seksueel misbruiken van kinderen? Er is een aardige paus aangesteld (for the time being, om de gemoederen te sussen), en verder gaat alles 'ondergronds' gewoon door, er zit geen enkele priester in de gevangenis, en dat zal niet gebeuren ook.
En die aardige paus gaat geheid de laan uit zo gauw de kust weer vrij is, en zal dan vervangen worden door een nieuwe 'hardliner', die als eerste ervoor zal zorgen dat de Vaticaanse bankrekeningen weer op orde (= in de oude staat) zullen worden gebracht. Zo gaat het al duizenden jaren, en tot dusver is er niemand geweest die er definitief een eind aan heeft kunnen maken.
Objectief gezien beschermen de moslims hun kinderen beter, door ze beschermende kleding aan te trekken - zij kennen hun pappenheimers.
Hun tegenhangers in het christelijke westen niet. Die laten zichzelf en hun kinderen verneuken.

Alleen, zal dat straks nòg zo zijn, als iedereen internet heeft?
That's the question

   

Wat een onwetendheid.

   

Ja, triest, hè?

   

Sofia,

Ik denk niet dat je er slim genoeg voor bent, maar wat je feitelijk doet is rasechte forumvervuiling: berichten plaatsen die er niets mee te maken hebben maar de essentie van het draadje vertroebelen.

   

Ja, en het was net zo'n mooi draadje, hè? Zo lekker niets te maken met de werkelijkheid.

   

Het moet gezegd: alle verwijten die ik maak zijn gericht aan twee categorieën van mensen:
1. extreem conservatieve en rechtse moslims
2. hun naïeve pseudo-linkse meelopers.

Moderne moslims - de grote meerderheid - delen de opvattingen van Yasmin Alibhai-Brown en mezelf.

   

Begin jij nu ook al met schijnheilige argumenten Livinus?
Een moslimhoofddoek is heel herkenbaar, omdat de persoon die hem draagt als dusdanig herkend wil worden. Dat is waar een symbool voor dient.
Je suggereert dat ik hoofddoeken wil verbieden, maar dat staat nergens in iets wat IKZELF geschreven heb. Ik ben tegen kledingsvoorschriften (ùet uirzondering van de werkplaats en hygiënische voorschriften) en heb geen problemen met reclame en ben tegen wetgeving op kledij. Wat beeld je je in, en waar heb je die inbeelding vandaan?

Wat een controlemaatschappij wens jij, siger?
Ik wens een controlemaatschappij waar ieders vrijheid en integriteit (zeker ook van kinderen) beschermd worden. Alleen al omda er ten onzent nog steeds kinderen besneden en uitgehuwelijkt of verkocht worden, moet die controle veel strenger.
Dat is de controlemaatschappij die ik dringens wil.

PS: en het argument dat ik niet besef dat besneden meisjes makkelijker aan een man raken wil ik evenmin horen als het argument dat verpakt0e moslima's kunnen gaan zwemmen of meisjes met een hoofddoek kunnen gaan studeren.

In ons land moet je zonder hoofddoek kunnen studeren, zonder harnas kunnen gaan zwemmen en zonder besneden te zijn van seks genieten. De controlemaatschappij die ik wil is een maatschappij die al die dingen controleert en waarborgt.

   

Siger,

ik probeer altijd heel eerlijk en rechtuit te zijn en niet schijnheilig te doen. Welk argument vond je schijnheilig klinken en waarom?

Een hoofddoek is een doek op het hoofd, daar heb je diverse modellen in. Ik wil niet oordelen welke een godsdienstige betekenis of bedoeling heeft en mij maakt het totaal niet uit of een hoofddeksel een betekenis heeft. Je hebt wel een kepie van een agent, een helm van een soldaat, die zijn voor alle agenten dezelfde en het is voor herkenning goed dat dit zo is.

Je schrijft dat je tegen kledingvoorschriften bent, dat klinkt goed. Maar, was je niet tegen het dragen van een hoofddoek in bvb een openbare instelling zoals bvb loketten van een gemeentedienst?

Je moet toch voorzichtig zijn dat een 'controlemaatschappij' geen nieuwe dictatuur gaat worden. Dat zal de vrijheid op den duur eerder gaan beknotten dan behouden. Kijk eens hoeveel wetten en regeltjes er alsmaar bijkomen, zeker onder invloed van rechtse partijen. En jij bent toch een linkse hé?

Je PS, daar heb ik niets over geschreven.

In ons land moet je zonder hoofddoek kunnen studeren en ook mèt hoofddoek kunnen studeren. Wie in een badpak of een duikerspak of kerstmanpak in zee wil gaan zwemmen moet dat ook kunnen.
Wie naakt in 't openbaar wil lopen, daarbij kan men ethisch de zedennorm overtreden vinden. Te weinig kleding aantrekken is een probleem, te veel aantrekken, dat moet men zelf uitmaken. We kunnen vooral hopen dat mensen bewust weten waarom ze bepaalde kleding dragen, dat zij daar zelf zo bewust mogelijk voor gekozen hebben, dat ze het niet uit dwang opgelegd door een onderdrukkende macht moeten doen.
Besnijdenissen, genitale verminkingen...dat zijn moeilijke culturele en religieuze zaken. Als westerling die geen geloof in een god heeft zou ik zulke dingen niet goedkeuren. Er worden hier ook vele mannen besneden omdat de voorhuid te smal is of om hygiënische redenen (bacteriën woekeren makkelijk onder de voorhuid). Misschien was het in warme oosterse landen al langer in gebruik nog voor het met godsdienst te maken had?
Zelf zou ik liever hebben dat men zo iets niet bij kinderen verplichten (tenzij het een medische noodzaak is). Als het om religieuze bedoelingen gaat, dan zou men er zelf bewust (misschien best op volwassen leeftijd) voor kiezen. We gaan baby's ook geen tattoos zetten of piercing schieten, dat is ook een pijnlijke beschadiging van het lichaam. Om die pijn te willen lijden kiezen we meestal op latere leeftijd zelf en bewust voor.
Ik denk dat ik het wat dat betreft wel met je eens ben.

   

"Een hoofddoek is een doek op het hoofd, daar heb je diverse modellen in. Ik wil niet oordelen welke een godsdienstige betekenis of bedoeling heeft en mij maakt het totaal niet uit of een hoofddeksel een betekenis heeft. Je hebt wel een kepie van een agent, een helm van een soldaat, die zijn voor alle agenten dezelfde en het is voor herkenning goed dat dit zo is."

Wat is het nu? Maakt het je niet uit welke betekenis een hoofddeksel heeft, of is er de kepi van een agent, de helm van een soldaat? Hoofddeksels hebben betekenissen, en het is schijheilig te doen alsof je geen verschil ziet tussen een gewone sjaal en een hijab.

"Je schrijft dat je tegen kledingvoorschriften bent, dat klinkt goed. Maar, was je niet tegen het dragen van een hoofddoek in bvb een openbare instelling zoals bvb loketten van een gemeentedienst?"
Ik heb geschreven dat ik tegen kledingsvoorschriften ben met uitzondering van de werkplek en hygiëne. Loketten van een gemeentedienst zijn een werkplek. De gewoonste zaak van de wereld tot een moslimextremist politieagent wil worden.
Zie deze domheid: https://www.vn.nl/hoofddoek/

"Je moet toch voorzichtig zijn dat een 'controlemaatschappij' geen nieuwe dictatuur gaat worden."
Waarom denk je dat je mij moet waarschuwen? Ben ik verdacht? Ik heb je gezegd wat volgens mij de taak van de overheid hier is. Welke vrijheid (vrijheid!?) wordt beknot door kinderen te beschermen tegen mishandeling?

"Je PS, daar heb ik niets over geschreven."
Jawel, je vroeg welke controlemaatschappij ik wil.

"In ons land moet je zonder hoofddoek kunnen studeren en ook mèt hoofddoek kunnen studeren."
Dat heb ik ook NERGENS ontkend. Heeft hier echt niemand nog scrupules? Weer moet ik je vragen om wat je me aanwrijft te staven, maar het blijft steeds bij vuige insinuaties.

Nogmaals, noch ik, noch Yasmin Alibhai-Brown pleiten voor verboden.

   

Siger,

ja, doorgaans zie ik wel wanneer het doekje op het hoofd van een vrouw een zogenaamde 'hoofddoek' is die bij een godsdienst hoort. Het is dan ook meestal een vrouw van donkere huidskleur van het Noord-Afrikaanse type. Maar er zijn hier ook blanke Belgische meisjes die een doek op het hoofd dragen, die moslima geworden zijn, maar daar ben je al heel wat minder zeker of het om een religieus symbool gaat.

Ik maak inderdaad onderscheid in hoofddeksels, je hebt veiligheidshelmen, kepies enz... en er zijn omstandigheden waar die professioneel of om veiligheids- en hygiënische redenen dienen gedragen te worden en verplicht.
Maar het gaat mij om al die andere gevallen, in het gewone leven, waar mensen kleding mogen aandoen naar wens. Daar sta jij achter, net zoals ik.
Ik ga echter ruimer daarin, voor mij is er geen bezwaar dat men een hoofddeksel draagt in een openbare instelling en dat dit hoofddeksel al dan niet een symbool is van iets. Van mij mag een werknemer in een openbare instelling een petje met afbeelding van Che Quevarra dragen of ene yin-yang symbool of een kruisteken of tribal of wat ook. Wat kan mij dat maken? En welk kwaad zou je hier achter moeten gaan zoeken? Ben jij bang dat men jou zou bekeren tot hun godsdienst of zo doordat ze dat symbool op hun lichaam hebben?

Voor alle duidelijkheid, ik ben het ermee eens dat ELKE politieagent (voor de herkenning van zijn functie) een kepie moet dragen (eventueel met mogelijk klein onderscheid tussen mannen en vrouwen, als het maar als 'politie' herkenbaar is voor iedereen). Een moslima hoeft niet te verwachten dat ze een uniform gaat aandoen met daarop een hoofddoek in plaats van een kepie. Dan is ze niet meer uni-form aan het uniform.

Waarom denk ik dat ik je moet waarschuwen? Omdat ik je zo aanvoel dat jij nogal vlug streng en kwaad en nors wordt en neigt naar meer en vooral strenge regels. Ik ervaar je niet als een erg vriendelijke mens. Dat is mijn perceptie over jou. Ik hoop dat die fout is.
Je maakt wel een grote sprong als je van een vraag rond een simpel hoofddeksel overgaat naar kinderen die beschermd moeten worden tegen mishandeling. Tegen dat laatste zijn de meeste mensen wel tegen, maar rond hoofddeksel denken veel mensen toch genuanceerder en toleranter. Ik alvast.

Ik zie nog niet wat je PS met een controlemaatschappij te maken heeft.

Fijn dat we beide vinden dat men in ons land met of zonder hoofddoek moet kunnen studeren. Uit je teksten had ik echter begrepen dat je vond dat men in een school geen hoofddoek zou mogen dragen.

   

"Waarom denk ik dat ik je moet waarschuwen? Omdat ik je zo aanvoel dat jij nogal vlug streng en kwaad en nors wordt en neigt naar meer en vooral strenge regels. Ik ervaar je niet als een erg vriendelijke mens. Dat is mijn perceptie over jou. Ik hoop dat die fout is."

Je hoop is vervuld. Ik ben een vriendelijk man. Dat is alleszins de mening van familie waar ik op bezoek ga, van kinderen die me om de hals vallen, en van nieuwe en oude vrienden, sinds de schoolbanken. Ook van religieuze mensen, en zeker van mensen die net als ik emancipatie van alle mensen belangrijk vinden.

Ik heb een groot deel van mijn beroepsleven op de ontwikkelafdeling van een multinational gezeten, en daar samengewerkt aan DSL met ontwikkelde jonge mensen uit zowat alle werelddelen. Soms werden dat noodgedwongen lange nachten waarin we babbelden over tradities, religies, cultuur. Er is nooit een onvertogen woord gevallen en veel gelachen.

Ik ga er vanuit dat je je hebt laten bang maken, wat spijtig is voor jou, en daardoor op de man gaat spelen, wat spijtig is voor mij. Je hebt je laten beïnvloeden door mensen die inhoud moeilijker vinden dan stemmingen en analyse moeilijker dan hysterie.

Als je toch liever een gesprek voert houd ik me aanbevolen.

   

Terzijde, het is de samenwerking met die jonge getalenteerde mensen uit alle werelddelen die me inspireerde om onderzoek te gaan doen naar niet-Europese bronnen van het moderne Westen (de reeks blogs "bronnen van wijsheid").

   

Over oude vrienden. Zo is er een die ik ken uit het College. We fietsten samen naar shool, later zaten we samen naar de zondagskoers te kijken of te pokeren of, nog later, gingen we driebanden op het hoekje. Toen hij als snotaap verliefd werd op een mooi turnmeisje hadden ze een hoekje gevonden waar ze konden vrijen, en ik stond elke keer op uitkijk. Ik was de 1% man, degene die een klein beetje meevoelt, voor beter en bitter. Een halve eeuw later twee jaar geleden) werd ons vriendinnetje onderuit gehaald door een onmenselijke kanker. Mijn vriend belde regelmatig om verslag te doen van zijn strijd en zijn onmacht. Toen ze nog amper kon ademen zette hij het hospitaal op zijn kop voor zuurstofflessen, tevergeefs. Nog weken na de begrafenis bleef hij me opbellen met zijn hartverscheurende klacht dat het turnmeisje nog had geleefd als ze haar zuurstof hadden gegund. maar later werden het gelaten telefoons; "ik haal het niet meer" en "niemand weet wat het is" was de teneur. Een week later was hij er weer, telefoons de begonnen met een diee zucht. Hij vertelde over een brief die zijn vrouw hem geschreven had op haar sterfbed en die hij niet durfde te openen. Ik zei hem de brief te openen voor de korte pijn, maar hij durfde niet, en later raadde ik hem aan de brief te verbranden, maar ook dat kon hij niet.

Schrijf geen brieven op je sterfbed. Het lijkt mooi, maar je zaait nog rommel als je al weg had moeten zijn.

   

Het is niet moeilijk om van mensen te houden. We hebben van nature stekels, maar dat is om even op te zetten bij dreiging. Zoals die egeltjes die overal op de autoweg liggen. Dan was er een wagen geweest waar de stekels het niet tegen haalden.

Toen we jong waren hadden we nog geen stekels. Zaterdagavond kropen we dicht bij elkaar in de enige auto die iemand had meegekregen. Geklit als vossenjongen in een winternest, een betoverend mengsel van parfumstaaltjes, ritselend textiel en zachtjes leunende lichamen.
Je hebt grote en kleine liefdes, maar deze allerkleinste liefde is misschien wel de mooiste.

   

Zo bracht een wiebelende Citroën ons naar een fuif op een zolder waar ik mijn toekomstige echtgenote zag. Helaas moest ik haar bekennen dat ik zonder werk zat, want ik was de eerste Vlaming die een aanvraag had ingediend om zijn legerdienst te vervangen door twee jaar civiele bescherming. Daar was een nieuwe wet voor. Twee jaar later had niemand een idee waar die aanvraag beland was. Het was iets nieuws voor het ministerie. Een voortvarende ambtenaar had het logisch geleken me naar een psychiater te zenden, maar om mijn treinticket terugbetaald te krijgen was weer geen procedure. En tijdens mijn bekentenis keken de twee mooiste ogen van de wereld me aan. Ze dacht dat ik gek was maar hield van mijn lichaam.

   

Wat een controlemaatschappij wens jij, siger?
Ik wens een controlemaatschappij waar ieders vrijheid en integriteit (zeker ook van kinderen) beschermd worden. Alleen al omda er ten onzent nog steeds kinderen besneden en uitgehuwelijkt of verkocht worden, moet die controle veel strenger.
Dat is de controlemaatschappij die ik dringens wil.

En onze eigen kinderen dan? Zouden we er niet éérst voor moeten zorgen dat die veilig zijn?

   

Sofia,

Als je helemaal naar boven gaat kijken kan je zien wat het onderwerp is.
Weet je er niets over, hou je dan afzijdig.

   

livinus,

In hoeverre is tolerantie redelijk? Wat te denken over de twee volgende incidenten.
1. In hoeverre moet een universiteit tolereren dat het dankwoord van een thesis als volgt begint.
[
I will start this section with noting that I never actually had the ambition to obtain a PhD degree or become a doctor. I didn’t even know what a PhD was or what this meant and consequently that I would obtain such a degree one day. Nevertheless, I can only say that by discovering and following my heart, I found that I enjoy doing research and thinking about a problem (this still sounds strange to me!). In this way, researching and teaching relates to my being. To me, the title of doctor, therefore, is merely a refection of what I have already received and this work represented a path to a deeper discovery of my own being. My praise goes to the one who I believe has blessed me with these things, my Father God. Thank you, it is the most wonderful thing to be Loved and Honored by You.
] Zie de volgende links.
De Vries, J.W. (2014). From animals to crops - Environmental consequences of current and future strategies for manure management. PhD thesis, Wageningen University, the Netherlands.
http://library.wur.nl/WebQuery/clc/2047984
http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3611905/2014/03/13/Wageningen-zwicht-promovendi-mogen-God-toch-danken.dhtml

2. WUR (Wageningen Universiteit Researchcentrum), Animal Sciences Group. In mei 2006 werd door dit vooraanstaande onderzoeksinstituut het rapport Homeopathie, een oplossing voor kalverdiarree! uitgegeven. In het rapport wordt een lofzang op de homeopathie
gezongen, hetgeen opmerkelijk mag heten in een tijd dat zowel nationaal als internationaal in de diergeneeskunde het besef is doorgedrongen dat homeopathische behandelingen niet werkzaam kunnen zijn en dat de homeopathische dierenartsen in strijd handelen met de diergeneeskundige ethiek en wetenschap als ze homeopathie toepassen in hun praktijk.
Zie de volgende link.
http://www.kwakzalverij.nl/over-ons/meester-kackadorisprijs/meester-kackadorisprijs-2006/kandidaten-meester-kackadorisprijs-2006/

In beide gevallen betreft het Wageningen, is men daar niet een beetje tè tolerant?
(Dat het in beige gevallen over poep gaat is geheel toevallig.)

   

Bert,

tolerantie is iets heel persoonlijk. Je hebt mensen die voor het minste kwaad en onverdraagzaam zijn en je hebt mensen met veel geduld, aanvaarding, respect die anderen vooral kunnen laten in hun eigen zijn en niet snel oordelen en veroordelen.

Ik heb sympathie voor een academicus die in een proefschrift een dankwoordje en eerbetoon doet, ook al is dat aan zijn god gericht. Dat is een mooie uiting van bescheidenheid, van zeggen dat hij geen groot ego heeft, dat hij zijn kennis voor een groot stuk als een geschenk ziet dat hij van anderen kreeg en zijn intelligentie een gave waar hij zelf niet verantwoordelijk voor is. Als gelovige beschouwt hij dat dan als een geschenk van god en zo geeft hij ere aan wie volgens hem ook ere toekomt. Ik ben hier heel tolerant voor. Het gaat tenslotte om de inhoud van zijn proefschrift.

Over homeopathie kan ik hier in deze context niet oordelen.

   

"...this work represented a path to a deeper discovery of my own being. My praise goes to the one who I believe has blessed me with these things, my Father God. Thank you, it is the most wonderful thing to be Loved and Honored by You."

Wat is daar mis mee, Bert?
Dat ik hier op dit forum iedereen op zijn nek zit heb ik ook te danken aan God. Aan Gods liefde, waar ik hartstikke blij mee ben.
Trouwens, Einstein schreef dat ook.

Ken je het volgende verhaaltje?
God was een keer op rondreis op zijn aarde. Hij kwam in de Gobi woestijn, en trof daar een Chinees aan die een diepe buiging maakte en zei::
"Dank u Heer, dat gij mij geschapen hebt."
Toen kwam hij in de Sahara. En trof daar een Arabier aan, die zich ter aarde liet vallen, en zei:
"Dank u Allah,dat gij mij geschapen hebt."

En toen stond hij plotseling tussen de koeien op een weiland in Groningen. Daar kwam een boer op klompen naar hem toe klossen en zei:
"Wat mot je hier, kerel, gê van mien land af!"

   

Siger,
Ik schreef op 19 sept 11:25 en citeerde jou:
[Er zijn steeds meer moderne vrouwen in Europa, uit moslimgezinnen en bekeerlingen, die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen. (18 sept 17:0)]

Wat jij (Siger) schrijft is volgens het onderzoek helemaal niet waar!

Of toch niet voor Nederland en de omliggende landen zoals in Engeland en Duitsland waar tegelijkertijd dezelfde studie is gedaan. Dan geldt dat vermoedelijk ook voor jou en België.

Jij antwoordde in je bekende stijl met ontwijken en verdachtmakingen op 12:44
[Bron? Je eerste zin bevat het woordje "ook" waaruit blijkt dat je een deel van het rapport verdonkeremaand hebt. Verrassend als je toch al anoniem een rapport koos dat je zou moeten steunen. Intellectuele oneerlijkheid dus.]

Maar, het rapport is niet anoniem want in de tekst staat de naam van de onderzoeker ‘hoogleraar sociologie Frank van Tubergen’ en het instituut ‘Universiteit Utrecht’! Wat raaskal je toch weer lekker!

Maar belangrijker: wat jij schrijft is verkeerde (valse?) informatie! Het klopt helemaal niet wat je neerpent.

Dus, OFWEL weet je dat en lieg je gewoon vanuit je rechtse racistische onderbuik.

OFWEL weet je het niet, en dan… Tja, wat dan? Dan verzin je het ook vanuit je racistische onderbuik en huil je mee met extreemrechts.

Dus ben je gewoon niet te vertrouwen en intellectueel oneerlijk!

Er zijn steeds MINDER moderne vrouwen in Europa, uit moslimgezinnen en bekeerlingen, die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen.

   

Hier het onderzoek nog eens:

Onderzoek leert ook het een en het ander: 35 procent van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet dat zelf niet.

Moslimjongeren in Nederland seculariseren. Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. Ook brengen ze de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk. Van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet ruim een derde dat zelf niet. En bijna een derde van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader.

Dit blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren, uitgevoerd door sociologen van de Universiteit Utrecht. Vanaf 2010 volgen ze 5000 Nederlandse scholieren, toen 14- en 15-jarigen, in hun ontwikkeling. Aan die groep zijn extra jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf toegevoegd om de gegevens representatief te maken voor de islamitische gemeenschap. Inmiddels zijn de jongeren zo'n 20 jaar oud. Hun ouders deden ook mee aan het onderzoek.

Al komt de secularisatie op gang, religie blijft belangrijk voor een groot deel van de moslimjongeren. Voor driekwart van hen is geloof minstens zo belangrijk als voor hun ouders. "Deze identificatie als moslim blijft sterk onder jongeren, maar het navolgen van religieuze voorschriften neemt af", zegt hoogleraar sociologie Frank van Tubergen, die het onderzoek uitvoerde. "Het lijkt erop dat religie voor moslimjongeren meer en meer een privézaak wordt. Ze laten vooral de aspecten van het geloof die je publiek toont achterwege."

In Engeland en Duitsland, waar tegelijkertijd dezelfde studie is gedaan, doet zich een vergelijkbaar patroon voor. Moslimjongeren worden dus beïnvloed door het overwegend seculiere land waarin ze wonen, legt Van Tubergen uit. "Maar bij jongeren zonder migrantenachtergrond gaat de secularisatie nog sneller. Zij groeien voornamelijk op in een seculier gezin."

Tegen de stroom in is er een groep moslimjongeren, van 17 procent, voor wie het geloof juist nog belangrijker is dan het voor hun ouders is. Van Tubergen: "Gemiddeld genomen zien we dus secularisatie onder moslimjongeren. Maar tegelijkertijd nemen de verschillen in religiositeit binnen deze groep toe. De oudere generatie is sterk gelovig, de jongere generatie gemiddeld wat minder, maar met meer diversiteit."

Moslimjongeren drinken gemiddeld vaker alcohol dan hun ouders, vasten minder met ramadan, en eten vaker varkensvlees. 30 procent van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader. 35 procent van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet dat zelf niet. Omgekeerd draagt maar 2 procent van de meisjes een hoofddoek als hun moeder dat niet doet. En een kwart van de jongeren leest minder in de Koran.

   

Siger,

Als je helemaal naar boven gaat kijken kan je zien wat het onderwerp is.
Weet je er niets over, hou je dan afzijdig.

   

Ursula,

Een onderzoek oplepelen zonder naar de bron te verwijzen?
Zoals je eerder zelf Badiou wou spelen met gratis vertaaldienst?

   

Opnieuw is je insinuatie 'gratis vertaaldienst' vals en voorspelbaar.

De tekst staat gewoon in het Nederlands op het internet.

Siger, je wordt zieliger en zieliger.

   

Je denkt dus dat Badiou in het Nederlands schrijft en Vrij Nederland niemand hoefde te betalen om het stuk te betalen. Geen commentaar.

   

??

Nog zieliger! Wat zeur jij over vertalen? Ga eens in op je leugens over de hoofddoeken.

   

Siger,

Ik meld alleen dat jij rechtse leugens vertelt, er zijn niet meer maar MINDER moderne vrouwen in Europa, uit moslimgezinnen en bekeerlingen, die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen.
En weer ga je niet in op de inhoud. Naam van de onderzoeker en instelling staan in het artikel en ik schreef je hierboven al dat het artikel in Trouw staat.

Je draait voorspelbaar rond de pot!

   

Het is niet omdat jij het zegt dat het waar is.
Als je een onderzoek citeert geef dan de link.
Of niet, als je zo denkt beter af te zijn.

   

Ha ha,

Ik melde je vanmorgen al dat het op de site van Trouw staat!

Dit gespartel van jou is echt te gek.

   

Jij zit wel van 's ochtends tot 's avonds te tieren op je PC.
Zondag weekdag.
Ik zou me niet zo opwinden als ik jou was. Akkoord, de wereld moet beschermd worden tegen Siger, maar neem toch wat rust tussenin. Zelfs Batman nam wel eens vrij van de Joker (waarmee ik me niet wil vergelijken met Jack Nickolson of Heath Ledger)

   

Rondje rond de pot, alweer!

   

Lees het nog maar eens Siger:

Maar belangrijker: wat jij schrijft is verkeerde (valse?) informatie! Het klopt helemaal niet wat je neerpent.

Dus, OFWEL weet je dat en lieg je gewoon vanuit je rechtse racistische onderbuik.

OFWEL weet je het niet, en dan… Tja, wat dan? Dan verzin je het ook vanuit je racistische onderbuik en huil je mee met extreemrechts.

Dus ben je gewoon niet te vertrouwen en intellectueel oneerlijk!

   

Nou zeg, framing kan je ook wel overdrijven. Dan ontkracht het zichzelf door zijn onnozelheid.

Volgens mij is je kruit stilaan verschoten. Je getier riekt naar angst door de mand te vallen.

   

Ga je nog in op de inhoud?

Jouw kruit bleek vals en gelogen! Ik val niet door de mand, jij ligt al geruime tijd te spartelen op de grond. Je blijft rond de pot draaien.

   

Eerlijk gezegd Ursula, ik betwijfel of hierna nog iemand je ernstig neemt.

   

Ga je nog in op de inhoud? Simpel niet?

   

Als je het adres van je onderzoek geeft zal ik heel graag op de inhoud ingaan. Het hangt dus helemaal van jou af.

   

Siger, laat je me helpen. Op 18 sept 17:09 schreef je:

[Ik wil je nog één keer helpen. Maar probeer het goed te lezen en niet meteen te framen in wat anders.
En zijn er steeds meer moderne vrouwen in Europa, uit moslimgezinnen en bekeerlingen, die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen.]

Nee Siger, ik frame je uitspraak niet maar vergelijk die met het onderzoek dat ik op het blog zette en wat bleek? De hoofddoek neemt AF onder moslimjongeren uit moslimgezinnen. Je mening is gelogen.

[Hun aanval op het "cultureel imperialisme" sprak talrijke vervreemde jongeren aan en verklaart de nieuwe opkomst van de sluier.]
Ook deze zin uit de blogtekst klopt dus niet.

Draai niet steeds rond de pot en heb het over het onderzoek? Dan kunnen anderen zelf zien wie ze serieus moeten nemen.

   

Als je het adres van je onderzoek geeft zal ik heel graag op de inhoud ingaan. Het hangt dus helemaal van jou af.

   

Ben je te lui om naar de site van Trouw te gaan?

   

En een hele site afzoeken, waarna jij nog altijd kan zeggen dat ik zo dom of vals was om een verkeerde studie te nemen.

Kan je wel met http-links werken? Geef anders gewoon de letterlijke titel, dan zal ik googelen. Maar "een onderzoek in trouw", daar ben ik niks mee.

   

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4378432/2016/09/17/Jonge-moslims-doen-minder-aan-geloof-dan-ouders.dhtml

Maar let erop Siger dat je het meisje op de foto al niet direct misprijst zoals je ooit aangaf te doen, het kan je lezing beïnvloeden.

   

Ursula,

Bedankt voor de link. Zonde dat we daar zo over moesten bekvechten.

Alles bij mekaar een interessante studie, en misschien was ik wel iets te pessimistisch.

Ik denk echter niet dat de algemene strekking van mijn twee blogs over hoofddoeken erdoor wordt weerlegd.
Die strekking is dat de meerderheid van moslims modern is en geen hoofddoek draagt, en dat moslimextremisme toeneemt.

De studie gaat niet over bekeerlingen en niet over extremisme. Bovendien beperkt ze zich tot de periode sinds 2010,

Ik zal graag van je lezen waar je het daar niet mee eens bent, maar als het een scheldpartij moet zijn niet meer.

   

Als dat je kan ondersteunen, ik weerleg ook niet dat er vele moslims zijn die geen hoofddoek dragen en dat we vandaag zien dat er bij een aantal moslims extremisme toeneemt.

   

een grote groep wordt gematigder en laat ons hopen een slechts een kleinere groep wordt fanatieker. De kleine groep fanatiekelingen vallen op en krijgen aandacht en dat maakt dat de grote groep angst krijgt dat de fanatiekelingen als groep te hard groeien.
Het heeft veel met perceptie en angst te maken.

   

[… maar als het een scheldpartij moet zijn niet meer .]

Eugh, over schelden gesproken!

Iedereen kan nakijken dat de eerste scheldpartij weer van JOU kwam:
[18 sept 15:52
Ursula, ik ken jouw gedachten hoegenaamd niet. Ik wil zelfs niet weten of je er hebt, je draait als een windmolen. Enkele maanden geleden mocht het niet over politiek gaan, nu citeer je de internationale. Omdat Zizek en Badiou in de mode zijn?
Kruip maar weer onder je steen. Leeghoofd.]

Siger, de zaken dus weer niet verdraaien!

Het hele conflict draait om volgende zin die jij schreef:
[“Er zijn steeds meer moderne vrouwen in Europa, uit moslimgezinnen en bekeerlingen, die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen.” (18 sept 17:09)]

Steeds meer…?
Uit onderzoek zien we dus dat het niet waar, het is niet zo dat meer vrouwen ervoor kiezen een hoofddoek te dragen.

Jouw stelling is dus geformuleerd uit onwetendheid, dat kan. Dat doen wel meer mensen.
Ofwel geformuleerd in een verlangen het rechts polariserend gedachtegoed te ondersteunen.
En die laatste stelling onderbouw ik.

Het doemdenken van rechts, en dat jij ook aanhangt, dat de hoofddoek alsmaar toeneemt is het uitgangspunt waar de rest van je verhaal rond draait.
(Bvb dat een hoofddoek een agressief statement is, een provocatie, propaganda voor een verwerpelijke extremistische moorddadige islam en dergelijke. Dit is jouw interpretatie.)

En welke truc haal je nu weer uit?
Plots wordt het “Mijn strekking is dat de meerderheid van moslims modern is en geen hoofddoek draagt, en dat moslimextremisme toeneemt.”
Ha ha, draaikont. Dat is niet het punt!

Laat me het kort houden. Herlees nog eens hoe je uitgangspunt geen steek houdt (bvb 17:40 en :43 en 18:36) en hoe je daardoor de gewone rechtse racistische clichés herhaalt. Met ‘Zonde dat we daar zo over moesten bekvechten’ kom je er niet vanaf.

En je beschuldiging van verdonkeremanen en intellectuele oneerlijkheid (12:44) steek je maar in je gat!
[Bron? Je eerste zin bevat het woordje "ook" waaruit blijkt dat je een deel van het rapport verdonkeremaand hebt. Verrassend als je toch al anoniem een rapport koos dat je zou moeten steunen. Intellectuele oneerlijkheid dus.]

En om jou te citeren (18:18): ‘There a hole in your bucket, dear Siger, dear Siger...

Of (18:24) Eerlijk gezegd Siger, ik betwijfel of hierna nog iemand je ernstig neemt.

   

Ach, je lokt het toch altijd weer zelf uit.

   

Opnieuw nu we wat beter onderricht zijn.

Moslimjongeren in Nederland en omliggende landen seculariseren. Meer en meer meisjes dragen geen hoofddoek hoewel moeder dat wel doet en jongens gaan minder naar de moskee. Gelukkig dragen meisjes met hoofddoeken tevens modieuze jeans hoewel Alibhai-Brown daar niet van houdt. Zij stelt dat “De hijab, jilbab, boerka en nikab uitingen zijn van afwijzing van progressieve waarden.” Onderzoek van de Universiteit van Utrecht toont dat moslimjongeren progressiever worden dus Alibhai-Brown is te pessimistisch. Of, te bevooroordeeld? Zij vergist zich dus ook in de idee dat talrijke vervreemde jongeren een nieuwe opkomst van de hoofddoek initiëren. Nederlandse moslimjongeren zijn minder vervreemd dan zij het voorstelt. Ook de idee dat “Sommige jonge moslimvrouwen beweren dat hoofddoeken hen bevrijden van een moderne cultuur die vrouwen tot seksuele objecten maakt” moet misschien herbekeken worden. Dat kan best een veilige strategie zijn in landen waar mannen minder beschaafd en brutaler zijn maar Nederlandse moslimmeisjes zien hun hoofddoek niet meer als ‘beveiliging’ - de meeste Hollandse jongens doen gewoon! Hun hoofddoek is onderdeel van geloof én hip attribuut! Vandaar die leuke jeans. Dus de vraag van Alibhai-Brown waarom zoveel(?) vrouwen met hoofddoeken in spannende jeans en smalle topjes lopen is, tenminste voor Nederland en omliggende landen misschien verklaard. Zij ziet de specifieke andersheid niet door haar vooroordelen hoewel veel moslima’s toch de voorkeur geven aan onopvallende kleding. En waarom zijn liposuctie en borstcorrecties dan zo populair bij hen? (Als dat al zo is?) Misschien omdat dat ook populair is bij hun klasgenoten! Vandaar dat voor veel Nederlandse moslima’s de hoofddoek niet meer verwijst naar religieuze arrogantie of onderwerping. Wie dat zo alleen kan bekijken moet zich eens afvragen waarom hij of zij dat zo bekijkt!
Wat niet wegneemt dat in andere landen de toestand erger is, en zeker ook in de meer traditioneel Islam gerichte gezinnen in Nederland. Wij moeten tegen onderdrukking zijn, maar mededogen hebben met de individuele vrouwen. En de moslima die fier is om haar geloof, die doet wat ze wil. Net zoals katholieke of protestantse dames, alleen vallen die niet zo op.

   

"Moslimjongeren in Nederland en omliggende landen seculariseren. Meer en meer meisjes dragen geen hoofddoek hoewel moeder dat wel doet"
Dat is het goede nieuws over het gemiddelde.

"Gelukkig dragen meisjes met hoofddoeken tevens modieuze jeans hoewel Alibhai-Brown daar niet van houdt."
Dat is onjuist. Alibhai-Brown zegt dat in de islam het sluieren van vrouwen wordt uitgelegd als het niet in verleiding brengen van mannen. Het dragen van jeans en topjes toont aan dat dat fout is. Er staat nergens dat Alibhai-Brown tegen jeans en topjes is, het tegendeel is waar: ze vindt dat moderne vrouwen zichzelf moeten zijn en geen sluiers dragen.

"Zij stelt dat “De hijab, jilbab, boerka en nikab uitingen zijn van afwijzing van progressieve waarden.” Onderzoek van de Universiteit van Utrecht toont dat moslimjongeren progressiever worden dus Alibhai-Brown is te pessimistisch. Of, te bevooroordeeld?"
Er is geen tegenspraak tussen het feit dat in de islam de sluier een afwijzing is van conservatieve waarden. en de stelling dat veel moslimjongeren progressiever worden (en de sluier achterwege laten).

Nogmaals, Alibhai-Brown en ikzelf maken een analyse en hebben nergens voor het invoeren van kledingsvoorschriften gepleit.

Hou de reacties beschaafd aub.

   

Eugh, over schelden gesproken!

Iedereen kan nakijken dat de eerste scheldpartij weer van JOU kwam:
[18 sept 15:52
Ursula, ik ken jouw gedachten hoegenaamd niet. Ik wil zelfs niet weten of je er hebt, je draait als een windmolen. Enkele maanden geleden mocht het niet over politiek gaan, nu citeer je de internationale. Omdat Zizek en Badiou in de mode zijn?
Kruip maar weer onder je steen. Leeghoofd.]

Siger, de zaken dus weer niet verdraaien!

   

Ursula,

Daarvoor had jij mijn motieven al aangevallen en me bij Wilders, Pegida, Gouden Dageraad… gerekend.

Maar kunnen we nu eens eindelijk gewoon doen, want met deze reactie begin je weer te bekvechten, alleen omdat ik vroeg het nu eens een keer beschaafd te houden.

   

Op het eerste blog over hoofddoeken schreef ik twee bijdragen en jouw eerste opmerking naar mij was de sneer “Doe jij maar lekker verder.”

Mijn eerste kritische noot was te wijzen op je uitspraak: "Vandaag is ze verdwenen, dus vermoedelijk is ze nu voor IS strijdertjes aan het kweken." Mijn vraag ging over je woordgebruik ‘kweken’. (Goed dat ik dit weer even zie want het verduidelijkt mij bijdrage verderop.)
Je antwoordde met “En jij steekt hier de grote trompet af over filosofen die veel complexere dingen zeggen? Je zal altijd wel fake blijven. Meelijwekkende sukkel met een mond die je hersens in één keer op kunnen.”

Waarop ik vroeg: “Ga je weer schelden?”

Je fijne reactie was: “Je demonstreert hier prachtig dat jij je feitelijk helemaal niet moet vermoeien met lezen en begrijpen. Je vult maar in en loopt te koop met je eigen onzin die je ophangt aan om het even wie. Zien hoe jij het jouwe maakt van wat anderen schrijven volstaat om je definitief te ontmaskeren als niet meer dan een vervelende meeëter. Klets nog wat over Zizek of de volgende modegril, want in de grond vertel je toch altijd dezelfde onnozele new age nonsens.
Ik denk dat je nu wel blij zal zijn dat je me weer zover hebt gekregen dat ik woorden vuil maak een onbenul als jij. Ik moet je feliciteren. Weer twee minuten van je leegte gevuld... Maar ga nu maar wat op iemand anders parasiteren.”

Dus Siger, hou toch op met dat schijnheilige gekwetter over: “kunnen we nu eens eindelijk gewoon doen, want met deze reactie begin je weer te bekvechten, alleen omdat ik vroeg het nu eens een keer beschaafd te houden.”

Jij hebt geen enkel recht dat te vragen want jij bent zelf degene die direct scheldt. (Zie mijn voorbeelden alweer.)

Nog onnozeler wordt het met: “Daarvoor had jij mijn motieven al aangevallen en me bij Wilders, Pegida, Gouden Dageraad… gerekend.”

Je verdraait de zaken weer opzettelijk!

Mijn zin was:

“Waarmee verbind jij je is de vraag? Ook bij het topic van dit blog kan je die vraag stellen. Verbind jij je met Wilders, Pegida, Gouden Dageraad…”

Waarmee verbind jij je? Waarmee verbind jij je door je manier van aanbreng en schrijfstijl over hoofddoeken? Met deze strekkingen? Ja of nee? (Lees mijn bijdrage hieronder waarom zo’n vraag belangrijk is.)

Dus, ik heb jouw motieven NIET gerekend bij deze voorbeelden, ik heb alleen gevraagd of jij je verbindt met deze voorbeelden. Subtiliteit ontbreekt je blijkbaar.

   

Wil je echt helemaal terug? Vind je dat echt de moeite en de tijd waard?
Je bent lid sinds 31-03-2015.

Onze eerste aanvaring was dat je zo vervoerd was over Spinoza (hoeis het met onzen Benny? Nu is het al den Alain?) dat je mijn citaat van Russell ordinair en onfilosofisch de grond beschimpte.

Hier mijn citaat:
11 juni 2015 toevoegen 20:28:
[[[Bertrand Russell schreef ("Religie en Wetenschap", uitgeverij Boom):
"De ontdekking van oorzakelijke causale wetten is het wezen van de wetenschap en daarom handelen wetenschappelijke mensen ongetwijfeld juist als zij er naar zoeken. Als er een gebied is, waar geen causale wetten zijn, dan is dat gebied ontoegankelijk voor de wetenschap. Maar het beginsel, dat wetenschappelijke mensen zoeken moeten naar causale wetten, is even voor de hand liggend, als het beginsel dat paddenstoelenverzamelaars paddenstoelen zoeken. Causale wetten op zich zelf bevatten niet noodzakelijk een volledige bepaling van de toekomst door het verleden."]]]

Hier je ongepaste reactie:
11 juni 2015 toevoegen 22:58
[[[Dat Russel zegt dat de schoenmaker schoenen maakt, tja ... Hopelijk was hij niet goed wakker die ochtend.]]]
En vervolgt even later:
[[[Over paddenstoelenzoekers, kom aan Siger.]]]

Het beeld dat ik van je heb is daarna niet meer veranderd.

   

Nu het ernstiger werk, dus aandachtig lezen.

Over het typische.

Als je iets wil omcirkelen en vastpinnen moet je trachten jou omschrijving te laten doorgaan als de ‘typische’ kern.

Bijvoorbeeld: ‘Een ambtenaar is een ambetantenaar!’
Okee, ‘ambetant’ is Vlaams maar het voorbeeld is dan ook meer voor de Belgische bloggers. In deze samenvoeging van ‘de’ ambtenaar’ en ‘de’ ambetanterik condenseer je negatieve connotaties. En je veralgemeent sterk want dat is de bedoeling.

‘Vluchtelingen leven op ons kap!’
Het klopt dat vluchtelingen worden opgevangen, daardoor misschien uit noodzaak ergens voorrang krijgen, en, zolang zij wachten op een officieel statuut niet werken. Zij mogen en kunnen zelfs wettelijk niet werken. Kijk hoe een negatieve verdichting ontstaat in ‘Vluchtelingen leven op ons kap!’ Wie dus dergelijke uitspraken doet heeft een bepaalde intentie.

‘Nederland is vol!’
Als je dit hoort aan de toog van het buurthuis weet je dat spreker niet verwijst naar multinationals die belastingtechnisch er de kantjes vanaf lopen. Zo’n uitspraak behoort tot een specifiek stigmatiserend discours.

‘Hoofddoeken dragen strakke jeans!’
Wat moet hier negatief verdicht worden?
En ook, welke verdichting moet plaatsvinden door steevast over ‘sluier’ te praten in plaats van hoofddoek? Inderdaad, sluieren heeft iets negatiever – je hebt iets te verbergen.
‘Links denken’ is oog hebben voor de stigmatisering die gebeurt door taal. ‘Rechts denken’ is reeds zo gepakt en gemazzeld in het onderbuikgevoel dat zij daar geen aandacht meer voor hebben. Meer nog, het genotvol praten in denigrerende stigma’s IS rechts denken.

Dus, vanwaar de verwijzing naar strakke jeans en spannende topjes? Laten we eens lezen.
“Sommige jonge moslimvrouwen beweren dat sluiers hen bevrijden van een moderne cultuur die vrouwen tot seksuele objecten maakt. Maar, zegt Alibhai-Brown, waarom lopen dan zoveel vrouwen met hoofddoeken in spannende jeans en smalle topjes, en waarom zijn liposucties en borstcorrecties dan zo populair bij hen?”

Sommige jonge moslimvrouwen beweren…
Wat beweren zij? (Let op dat ‘beweren’ – niet ‘zij zeggen’. Want een bewering is iets anders dan gewoon iets zeggen. Beweren is staande houden, pretenderen, voorwenden…)

Sommige jonge moslimvrouwen pretenderen en wenden voor…
… maar doen anders dan zij suggereren!

Die jonge moslimvrouwen spreken zich dus tegen is de verwijtende toon van Alibhai-Brown! Zij wil niet, zoals jij verkeerdelijk aangeeft Siger, dat gesluierde vrouwen jeans en topjes dragen – ‘waarom lopen zij dan?’ Waarom is haar verwijtende vraag! Waarom beweer jij A en doe je B?
Nogmaals, Alibhai-Brown wijst naar de tegenspraak, niet naar het mogelijke bevrijdende van strakke jeans.

En als overdrijvende trap stelt Alibhai- Brown “… waarom zijn liposuctie en borstcorrecties dan zo populair bij hen?” Laten we ervan uitgaan dat deze stelling weer geen leugen is zoals de aangroei van hoofddoekdracht. Waarom wil Alibhai-Brown deze fenomenen vernoemen?
Wie zijn die vrouwen die liposuctie en borstcorrecties laten uitvoeren? De meerderheid? – want het is blijkbaar een belangrijk fenomeen – in Borgerhout, Molenbeek of de Schilderswijk in Den Haag? De meerderheid bij alle vrouwen met een hoofddoek? Misschien kunnen we het eens vragen aan de onderzoekers van Utrecht.

Als ‘links praten’ in niets verschilt met stigmatiserende veralgemeningen dan is er iets ernstig aan de hand.

En dan helpt deze vergoelijking niet: “Ik heb nu wel voldoende moeite gedaan om mijn eigen analyse uiteen te zetten. Als die soms even lijkt om die van Homans interesseert me dat echt niet.”

   

"Mujeres al borde de un ataque de nervios", een interessante film van Almodovar.

   

Lekker rechts macho, een rol die je gegoten ligt.

   

Ah, diga me siger, aches que paracem as seus palavras aõ melhor em espagnol? Eu acho que naõ, o meo hombre, é o ton que face a musica, e isto ouve bastante falso. Em significaçaô duplo.

   

Ursula,

Misschien een kleine tip voor een interessant filosofisch draadje. Hou het niet bij meta, maar ga meta-meta.

Siger publiceert iets, en meteen in je eerste reactie ga je meta. Je gaat niet dieper in op de kwestie zelf, maar gaat een trapje hoger staan. The Big Picture, de context etc. Je schrijft:

"Waarmee verbind jij je is de vraag? Ook bij het topic van dit blog kan je die vraag stellen. Verbind jij je met Wilders, Pegida, Gouden Dageraad…"

Waarom ga je niet nog een trapje hoger staan, meta-meta? Misschien is de interessante filosofische vraag niet waarmee Siger zich verbindt, maar wel waarom jij meteen wilt weten waarmee Siger zich verbindt.

Er lijkt me enig filosofisch potentieel aanwezig te zijn. Zo zou het erg aardig zijn om te onderzoeken wat "verbinden" eigenlijk wil zeggen in deze. En wie "verbindt", jij of Siger? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om te "verbinden" of "verbonden te zijn"? Of bestaan die voorwaarden niet, en is het een kwestie van smaak of een retorisch trucje? Etc. etc. Een filosofisch onderzoek waard.

Nog een tip: ga nu niet meta-meta-meta. Je zou kunnen antwoorden: "En waarom wil jij weten waarom ik wil weten waarmee Siger zich verbindt?" Ik weet dat je het kunt, dus je hoeft het me niet te bewijzen.

   

Tussen haakjes ... Je gaat verderop wel dieper in op de kwestie, en sleept daarbij een reeks argumenten aan. Een lezer zou het oneens kunnen zijn met die argumenten. Maar stel je even in de plaats van die lezer. Zij zou wel willen reageren, maar ... waarmee verbindt zij zich dan!! Met Wilders, met Pegida, Gouden Dageraad?!
Nou, je laat het dan maar voor wat het is.

   

Aliaspg,

Over Pegida, verbinden en dubbele bodems.

“Hoofddoeken of boerkini's verbieden? Nee, topless verplichten!”
“En zo zie je dat aanhoudende suggestie werkt, want niemand wil hier iets verbieden.”

Aanhoudende suggesties? Dan vooral door aanhoudende dubieuze suggesties zoals bij Pegida en in het blog van een links denker.

Een vergelijking.

Pegida is bijvoorbeeld voor toelating van oorlog- en politieke vluchtelingen. Zelfs voor een pan-Europese verdeelsleutel en een redelijke verdeling in alle Europese lidstaten. Mooi niet?
(Pegida heeft ondertussen deze gedachten verscherpt. Zie de oude stellingen op een blog van Siger want op de site van Pegida zijn ze al aangepast.)
Maar in maart 2015 hield Pegida Vlaanderen zijn eerste manifestatie in Antwerpen. Het motto van de demonstratie was: ‘Terrorisme moe? Grenzen toe!’ Wat de asielinvasie betreft wil Pegida nu opsluiting van elke asielaanvrager tot aan de definitieve afhandeling van de aanvraag, en geen nieuwe moslim-asielzoekers meer.
Let op, plots zijn oorlog- en politieke vluchtelingen omcirkeld als moslim-asielzoekers en heet de vluchtelingenstroom een asielinvasie.

Pegida heeft (had) een ‘proper’ puntenplan maar duidelijk een ander actieplan.
Pegida vraagt bijvoorbeeld: “Iedere generatie beleeft één keer in zijn leven het moment dat het vaderland in gevaar is, en zal later de vraag moeten beantwoorden: Toen de strijd begon, aan welke kant stond jij? Wie van zijn land houdt, die staat vreedzaam en vastberaden op 23 april bij PEGIDA in Antwerpen!”
Plots komen begrippen als ‘vaderland’, ‘strijd’, - zelfs vreedzame strijd als oxymoron - en wordt een appel gedaan op ‘de generatie’. Wij zijn opeens ver verwijderd van het ‘proper’ puntenplan.

Hier zie je bij Pegida de scheiding tussen wat men ‘proper’ zegt, en wat vervolgens vervormt naar een polariserend haatdragend discours.

Een beetje wat LeonH is opgevallen denk ik, vandaar zijn aanvoelen: “Hoofddoeken of boerkini's verbieden?” Met vraagteken! LeonH stelt een vraag.

Hoe komt zo’n ‘misverstand’ op dit blog tot stand?

Eerst enkele ‘propere tekstregels’ uit het blog op deze filosite.
Hoofddoeken evolueerden van de oudste beschermende kledij van arme boeren tot een teken van rangorde, gepredikt door alle autoritaire religies. Hoofddoeken zijn voor veel mensen het symbool geworden van de islam, en dat klopt niet.
Een hoofddoek is geen teken van een bepaalde religie, want vele religies schrijven of schreven voor dat vrouwen hoofddoeken moeten dragen.
De overgrote meerderheid van moslims heeft een even grote afkeer van extremisme als u en ik.
Ieder heeft het recht te dragen wat hij of zij wil in het openbaar.
Iedereen draagt wat hij wil in de publieke ruimte, maar religieuze symbolen horen niet thuis in de officiële dienstverlening.
Okee.

En dan de ‘dubieuze tekstregels’ in Pegida stijl in zo’n blog. (Dit zijn vooral subjectieve en stigmatiserende uitspraken.)
Wie bewust een hoofddoek en dus een symbool van ongelijkheid draagt zal ik zwijgend voorbijlopen met een gevoel van ontgoocheling en misprijzen.
Ik wil in de media meer gewone mensen zien als het over moslims gaat.
Een schoolmeisje met hoofddoek die ik niet meer zie in mijn omgeving is nu voor IS strijdertjes aan het kweken.
Moslima's in Europa die vrijwillig hoofddoeken dragen maken zich indirect medeplichtig aan onderdrukking in andere landen, omdat ze de gedachte ondersteunen dat vrouwen zich beter bedekken.
Een belangrijk deel van jonge mensen uit oer-westerse gezinnen bekeren zich tot de extreme islam.
Jonge moslimvrouwen beweren dat sluiers hen bevrijden seksuele objecten te zijn, maar waarom lopen ze dan in spannende jeans en smalle topjes?
Wie vrijwillig een hoofddoek draagt maakt propaganda voor een verwerpelijke ideologie, namelijk de extremistische moorddadige islam. Moderne moslima's die de hoofddoek dragen zijn dus zelf extremistisch.
Steeds meer moderne vrouwen in Europa, uit moslimgezinnen en bekeerlingen, kiezen ervoor een hoofddoek te dragen.
Door al die rechten op te offeren aan "verdraagzaamheid" hebben we van ons land een voedingsbodem voor zelfingenomen extremisme gemaakt.
In ons land moet je zonder hoofddoek kunnen studeren, zonder harnas kunnen gaan zwemmen.

Niet te verwonderen dat ook versage ni zich ooit afvroeg: "Naar mijn gevoel ben je net zoals velen geïndoctrineerd met de gedachte dat er een oorlog woedt tussen "het westen" en "de islam" tout court." Vervolgd met: “Maar ik moet eerlijk toegeven, dat ik ondertussen nog moeilijk kan inschatten wat nu eigenlijk de bedoeling was van dit artikel. Wat is de eigenlijke boodschap die wij als lezer zouden moeten begrijpen. En welk oplossing bied jij, of sta je voor?”

Deze verwarring groeit doordat rechtse clichés - in ons land moet je zonder hoofddoek kunnen studeren - (is dat dan niet?), zich onoverdacht en onbevraagd in de tekst invoegen en er enerzijds een propere en anderzijds een stigmatiserende verbinding ontstaat.

In een schrijven over bvb hoofddoeken ligt een grote uitdaging voor een denker omdat het dominante discours over Islam, vluchtelingen, gastarbeiders, immigratie en dergelijke reeds lang opgepakt is door rechts en in een populaire jasjes gegoten dat alleen polariseert. Zie mijn tekst over Alibhai-Brown (20 sept 10:21) waar ik aantoon dat ook zij dat rechtse spreken gedeeltelijk overneemt. (En voorspelbaar door Siger seksistisch beantwoordt aan mij met – Hysterica! Je zou voor minder lachen.)

Dus enkele goede voornemens – ik verbied geen hoofddoeken! – vermengd met Pegida taal - wie vrijwillig een hoofddoek draagt maakt propaganda voor een verwerpelijke ideologie, namelijk de extremistische moorddadige islam en is dus zelf extremistisch – brengt vooral slordig denken.

Vandaar mijn vraag: "Waarmee verbinden (je/iemands) zinnen zich? Verbinden ze zich met Wilders, Pegida, Gouden Dageraad…"

Aliaspg, ik hoop dat je hier ernstig opin gaat want op dit punt blijft het stil bij andere blogschrijfer/sters.

   

Aliaspg
“Maar stel je even in de plaats van die lezer. Zij zou wel willen reageren, maar ... waarmee verbindt zij zich dan!! Met Wilders, met Pegida, Gouden Dageraad?!”

Racisme hangt meer samen met de subject-positie van waaruit iemand spreekt, dan met wat iemand zegt. (Zie 18 sept 12:32)

   

Je zou het haast niet geloven, maar Ursula is vanuit haar subject-positie vast besloten mij in te delen bij Pegida. Nota bene terwijl ik haatmail ontvang om wat ik schreef over Pegida en Van Rooy.

Daartoe legt Ursula me weer woorden in de mond. Gelukkig kan geen mens met hersens daar nog intrappen. Toch even wat ik wel zeg (en wat zeer verschillend is van de leugens van Ursula):

Ik heb misprijzen voor wie pleit voor ongelijkheid.
Ik vind dat de media moslims correct moeten afbeelden, en niet als exoten.
Ik wil dat er een eind komt aan het vertrek van tieners naar Syrië.
Jongeren uit westerse gezinnen bekeren zich tot het moslimextremisme en bedekken zich.
In ons land moet je zonder hoofddoek kunnen studeren, zonder harnas kunnen gaan zwemmen.

Feitelijk is het onbegonnen werk om elke leugen van Ursula recht te blijven zetten. Ik hoop dat de occasionele lezer dat begrijpt en naar mijn eigen woorden kijkt.

Rest de vraag van de motieven van Ursula. Sinds een jaar valt ze me aan op alles wat ik schrijf, zonder onderscheid van strekking. Haar daar op wijzen leidt alleen maar op meer woede, meer hysterie, meer vervalste quotes, zoals u er hierboven een hoop kan vinden. Het gaat er niet om dat Ursula mijn mening niet deelt en die redelijkerwijs weerlegt, maar dat ze mijn mening wil voorstellen als een ontoelaatbare misdaad die gekastijd en bestreden moet worden. En het onderwerp maakt daarbij niet uit.

Er komt natuurlijk een ogenblik waarop je zo iemand gewoon links laat liggen. Ik raad iedereen aan hetzelfde te doen als Ursula het nog eens over Siger heeft. De teksten van Siger zelf zijn duidelijk genoeg. En anders vraagt u maar wat ik bedoelL.

   

Ik ben ook voor open grenzen en voor het toelaten van economische vluchtelingen en tegen vluchtelingenquota. Ik heb het daar uitvoerig over gehad. Zie bijvoorbeeld "de sluizen van de vluchtelingenstroom" en "Open de grenzen".

Mocht daaraan getwijfeld worden.

   

Racisme hangt meer samen met de subject-positie van waaruit iemand spreekt, dan met wat iemand zegt.

Ik hoef niemand woorden in de mond te leggen Siger, jij schrijft ze zelf.

Alleen denk ik dat anderen met hersenen ook het amalgaam van polariserende inhouden - die jij schrijft – kunnen herkennen.

Volgens jou moet ik zelfs mijn buren van iets verderop aanspreken omdat zij:
“Vrijwillig een hoofddoek dragen, daardoor met opzet propaganda maken voor een verwerpelijke ideologie, namelijk de extremistische moorddadige islam. Meer, door die hoofddoek te dragen zijn mijn buren zelf extremistisch. Tevens bewijzen ze niet zelfstandig te kunnen nadenken en zijn ze indirect medeplichtig aan onderdrukking in andere landen, omdat ze de gedachte ondersteunen dat vrouwen zich beter bedekken.”
Jouw zinnen en visie! Ik weiger mijn buren vanuit jouw denken te bekijken!!

De teksten van Siger zijn zeker duidelijk genoeg. Ik raad daarom iedereen aan zijn teksten grondig te lezen. En anders vraagt u maar wat ik bedoel. (Hoewel, dat is al duidelijk uitgelegd.)

“Ik ben ook voor open grenzen…”
Daar gaan we weer. Enerzijds ‘ik ben humaan’ en anderzijds Pegidataal!
Ik heb het daar nu wel uitvoerig over gehad.

   

Je begint jezelf te herhalen. Ook een methode.

Maar wat je hier herhaalt heb ik elders al weerlegd. µ

Je bent ziek, weet je dat?

   

Ziek? Die diagnose heb je al gesteld - nervus breakdown. Bedankt.

Ook een manier als je inhoudelijk verloren bent, iemand 'ziek' noemen.

   

Hoofddoeken of boerkini's verbieden? Nee, topless verplichten!

   

En zo zie je dat aanhoudende suggestie werkt, want niemand wil hier iets verbieden.

   

?? Waar gaat het dan over? Verplichten niet te dragen is hetzelfde als verbieden...

   

op de "werkplaats" zie jouw laatste zin in het blog.

   

Nee, op de werkplaats gelden de regels van de werkplaats. Dat kan inhouden dat bepaalde kleding niet is toegestaan, en andere wel. Zo heeft Ikea verkoopsters met moslimhoofddoeken, enzovoort. Dat is algemeen aanvaard.

Ik kan moeilijk aannemen dat je niet weet dat als je een job aanneemt je de kledingsregels moet volgen. Jij zal toch ook wel ergens werken of gewerkt hebben?

   

weinig empathie als men niet kan inzien dat verbieden!!! van hoofddoeken op de werkplaats voor sommigen emotioneel zo moeilijk is als de verplichting tot topless zou zijn voor ons.

maar ik geloof dat ook nog meespeelt dat polarisatie gewenst is, als verborgen politieke agenda

   

Leon,

Als ik bij de Chippendales (dat zijn mannelijke strippers) ga werken zal ik mijn broek moeten uittrekken. Maar het goede nieuws (niet alleen voor mij) is dat ik niet bij de Chippendales ga werken. Dus die hartverscheurende emotionele polarisatie doet zich niet voor in mijn subject-positie.

Als je je hoofddoek wil ophouden (en je hebt geen verborgen politieke agenda) zoek je toch een job waar dat kan?

   

leuk voorbeeld van wat jij "normaal" vindt.

Ik dacht dat jouw positie nu juist is om voor alle mogelijke jobs de hoofddoek te verbieden, ja verbieden, het niet dragen van hoofddoeken verplichten. Zo niet, waar gaat dit dan over? dat jij andere normen hebt dan ik, en dat er pluriformiteit is qua werkplaatsen waar iets verplicht gesteld is of verboden wordt? Ik denk dat juist die pluriformiteit door jou onder vuur ligt, en ik denk dat de argumenten tegen die positie heel eenvoudig zijn. Eenkennigheid is gedoemd uit te sterven.

Mogelijk zeg je nu toch weer wat anders, dat je juist de grote voorvechter bent van pluriformiteit. Helaas blijkt dat niet uit allerlei polariserende stellingname tegen (religieuze) anderen. Ik vrees dat ikzelf, juist ook uit het oogpunt om de pluriformiteit met eenkennigen te waarborgen, weer mijn mond ga houden.

   

"Helaas blijkt dat niet uit allerlei polariserende stellingname tegen (religieuze) anderen."

Bedankt dat je de moed hebt dit ook te schrijven. Ik begon bijna paranoia te worden dat ik echt de enige ben die die dubbelheid bij Sigers teksten zie.

Zien anderen dat niet of houden ze zich liever afzijdig?

   

Leon, je schrijft:

"Ik dacht dat jouw positie nu juist is om voor alle mogelijke jobs de hoofddoek te verbieden, ja verbieden, het niet dragen van hoofddoeken verplichten. Zo niet, waar gaat dit dan over?"

Nee, dat was mijn positie nooit. Maar ik begrijp wel dat je om de tuin geleid bent. Beter uitkijken volgende keer, want zo pleeg je valse beschuldigingen.

"Mogelijk zeg je nu toch weer wat anders"

Ik heb nooit wat anders gezegd. Kijk maar na.

   

Ursula, "wij" tegen Siger is ook polariserend, en aangezien ik juist dat vermoed op de verborgen agenda wil ik hierin niet mee.
Ik ben bang dat jouw zorgvuldige analyses juist de katalysator zijn voor nog dieper ingraven.
Op zich moet een eenkennigheid ook kunnen, maar je krijgt dan natuurlijk wel dat deze "braafheid" tegenover eenkennigheid niet kan voorkomen dat het dominante partijen zijn binnen de maatschappij, die gewoon over de eventuele voorkomendheid heenwalsen. Ik heb dan zoiets, dat blijkbaar het "doel" van ons bestaan toch ergens anders ligt dan ik denk.

   

LeonH, ik zoek geen coalitie of een ‘wij’ tegen Siger. Ik vroeg me wel af of mijn ‘zorgvuldige analyses’ nu echt niet door anderen kunnen gevolgd worden? Dominante partijen walsen zeker over nuances heen.
Maar je moet zeker niet ergens in mee. Je bent wel de enige die ook weerwerk geeft.

   

Ik zou nu reclame willen maken voor mijn denkvervolg. Haha.

Ik denk dus dat je misschien zelf het idee hebt van "tegen" in die analyses, maar qua polariserende werking is het juist een meedenken.

Zou wel grappig zijn als Siger dat zo kon zien.

filosofie en politiek hebben belang bij verdeeldheid
wetenschap en religie bij eenheid (van denken)

filosofie en wetenschap hebben belang bij (persoonlijke) vrijheid
politiek en religie hebben belang bij gebondenheid.

   

de "matrix" waar aliapg het hieronder over heeft?

   

LeonH,

“Ik denk dus dat je misschien zelf het idee hebt van "tegen" in die analyses, maar qua polariserende werking is het juist een meedenken.”

Daar heb je gelijk in!
Alleen is mijn strijdlust – wat jij noemt “tegen, maar qua polariserende werking meedenken” – een inzet waarbij ik ook alle ‘truken van de foor’ gebruik. Ja zeker. Dat is niet het probleem lijkt me. Het gaat erom waarvoor je je retoriek inzet.

Had je gedacht ‘propere handen’ te kunnen houden tegen verdoken stigmatiserend denken?

   

Ursula,
het moddergooien voelt voor mij niet goed, zelfs als ik dat met jouw accurate precisie zou kunnen.

   

Okee, als moddergooien jouw omschrijving is. Bedoel je mijn analyse of mijn scherp verbaal S voor schut zetten.
Want ik hoop wel dat je ziet waarover het gaat. Hoe ik het doe is iets anders.

   

dat van jou is idd meer een waterkanon.

Het standpunt van jou is me wel duidelijk, denk ik, voor de pluriformiteit, dat van Siger is het tegengestelde denk ik, alleen als het zo gesteld wordt dat je dan eenkennig en tegen de pluriformiteit bent zou ik kunnen verwachten dat hij een beweging maakt alsof dat juist was wat hij al die tijd aan het verdedigen en betogen was.
Alles altijd ontkennen zou ook nog een te verwachten retorische beweging kunnen zijn.
en welbeschouwd is de cognitieve dissonantie bij het inzicht dat iemand net zo eenkennig is als de mensen van extreem rechts, natuurlijk zodanig heftig, dat ik de reductie ervan op alle mogelijke manieren mogelijk acht, door iemand gek of ziek te verklaren bijvoorbeeld. Als de ander ziek is is het toch volkomen logisch om eenkennig (voor de gezonden) te zijn?

   

Oh wacht, ik zie dat je weggezet wordt als tijdsverspilling.

   

Wacht...is dit allemaal toneelspel, een kolderiek blijspel? Een good cop-bad cop routine? Siger neemt het op zich om de ego-maniak te spelen, en Ursula dient hem van repliek, zodanig dat de lezers "mooi internet" voor ogen krijgen?

   

Eugh...?

   

Tsja...paranoia...en toch de mens een soort voordeel van de twijfel geven, dat deze in werkelijkheid slimmer is.

   

Ursula
19 september 2016 toevoegen 19:03

Ursula schreef

" http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4378432/2016/09/17/Jonge-moslims-doen-minder-aan-geloof-dan-ouders.dhtml "

Ik wil toch nog één on topic commentaar geven op dit artikel.
De inhoud van de studie zegt "Van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet ruim een derde dat zelf niet."
Toch is de begeleidende afbeelding een opgewekt meisje bedekt met hijab.
Dat is niet echt een illustratie van wat het artikel zegt. Moslima's worden steevast met minstens een hijab afgebeeld, zelfs als we terzelfdertijd zeggen dat die lang niet meer typisch is voor moderne moslima's.

Deze stereotypering is onjuist en tendentieus: ze wekt de onterechte indruk dat om moslima te zijn een hijab vanzelfsprekend is. Deze foto was bijvoorbeeld veel toepasselijker geweest bij deze studie:
http://nl.123rf.com/photo_21000284_gelukkig-mooi-moslim-tiener-meisje-met-duim-omhoog-gea-soleerd-op-een-witte-achtergrond.html

Disclaimer: dit gaat niet over het meisje op de foto. En ik streef niet naar een verbod op niqabs.

   

Ursula,

Het enige wat ik voorlopig kan afleiden uit wat je schrijft, is dat je bepaalde dingen beter niet zegt, omdat rechts het wel zegt. Zulke stellingnamen zie ik graag grondig filosofisch onderbouwd, maar dat ben ik maar, vanzelfsprekend.

"Racisme hangt meer samen met de subject-positie van waaruit iemand spreekt, dan met wat iemand zegt."

Zelfde opmerking als daarboven. Misschien kun je beginnen met uit te leggen wat het betekent, want ik begrijp het niet. At face value lijk je hier te suggereren dat er bepaalde subject-posities bestaan en als je van daaruit iets zegt is het racistisch, zelfs al is het niet racistisch. Dit leidt tot de interessante conclusie dat men vanuit bepaalde subject-posities altijd racistisch is, ofwel door het innemen van deze subject-positie ofwel door het doen van racistische uitspraken(*).

Misschien begrijp ik het verkeerd, hoor. Maar enige filosofische onderbouw lijkt me noodzakelijk. Zo is het me niet duidelijk op welke categorieën zulke redeneringen van toepassing zijn. Zijn ze ook van toepassing op een categorie als "geen verstand hebben van koken"? Kun je heel in het algemeen uitleggen waaraan iets moet voldoen om XYZ genoemd te worden "vanuit een subject-positie"?

(*) Merk op dat er wellicht ook subject-posities bestaan en als je van daaruit iets zegt dat racistisch is, dan is het niet racistisch (omwille van die subject-positie). In deze subject-positie is men nooit racistisch.

   

Ursula:
"Ik hoef niemand woorden in de mond te leggen Siger, jij schrijft ze zelf."
En dan:
"Volgens jou moet ik zelfs mijn buren van iets verderop aanspreken .... "

Ieder meelezer kan toch zien dat ik dat nooit geschreven heb?

   

Spartel spartel spartel....

   

Je ontwijkt de vraag met een speelplaatstaaltje.
Dat is mooi.

   

Mijn buren iets verderop dragen hoofddoeken.

Siger stelt:

“Wie vrijwillig een hoofddoek draagt, maakt met opzet propaganda voor een verwerpelijke ideologie, namelijk de extremistische moorddadige islam. Meer nog, door die hoofddoek te dragen zijn ze zelf extremistisch. Tevens bewijzen ze niet zelfstandig te kunnen nadenken en zijn ze indirect medeplichtig aan onderdrukking in andere landen, omdat ze de gedachte ondersteunen dat vrouwen zich beter bedekken.”

Jouw zinnen en visie! Ik weiger mijn buren vanuit jouw denken te bekijken!!

   

En weer verander je mijn woorden.

Dit is wat ik schreef:

"Wie vrijwillig een hoofddoek draagt mag dat, maar dan mag ook gezegd worden dat ze propaganda maken voor een verwerpelijke ideologie, namelijk de extremistische moorddadige islam (daar hebben we het over). Zelfs als ze voor de rest in hun blote kont lopen."

   

Spartel, spartel, spartel.

   

Aliaspg,

Eén.

[Het enige wat ik voorlopig kan afleiden uit wat je schrijft, is dat je bepaalde dingen beter niet zegt, omdat rechts het wel zegt. Zulke stellingnamen zie ik graag grondig filosofisch onderbouwd, maar dat ben ik maar, vanzelfsprekend.]
Je kan alles zeggen, alleen de nadrukken die je legt tonen wie je bent. Oeverloos herhalen dat Marokkanen hier niet thuis horen zoals Wilders roept met “Wat willen we, meer of minder?” geeft aan dat de woorden “meer of minder” een negatieve geladenheid hebben die door sommigen ‘direct’ begrepen kunnen worden. En dat is zo! Maar alleen voor wie reeds verankerd is in die negatieve matrix.

“Subject-posities bestaan en als je van daaruit iets zegt is het racistisch, zelfs al is het niet racistisch bedoeld.”
Inderdaad! Het is de onderliggende intentie die wat je zegt haar kracht geeft. Dat toont zich bijvoorbeeld bij ‘aangebrande moppen’. Vertelt de moppentapper de grap met de Turk, de Marokkaan en de Nederlander omdat de clou grappig is, of om de voldoening van de racistische ondertoon. Zie mijn schrijven 18 sept 12:32.

[Dit leidt tot de interessante conclusie dat men vanuit bepaalde subject-posities altijd racistisch is, ofwel door het innemen van deze subject-positie ofwel door het doen van racistische uitspraken(*).]
Ja.

[Zijn ze ook van toepassing op een categorie als "geen verstand hebben van koken"? Kun je heel in het algemeen uitleggen waaraan iets moet voldoen om XYZ genoemd te worden "vanuit een subject-positie"?]
Koken? Nou, geen idee – misschien. Het gaat eerder om zaken die zo aan je hart liggen dat ze eigenlijk ‘jezelf’ zijn.

(*) Merk op dat er wellicht ook subject-posities bestaan en als je van daaruit iets zegt dat racistisch is, dan is het niet racistisch (omwille van die subject-positie). In deze subject-positie is men nooit racistisch.
Ja zeker! Vermoedelijk is dat de moppentapper die de clou grappig vindt, niet de stigmatiserende ondergrond. Ja ja.

Twee.

[Er lijkt me enig filosofisch potentieel aanwezig te zijn. Zo zou het erg aardig zijn om te onderzoeken wat "verbinden" eigenlijk wil zeggen in deze. En wie "verbindt", jij of Siger? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om te "verbinden" of "verbonden te zijn"? Of bestaan die voorwaarden niet, en is het een kwestie van smaak of een retorisch trucje? Etc. etc. Een filosofisch onderzoek waard.]

“En wie ‘verbindt’, jij of Siger?”
Iedereen verbindt of is verbonden in zijn of haar spreken met datgene wat ‘je doet spreken’. Datgene wat de drager is van je handelen en zijn, datgene wat de drager is van je spreken – met andere woorden, je subjectpositie. Datgene wat maakt dat je bijna je hele leven hetzelfde zegt. De matrix waardoor en waarin je spreken over jezelf en de wereld samenhang krijgt en waardoor jij al sprekende samenhangend wordt. Let op, iemands globale samenhang kan ook bestaan uit ‘onsamenhangend’ te zijn, zo vindt een wispelturig iemand samenhang in wispelturig zijn. Of een neuroot door steeds zijn linkervoet als eerste door een deuropening te steken.
Als iemand nu zegt ho ho… Urs, wacht eens even. Ik denk niet meer als vroeger! Dus ‘je zegt niet heel je leven hetzelfde’! Dan antwoord ik, dat kan zeker. Dan zijn de coördinaten van je matrix zodanig verschoven dat je subjectpositie veranderd is. Dit kan langzaamaan of door een plotse situatie komen. Dit uitgangspunt is geen metafysische woewoe, maar door menig filosoof uitgewerkt. Lees bijvoorbeeld ‘Ethics of the Real – Kant and Lacan’ van Alenka Zupancic.
En om het eens brutaal te zeggen, een denken dat niet uitgaat of zelfs niet op de hoogte is van zoiets als ‘subjectpositie’ geeft alleen een slap humanistisch denken. Voila!

“Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om te ‘verbinden’ of ‘verbonden te zijn’?”
Die voorwaarden zijn al vervuld vooraleer je kan denken! Denken volgt uit die voorwaarden, of, met ander woorden, uit ‘je’ matrix. Die voorwaarden zijn structureel en genetisch. En hebben met smaak te maken nog voor je weet wat je smaak is! Als er al iets een retorisch trucje uithaalt is het je neurobiologie.

“Een filosofisch onderzoek waard.”
Dit alles is reeds vanaf de Grieken en zeker vanaf de zeventiende eeuw filosofisch onderzoek.

   

Ursula,

Jij ziet een "verbinding" tussen het "spreken" van Siger en het "spreken" van Pegida, Gouden Dageraad etc.

Siger ziet een verbinding tussen de hoofddoek en de extremistische islam. Goed, een hoofddoek is geen "spreken", maar je kunt hem zien als een betekenisvol symbool.

Het is een tikje vreemd dat je opgewonden geraakt van wat Siger doet, maar tegelijk net dezelfde techniek toepast.

Je kunt nu beweren dat jij gelijk hebt, en Siger ongelijk, maar als ik je mag geloven zit jij ergens vast in een of andere matrix. Met dit in het achterhoofd zou ik niet weten waarom iemand anders - die wellicht vastzit in een andere matrix - jouw oordeel over Siger (en over feiten in het algemeen) ernstig zou nemen.

Er klopt toch iets niet, hoor.

   

De relatie tussen ‘de hoofddoek’ en ‘de Islam’ kan op vele manieren bekeken worden.

Een eerste opvallend punt is als iemand de omschrijving van Islam aangeeft als een “… verwerpelijke ideologie, een extremistische moorddadige islam.” Waarom die eenzijdige nadruk van moorddadig naar voor schuiven? Is er geen geweldloze Islam?
(En even terzijde. Hebben moslima’s zonder hoofddoek dan geen relatie meer met een verwerpelijke ideologie, namelijk de extremistische islam vraag ik me dan af?)

Een directe verbinding zien tussen de hoofddoek en de extremistische moorddadige Islam is dus een subjectief stigmatiserend oordeel. Dit is een blik vanuit een bepaalde matrix.

Nog een terzijde. Aliaspg, waarom zou ik ‘opgewonden’ moeten zijn? Waarom komt plots zo’n subjectief woord in jouw betoog? En dat ‘vreemd’? Een ‘tikje vreemd’ zelfs? Waarom formuleer je dat zo? Moet ‘vreemd’ klinken als ‘niet normaal’? Als een tik van de molen? Vandaar dat ‘tikje’?
Bijt ik me erin vast, zeker! Waarom? Omdat vanuit mijn matrix die dubbelzinnigheid duidelijk is.

Kan je even verduidelijken wat je bedoelt met ‘dezelfde techniek toepassen’?

Vastzitten in coördinaten? Ja zeker, net zoals iedereen. En inderdaad, iemand met gelijkaardige matrix kan mijn verhaal duidelijker zien. Een gepakt en gemazzeld Wilders aanhanger zal dat anders zien, natuurlijk.

Een voorbeeldje. Blanken in de Zuidelijke Amerikaanse Staten zagen begin vorige eeuw geen probleem in het kopen en verkopen van negerslaven, dat was hun ‘matrix’. En de Zuidelijken zeiden ook: ‘Hé, wij zien die negers anders dan jullie!’
Moesten anderen dan ‘hun oordeel over feiten’ schouderophalend aanvaarden?

Beweren dat je gelijk hebt heeft geen geldigheid. Aantonen wat je zegt met voorbeelden heeft geldigheid.

Wat klopt er niet Aliaspg? Op kousenvoeten hoor ik je aankomen!

   

Om misverstanden te vermijden:
“Beweren dat je gelijk hebt heeft geen geldigheid. Aantonen wat je zegt met voorbeelden heeft geldigheid” slaat op jouw zin “Je kunt nu beweren dat jij gelijk hebt…”
Ik zeg niet dat jij, Aliaspg, zegt dat je gelijk hebt.

PS Kan je geen ‘feiten’ beoordelen, waarom zou iemand mijn ‘verbindingen’ niet ernstig kunnen nemen? Jij neemt het toch ernstig?

   

Ik begin me echt te ergeren. Moet ik eindeloos herhalen dat jij, Ursula, mijn woorden fout weergeeft? Ik vraag of wie wil weten wat ik verdedig van nu af gewoon mijn woorden leest. Dan kan ik me met wat anders bezighouden.

Hierboven schrijft Ursula dat ik de islam omschrijf als een verwerpelijke ideologie, een extremistische moorddadige islam.

Dat moet ongeveer de honderdste leugen zijn van Ursula in dit blog alleen.
Ik heb nergens de islam beschreven als moorddadig, in tegendeel: mijn allerbelangrijkste punt is met dat de meeste moslims gewone moderne mensen zijn. Zijn de foto's onderaan het vorig blog foto's van bloeddorstige primitieven of van doorsnee moderne mensen?

Ik noem moslimextremisme verwerpelijk en moorddadig, ik heb niets tegen de islam in het algemeen of tegen de overgrote meerderheid van moslims, en dat blijkt ook nergens uit MIJN woorden.

Ik zeg wél dat wanneer vrouwen vrijwillig (dus niet om redenen van traditie) kiezen voor een islamitische hoofddoek, ze propaganda maken voor een gevaarlijke ideologie, namelijk het moslimextremisme (!).

Nu zal Ursula deze zin weer ombouwen, maar wat hier staat is wat ik denk en schrijf. Niet wat Ursula zegt dat ik denk en schrijf.

   

Zeg, Ursula, die hoofddoeken zijn in twee blogs ruim aan het woord geweest.
440 mededelingen, maar liefst.
Jij nam 42% voor jouw rekening. Wordt het niet 's tijd om een theemuts op te zetten?

   

Kan je ingaan op de inhoud? Nee? Schenk jezelf dan een thee in.

Toch vreemd dat je weer van de zijlijn even komt roepen. Zie je de ernst niet van dit alles?

   

"Zie je de ernst niet van dit alles?"

Zoals er nu gekeuveld wordt, nee.
Misschien kan er in wijsgerige zin een wending worden gemaakt met een overstap naar de semiotiek van Charles Peirce.

   

Okee,

neem één van mijn antwoorden naar Siger en doe 'een overstap' naar Peirce en blijf bij de inhoud. Start bijvoorbeeld op het andere eerste blog over hoofddoeken.

Laat zien dat je meer kan dan wat van de zijlijn staan roepen. Je staat nu als Waldorf of Statler naast Siger. Siger weet niet meer als 'Je bent ziek' te roepen en jij vult aan met 'Urs, zet je theemuts op!'

Dat is het niveau van jullie. Zelfs citaten aanpassen door bezwarende woorden weg te laten is hier normaal.

En ja, Steven, kijk een beetje over mijn schelden heen. Maar zie toch eens hoe het begon.

Ik ben benieuwd!

   

“Hoofddoeken dragen uit dat de Islam de wereld moet onderwerpen.”
“Het katholiek onderwijs faciliteert niet de gewone dagelijkse moslims zoals hun beweert, maar de extremistische moslims. Het zijn immers de extremisten die de symbolen (hoofddoek, 5x bidden enzovoort) het meest voeren en gebruiken.” Hoofddoek dragen is dus reeds extremisme!
“Ik heb wel serieuze bedenkingen als jonge mensen die genieten van alle voordelen van een seculiere samenleving conflicten zoeken om religieuze symbolen te hanteren als kritiek op die samenleving.” Hoofddoekdragers zoeken dus (opzettelijk?) conflict!
“Een schoolmeisje of receptioniste die plots vinden dat ze moeten vechten voor een hoofddoek gaan de foute kant op. Zij en andersdenkenden die daar begrip voor hebben leiden uiteindelijk tot het soort problemen dat we nu zien met IS enzoverder.” Een schoolmeisje dat wil schoollopen met hoofddoek “leidt tot problemen zoals we nu zien met IS”!

Kijk Steven, dit vind ik demoniseren en polariserend links lullen, rechts Pegida vullen. Laat Peirce hier zijn ding maar eens over doen.

   

Op 8 sept 16:31 schrijft Siger.
“Wie vrijwillig een hoofddoek draagt mag dat, maar dan mag ook gezegd worden dat ze propaganda maken voor een verwerpelijke ideologie, namelijk de extremistische moorddadige islam (daar hebben we het over). Zelfs als ze voor de rest in hun blote kont lopen.”

Duidelijk schrijf je dus “de extremistische moorddadige islam (daar hebben we het over)”.
Siger, heb jij deze zin met het woord ‘islam’ in geschreven of niet? Je zegt nadrukkelijk: “daar hebben we het over”.

Nu, 21 sept schrijf je snel:
“Ik zeg wél dat wanneer vrouwen vrijwillig (dus niet om redenen van traditie) kiezen voor een islamitische hoofddoek, ze propaganda maken voor een gevaarlijke ideologie, namelijk het moslimextremisme(!).”

En plots verwijder je vals en opzettelijk het woordje “islam” voor het uitroepteken. Ik HERHAAL, je VERWIJDERT OPZETTELIJK het woord ‘islam’!

Ik begin me nu echt te ergeren. Moet ik eindeloos herhalen dat jij, Siger, mijn woorden fout weergeeft?

“Hierboven schrijft Ursula dat ik de islam omschrijf als een verwerpelijke ideologie, een extremistische moorddadige islam.”
Ja Siger, en ik verwijs waar en wanneer je dat gedaan hebt. Heb je geheugenverlies?

Dat moet ongeveer de honderdste leugen zijn van Siger in dit blog alleen.

“Ik heb nergens de islam beschreven als moorddadig is” liegt Siger er lustig op los. Aliaspg, kan je nog volgen?!

“Nu zal Ursula deze zin weer ombouwen.”
Nee, Siger. Ik zal de gehele tekst hier even plaatsen voordat je hem verwijdert.
Allen kunnen hier lezen, en samen met Aliaspg, mijn oordeel over Siger (en over feiten in het algemeen) ernstig zou nemen.

[18 september 2016 toevoegen 16:31
Dat is een fantasie. Yasmin Alibhai-Brown weet blijkbaar veel beter dan jij wat er aan de hand is, en dat zal wel niemand verbazen.
Mijn punt en dat van Yasmin Alibhai-Brown is het feit dat de meerderheid van de moderne moslima's, en zeker in Europa heel goed verder kan zonder de religieuze hoofddoek. Ze doen dat met miljoenen. Op macro-schaal. Alibhai-Brown draagt geen hoofddoek en is een praktiserende moslim.
Wie vrijwillig een hoofddoek draagt mag dat, maar dan mag ook gezegd worden dat ze propaganda maken voor een verwerpelijke ideologie, namelijk de extremistische moorddadige islam (daar hebben we het over). Zelfs als ze voor de rest in hun blote kont lopen.”]

Siger, wie gaat jou nu nog geloven?

   

Steven,
Heb je dit hierboven gelezen? Heb je nog iets inhoudelijks over liegen? Of vind je dat geen oxymoron?

   

Ursula,

je bent ziek. Nee, ik scheld niet. Je bént ziek.

   

“de extremistische moorddadige islam (daar hebben we het over)”.

   

Ja. “de extremistische moorddadige islam (daar hebben we het over)” in dat paragraaf.

Dus we hebben het daar niet over de vredevolle islam, die beleden wordt door de meerderheid van moslims, mensen zoals Yasmin Alibhai-Brown en de andere moderne, progressie vrouwen waarvan ik voorbeeldfoto's heb gegeven in het eerder blog over hoofddoeken. En die geen hoofddoek dragen.

(Wat u op de achtergrond hoort is mijn zachtjes, wanhopig huilen)

   

Je moet niet huilen. Je moet opletten enerzijds linkse zaken te zeggen waar we allemaal achterstaan en anderzijds herhaaldelijk demoniserend te praten.
Jij zal zeggen, als het al gebeurt is het misschien uit onvoorzichtigheid.
Ik zie in de herhaling een vreemde lijn die ik noem als links lullen, rechts Pegida vullen!
Er is vaak geen verschil met je polariserende zinnen die ik aangeef.

Daar gaan al mijn voorbeelden over. Maar geen schrik, Steven gaat er een semioticus bijhalen.

   

Over je coördinaten:
“Het uiteindelijk streven van elke gedachte is een emotie zonder al te hard in aanvaring te komen met de werkelijkheid: verwachting, veiligheid, troost. Zowel de voorstander als de tegenstander van kernbewapening hoopt in de grond dat zijn standpunt ertoe zal leiden, dat hij of zij niet jammerlijk omkomt door een atoombom. Je keuze wordt alweer bepaald door emoties: vertrouwen, angst, enzovoort. Daarvan hangt het af dat de ene tegen is, en de andere ervoor.”
Siger in “Waarom denk je dat?”

Siger, heb ik meer vertrouwen in de individuele hoofddoekdraagster en jij meer angst?

   

Ik heb evenveel vertrouwen in een vrouw met een hoofddoek als in een man met een pet, wanneer beide vanuit traditie handelen.

Ik ben niet enkel wantrouwig tegenover een moderne vrouw die vrijwillig beslist een hoofddoek te dragen, want de doet dat nooit omdat ze de gematigde islam aanhangt. Moderne moslima's lopen immers niet rond met een hoofddoek.

   

het is wat moeilijk te begrijpen, enerzijds beweren dat de islam een vredelievende godsdienst is (die vele moderne moslima's zonder hoofddoek beleven) en anderzijds beweren dat islamitische vrouwen die bewust gekozen om een hoofddoek te dragen bezig zijn met een moorddadige extremistische islam propageren.
Deze bewering maakt ongenuanceerd de hoofddoek tot een uitsluitend en uniek symbool van het moorddadige en extremistische, enfin, die indruk wekt het me hier toch. Een hoofddoek dragen kan toch evengoed een symbool zijn dat een vredelievende godsdienst propageert?
En maakt het veel verschil of men voor die hoofddoek bewust heeft gekozen of gewoon slaafs vanuit traditie? Is iemand die bewust voor een hoofddoek kiest meteen iemand die een moorddadige godsdienst wil propageren?

   

Nee, Livinus. Ik erken dat er moslimse vrouwen zijn die hoofddoeken dragen omdat ze geloven dat dat moet door religie of traditie. Ik heb ook niets tegen die vrouwen, ik heb geschreven dat ik voor deze vrouwen sympathie en eerbied voor heb. Ze zijn moeten vluchten voor oorlog en armoede en ik verdedig vluchtelingen. Al deze dingen kan je nalezen.

Wat ik met klem afkeur is dat bekeerlingen en immigrantenkinderen de hoofddoek dragen als symbool.

Is dat dan een symbool van een moderne verdraagzame islam? Nee, want moderne verdraagzame moslima's dragen geen hoofddoek.

Is het dan een symbool van sympathie voor gewapende jihad? Vraag het hen zelf, zou ik zeggen. Ik heb dat gedaan en mijn antwoord is "ja!".

Daarom verwijt ik deze vrouwen waar ze voor staan. Maar ik neem ze hun hoofddoek niet af. Ik vraag alleen of ik even verwijtend mag denken over hen als ik verwijtend denk over andere, westerse wantoestanden.

Bijvoorbeeld: ik ben tegen de bombardementen op Lybië, Jemen, Syrië en Irak. Ik ben ook tegen de islamisten die een moslimdictatuur willen vestigen. Voor beide ga ik in discussie met wie hen steunt.

Is dat OK?

   

"enerzijds beweren dat de islam een vredelievende godsdienst is (die vele moderne moslima's zonder hoofddoek beleven) en anderzijds beweren dat islamitische vrouwen die bewust gekozen om een hoofddoek te dragen bezig zijn met een moorddadige extremistische islam propageren."

Ik heb niet gezegd dat de islam een vredelievende godsdienst is, want er zijn veel smaken. Ik heb gezegd dat er een vredelievende islam is, en een moorddadige. Dat is, terzijde, ook zo met andere religies als het christendom.

Ik kan niet geloven dat dat foutlezen van Ursula en jezelf niet ergens door aangestookt wordt.

Stel een kind van zes zegt: ik vind de groene knikker de mooiste. Zullen de andere kinderen dan beweren dat dit kind beweert dat alle knikkers groen zijn? Nee, zeker niet, en dat op zes jaar! Waarom wordt het kind niet fout begrepen? Omdat de anderen wat het eerste kind zegt gewoon nemen voor wat ze zegt, en niet willen dat het wat anders gezegd heeft.

   

“Ik kan niet geloven dat dat foutlezen van Ursula en jezelf niet ergens door aangestookt wordt.”

Voor jou blijft het fout lezen, dat was te verwachten.
Vroeger heeft versage al eens gevraagd ‘waarover gaat dit nu?’ net zoals LeonH. Ik ben blij dat Livinus een beetje tegengas geeft en ik ben altijd geschrokken van je manier van aanbrengen.

Ik heb zin per zin duidelijk aangetoond waar ik meen dat je polariserend schrijft. Zie je dat anders dan kan ik je niet serieus nemen als “links” denker. Het zij zo.

   

Ursula, je schrijft:
" Je moet opletten enerzijds linkse zaken te zeggen waar we allemaal achterstaan en anderzijds herhaaldelijk demoniserend te praten."

Ten eerste betwijfel ik of we allemaal achter linkse zaken staan - wat die ook moge zijn. Filosofie.be is geen links clubje. Zelf heb je reactionaire posts geplaatst (en je bent lang niet de enige), zoals je verwijzing naar de rechts-katholieke Filosoof van de Erfzonde René Girard toen je verontwaardigd was dat ik schreef dat jaloezie geen essentiële drijfkracht is voor het sociale weefsel - een argument dat je deelt met rechtse neocons die het aanhoudend gebruiken om sociaal verzet weg te zetten.

Ik weet niet wat je met demoniserend bedoelt. Ik demoniseer gewapende groepen islamisten en hun sympathisanten. Dat gebeurt volgens mij veel te weinig door linkse mensen. Zo ontstaat het griezelige en dodelijke verbond tussen pseudo-links bij ons en extreem-rechts in moslimlanden.

Ik werk dagen aan elke post en ben vooral bezorgd om de dingen juist voor te stellen. Op wat het dan lijkt zal me, ik zeg het nog eens en nog eens, worst wezen. Ik heb een geweten en een persoonlijke verantwoordelijkheid. Daar stopt het.

   

Ursula

“Steven gaat er een semioticus bijhalen.”

Nee, dat gaat Steven helemaal niet doen. Want hij heeft ’t al gedaan. Peirce. En aan die Peirce zijn al genoeg woorden gewijd in diverse blogs. Dat ga ik niet allemaal terugzoeken. Je mag ’t zelf doen. Het enige dat in toto gezegd kan worden is dat Peirce met zijn inzichten de kinderachtigheden van de alledag te boven komt. En dat is iets wat een wijsgeer immer moet nastreven. In dit geval zou dat kunnen betekenen dat je de “materie” in essentie moet beschouwen. En dat je moet uitreiken boven de theemutsen, hoofddoeken, alpinopetten en mijters.

   

Maar je blijft lekker langs de zijlijn staan, roepend 'Urs zet een theemuts op!' Okee.

   

"Ursula
22 september 2016 toevoegen 15:53

Okee, als moddergooien jouw omschrijving is. Bedoel je mijn analyse of mijn scherp verbaal S voor schut zetten.
Want ik hoop wel dat je ziet waarover het gaat. Hoe ik het doe is iets anders."

Denk je dat je iemand anders dan U. "scherp verbaal" voor schut gezet hebt? Ik heb er niets van gemerkt, kameraad Ursula.

Ik heb alleen maar gemerkt dat je me onophoudelijk hebt trachten te framen. Dat weet jij niet, want het is een automatisme, een tweede natuur geworden.

   

"Ursula
22 september 2016 toevoegen 16:06

Vroeger heeft versage al eens gevraagd ‘waarover gaat dit nu?’ net zoals LeonH. Ik ben blij dat Livinus een beetje tegengas geeft en ik ben altijd geschrokken van je manier van aanbrengen.

Ik heb zin per zin duidelijk aangetoond waar ik meen dat je polariserend schrijft. Zie je dat anders dan kan ik je niet serieus nemen als “links” denker. Het zij zo."

Jij hoeft mij helemaal niet serieus te nemen als links denker. Gezien je staat van dienst heb ik zelfs liever dat je dat niet doet.

Het is trouwens pathetisch hoe je medestanders tracht te vinden. Het toont wel aan dat dit voor jou eerder een schoolplein oorlogje is dan een gedachtewisseling.

Nu zeg je dat je aangetoond hebt dat ik polariserend schrijf. Zo "links" ben je ook wel. Hebben wij het dan over polariserend schrijven gehad? Heb ik daar ooit iets over beweerd? Hoe kom je nu opeens met stijlkwesties aandragen? Omdat dat alles is wat je rest?

Je zegt alvast niet meer dat je duidelijk hebt aangetoond dat ik wat anders zeg dan ik zeg. Dat is een hele stap vooruit voor je. Al zouden verontschuldigingen ook helpen.

   

Wat??

[Nu zeg je dat je aangetoond hebt dat ik polariserend schrijf. Zo "links" ben je ook wel. Hebben wij het dan over polariserend schrijven gehad? Heb ik daar ooit iets over beweerd? Hoe kom je nu opeens met stijlkwesties aandragen? Omdat dat alles is wat je rest?]

Siger, nou breekt mijn klomp helemaal!
Mijn allereerste – allereerste - schrijven op 18 11:23 gaat daarover!!
“Waarmee verbind jij je is de vraag? Ook bij het topic van dit blog kan je die vraag stellen. Verbind jij je met Wilders, Pegida, Gouden Dageraad…”
Mijn God, zelfs dat had je niet door!?

[Je zegt alvast niet meer dat je duidelijk hebt aangetoond dat ik wat anders zeg dan ik zeg.]
Lapzwans! Jawel!! Links lullen, rechts Pegida vullen!! Vanaf mijn eerste schrijven.
Mijn tweede bijdrage ging over:
Racisme hangt meer samen met de subject-positie van waaruit iemand spreekt, dan met wat iemand zegt.
En in mijn derde bijdrage fileer ik je tekst regel per regel!
Mijn vierde bijdrage gaat in op retoriek:
[“En wie het toch over het thema heeft dat nu toevallig en nodig aan de beurt is, schiet dan maar op de boodschapper - iets wat onder kritische mensen de boodschap niet raakt.”]
Schieten op de boodschapper, mevrouw Alibhai-Brown? Nee, op de retoriek die zij inbrengt.
Retoriek gaat ook over stijlkenmerken!

En jij hangt nu de vrome onschuldige uit met te schrijven: “Hoe kom je nu opeens met stijlkwesties aandragen?” Siger, je bent nog laffer en achterbakser dan ik al dacht!

18 sept 17:25 schrijf ik:
[Ik ben op de hoogte van de zaken die jij schrijft. Vraag is hoe dat globaal en in Nederland of België te bekijken zonder in het vaarwater van extreem rechts te komen.
Daar ligt de grote uitdaging voor links want het dominante discours over Islam, vluchtelingen, gastarbeiders, hoofddoeken en dergelijke is reeds lang opgepakt door rechts in een populaire jasjes dat alleen polariseert.]
Siger, je gaat in op dat polariseren!!
Je schrijft: [Dat is een natuurlijk een drogargument. Men kan alleen maar correctheid nastreven. Ik kies geen standpunt omdat het "(niet) op iets lijkt".]

En nu vraag je schaapachtig: ging dit over polariseren? Ben je echt zo achterlijk?

[Dat is een hele stap vooruit voor je. Al zouden verontschuldigingen ook helpen.]
Eugh, niks een stap vooruit! Ik blijf zeggen dat je rechts racistisch polariserend schrijft.
Links lullen, rechts Pegida vullen.

Verontschuldigen!! Waar kom je nu mee af?

   

Langst de zijlijn staan en toekijken. Allicht, dat doe ik ook. Kijken hoe dit titanen gevecht afloopt.
Alleen noem ik het geen kinderachtigheden, want kinderachtig is het volgens mij allesbehalve. Het is een demonstratie van de onmedogenloze manier waarop kinderen uit gewelddadige milieus elkaar afmaken. En uit alle macht proberen ook anderen daarin te betrekken - door beurtelings te paaien en ook aan te vallen.

Het gaat niet om hoofddoekjes of vrije wil, maar om de spanning, de anti-liefde in plaats van de liefde die er ooit is uitgemept bij ze.
Niet waar, kinderen? Jij met je konijn siger, en jij Urula, waarmee? Je begon wartaal te schrijven toen ik ernaar vroeg, en zei later dat het geen schot hagel maar een liefdesverklaring voorstelde. Zodat ik nu wel een idee heb wat jou overkomen is. Liefde anmehoela, hè?

En nu, wat zijn jullie van plan, doorgaan tot het bittere eind? Tot jullie elkaar helemaal kapot hebben gemaakt? Dat staat je vrij, niemand kan het je beletten.
Maar het kan ook anders. Alleen moet je dat zelf willen. Niemand anders kan dat voor je doen.

   

[Langst de zijlijn staan en toekijken. Allicht, dat doe ik ook. Kijken hoe dit titanen gevecht afloopt.]
Alsjeblieft, noem dit geen titanenstrijd! Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Siger de ‘linkse’ uithangt maar rechts polariserend schrijft. Het gaat om inhoud!
En natuurlijk geef ik hem ervan lang, met schelden en al. Sofia, kijk door dat schelden naar wat ik schrijf!

[En uit alle macht proberen ook anderen daarin te betrekken - door beurtelings te paaien en ook aan te vallen.]
Ik wil er niemand in betrekken. Alleen zie ik dat niemand, buiten wat roepen van de zijlijn, inhoudelijk een standpunt neemt. LeonH een beetje en Livinus iets sterker, mooi.
Zij zijn de enige die het inhoudelijk zien.

[Niet waar, kinderen? Jij met je konijn siger, en jij Urula, waarmee?]
Konijntjes, ja. Ha ha.

[En nu, wat zijn jullie van plan, doorgaan tot het bittere eind?]
Dit zal wel eens ophouden. Maar iemand als Siger, die anderen te pas en te onpas uitmaakt en op hun plaats zet, die krijgt met zijn racistische polariserende schrijfsels van mij de volle laag! Nog schandaliger is dat hij zelf niet ziet wat hij schrijft, de bekende ontkenning: ‘Eugh, … ik ben geen racist hoor!’

Ammehoela!

   

Wat een hysterie zeg! Laat je toch behandelen. Je maakt heel filosofie.be onbruikbaar met je rond klierende razernij.

Heb je er al eens over nagedacht dat we het de hele tijd nergens substantieel over hebben? Stel dat ik werkelijk gezegd zou hebben wat jij beweert dat ik zeg, dan zou ik me niet dik moeten maken over jouw schrijfsels. Want als ik wit zeg, en jij zegt dat ik wit zeg, dan stopt het meteen. Hoe erg wit ook zou zijn. Het internet staat vol racisme, als ik een racist was wat zou me dan verhinderen racisme te preken? Dus dit is een enorme inhoudloze vulling, omdat ik moeilijk anders kan dan telkens foute voorstellingen rechtzetten. En dat zou overbodig moeten zijn, maar mensen lezen helaas altijd de laatste post. Ik durf te wedden dat er niemand nog weet wat er in de blog staat. Het onderwerp is ondergesneeuwd in het gaat er alleen nog om dat ik zwart heb gezegd en geen wit - het gaat dus nergens meer over. En dat is voor iedereen een enorm verlies van tijd en verspilling van middelen.

   

"Nergens substantieel over hebben?"
Het gaat over verdoken racisme!

"Ik durf te wedden dat er niemand nog weet wat er in de blog staat."
Dan is het een schande voor de lezers.

Er zijn anderen die je ook zeggen: “het is wat moeilijk te begrijpen, enerzijds beweren dat de islam een vredelievende godsdienst is (die vele moderne moslima's zonder hoofddoek beleven) en anderzijds beweren dat islamitische vrouwen die bewust gekozen om een hoofddoek te dragen bezig zijn met een moorddadige extremistische islam propageren.”

Zomaar een klein staaltje van jouw polariserend schrijven want je blijft ontkennen.

“Hoofddoeken dragen uit dat de Islam de wereld moet onderwerpen.”

“Het katholiek onderwijs faciliteert niet de gewone dagelijkse moslims zoals hun beweert, maar de extremistische moslims. Het zijn immers de extremisten die de symbolen (hoofddoek, 5x bidden enzovoort) het meest voeren en gebruiken.”
Hoofddoek dragen is dus reeds extremisme!

“Ik heb wel serieuze bedenkingen als jonge mensen die genieten van alle voordelen van een seculiere samenleving conflicten zoeken om religieuze symbolen te hanteren als kritiek op die samenleving.”
Hoofddoekdragers zoeken dus (opzettelijk?) conflict!

“Een schoolmeisje of receptioniste die plots vinden dat ze moeten vechten voor een hoofddoek gaan de foute kant op. Zij en andersdenkenden die daar begrip voor hebben leiden uiteindelijk tot het soort problemen dat we nu zien met IS enzoverder.”
Een schoolmeisje dat wil schoollopen met hoofddoek “leidt tot problemen zoals we nu zien met IS”!

Maar, lees al mijn bijdragen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die aansluiten bij de vraag hierboven.

"En dat is voor iedereen een enorm verlies van tijd en verspilling van middelen."
Nee, dit is een ernstige zaak die jij stelselmatig wil ontlopen. Nu weer.
Hysterie? Ha ha.

   

Heb je er al eens over nagedacht dat we het de hele tijd nergens substantieel over hebben? Stel dat ik werkelijk gezegd zou hebben wat jij beweert dat ik zeg, dan zou ik me niet dik moeten maken over jouw schrijfsels. Want als ik wit zeg, en jij zegt dat ik wit zeg, dan stopt het meteen. Hoe erg wit ook zou zijn. Het internet staat vol racisme, als ik een racist was wat zou me dan verhinderen racisme te preken? Dus dit is een enorme inhoudloze vulling, omdat ik moeilijk anders kan dan telkens foute voorstellingen rechtzetten. En dat zou overbodig moeten zijn, maar mensen lezen helaas altijd de laatste post. Ik durf te wedden dat er niemand nog weet wat er in de blog staat. Het onderwerp is ondergesneeuwd in het gaat er alleen nog om dat ik zwart heb gezegd en geen wit - het gaat dus nergens meer over. En dat is voor iedereen een enorm verlies van tijd en verspilling van middelen.

   

“Heb je er al eens over nagedacht dat we het de hele tijd nergens substantieel over hebben?”

Over
enerzijds bijvoorbeeld beweren:

A - dat de islam een vredelievende godsdienst is (die vele moderne moslima's zonder hoofddoek beleven) en
B - anderzijds beweren ‘dat islamitische vrouwen’ die dus bij een vredelievende godsdienst horen (Zie A) en bewust gekozen om een hoofddoek te dragen
dat zij - die vrouwen - toch bezig zijn met een moorddadige extremistische islam propageren.

Kijk, over zo’n dubieuze en tegensprekende Pegida uitspraken van jou hebben we het.

Onder anderen, naast ander vreemde uitspraken.

   

Herhaling. Leugen van jou. Heb ik al op geantwoord.

   

Dit je zo diep in Pegida stijl dat je het dubieuze niet meer ziet?

   

Is Pegida je nieuwe stopwoordje? Werkte "polariserend" niet zoals verhoopt?

Je beseft toch dat als ik Pegida-aanhanger was, ik blij zou zijn met je "compliment"? Met andere woorden, je kan me alleen maar ergeren door te zeggen dat ik Pegida-aanhanger ben, als je weet dat ik dat niet ben. Struikel je nu niet over je eigen voeten?

Begrijp je dat nu nog niet, na drie keer?

   

Ik begon mijn eerste vraag op dit blog over je duidelijke verbinding met Pediga door je formuleringen. Niks nieuws stopwoordje. Geheugenverlies?
Alleen ben je een verdoken en dus ontkennende Pediga. Twee keer zo erg dus!

   

Wat is een Pediga nou weer. Een ocymoron met een pedigré?

   

Ursula,

Hierboven geef je drie citaten van me, waar ik (in hun oorspronkelijke vorm) helemaal achter sta. Maar waarom laat je elk citaat volgen door een versie van jezelf, als de citaten toch zo erg zijn?

   

Ik heb nu spijt dat ik Yasmin Alibhai-Brown zo onder de aandacht heb gebracht. Ze is internationaal gewaardeerd, een praktiserende shiïtische moslima, schrijfster in de Guardian, ant-racist, links-liberaal en feministe.

In een andere context zou ze ook door de lezers van filosofie.be zoals elders gewaardeerd worden voor haar evenwichtig oordeel en haar progressief streven.

Nu wordt ze hier gewoon meegesleurd in de haatgolf omdat het Siger is de haar opvoert.

Heel triest en oneerlijk allemaal.

   

Siger, het gaat toch om eenkennigheid? Waarom probeer je dit dan niet gewoon te verdedigen, in plaats van te doen alsof je dat niet doet?

   

Ik zie geen aantijgingen waarop ik nog niet geantwoord heb.
Maar ik kan ergens over gelezen hebben.
Tegen welke aantijging moet ik me volgens jou nog verdedigen?

   

Aantijging? Dat woord gebruiken is op zich een aantijging. Lekker bezig hoor...

   

Waartegen moet ik me nog verdedigen?

   

Deze vraag was aan Leon, die schreef:

"Siger, het gaat toch om eenkennigheid? Waarom probeer je dit dan niet gewoon te verdedigen, in plaats van te doen alsof je dat niet doet?"

Ik vermoed dat Leon eensgezindheid bedoelt.

   

Tegen niemand. Iedereen hier weet zo langzamerhand wel hoe je reageert. En ook dat dat je geregeld dingen wist die je hebt gezegd, en dan doet of je neus bloedt.
Maar daar gáát het helemaal niet om, het gaat om de keiharde, liefdeloze manier waarop jij en Ursula met elkaar omspringen, zonder ook maar één greintje begrip, laat staan empathie.
Toen siger jou vertelde over dat konijn, bijvoorbeeld, Ursula, reageerde je daar totaal niet op, het liet je siberisch. Misschien heb je er zelfs wel overheen gelezen.
En siger, een paar postings terug schreef jij aan Ursula: 'Je bent ziek. Nee, ik scheld niet. Je bént ziek.' En gaf haar meteen daar achteraan nòg een paar vegen uit te pan. In plaats van een troostende arm om haar heen te slaan.
Zoals ik bij jou heb gedaan, weet je nog? Waar was je moeder, siger? Je hebt daar nog steeds niet op geantwoord.

Dit zijn geen verwijten, want het laat alleen zien hoezeer jullie zelf gekwetst zijn, maar èrg is het wel, en daarom zeg ik het. Ik denk dat jullie helemaal niet zien wat je aan het doen bent.

   

Plotseling zie ik het, mijn god… en het is erger dan ik dacht!

[Ik zie geen aantijgingen waarop ik nog niet geantwoord heb.
Maar ik kan ergens over gelezen hebben.
Waartegen moet ik me nog verdedigen?]

Siger weet zelfs niet waarover dit gaat!
Meer nog, hij denkt dat wanneer hij enkele zinnen achter elkaar zet met de woorden ‘hoofddoek si en hoofddoek la’ hij ‘geantwoord’ heeft! Hij heeft al lezend over alles ‘over gelezen’.

En Sofia, vermoedelijk goedbedoeld maar je gepsychologiseer toont dat je rijp bent voor…
(ach Urs, hou het netjes)

Jij hebt het over ‘een konijn’ waarop ik moest reageren…
Over ‘een troostende arm’ om iemand heen slaan…
Over ‘Waar was je moeder, siger? Je hebt daar nog steeds niet op geantwoord.’

Dit is nog ridiculer en te gek voor woorden. Denken met konijntjes in iemands ziel kijken, ach…

Maar wel een mooie manier om af te sluiten. Hoewel…

   

Gelukkig bestaan er nog mensen met een redelijk betoog:
“Het probleem met de boerka is dat het kledingstuk de dresscode is van een theocratie en niet van een democratie. Dat zegt politiek filosofe Tinneke Beeckman. Ze vindt dat we slordig zijn omgesprongen met de idealen van verlichting en democratie. Een gesprek over democratie, gelijkheid en godsdienstvrijheid." Lees vervolg: https://tinnekebeeckman.com/

   

Guyd,

“Gelukkig bestaan er nog mensen met een redelijk betoog.”

Guyd, vandaag staat in de Belgische krant ‘De Morgen’ een gesprek tussen groenlinks Kristof Calvo en extreem rechts Gerolf Annemans. De titel kopt als volgt: “Calvo: ‘Vlaams Belang maakt al jaren reclame voor IS.’ Waarop Annemans vervolgens verbouwereerd antwoordt: ‘Maakt U een grap.’
Dit drukt mooi de twee subjectposities uit die zo tegengesteld zijn dat ze elkaar niet kunnen begrijpen. Calvo’s opmerking kadert binnen een zorgvuldig onderbouwde redelijkheid die natuurlijk geen aansluiting vindt bij de eveneens maar anders onderbouwde redelijkheid van Annemans.
Het zijn twee verschillende werelden waarbij disputen niet beslecht kunnen worden omdat ze zich bevinden in het ‘onbeslisbare’. 1 +1 is beslisbaar zoals de afstand tussen Amsterdam – Eindhoven. Maar ‘een hoofddoek is …’, is niet ‘beslisbaar’. (Dit is ook een indirect antwoord aan Aliaspg.)

(Peirce geeft hier geen uitbreng. Maar Lacan’s onderzoek hoe ‘betekenaren een lichaam doorsnijden’ wel.)

Over Tinneke Beeckman. Zij is een begenadigd schrijfster die haar Spinoza en Deleuze kent, ze heeft er uitvoerig over gepubliceerd. Guyd, heb je haar laatste boek ‘Macht en onmacht’ gelezen?
Zo niet, doen! (Hoewel, leen het uit de bibliotheek het is je geld eigenlijk niet waard.)
Zo ja, heb je enig idee waarom zij na haar bedenkingen over Nietzsche en Heidegger en het hoofdstuk ‘De macht van het complot’ iemand als Bernard Williams aanprijst? (blz 201)

Over hoofddoeken en polarisatie heb ik mijn ding gezegd.
Maar Guyd, hierover – over Beeckman en Bernard Williams – mag je me inlichten.

   

Om wat af te sluiten?
Hoewel wàt?

Ik was echt niet van plan om een discussie te beginnen hoor. Als je wilt zwemmen moet je echt zelf je armen uitslaan. Dat is alles.

   

Wat dachten jullie van een nieuwe modetrend: de hoofddoek voor mannen?

   

De sjeiks in Arabië dragen er jaren een.

   

Die mogen dan niet bij de AH of Ikea werken.

   

Ook van jou niet, LeonH?

   

Bij AH en IKEA en anderen werken dames met hoofddoek. Waarom mannen met hoofddoek (tulband of keffiyeh) er niet zouden mogen werken begrijp ik niet.

   

Ja wat bijzonder dan van die bedrijven of instituten waar dan niet zou mogen. Waar zou dat nou toch goed voor zijn?
Ik begrijp verder best dat schoolexamens doen in burka wel erg makkelijk is, om dan iemand anders te sturen.
En aan de andere kant geldt natuurlijk wel dat ik niet perse met schoenen aan of in korte broek en t-shirt een moskee in hoef, en dus moet accepeteren als andersom eisen (topless verplicht op het strand) door anderen wordt ingesteld voor bepaalde plekken.

   

Ja, en weet je wat nu het gekke is? De wereld draait gewoon door.
Je zou verdorie bijna gaan denken dat het er geen fluit toe doet wie er hoofddoekjes draagt of niet!

   

Toen we dertig jaar geleden hier in Portugal kwamen wonen was het qua bevolkingssamenstelling net Suriname, en liep bijna iedereen in zijn eigen klederdracht, En net als in Suriname zonder enig probleem. Daarom was het er ook net zo gemoedelijk als in Suriname.
Die gemoedelijkheid is er nog steeds, maar de klederdracht is een heel stuk minder geworden. Vanzelf. Alleen burka's heb ik hier nooit gezien, en in Suriname (voor zover ik met herinner) evenmin. Te ongemakkelijk waarschijnlijk, en bovendien, wat voor lol is eraan om als een spook over straat te lopen en door iedereen aangestaard te worden?
Gediscrimineerd wordt er trouwens wel, hier, vrolijk van twee kanten. Zo had mijn kleinzoon op het strand een beeldschoon Caboverdiaans vriendinnetje opgeduikeld, en werden ze op straat nageroepen door Caboverdiaanse jongens - in de trant van "Blijf van onze meiden af, branco!"

Zo kan het dus ook. Waarom dan niet in Nederland? Misschien wordt het toch eens tijd om de hand in eigen boezem te steken. En niet alleen met betrekking tot hoofddoekjes....

   

Maar nu ik het toch over 'gelijkheid' heb: ik had vannacht een indringende droom. Naar aanleiding van een tv-programma over Karel Appel.
Wat ik droomde was, dat ik eigenares was van alle schilderijen van Karel Appel, die allemaal op mijn bed uitgespreid lagen - in mini-formaat blijkbaar, maar dat deed er niet toe.
Ik was gewoon bedolven onder alle bestaande Appels, en wat er wèl toe deed was dat ik me daar allesbehalve gelukkig mee voelde, zó benauwd zelfs, dat ik mezelf dwong om wakker te worden, het lampje aan te doen, en me te gaan afvragen wat dit te betekenen had.
Het eerste stukje. de eentonigheid, was dankzij 'Traumdeutung' meteen al duidelijk genoeg, en dat het forum daar debet aan was eveneens, maar het waaròm daarvan niet. En dat is bij zoiets dan altijd waarom het in werkelijkheid gaat.
Dat is niet zomaar een-twee-drie te verklaren, dus ga ik daar maar eerst even op Word verder over nadenken, en kom dan hopelijk met iets zinnigs terug - voor degenen die het interesseert. En wie dat niet is kan het dan gewoon overslaan, of zeggen dat ik gek ben, want dat is ook leuk.
See you!

   

Bedekken is eigenlijk een heel raar woord in verband met sluier, dat is nu juist wat je probeert te voorkomen.

   

Wies,

Het Nederlandse "sluier" wijst inderdaad op een doorzichtige stof, en is dus niet van toepassing op de bedekking die gedragen wordt door een deel van de islamitishe vrouwen.

Het Engelse "veil" heeft een bredere betekenis en wordt dikwijls gebruikt als verzamelnaam voor allerlei religieuze bedekkingen. Daar zeggen ze bijvoorbeeld over een non dat "she has taken the veil".

Vermoedelijk heeft het Engels me ertoe gebracht in het Nederlands van "sluier" te spreken, maar hopelijk maakt de context duidelijk waar we het over hebben: de Arabische hijab, jilbab, khimar, nikab, boerka en hun afgeleiden in andere talen en culturen, waarvoor feitelijk geen Nederlandse veramelnaam bestaat. "Hoofddoek" en zeker "hoofddoekje" voldoen al evenmin voor de purist. Misschien moeten we spreken van "islamitische vrouwenbedekking".

   

Fransen houden in het algemeen niet van overdadige lichaamsbedekking. Nu gaan ze voor de eerste keer bloot (of bloter) in Parijs.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160926_02487943

   

“Hm, dc aanval is de beste verdediging...” zegt Brein, terwijl hij een stoel aanschuift en tegenover me aan de keukentafel gaat zitten, “Waarom doe je dat?”
“Doe ik wàt? Ik doe niets. En je had je haar wel eens mogen kammen eer je aan tafel komt.”
“Aanval nummer twee.” constateert Brein, maar strijkt wel even over zijn hoofd om een overeind staande pluk – het gevolg van twee kruinen in plaats van één - glad te strijken.
En dat doet me dan wel weer goed. Het voelt altijd goed als iemand naar je luistert. Maar het vervelende van Brein is, dat hij altijd meer hoort dan mijn bedoeling is. Zoals nu, bijvoorbeeld. Maar ja, wat zou ik zijn zònder Brein, gewoon een kip zonder kop…
“Doemdenken.”
“Doemdenken? Ik denk helemaal geen doem, ik ben juist zo onverstoorbaar als wat. Heb je me ooit boos gezien? Ze kunnen alles tegen me zeggen.”
“Ja, en dat doen ze dan ook. Met dezelfde agressie waarmee Karel Appel de verf op zijn doek kwakte. En als je nu even van doek ‘deken’ maakt heb je de verklaring van je droom.”
“Je bedoelt… dat het me te veel wordt?”
“Voor een deel, ja. Maar voornamelijk omdat de moed je in de schoenen is gezakt, en je je geloof begint te verliezen. Het is alsmaar meer van hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde. Alsmaar dezelfde Karel Appels, en verder niets.”
Brein staat op en schenkt een kop koffie voor me in. Een bakkie troost dat ik best kan gebruiken...

   

Maar dat wil nog niet zeggen dat hij gelijk heeft – niet helemaal tenminste.
“Nee,” zeg ik dus, “de moed is me niet in de schoenen gezakt – niet echt. Ik word wel somber - en niet te vergeten ongeduldig - van het onophoudelijke gekift, maar alleen aan de oppervlakte. En dat heeft dan meer te maken met machteloosheid dan met boosheid. Want zoals ik al eerder schreef, sinds ik tevreden ben met mezelf raak ik niet meer van mijn stuk. En daarom probeer ik ook niet meer tot elke prijs mijn gelijk te halen, en durf ook alles te zeggen wat ik verantwoord vind. Kortom, ik heb gewoon gelijk, proefondervindelijk, tot het tegendeel bewezen is. En als ik ernaast zit zal mijn ego er niet onder lijden – dan heb ik er gewoon weer wat bij geleerd.”
Brein’s oogjes beginnen opeens verdacht te glimmen, en ja hoor, daar komt het! Uiteraard met een grote grijns.
“Dus loop je je nu het vuur uit de sloffen om iedereen wegwijs te maken op zijn levenspad, en wordt dat je bepaald niet in dank afgenomen.”
“Nee, liep. Want ik heb mijn zegje gedaan, en verder is het mijn zorg niet meer.
Maar wel spannend, want ik weet dat ik wel wat beroering heb gewekt, en het is dus de vraag hoe het uiteindelijk zal uitpakken.
Voorlopig lijkt iedereen met een grote boog om me heen te lopen, en zou het best eens kunnen dat dit zo blijft, en ze tot Sint Juttemis vrolijk blijven doorgaan met ruzie maken, of hoe je het noemen wilt.
Ik noem het in ieder geval niets meer."

   
   

Nee. Maar ik wil het best horen. Maar dan wel van jou zelf, in je eigen woorden. Kun je dat opbrengen?

   

PS.
Ik had nog een antwoord op jouw onderstaande tekst, siger Heb jij dat gewist, of heb ik het vergeten over te zetten? Maar goed, het staat nog op Word, dus nog maar eens.

Siger
28 september 2016 toevoegen 12:25
"Kennis van fysica is een diepe en strenge kennis. De kennis van filosofie vraagt daarentegen naar de liefde voor de kennis – Filo – Sofia, ongeacht de kennis inhoud. De liefde, vaak omschreven als de verwondering, die elke kennis onderstut. "
Natuurlijk zijn fysici evenzeer behept met de 'liefde voor kennis' en verwondering als integere filosofen. En geen klein beetje zelfs.
Dit soort redeneringen vereist verderop steeds een tweedeling tussen het eerder "ordinaire" zoeken van de fysici en het "hooggestemde" zoeken van de filosofen. Maar helaas gatenkaas, er is maar één wereld te onderzoeken, en er is slechts één soort hersenen om mee aan de slag te gaan.

sofia
28 september 2016 toevoegen 13:32
Alle antwoorden liggen verankerd in onszelf. We zijn allemaal derivaten van de grote geest waaruit we zijn voortgekomen.
Ken jezelf, en de waarheid, wijsheid, of hoe je het verder ook wilt noemen, ligt op de deurmat.
Bewust worden is zo moeilijk niet. Om een voorbeeld te noemen: als jij inziet waarom je op een goedmoedig grapje van mij '(wij oudjes') reageert met: "Je bent al net zo'n vals kreng als mijn moeder." ben je al een heel eind.
Maar je moet er natuurlijk wel even bij stilstaan, en ophouden met zo'n antwoord normaal te vinden.
Net zoals versage ni, trouwens, die zou moeten ophouden met zijn omgeving als een bak vol piranha’s te zien. Want ondanks zijn heldere inzichten anderzijds vertroebelt dat zijn wereldbeeld, en loopt hij er onherroepelijk in vast.
Daarom vind ik het jammer dat hij vertrokken is, want in eerste instantie zag ik hem als een goede remedie tegen mijn overwegend vrouwelijke inbreng op dit forum. Die niet verkeerd is, maar wel een beetje ‘teveel van het goede’ in een vrijwel uitsluitend mannelijk gezelschap. Teveel Yin dus, en te weinig Yang.
Dus zag ik versage aanvankelijk als een welkome aanwinst, en besloot om een stapje achteruit te doen, teneinde hem ruim baan te geven en zichzelf een plek te verwerven. Om het evenwicht te herstellen dus.
Maar het liep anders. Want versage was qua levenskennis ontegenzeggelijk een reus, maar wèl een met lemen voeten: ongeloof, gebrek aan vertrouwen, en te weinig zelfvertrouwen. Net als iedereen hier.
En toen ik hem daarmee confronteerde vertrok hij. Wat helemaal mijn bedoeling niet was, en wat ik nog steeds betreur.
Maar ja, c’est la vie… en alles is ergens goed voor.

   

Volgens mij staat het er nog allemaal:
http://filosofie.be/blog/over-de-ethiek-van-de-seculiere-samenleving/3972/het-zelf-wordt-zich-bewust-antonio-damasio#comment_83519

De hele inhoud zegt me niets, maar je zal wel heel graag een reactie willen als je het nog eens post, met inbegrip van een oude beschuldiging. Daarover het volgende : ik ben een gemiddeld verdraagzaam iemand met een gemiddeld lontje. Wie me blijft jennen kan een flinke klap verwachten. Het is niet anders. Wat je aantoont met zover terug te gaan voor een selectief vervormd citaat zet je alleen in de verf hoe gemeen je was.
Hier stopt mij interesse alweer.

   

in http://www.monclers-outlet.us.com/ a http://www.fashion-clothes.us.com/ song http://www.newbalance-outlet.org/ or http://www.vans-shoes.net/ scene http://www.marc-jacobs.us.com/ in http://www.rosherun.co.uk/ one http://www.nike-free-run.de/ place, http://www.nba-jersey.us.com/ then http://www.tommy-hilfiger.cc/ we http://www.thomas-sabo.com.de/ will http://www.adidasshoesca.ca/ remember, http://www.converse-shoes.net/ remember http://www.lacosteoutlet.us.com/ those http://www.longchamp-bags.us.com/ years http://www.polooutlets-store.net/ of http://www.nikeairmaxine.co.uk/ warm, http://www.adidas-superstars.nl/ remember http://www.hollister-clothing.in.net/ that http://www.adidas-shoes.cc/ no http://www.longchamps.us.com/ disturbance http://www.polos-outlet.net/ of http://www.mbt-shoes.us.com/ fame http://rayban.blackvfriday.com/ innocence.Years http://www.oakleysglasses2016.com/ the http://www.pandoracharms-canada.ca/ pace http://www.pradaoutlet.com.co/ driving http://www.airyeezy.us.com/ dust http://www.maccosmetics.net.co/ in http://www.chi-flatiron.us.com/ their http://www.nikeshoes.org.es/ trip, http://www.coach-purseoutlet.net/ in http://www.ralphs-laurens.co.uk/ contact http://www.jordan-shoes.com.co/ with http://www.eyeglasses-outlet.net/ all kinds http://www.michael-kors.cc/ of http://michaelkors.euro-us.net/ people, http://thunder.nba-jersey.us.com/ but http://www.oakley-sunglasses.mex.com/ also http://www.oakleyoutlet.ar.com/ learned http://eagles.nfljersey.us.com/ to http://hornets.nba-jersey.us.com/ package http://www.true-religion.com.co/ themselves, http://www.nike-rosheruns.nl/ learn http://nets.nba-jersey.us.com/ the http://www.designerhandbagsoutlet.net.co/ perfunctory, http://www.abercrombie-andfitch.ca/ learn http://www.oakleyoutlet.fr/ the http://www.cheapmichaelkors.us.org/ evolution http://www.michael-kors-outlet.us.org/ of http://www.adidas.us.com/ the http://oakley.blackvfriday.com/ various http://www.oakleys.org.es/ mask. http://www.timberlandshoes.net.co/ In http://www.converses-outlet.com/ such http://vikings.nfljersey.us.com/ performances http://www.nikefree-run.net/ gradually http://www.outlet-burberry.net.co/ numb, http://www.raybanoutlet.ca/ not http://coachoutlet.euro-us.net/ so http://raptors.nba-jersey.us.com/ pure http://www.coach-factory.in.net/ of http://www.rayban.co.nl/ heart, http://buccaneers.nfljersey.us.com/ blind http://www.raybans-sunglasses.co.uk/ running in http://hawks.nba-jersey.us.com/ contaminated http://49ers.nfljersey.us.com/ covered http://www.nikeair--max.fr/ vanity, http://www.long-champoutlet.com/ fame http://www.reebok.com.de/ and http://www.converse.net.co/ fortune http://ravens.nfljersey.us.com/ that http://www.oakleys-frame.com/ the http://www.nikefree5.net/ temptation http://www.nikeair-max.es/ rebirth http://www.ralphs-laurenpolos.com/ ridden http://www.cheap-raybanoutlet.net/ confrontation, http://www.pulseraspandora.com.es/ already http://www.adidas-schuheonline.de/ see http://www.adidassuper-star.de/ their http://www.burberryoutletonline.cc/ profile. In http://www.hermes-outlet.net.co/ fact, http://www.toms-shoes.net.co/ carefully http://falcons.nfljersey.us.com/ think http://www.mcmhandbags.com.co/ about http://timberwolves.nba-jersey.us.com/ it, http://longchamp.blackvfriday.com/ we http://coach.euro-us.net/ really http://www.dsquared2.us.com/ happy? http://www.nfljersey.us.com/ You are http://www.cheap-nike-shoes.net/ lost http://www.ray-bans.co.uk/ a http://www.nikeair-max.ca/ lot http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ of http://www.michaelkors-canadaoutlet.ca/ it? http://www.philipp-plein.us.com/ If http://colts.nfljersey.us.com/ life http://dolphins.nfljersey.us.com/ is http://www.toryburchoutlet-sale.us.org/ a http://www.oakleyoutlet.online/ drama, http://celtics.nba-jersey.us.com/ then http://airhuarache.shoesoutlet.cc/ who http://www.timberlands-paschere.fr/ is http://giants.nfljersey.us.com/ behind http://www.rayban-pas-cher.fr/ the http://www.valentino-shoesoutlet.us/ leader? http://www.mmoncler-outlet.com/ Vanity, http://www.uhren-shop.com.de/ fame http://www.coach-outletonline.net.co/ and http://chiefs.nfljersey.us.com/ fortune, http://www.pandora-charms.org.uk/ or http://www.the-northface.net.co/ excessive http://www.asicsgels.de/ doubts? http://www.puma-shoes.de/ We http://www.michaelkors.co.nl/ play http://www.insanity-workout.us.com/ outside http://bears.nfljersey.us.com/ the http://www.northfaceoutlet.com.co/ movies http://www.mcm-handbags.org/ as http://bucks.nba-jersey.us.com/ a http://pelicans.nba-jersey.us.com/ clown http://www.michael-kors.net.co/ plays http://www.cheapreplica-watches.com/ a http://www.christianlouboutin.org.uk/ variety http://www.cheapjerseys.mex.com/ of http://www.nike-huaraches.nl/ roles, http://www.jimmy-choos.com/ while http://www.vibram-fivefingers.in.net/ we http://www.canadagoosesonline.com/ watch http://www.tnf-jackets.us.com/ a http://www.mk-outletonline.us/ movie http://www.nike-schoenen.co.nl/ while http://www.nike-maxfr.com/ acting http://www.airhuarache.co.uk/ slowly http://www.katespadeoutlet.gb.net/ in http://www.toms-outlets.us.com/ a http://cowboys.nfljersey.us.com/ sluggish http://www.michael-korsbags.co.uk/ performance, http://www.tomsoutlet-online.net/ the http://www.kate-spade.gb.net/ sink http://www.burberry-outletstore.net/ in http://kings.nba-jersey.us.com/ the http://www.abercrombie-andfitchs.com/ fame http://www.mlb-jerseys.us.com/ and http://www.timberland-boots.com.co/ fortune. http://www.rayban-sunglasses.co/ That http://airmax.shoesoutlet.cc/ we http://www.coco-chanel.com.de/ are http://www.puma-shoesoutlet.com/ all http://www.pradahandbags.net.co/ vulnerable, http://titans.nfljersey.us.com/ society http://www.uggs-outlet.cc/ was http://www.ralphlaurenoutlet-online.in.net/ inadvertently http://www.hollisteronlineshop.com.de/ quietly http://www.nike-air-max.com.se/ sublimation http://www.michaelkors.so/ mutual http://www.michael-korssale.us.com/ assistance.As http://monsterbeats.co-om.com/ studies http://www.michaelkorsoutletonline.net.co/ continue http://broncos.nfljersey.us.com/ to http://www.pandorajewellery.com.au/ leave http://www.abercrombiehollister.nl/ and http://www.burberryoutlets.net.co/ suddenly http://www.the-northface.com.co/ find http://www.handbagsoutlet.net.co/ that we http://www.jordanrelease-dates.us.com/ are http://mavericks.nba-jersey.us.com/ older, http://www.thejoreseproject.com/ we http://trailblazers.nba-jersey.us.com/ have http://michaelkors.co-om.com/ to http://www.nike-rosherun.com.es/ down http://coach.blackvfriday.com/ to http://www.adidas.com.se/ earth http://www.truereligionjeans.net.co/ to http://www.rolex-watches.us.com/ face http://www.abercrombie-kid.us.com/ the http://bulls.nba-jersey.us.com/ future. http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ Our http://www.longchamp.com.de/ time http://www.co-aol.com/ to http://www.jimmy-chooshoes.com/ shake http://www.rayban.com.de/ hands http://packers.nfljersey.us.com/ with http://www.ralphlaurencanada.ca/ the http://www.mcm-backpacks.com/ campus, http://www.salomon-schuhe.com.de/ with http://www.maccosmetics.gr.com/ a http://pistons.nba-jersey.us.com/ payment http://www.cheapjerseys.us.org/ cards, http://www.burberryoutlet-2016.co.uk/ which http://www.juicycouture.com.co/ devoted http://www.uggs-boots.cc/ a http://www.christian-louboutinshoes.com.co/ blessing http://nuggets.nba-jersey.us.com/ to http://www.mizuno-running.net/ each http://grizzlies.nba-jersey.us.com/ other http://www.burberryhandbagsoutlet.com/ and http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/ care. http://panthers.nfljersey.us.com/ We http://www.ugg-bootsclearance.com/ left http://www.versaceoutlet.us.com/ the http://www.uggsoutlet.com.co/ school http://www.coachblackfriday.com/ this http://www.barbour-factory.com/ tree, http://www.ralphlaurenonlineshop.de/ such http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ as http://www.swarovski-canada.ca/ patches http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ of http://www.michael-korsoutlet.cc/ autumn leaves, http://www.cheap-jordans.net/ the http://www.nikestore.com.de/ separation http://www.coachhandbags2016.us.com/ of http://www.nikerosherun.us/ Li http://www.michael-kors-taschen.com.de/ song, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ drift http://www.coachoutletstore.net.co/ in http://www.kate-spadeoutlet.net/ to http://www.uggboots.com.de/ corner http://clippers.nba-jersey.us.com/ the http://www.michael-kors-australia.com.au/ horizon. http://www.oakleysunglasses-canada.ca/ Whenever http://www.cheapshoes.net.co/ retrospect http://www.beats-headphone.com.co/ those http://www.mcm-bags.us.org/ years http://www.ralphslaurenoutlet.us.com/ time, http://www.vans-schuhe.com.de/ there http://www.christianlouboutinshoesoutlet.org/ will http://bengals.nfljersey.us.com/ always http://www.marc-jacobsonsale.com/ be http://www.to-coachoutlet.com/ a http://www.coachoutletstore-online.com.co/ few http://www.zxcoachoutlet.com/ drops http://www.longchamp.com.co/ of http://patriots.nfljersey.us.com/ tears http://www.nike-air-max.com.au/ Yingying, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/ it http://airmax.misblackfriday.com/ is http://warriors.nba-jersey.us.com/ bliss, http://www.nike-skor.com.se/ miss, http://www.omega-watches.us.com/ is http://www.nikestore.us/ unable http://www.pandorajewelry.top/ to http://www.adidasshoes.org.es/ let http://www.polo-ralph-lauren.de/ go http://mcmbackpack.co-om.com/ of some Love. http://www.hollister-abercrombie.com.se/ Today, http://www.tommyhilfigerca.ca/ the http://www.michaelkors-bags.com.co/ face http://heat.nba-jersey.us.com/ of http://www.burberry-outletonline.co.uk/ complex http://www.canada-goosesjackets.us.com/ society, http://www.levisjeans.com.co/ there http://www.wedding--dresses.co.uk/ is http://www.tommy-hilfiger-online.de/ always http://www.iphone-cases.net.co/ a http://celine.blackvfriday.com/ sigh http://www.bottegaveneta-bagsoutlet.com/ from http://www.poloralphlauren.cc/ the http://www.newbalancecanada.ca/ heart, that http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ we can http://www.chanel-bags.com.co/ not http://www.thenorth-faces.co.uk/ go http://www.truereligion-outlet.com.co/ back http://www.raybans-outlet.cc/ in http://www.ralph-laurensoutlet.co.uk/ time. http://lions.nfljersey.us.com/ There http://www.coach-factoryyoutletonline.net/ is http://texans.nfljersey.us.com/ always http://www.nike-schuhe.com.de/ a http://www.cheap-omega-watches.com/ call http://uggboots.misblackfriday.com/ from http://www.ferragamoshoes.in.net/ the http://www.giuseppezanotti.com.co/ depths http://www.raybans-wayfarers.net/ of http://www.barbour-jackets.us.com/ the http://www.hollisters-canada.ca/ soul, http://www.toms-shoesoutlet.us/ the http://www.celine-bags.org/ students http://www.cheap-uggboots.us.com/ of http://www.cheap-baseballbats.us/ those http://www.raybansocchiali.it/ years http://chargers.nfljersey.us.com/ you http://www.uggs-onsale.net/ been? http://www.cheapthomassabos.co.uk/ In http://www.uggs.co.nl/ those http://www.michaelkors.com.se/ years the http://www.soft-ballbats.com/ teacher, http://www.cheap-rayban.com.co/ there http://www.thenorthfacejackets.net.co/ is no http://www.truereligion-outlet.us.org/ added http://steelers.nfljersey.us.com/ a http://www.toms-outlet.net/ few http://www.calvin-kleins.cc/ gray http://www.swarovski-crystals.us.com/ hairs? http://www.replica-handbags.net.co/ Often http://www.christian--louboutin.in.net/ written http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ into http://bills.nfljersey.us.com/ the http://www.nike-air-max.com.de/ mind http://www.chiflatiron.net.co/ thoughts, http://nike.shoesoutlet.cc/ not http://www.raybansoutlet.cc/ for http://www.oakleyoutlet.it/ lost http://www.nikeskoes.dk/ years, http://www.p90xworkout.us.com/ only http://www.giuseppe-zanotti.net/ for http://www.cheap-mlbjerseys.us.com/ those http://www.bcbg-maxazria.ca/ of http://www.ralph-laurenpolooutlet.com/ our http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ youth.Now http://www.oakleys-sunglasses.top/ you http://www.yogapantscanada.ca/ and http://rams.nfljersey.us.com/ I http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/ [wrote]In the http://www.longchamp-handbagsoutlet.us.com/ current http://76ers.nba-jersey.us.com/ society, http://www.tory-burchoutlet.net/ we are http://northfaceoutlet.co-om.com/ forced http://www.ugg-australia.com.de/ to http://www.oakley-sunglasses.cc/ hold http://www.hollisters.us.com/ down, http://www.nike-airmax.us.com/ often http://coach-outlet.tumblr.com/ cruel reality http://www.toryburchsale.com.co/ exceeded http://www.nba-shoes.com/ our http://www.cheap-rolex-watches.co.uk/ expectations. http://www.weddingdressesuk.org.uk/ With http://www.jordanretro.org/ the http://www.cheap-michaelkors.com/ expansion http://www.rolex-watches.cc/ of http://www.air-huarache.co.uk/ materialism, http://www.weddingdressessonline.ca/ secular http://www.nikefree-run.org.uk/ thin cold, http://jaguars.nfljersey.us.com/ our http://www.uggs-store.com/ hearts have http://www.scarpe-hoganoutlets.it/ been http://www.eyeglassoutlet.online/ changed http://www.nfl-jersey.us.org/ a http://www.newoutletonlinemall.com/ lot. http://www.michaeljordan.com.de/ We http://www.hollisterclothingstore.org/ have http://www.chanelhandbags.net.in/ their http://www.new-balance-schuhe.de/ own http://seahawks.nfljersey.us.com/ small http://www.burberryoutlet-sale.net/ home, http://www.cheap-oakleyglasses.org/ have http://www.prada-shoes.com.co/ their http://www.raybans.org.es/ own http://www.cheapnhljerseys.us.com/ children, http://www.rosheruns.us/ is http://www.ralph-laurenspolo.co.uk/ no http://www.nike-air-force.de/ longer http://www.oakley-outlet.net/ a http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/ fantasy http://www.tommy-hilfigeroutlet.in.net/ for http://www.tommy-hilfiger.com.de/ us. http://www.burberry-bagsoutlet.net/ For http://www.raybans-sunglasses.org/ a http://www.thenorth-face.ca/ better start, http://suns.nba-jersey.us.com/ in http://www.barbours.us.com/ order http://www.michaelkorsbags.us.org/ to http://www.pandora.com.de/ share http://www.kate-spade.in.net/ the http://www.basketballshoes.com.co/ responsibility of http://www.burberry-handbagsoutlet.net.co/ shoulder, http://www.abercrombiefitchs.cc/ running in http://www.tommyhilfiger.net.co/ their http://www.rayban-pascher.fr/ dust. http://www.longchampoutlet.com.co/ The http://www.oakley.com.de/ pressures http://www.coco-chanels.us.org/ of http://pacers.nba-jersey.us.com/ life http://www.swarovski-australia.com.au/ make http://www.michael-kors.com.es/ us http://browns.nfljersey.us.com/ less http://www.ralphlaurenoutlet-online.us.com/ of http://www.newbalanceshoes.com.es/ Xu http://www.hogan.com.de/ memories, http://www.omegarelojes.es/ just http://www.thenorthfacejackets.fr/ occasionally http://www.cheap-jerseys.cc/ caused http://www.prada-handbags.com.co/ inner http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ feelings http://www.rolexwatches-canada.ca/ changed.Finally http://www.michaelkors-outletonline.cc/ one http://www.air-max.com.de/ day http://raiders.nfljersey.us.com/ inadvertently http://www.nike-mercurial.in.net/ Looking back, http://www.air-maxschoenen.nl/ found http://redskins.nfljersey.us.com/ already lost http://www.michaelkors-uk.org.uk/ to http://www.uggsale.net/ when http://www.airmax-2015.org/ the http://www.retro-jordans.com/ road. http://www.burberry-outletcanada.ca/ Hundred http://www.ralphlauren-polos.com.co/ thousand http://www.supra-shoes.org/ turn http://www.burberryoutlet-sale.com.co/ back http://www.beatsbydrdrephone.com/ hard http://www.vans-shoes.co.uk/ self, http://www.mcmshandbags.com/ wandering http://www.nhl-jerseys.us.com/ blindly http://www.the-northfacejackets.us.com/ grasp http://www.thenorthface.com.de/ exactly what? http://www.coach-outletonline.ca/ How http://www.oakleysoutletonline.cc/ much http://www.bcbg-dresses.com/ have http://wizards.nba-jersey.us.com/ you http://www.asicsoutlet.us.org/ lost http://www.mk-com.com/ it? http://www.ralph-laurens.org.uk/ Should http://azcardinals.nfljersey.us.com/ time be http://www.ugg-bootscanada.ca/ able http://www.raybans-outlet.us.org/ to http://www.salvatoreferragamo.in.net/ stay a http://www.burberry-handbagssale.com.co/ while, http://www.oakley--sunglasses.com.au/ if http://www.barbour-jacketsoutlet.net/ you http://supra.shoesoutlet.cc/ can http://www.ugg-boots-australia.com.au/ allow http://www.christianlouboutin-shoes.ca/ yourself http://www.converse.com.de/ a http://www.ok-em.com/ quiet http://cavaliers.nba-jersey.us.com/ corner, http://www.ed-hardy.us.com/ deep thought, http://www.bottega-venetas.cc/ vanity http://lakers.nba-jersey.us.com/ Why? http://www.ferragamo.com.co/ Why http://jazz.nba-jersey.us.com/ joys http://www.burberryonlineshop.de/ and http://www.ray-bans.net/ sorrows? http://www.ugg-boots.us.org/ Valente PASSING, http://spurs.nba-jersey.us.com/ the number http://www.nike-outlet.us.org/ of http://www.tomsshoes-outlet.us.com/ old http://magic.nba-jersey.us.com/ time, http://www.beats-by-dre.com.co/ travel http://www.nike-freeruns.org.uk/ rush, http://www.newbalance-shoes.org/ mottled http://michaelkors.blackvfriday.com/ how http://www.polos-ralphlauren.us.org/ much http://www.lauren-ralph.co.uk/ time, http://www.prada.com.de/ ask http://www.toms-shoe.us.com/ the http://www.airjordans.us/ wind, http://www.tommy-hilfiger.co.nl/ the http://www.tory-burchsandals.in.net/ wind http://www.soccersshoes.us.com/ silent, http://www.oakleys-sunglasses.net/ ask http://www.swarovskijewelry.com.co/ clouds, http://www.nike-shoesoutlet.us/ rain http://www.michael-korshandbags.us.org/ fall, only http://www.toms--outlet.com.co/ that http://www.wedding-dresses.cc/ old http://www.hermesbirkin-bag.net/ song http://jets.nfljersey.us.com/ singing http://www.nike-factorys.us/ in the http://ralphlauren.blackvfriday.com/ dust.Time http://www.nike-roshe-run.de/ on http://www.raybans-sunglasses.com/ the http://saints.nfljersey.us.com/ walk, http://www.ralphlauren-au.com/ there http://rockets.nba-jersey.us.com/ are http://www.montres-pascher.fr/ many http://www.swarovski-online-shop.de/ stories http://www.barbour.in.net/ belong http://www.swarovskis-outlet.co.uk/ to http://www.oakleysoutlet.net/ us? Life http://www.soccer-shoesoutlet.com/ kept http://www.horlogesrolex.nl/ repeating http://www.ghdhairstraightener.cc/ rub http://www.airmax-90.org/ shoulders http://www.nike-shoescanada.ca/ and http://www.nike-tnrequinpascher.fr/ leave, http://www.instylers.us.org/ and http://www.babyliss-pro.us.com/ every http://www.cheapjerseys.com.co/ bloom http://www.coachoutlet-online.com.co/ cycle http://www.beatsbydre.com.co/ are http://www.hermes-bags.net/ validated http://www.montblanc-penssale.net/

http://knicks.nba-jersey.us.com/

   

Het volgende wereldschaakkampioenschap voor dames zal in Iran plaatsvinden. Dat betekent dat alle deelneemsters, ongeacht hun levensbeschouwing, verplicht zullen zijn een hijab te dragen. Hier een petitie voor wie protest wil aantekenen.

https://www.change.org/p/stop-women-s-oppression-at-the-world-chess-championship-by-challenging-fide-s-decision

   

Aol Support Phone Number @ http://www.aol.support-phonenumber.com/
Aol Tech Support Number @ http://www.aol.technical-supportnumber.com/
Outlook Tech Support Number @ http://www.outlook.technical-supportnumber.com/
Outlook Technical Support Number @ http://www.outlook.support-phonenumber.com/

   
   

http://www.tiffanyandcojewelry.in.net http://www.yeezyboost-350.co.uk http://www.christianlouboutin.us.org http://www.cheapuggs.org.uk http://www.raybans.org.uk http://www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net http://www.polooutlets.us.com http://www.raybansunglassesdiscount.com.co http://www.guccihandbagsoutlet.in.net http://www.airforce1-nike.fr http://www.michaelkorsoutletclearance.in.net http://www.fitflopssaleclearance.com http://www.fit-flopssaleclearance.us.com http://www.moncleroutletjackets.us http://www.canadagooseoutlet.ca http://www.pandoracharmssaleclearance.com http://www.tommyhilfiger.in.net http://www.canadagoose-outlet.net.co http://www.adidas-superstar.us.com http://www.coachfactoryoutletstore.in.net http://www.nikeair-max.org.uk http://www.cheaprolexreplicawatches.us http://www.ralph-lauren-pas-cher.fr http://www.canadagooseoutlet.net.co http://www.jimmychoo.in.net http://www.adidas-shoes.me.uk http://www.coachoutlets.in.net http://www.true-religion.us.com http://www.polooutlet.com.co http://www.louisvuitton-outletonline.us.com http://www.canadagoosejacketsuk.co.uk http://www.michaelkorsoutlet-online.org http://www.montblanc-pens.net.co http://www.edhardyukclothing.me.uk http://www.longchampbags.uk http://www.louisvuittonoutlet.ca http://www.discountnikeshoessc.org http://www.fitflops.com.co http://www.hollistersaleuk.me.uk http://www.coachfactoryoutletonline.in.net http://www.louisvuitton-borse.it http://www.kate-spadeoutlet.in.net http://www.adidasyeezyshoes.us.com http://www.outletlouisvuitton.us.com http://www.ralphlauren-outletonline.us.com http://www.puma-shoes.in.net http://www.michael-korsoutlet.ca http://www.coachfactoryonlineoutlet.com.co http://www.uggsaustralia.fr http://www.canadagooseoutlets.us.com http://www.uggsale.us.com http://www.hermesbirkin.in.net http://www.cheapjordan-shoes.in.net http://www.michaelkors--outlets.us.com http://www.louis-vuitton-handbags.us.org http://www.timberlandbootsoutlet.us http://www.nikefreerun.name http://www.christianlouboutinshoesoutlet.com http://www.jameshardenshoes.us.com http://www.longchamp-handbags.us http://www.beatsheadphones.name http://www.coachfactoryoutletofficial.us.com http://www.birkenstocksandals.name http://www.pandorajewelryoutlet.org http://www.onlinecoachfactoryoutlet.us.com http://www.michaelkorsoutletclearances.us.com http://www.cheap-jordans.us http://www.cheapoakleysunglassesofficial.us.com http://www.katespadehandbags.org.uk http://www.tomsoutletstores.in.net http://www.ugg--outlet.us.com http://www.ralphlaurensaleclearance.co.uk http://www.coachfactory-outletstore.us.com http://www.rolexwatchesuk.me.uk http://www.pandora-charms.me.uk http://www.handbagsgucci.us http://www.michaelkors-outlet.ca http://www.cheapjordans-shoes.us.com http://www.hollisterclothing.org http://www.adidasshoes.me.uk http://www.moncler-outlet.us.com http://www.uggscheap.us.com http://www.cheapnfljerseys-wholesale.us http://www.adidas-shoes.us.com http://www.guccioutlets.us.org http://www.ferragamoshoes.cc http://www.mulberryhandbags.me.uk http://www.hollisterclothingstore.com.co http://www.canadagoosepaschere.fr http://www.birkenstocks.us http://www.coachoutlet.in.net http://www.tomsoutletstore.in.net http://www.fitflopssalesclearance.us.com http://www.hermes-handbags.us http://www.yeezyboost-350.us.com http://www.cheapjordans.us.com http://www.true-religionjeansoutlet.us.com http://www.tiffanyandcooutlet.in.net http://www.uggsboots.org.uk http://www.pandorajewelryoutlet.name http://www.raybansunglasses.net.co http://www.adidasoutlet.us.com http://www.uggs--canada.ca http://www.pandoracharms.name http://www.levisjeans.name http://www.versaceshoes.in.net http://www.vansshoes.in.net http://www.canada-goose-jackets.ca http://www.uggsboots.fr http://www.coachfactoryoutlet-online.in.net http://www.burberry-outlet-canada.ca http://www.christianlouboutinshoes.us http://www.edhardy-outlet.name http://www.oakley--sunglasses.net.co http://www.yeezyboost.org.uk http://www.chaussurelouboutin-pascher.fr http://www.cheapuggsale.us.com http://www.oakleysunglassesoutlet.in.net http://www.michael-korshandbags.us.com http://www.christianlouboutinshoes.in.net http://www.moncleroutlet.in.net http://www.buyredbottomcheapshoesonline.com http://www.saclongchampsolde.fr http://www.cheapraybansunglasses.name http://www.chiflatiron.in.net http://www.nikefreeflyknit.name http://www.converseshoes.in.net http://www.katespade-outlet.us http://www.adidas-nmd.us.com http://www.uggaustraliaoutlet.us.com http://www.pandorajewelryoutlet.in.net http://www.poloralphlauren-outlet.co.uk http://www.michaelkorsoutletclearance.com.co http://www.uggsbootscanada.ca http://www.fredperrypoloshirts.us http://www.coachoutletonlineofficial.us.com http://www.adadassupercolor.com http://www.michael-korshandbags.me.uk http://shop.uggmalls.uk http://www.christianlouboutinoutlet.us http://www.cheapbasketballshoes.us http://www.ghd-straighteners.org.uk http://www.coach--outlet.us.com http://www.cheapoakleyssunglasses.us.org http://www.redbottomshoes.in.net http://www.conversetrainer.co.uk http://www.michaelkors-handbags.uk http://www.adadasstansmith.com http://www.louisvuitton-outlet-online.us.com http://www.longchampbag.me.uk http://www.coach-outletonline.us.org http://www.adadassuperstar.com http://www.michaelkorsoutletmichaelkors.us.com http://www.longchampoutletstore.com http://www.michael-korsoutlet.us.com http://www.polooutlet.in.net http://www.doudounemonclerpascher.fr http://www.coachoutletcanada.ca http://www.red-bottoms.us.com http://www.christianlouboutinoutletsale.org http://www.nikehuarache.com.co http://www.boots-ugg.us.com http://www.toms.in.net http://www.ralphlauren-outletonline.in.net http://www.kevindurantshoes.us http://www.fendihandbags.us http://www.outletlongchamp.us http://www.pandorauk.org.uk http://www.monclerjackets-uk.co.uk http://www.valentino.in.net http://www.cheapoakleyssunglasses.com.co http://www.canada-goosejackets.org.uk http://www.lebronjamesshoes.org http://www.yeezyboost.us.com http://www.discountoakleysunglasses.com.co http://www.kobeshoes.name http://www.louboutin-paschers.fr http://www.pandoracharmssaleclearance.me.uk http://www.abercrombieandfitchoutlet.name http://www.nikestoreuk.me.uk http://www.cheapraybans.com.co http://www.michaelkorsoutletstore.us.com http://www.beatsbydrdre.me.uk http://www.rolexdaytona.in.net http://www.christianlouboutinshoes.us.org http://www.michaelkors-purses.us.com http://www.michaelkorshandbags-outlet.us.org http://www.coachoutlets.us.org http://www.ralph-laurenoutlet.me.uk http://www.toryburchoutletstores.in.net http://www.birkenstocksandals.org.uk http://www.coachoutletus.us.com http://www.pandora-bracelet.us http://www.canadagoosejacketscanadagoose.us.com http://www.cheapjerseys.eu.com http://www.nike-tn-pascher.fr http://www.mbtshoes.in.net http://www.stephcurry-shoes.us http://www.monclerjacketsuk.org.uk http://www.nfl-jerseys-wholesale.us.com http://www.niketrainers.com.co http://www.ugg-australia.org.uk http://www.michaelkorspurses.in.net http://www.cheapjordanshoes.us.com http://www.yeezyboost350.me.uk http://www.pandoracharms.com.co http://www.oakley--sunglasses.us.org http://www.thenorthface.org.uk http://www.rolex-replicawatches.com.co http://www.burberryoutletstore.us http://www.nike-airmax90.me.uk http://www.ugg-bootsoutlets.us.com http://www.louisvuittonoutletus.us.com http://www.nike-store.us.com http://www.true-religionjeansoutlet.in.net http://www.nike-blazerlow.fr http://www.reebokshoes.in.net http://www.coach-outletonline.eu.com http://www.hermesbeltoutlet.us http://www.fake-rolex.us http://www.michaelkors--handbags.us.com http://www.michaelkors-handbags.us.com http://www.sac-longchamp-pliage.fr http://www.designerhandbags.net.co http://www.katespadehandbags.net.co http://www.michaelkorsoutletclearance.net.co http://www.pradaoutlet.name http://www.adidasnmd.org.uk http://www.oakley.nom.co http://www.cheapuggsonsale.us.com http://www.uggsoutletofficial.us.com http://www.adidasnmd.us.org http://www.coachpursesoutlet.in.net http://www.hollisterclothingstore.us http://www.michaelkorsoutletonlineclearance.in.net http://www.gucciuk.co.uk http://www.cheapmlbjerseyswholesale.us.com http://www.michaelkorshandbagsuk.me.uk http://www.nikeroshe.us http://www.cheapmlbjerseys.us http://www.airmaxoutletsaleus.com http://www.rolexreplicawatches.name http://www.uggs-pas-cher.fr http://www.pradaoutlets.us http://www.coachoutletonlinecoachfactoryoutlet.us.com http://www.thenorthfaceoutlet.com.co http://www.outletmichaelkorsoutlet.us.com http://www.uggs-australia.it http://www.uggboots-outlets.us.com http://www.saclongchamppas-cher.fr http://www.fitflops.in.net http://www.outletralphlauren.us.com http://www.canadagoose-outlet.name http://www.adidasnmd-shoes.us http://www.ralphlauren-outlet.com.co http://www.airjordanretro.us http://www.longchampbagsuk.org.uk http://www.coachoutletcoachfactoryoutletonline.us.com http://www.chaussure-louboutin.fr http://www.supraforsale.in.net http://www.michaelkors-outlet.us.org http://www.airmax-95.us http://www.james-shoes.com http://www.ralphlaurenoutlet.us.org http://www.coachoutletstoreonline.com.co http://www.350yeezyboost.us.com http://www.jordan-femmepascher.fr http://www.celineoutlet.us http://www.omegawatches.name http://www.truereligionoutlet.com.co http://www.ralphlauren.net.co http://www.christianlouboutinshoes.org.uk http://www.ugg-bootsoutlet.co.uk http://www.wwwlouisvuittonoutlet.us.com http://www.cheapuggsoutlets.us.com http://www.nikeshoes.us.com http://www.cheapjordans.com.co http://www.2017nikeairmax.us http://www.ugg-sale.org.uk http://www.officialcoachoutlet.us.com http://www.truereligionjeans.me.uk http://www.dolceandgabbanaoutlet.com http://www.louisvuittonsacpascher.fr http://www.louboutin.eu.com http://www.fit-flops.us.com http://www.airjordan-uk.org.uk http://www.coachfactoryoutletsaleonline.us.com http://www.canadagooseuk.co.uk http://www.abercrombieandfitch.in.net http://www.coachoutletstoreonlineclearances.org http://www.airmax90.org http://www.tomsshoes.us.com http://www.michael-korsoutletonlines.us.com http://www.cheap-ugg-boots.us.com http://www.coachfactoryoutlet-onlines.us.com http://www.nikecortez.com.co http://www.gucci--borse.it http://www.truereligionjeansoutlet.name http://www.longchamphandbags.us zhi20170114

   

http://www.raybanprescriptionsunglasses.us/ ray ban prescription sunglasses
http://www.nike-airmax.org/ nike air max
http://www.yeezyboost350.us.org/ Yeezy Boost 350
http://www.michaelkorsoutletcity.us/ michael kors outlet
http://www.moncler-jacket.co.uk/ moncler mens jackets
http://www.shoes-online.us/ shoes online sale
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry canada
http://www.pandoracharms-uk.co.uk/ pandora charms uk
http://www.michaelkorsoutletstores.us/ michael kors outlet
http://www.prada-bags.co/ Prada Outlet
http://www.hermesbirkin.co.uk/ hermes uk
http://www.chanel-outlet.co/ Chanel Outlet
http://www.mk-bags.us/ mk handbags
http://www.chanel.net.au/ chanel
http://www.burberry-scarf.net/ burberry scarf
http://www.jordanshoes.co/ jordan shoes
http://www.moncler-jacket.org/ moncler jacket
http://www.lebron-james-shoes.us/ lebron james shoes
http://www.nike.net.au nike australia
http://www.moncler-outlet.co/ moncler coats
http://www.nike-id.us/ nike id
http://www.michael-korsoutletonline.us/ michael kors outlet
http://www.coach--bags.us/ coach bag
http://www.michaelkorsoutletbags.us/ michael kors outlet
http://www.michaelkorsblackfridayoutlets.us/ michael kors black friday
http://www.apph.co.uk/ landinggear
http://www.abercrombieandfitchoutlet.net/ abercrombie outlet
http://www.jordan-retro-shoes.us/ jordan retro shoes
http://www.sunglasseshut.cc/ sunglasses hut
http://www.moncler-outlet.co/ piumini moncler replica
http://www.coach-outlet.com.co coach outlet
http://www.abercrombiefitch.nl/ Abercrombie Fitch
http://www.joebuy.com/ wholesale
http://www.chanel-outlet.co/ CHanel Factory Outlet
http://www.whittonlodge.co.uk/ Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK
http://www.ubiae.fr/ veronique billat
http://www.raybanaviator.org/ rayban aviator
http://www.coachfactoryoutlet.co/ coach factory outlet
http://www.moncler-jacket.us/ moncler jacket
http://www.pandoranecklace.us/ pandora necklace charms
http://www.mlbshop.us.org/ mlb store
http://www.prada-bags.us.com/ prada us
http://www.pandora.org.au/ pandora australia
http://www.coach-outlet.us coach outlet
http://www.prada-bags.us.com/ prada handbags
http://nike.kobe9.us/ Kobe X Shoes
http://www.basketball-jerseys.us/ basketball jerseys
http://www.mizunoshoes.us/ Mizuno Running Shoes
http://www.abercrombiefitch.nl/ bercrombie Nederland
http://www.coach-sunglasses.co/ coach sunglasses for women
http://www.michaelkorsblackfridayoutlets.us/ michael kors outlet
http://www.ralph--lauren.co.uk Ralph Lauren
http://www.chanel.net.au/ chanel bag
http://www.canadagooseoutlet.us/ canada goose outlet
http://www.ubiae.fr/ veronique Billat
http://www.burberryoutlet-online.net/ burberry outlet online
http://www.hyperdunk.us/ Hyperdunk 2016
http://www.mlb-shop.net/ mlb.com
http://www.apph.co.uk/ landing gear
http://www.nikejordan.co/ Nike Air Jordan
http://www.michael-kors-uk.org.uk/ michael kors uk
http://www.baseball-jerseys.us/ baseball jerseys
http://www.ray-ban--sunglasses.com/ ray ban sunglasses
http://www.michaelkorsoutletbags.us/ michael kors bags
http://www.michaelkorsoutletbags.us/ michael kors outlet bags
http://www.pandora-bracelets.us pandora bracelets
http://www.beatsbydre.net.au/ beats studio
http://www.pandora-rings.com/ pandora rings
http://www.ray-ban-sunglasses.com.au ray-ban sunglasses
http://www.coachshoes.us coach shoes
http://www.prada-handbags.us.org/ official prada site
http://www.coach-australia.net.au/ coach
http://www.katespadeoutlet.cc/ kate spade outlet
http://www.burberryoutletonline.net/ burberry online
http://www.nike-id.us/ nike shox
http://www.chanel-outlet.co/ Chanel bags Outlet
http://www.baseballjerseys.co/ baseball jerseys
http://www.pandoranecklace.us/ pandora necklace
http://www.canadagooseoutlet.us/ canada goose jacket
http://www.coach-outlet.net.co coach outlet
http://www.katespadebags.org/ kate spade handbags
http://www.michael-kors-outletonline.us/ michael kors outlet
http://www.pandora-bracelet-charms.us pandora bracelet
http://www.abercrombieandfitchsale.us/ abercrombie outlet
http://www.longchamp-outlet.co Longchamp Outlet
http://www.polo-outlet.co.uk/ polo outlet online
http://www.coachfactoryoutlet.cc coach factory outlet
http://www.oakley-australia.com.au oakley australia
http://www.nikehuarache.co/ huaraches shoes
http://www.coachoutlet.co/ coach outlet
http://www.coach--outlet.org/ coach outlet
http://www.coach-factory-outlet.net/ coach factory
http://www.michaelkors--outlet.net/ michael kors outlet
http://www.abercrombieoutlet.us/ abercrombie outlet
http://www.prada-bags.org/ prada online
http://www.coach-outlet.us/ coach handbags
http://www.coach-factory-outlet.net/ coach factory outlet
http://www.pandora-charms.com.au/ pandora charms
http://www.abercrombieandfitchsale.us/ abercrombie us
http://www.abercrombieandfitchoutlet.net/ abercrombie and fitch
http://www.oakleysunglasses.net.au oakley sunglasses
http://www.michaelkorsoutlet.ca/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkors--handbags.us/ michael kors handbags
http://www.pandora-charms.com.au/ pandora australia
http://www.katespadeoutlet.com.co/ kate spade outlet online
http://www.katespadeoutlet.com.co/ kate spade outlet
http://www.rayban-eyeglasses.us/ ray ban eyeglasses
http://www.ralphlauren-uk.co.uk/ ralph lauren uk
http://www.pandoracharmssale.org.uk/ pandora charms sale
http://www.cheapraybans.us/ ray ban online
http://www.nike-shoes.net.au/ nike shoes
http://www.top-sunglasses.org/ top sunglasses
http://www.nikejordan.co/ Nike Jordan Shoes
http://www.michael-kors.net/ michael kors bags
http://www.prada-outlet.us.com/ prada outlet
http://www.beatsbydre.net.au/ beats by dre
http://www.pandora-rings.co.uk/ pandora uk
http://www.pradapurses.org/ prada purses
http://www.clkbenz.com clk benz
http://www.katespadebags.org/ kate spade bags
http://www.pandoracharmssale.org.uk/ pandora charms
http://www.michael-kors.net/ michael kors online
http://www.nikejordan.co/ Nike Jordans
http://www.pandora-uk.org.uk/ pandora uk
http://www.michaelkors--handbags.us/ michael kors outlet
http://www.moncler-outlet.us/ moncler down jackets
http://www.coach-factory-outlet.net/ coach outlet
http://www.coach-outlet-online.us/ coach outlet
http://www.nike-air-jordan.us/ nike jordan shoes
http://www.pandorarings.net.au/ pandora rings
http://www.pradasunglasses.us/ prada sunglasses
http://www.burberryaustralia.net.au burberry australia
http://www.coachfactoryoutlet.co/ coach outlet
http://www.nike-air-jordan.us/ Nike Air Jordan
http://www.true-religion-jeans.co.uk/ true religion uk
http://www.paulsmith.org.uk/ paul smith uk
http://www.yeezyboost-350.us/ adidas yeezy boost 350
http://www.oakley-outlet.in.net Oakley Outlet
http://www.mk-bags.us/ mk outlet
http://www.salomon-shoes.com/ salomon shoes
http://www.coach-usa.us coach usa
http://www.mizunoshop.us/ Mizuno Shop Japan
http://www.michael-kors.net/ michael kors wallet
http://www.coach-outlet.info/ coach outlet
http://www.pandora-charms.us/ pandora.com
http://www.pandora-charms.us/ pandora charms
http://www.nike-shoes.org/ nike store
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry canada
http://www.pradaoutlet.co/ prada outlet online
http://www.pandorarings.org.uk/ pandora rings
http://www.louis-vuittonoutlet.org louis vuitton outlet
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry outlet canada
http://www.coach-outlet-online.org/ coach outlet
http://www.pandora-charms.us/ pandora jewelry
http://www.pandora--bracelet.co.uk/ pandora bracelet
http://www.abercrombieoutlet.us/ abercrombie outlet
http://www.burberryaustralia.com.au burberry australia
http://www.coach-outlet-online.us/ coach outlet online
http://www.katespadeoutlet.cc/ kate spade outlet online
http://www.moncler-jacket.us/ cheap moncler jacket
http://www.michael-korsoutlet.com/ michael kors outlet
http://www.pradasunglasses.us/ prada glasses
http://www.coach--purses.us/ coach purse
http://www.michael-kors.uk michael kors uk
http://www.coach-outlets.net coach outlet
http://www.rayban-outlet.us Ray Ban Outlet
http://www.abercrombieoutlet.ca/ abercrombie outlet
http://www.nike-shoes.net.au/ nike australia
http://www.nike-jordan-shoes.us/ nike jordan shoes
http://www.nike-free-run.us/ Free Run
http://www.adidas-shoes.com.au adidas shoes
http://www.michaelkorsoutlet.info/ michael kors
http://www.rb-sunglasses.us ray ban sunglasses
http://www.hugo-boss.us/ Hugo Boss Outlet
http://www.pandora-rings.org/ pandora rings
http://www.oakleyfrogskins.us/ oakley frogskins
http://www.air-jordan-retro.us air jordan retro
http://www.michaelkors.com.co/ michael kors
http://www.katespadeoutlet.ca/ kate spade canada
http://www.michaelkorspurses.us/ michael kors purses on sale
http://www.abercrombieandfitchoutlet.net/ abercrombie & fitch
http://www.pradabags.co/ official prada site
http://www.coach-outlet-online.co Coach outlet online
http://www.paulsmith.org.uk/ paul smith sale
http://www.uggboots.org.au/ ugg boots
http://www.canada-goose-outlet.us/ canada goose sale online
http://www.michael-korsoutlet.org/ michael kors outlet
http://www.prada-outlet.us.com/ Prada Factory Outlet
http://www.jordan-retro.us/ Jordan Retro
http://www.coach--outlet.net/ coach outlet
http://www.coach-australia.net.au/ coach australia
http://www.ugguk.co.uk/ ugg uk
http://www.abercrombiefitch.fr/ abercrombie and fitch
http://www.nikecom.us/ nike com
http://www.kd8.us/ Nike KD 8
http://www.yeezyboost-350.co/ yeezy boost 350
http://www.moncler-outlet.us/ moncler clothing
http://www.kate-spadeoutlet.com/ kate spade outlet
http://www.burberryscarfs.com/ burberry scarfs
http://www.true-religion.co.uk/ true religion
http://www.jordanshoes.co/ air jordan shoes
http://www.oakley-sunglasses.net.au oakley sunglasses
http://www.coach-factory-outlet.net/ coach factory outlet online
http://www.hyperdunk.us/ Nike Hyperdunk 2015
http://www.football-jerseys.org/ football jerseys
http://www.louisvuittonoutlet.info louis vuitton outlet
http://www.michaelkorsbags.co/ michael kors bags outlet
http://www.asicsshoes.com.au/ asics shoes
http://www.raybanpolarized.us/ ray ban polarized
http://www.michaelkorspurses.us/ michael kors purses
http://www.mlbshop.us.org/ mlb shop
http://www.adidas.org.au adidas australia
http://www.coach--purses.us/ cheap coach purse
http://www.cheapraybans.us/ cheap ray ban sunglasses
http://www.yeezyboost350.us.org/ Yeezy 350
http://www.mizunoshoes.us/ Mizuno Wave
http://www.ralph-lauren.net.au/ ralph lauren australia
http://www.prada-bags.co/ prada bags
http://www.oakleyholbrook.us/ Oakley Holbrook
http://www.pradasunglasses.us/ prada official site
http://www.abercrombieandfitchsale.us/ abercrombie and fitch
http://www.coach-handbags.us coach handbags
http://www.hermes-outlet.org Hermes Outlet
http://www.coach-sunglasses.co/ Coach Sunglasses Outlet
http://www.nikeoutlet.net/ nike shox shoes
http://www.pandora-rings.us/ pandora rings sale
http://www.oakleyfrogskins.us/ oakley frogskins sunglasses
http://www.menssunglassess.com/ mens sunglasses
http://www.football-jerseys.co/ football jerseys
http://www.cheapraybans.us/ Cheap Ray Ban
http://www.polo-outlet.co.uk/ polo outlet
http://www.jordan-retro.us/ Jordan Retro Shoes
http://www.hugo-boss.us/ Hugo Boss Online
http://www.michaelkorsoutlet.nom.co/ michael kors outlet
http://www.coachoutlet.nom.co/ coach outlet
http://www.michael-kors-outlet.us/ michael kors outlet
http://www.michael-kors.net/ michael kors outlet
http://www.pandoranecklace.us/ pandora necklaces
http://www.mlb-shop.net/ mlb shop
http://www.michaelkorsoutletonlinepro.us/ michael kors outlet online
http://www.kd8.us/ Kevin Durant Shoes
http://www.rayban-wayfarer.us/ ray ban wayfarer
http://www.shoes-online.us/ shoes sale
http://www.canadagooseoutlet.us/ canada goose sale
http://www.hyperdunk.us/ Nike Hyperdunk Shoes
http://www.pandorarings.net.au/ pandora australia
http://burberry.outlet.org.au/ burberry us
http://www.shoes-online.us/ shoes online
http://www.ray-ban-sunglasses.co.uk ray-ban sunglasses
http://www.oakleyoutlet.co/ oakley outlet
http://www.pandorabracelet.us Pandora bracelet
http://www.lebron-james-shoes.us/ nike lebron james
http://www.mk-bags.us/ mk bags
http://www.ugg.org.au ugg australia
http://www.chanel.net.au/ chanel australia
http://www.abercrombiefitch.fr/ abercrombie fitch
http://www.moncler-jacket.co.uk/ moncler uk
http://www.whittonlodge.co.uk/ Bed and Breakfast in chesterfield
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry outlet
http://www.moncler-jacket.us/ moncler us
http://www.pandora-rings.us/ pandora rings jewelry
http://www.nikehuarache.co/ huarache nike
http://www.pradabags.co/ prada bag
http://www.basketballshoes.in.net/ Basketball shoes
http://www.coach--purses.us/ coach purses
http://www.longchampoutlet.cc/ longchamp outlet
http://www.michael-kors.ca michael kors canada
http://www.mizunoshoes.us/ Mizuno Shoes
http://www.michaelkors--handbags.us/ michael kors handbags outlet
http://www.michael-kors-outlet.us/ michael kors us
http://www.raybanaviator.us/ ray ban aviator
http://www.katespadehandbags.org/ kate spade handbags
http://www.tiffany-co.com.au tiffany co
http://www.katespadepurses.us/ kate spade outlet
http://www.polo-outlet.co.uk/ polo online
http://www.michael-kors-outlet.co Michael Kors Outlet
http://www.ralphlaurenuk.co.uk Ralph Lauren UK
http://www.asicsshoes.com.au/ asics shoes Australia
http://www.prada-bags.us.com/ prada bags
http://www.moncler-outlet.org/ moncler outlet
http://www.coach--bags.us/ coach diaper bag
http://www.pandora-rings.us/ pandora rings
http://www.adidasaustralia.com.au adidas australia
http://www.air-jordan-shoes.us air jordan shoes
http://www.nike-shoes.org/ nike outlet
http://www.michaelkorstote.us/ michael kors jet set tote
http://www.nikehuarache.co/ nike air huarache
http://www.michael-kors.net/ michael kors handbags
http://www.coach-outlet-online.org/ coach outlet online
http://www.pandoracharms-uk.co.uk/ pandora charms
http://www.nfl-shop.co/ nfl shop
http://www.coachoutletonline.info/ coach online
http://www.nikecom.us/ nike free run
http://www.sunglassessm.com/ brand sunglasses
http://www.hockey-jerseys.us/ hockey jerseys
http://www.rayban-glasses.us/ ray ban glasses
http://www.longchampoutlet.cc/ longchamp outlet
http://www.moncler-jacket.co.uk/ moncler sale
http://www.mlbshop.us.org/ baseball jerseys
http://www.joebuy.com/ china wholesale
http://www.ralphlaurenpolo.us Ralph Lauren Polo
http://www.pandoraring.us/ pandora rings
http://www.burberryscarfs.com/ burberry scarf
http://www.coachcarter.com.au/ coach carter
http://www.timberland-boots.org.uk/ timberland uk
http://www.burberryoutletonline.net/ burberry outlet
http://www.katespadepurses.us/ kate spade purses
http://www.burberryoutlet-online.net/ burberry outlet
http://www.ralphlaurenpolo.net.au Ralph Lauren Polo
http://www.raybanclubmaster.us/ ray ban clubmaster
http://www.michael-kors-outlet.us/ michael kors
http://www.louisvuittonoutlet8.com louis vuitton outlet
http://www.poloralph-lauren.co.uk Polo Ralph Lauren
http://www.michaelkorsoutletonlinepro.us/ michael kors outlet
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry outlet canada
http://www.burberryoutletonline.net/ burberry outlet online
http://www.michael-korsoutlet.com.co/ michael kors outlet
http://www.michael-kors.net/ michael kors purses
http://www.michaelkorspurses.us/ michael kors purses outlet
http://www.basketball-jerseys.org/ basketball jerseys
http://www.jordanshoes.co/ nike jordan shoes
http://www.moncler-jacket.co.uk/ moncler jacket
http://www.coach-outlet.cc/ Coach Outlet
http://www.sunglasseshut.co/ sunglasses hut
http://www.moncler-jacket.co.uk/ moncler jacket mens
http://www.katespade.net.au kate spade
http://www.katespadeoutlet.ca/ kate spade
http://www.michaelkors.com.co/ michael kors outlet
http://www.whittonlodge.co.uk/ B Derbyshire
http://www.ralphlauren-shirts.co.uk/ ralph lauren shirts
http://www.pdcharm.it/ Pandora Charm
http://www.canada-goose-outlet.us/ Canada Goose Outlet
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry outlet
http://www.ups-tracking.us/ ups tracking
http://www.coachcarter.com.au/ coach australia
http://www.ralphlauren-shirts.co.uk/ Official Ralph Lauren UK Online Store
http://www.pandoraring.us/ pandora princess ring
http://www.prada-handbags.us.org/ prada handbags
http://www.prada-outlet.net/ prada outlet
http://www.nikeoutlet.net/ nike outlet
http://www.prada-bags.org/ prada bags
http://www.jordan-retro-shoes.us/ Jordan retro
http://www.joebuy.com/ china factory sale
http://www.raybanprescriptionglasses.us/ ray ban prescription glasses
http://www.pandora.org.au/ pandora australia
http://www.ray-ban-sunglasses.us/ ray ban sunglasses
http://www.jimmy-choo.com.au jimmy choo australia
http://www.prada-bags.org/ prada handbags
http://www.coachoutlets.net coach outlet
http://www.ray-ban-outlet.us/ ray ban outlet
http://nike.kobe9.us/ Nike Kobe 9
http://www.nfl-shop.co/ nfl jerseys
http://www.mizunoshop.us/ MIZUNO Shop US
http://www.burberryscarfoutlet.org/ burberry outlet
http://www.ralphlauren-uk.co.uk/ ralph lauren
http://www.pandora-bracelet.co/ pandora bracelet
http://www.yeezyboost-350.us/ yeezy boost 350 shoes
http://www.coachoutlet.nom.co/ coach outlet online
http://www.kate-spade.net.au Kate Spade Australia
http://www.michaelkors.com.co/ michael kors factory outlet
http://www.coach-outlet.cc/ Coach Outlet Online
http://www.michaelkorsbags.co/ michael kors bags
http://www.pradaoutlet.co/ prada outlet
http://www.basketballshoes.in.net/ nike basketball shoes
http://www.tiffanyco.net.au tiffany co
http://www.nike-shoes.org/ nike shoes
http://www.oakley---sunglasses.org/ oakley sunglasses
http://www.nike-free-run.us/ Nike Free
http://www.katespadeoutlet.nom.co/ kate spade outlet
http://www.katespadepurses.us/ kate spade purses outlet
http://www.louis-vuitton-uk.co.uk louis vuitton uk
http://www.nike-jordan-shoes.us/ nike jordan
http://www.burberry.org.au burberry
http://www.coach-sunglasses.co/ coach sunglasses
http://www.burberry-outletonline.us Burberry outlet online
http://www.kd8.us/ KD 8 shoes
http://www.abercrombieoutlet.us/ abercrombie outlet us
http://www.nike-shoes.net.au/ nike shoes australia
http://www.sunglassessm.com/ sunglasses sm
http://www.polo--ralphlauren.co.uk Polo Ralph Lauren
http://www.pandora.org.au/ pandora jewelry
http://www.salomon-shoes.com/ salomon hiking shoes
http://www.true-religion.co.uk/ true religion uk
http://www.michaelkorstote.us/ michael kors totes
http://www.michaelkorsbags.co/ michael kors outlet
http://www.beatsbydre.net.au/ beats headphones
http://www.true-religion-jeans.co.uk/ true religion jeans
http://www.nikehuarache.co/ huaraches
http://www.nikehuarache.co/ nike huarache
http://www.michael-kors.net/ official michael kors
http://www.pandora--rings.co.uk/ pandora rings
http://www.ralphlauren-shirts.co.uk/ ralph lauren uk
http://www.michaelkorstote.us/ michael kors tote
http://www.apph.co.uk/ landing gears
http://www.oakleyholbrook.us/ Oakley Holbrook sunglasses
http://www.yeezyboost-350.us/ yeezy boost 350
http://www.asicsshoes.com.au/ asics Australia
http://www.pandoraring.us/ pandora ring
http://www.mizunoshop.us/ Mizuno Shop
http://www.michaelkorsoutlethandbag.us/ michael kors handbags
http://www.nikehuarache.co/ nike huarache shoes
http://www.louis-vuitton.com.au louis vuitton australia
http://www.pandora-rings.co.uk/ pandora rings
http://www.katespadeoutlet.nom.co/ kate spade
http://www.basketballshoes.in.net/ cheap basketball shoes
http://www.coachoutletonline.info/ coach outlet
http://www.timberland-boots.org.uk/ timberland boots
http://www.ralph-lauren.net.au/ ralph lauren
http://www.coach--bags.us/ coach bags
http://www.mlb-shop.net/ major league baseball
http://www.abercrombiefitch.fr/ abercrombie paris
http://www.michaelkors.net.co/ michael kors outlet
http://www.michael-kors.net/ michael kors outlet
http://www.michael-kors.net/ michael kors tote
http://www.coach-outlet-online.org/ coach outlet store
http://www.katespadehandbags.org/ kate spade black friday
http://www.pradabags.co/ prada bags
http://www.ray-ban-outlet.us ray ban outlet
http://www.moncler-outlet.co/ moncler outlet
http://www.hermes-bag.co.uk hermes bag
http://www.ray-ban-sunglasses.net/ ray ban sunglasses
http://www.michael-kors.com.au michael kors australia
http://www.canada-goose-outlet.us/ canada goose jacket
http://www.yeezy-boost-350.us/ yeezy boost 350
http://www.paulsmith.org.uk/ paul smith
http://www.louisvuitton-outlet.org louis vuitton outlet
http://www.burberryscarfoutlet.org/ burberry scarf
http://www.abercrombieoutlet.us/ abercrombie us
http://www.raybansunglasses.com.au ray-ban sunglasses
http://www.coach-outlet-online.us/ coach factory outlet
http://www.katespadeoutlet.ca/ kate spade outlet
http://www.prada-outlet.net/ prada outlet online
http://www.raybannewwayfarer.us/ ray ban new wayfarer
http://www.michaelkorsoutlet.info/ michael kors outlet
http://www.yeezyboost350.us.org/ Adidas Yeezy Boost 350
http://www.burberryoutlet-online.net/ burberry online
http://www.coach-outlet.cc/ Coach Outlet Store
http://www.coachfactoryoutlet.co/ coach factory
http://www.flashsunglasses.com/ flash sunglasses
http://www.michael-kors.net/ michael kors outlet online
http://www.katespadeoutlet.nom.co/ kate spade black friday
http://www.hugo-boss.us/ Hugo Boss Store
http://www.michaelkorsoutletbing.us/ michael kors outlet
http://www.coach-australia.com.au/ coach australia
http://www.michael-kors--outlet.com/ michael kors outlet
http://www.katespadeoutlet.nom.co/ kate spade outlet
http://www.nike-air-jordan.us/ Nike Air Max
http://www.michaelkorsoutlethandbag.us/ michael kors outlet
http://www.michaelkorsoutlet.ca/ Michael Kors Canada
http://www.moncler-outlet.us/ moncler outlet
http://www.uggboots.org.au/ ugg australia
http://www.prada-outlet.us.com/ prada outlet online
http://burberry.outlet.org.au/ burberry outlet
http://www.michaelkorsoutleto.us/ michael kors outlet
http://www.snow-boots.org.uk/ snow boots
http://nike.kobe9.us/ Kobe 9 Shoes
http://www.katespadebags.org/ kate spade bags outlet
http://www.sunglassesoutletsky.com/ sunglasses outlet
http://www.michael-korsoutlet.com/ michael kors outlet online
http://www.ubiae.fr/ Billat
http://www.lebron-james-shoes.us/ nike lebron shoes
http://www.burberrypurse.com/ burberry purse
http://www.michael-kors.it/ michael kors italy
http://www.coachoutletonline.info/ coach outlet online
http://www.coach-outlet.us coach bags
http://www.prada-bags.co/ prada bags on sale
http://www.ugg-slippers.co.uk/ ugg slippers
http://www.pandora-jewelry.us pandora jewelry
http://www.katespadehandbags.org/ kate spade bags
http://www.louboutinshoes-uk.co.uk louboutin shoes
http://www.michael-korsoutlet.org/ michael kors
http://www.michaelkors--outlet.us/ michael kors outlet
jlgg1.22

   

20170215lck
http://www.tiffanyandcojewelry.me.uk
http://www.ferragamoshoesoutlet.net
http://www.maccosmetics.us.com
http://www.coachoutletclearance.us.com
http://www.lulu-lemonoutlet.us.com
http://www.cheapoakleysunglasseswhole-sale.us.com
http://www.nikerosheone.us
http://www.northface.org.uk
http://www.cartierwatchesforwomen.us.com
http://www.louis-vuittonhandbags.org.uk
http://www.guccioutletonline.us.org
http://www.uggoutlet.ca
http://www.cartier-watches.us
http://www.oakleysunglasseswholesaleoakley.us.com
http://www.mizunorunningshoes.us
http://www.beats-headphones.in.net
http://www.louisvuittonoutletclearance.us.com
http://www.canadagoose.eu.com
http://www.kobebryantshoes.in.net
http://www.adidasoutletstore.in.net
http://www.airforce1.us.com
http://www.michaelkorshandbagsoutlet.us.org
http://www.nikefree-run.me.uk
http://www.nike-outletonline.com
http://www.christianlouboutinshoesoutlet.us.com
http://www.basketballshoes.us.com
http://www.nikeroshe-run.org.uk
http://www.louisvuittonoutlet-onlines.us.com
http://www.raybansunglassesuk.com.co
http://www.louis-vuittonhandbags.me.uk
http://www.swarovski-crystal.me.uk
http://www.lebronjames.us.com
http://www.hollisterclothings.net
http://www.michaelkorsoutlet-factory.us.com
http://www.cheapreplicawatches.com.co
http://www.long-champoutlet.us.com
http://www.rolex-watches.it
http://www.coachoutlet-onlineclearance.us.com
http://www.truereligion-jeansoutlet.us.com
http://www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org
http://www.louis-vuitton.org.uk
http://www.timberlandboots.name
http://www.louisvuitton-outletonline.us.org
http://www.cheapuggs-outlet.us.com
http://www.adidas-trainers.org.uk
http://www.bottega-venetaoutlet.net
http://www.truereligionoutlet.org.uk
http://www.toryburchoutletstores.us.org
http://www.hollistershirts.me.uk
http://www.christianlouboutin-outlet.me.uk
http://www.hollisterclothingstore.in.net
http://www.louisvuittonoutletofficial.us.com
http://www.futbol-baratas.com
http://www.oakleysunglassescheapwholesale.us.com
http://www.pradasunglasses.us.com
http://www.replica-watchesforsale.us.com
http://www.michaelkorshandbagsclearance.us.com
http://www.fitflopsoutletsale.com
http://www.oakleysunglassesoakley.us.com
http://www.mcmoutletstore.us.com
http://www.louisvuittonoutlet-online.us.org
http://www.airmaxuk.org.uk
http://www.longchampbag.org.uk
http://www.thenorth-facejackets.us.com
http://www.rayban-sunglassesoutlet.us.com
http://www.sunglassesrayban.org.uk
http://www.borselouisvuittonborse.it
http://www.toryburch-outletstore.in.net
http://www.hermesbelts.us.com
http://www.wholesaleraybansunglasses.us.com
http://www.christianlouboutinscheap.us
http://www.nikeblazerpaschers.fr
http://www.polo-ralphlaurenoutlet.us.com
http://www.toryburchoutlets.us.org
http://www.michaelkorsoutletonline-store.us.com
http://www.reeboktrainers.org.uk
http://www.michae-kors-outlet.ca
http://www.raybansunglassesinc.us.com
http://www.louisvuittonoutlet-store.us.org
http://www.michaelkorshandbags.in.net
http://www.jeanstruereligion.in.net
http://www.coachfactoryoutletcoachoutletonline.us.com
http://www.louis-vuittonlv.us.com
http://www.fitflopsshoes.co.uk
http://www.long-champoutlet.in.net
http://www.toryburchoutletonlinestore.in.net
http://www.kevindurantshoes.net
http://www.rolexwatchesforsale.in.net
http://www.versacesunglasses.com.co
http://www.thenorth-faceoutlet.us.com
http://www.guccioutletonlinestores.org
http://www.uggoutlet-store.us.com
http://www.lululemonoutletonline.us.com
http://www.tiffany-jewellery.me.uk
http://www.oakleysunglassescheapsale.us.com
http://www.nike-airmax2015.us
http://www.nikerosherun.me.uk
http://www.cheapfootballshirt.org.uk
http://www.michaelkorsoutletclearancemk.us.com
http://www.edhardy.us.com
http://www.longchamphand-bags.us.com
http://www.truereligion.org.uk
http://mulberryoutlet.outlet-store.co.uk
http://www.monclerjacketsuk.co.uk
http://www.beatsbydrdre-headphones.us.com
http://www.louisvuittonoutletlouisvuitton.us.com
http://www.coachoutletonlineclearance.us.com
http://www.lululemonoutlet.in.net
http://www.niketrainers.me.uk
http://www.cheapraybansunglasseswholesale.us.com
http://www.pradashoes.us
http://www.nikeoutletstore.us
http://www.nhl-jerseyswholesale.us.com
http://www.cheapoakleysunglassesformen.us.com
http://www.thenorth-face.us.org
http://www.truereligionjeans-canada.com
http://www.newbalanceshoes.in.net
http://www.chromehearts-outlet.us.com
http://www.coachoutletclearanceonline.us.com
http://www.marc-jacobs.us.org
http://www.michaelkorswallet.net
http://www.coachfactory-outletonline.com.co
http://www.nfljerseyswholesale.us.com
http://www.foampositeshoe.net
http://www.outletmulberry.org.uk
http://www.coachoutletonlinecoachoutlet.us.com
http://www.poloralph-lauren.org.uk
http://www.mont-blancpens.com.co
http://www.uggoutletonlineclearance.us.com
http://www.ralphlaurenpoloshirts.us.com
http://www.michaelkorsoutletmichaelkorshandbags.us.com
http://www.fitflop.in.net
http://www.truereligionjeanssale.com
http://www.salomonshoes.us.com
http://www.coachfactoryoutlet.de.com
http://www.soccerjerseys.us.com
http://www.longchampoutlet.us.com
http://www.lebronjamesshoes.in.net
http://www.christianlouboutinonline.us.com
http://www.outletmichaelkors.org.uk
http://www.truereligionjeansoutlets.us.com
http://www.ferragamoshoes.org.uk
http://www.fitflopssale.us
http://www.mulberrysale.co.uk
http://www.juicycoutureoutlet.net
http://www.truereligion-jean.us.com
http://www.oakleysunglassesdiscount.com.co
http://www.coachoutletstoreclearance.us.com
http://www.pandoracharmsjewellery.co.uk
http://www.michaelkors-outletuk.org.uk
http://www.thenorthfacejacket.com.co
http://www.cheapsoccerjersey.net
http://www.thomassabocharms.org.uk
http://www.instylerionicstyler.com
http://www.cazal.us.com
http://www.cheapnf-ljerseys.us.com
http://www.air-huarache.org.uk
http://www.tiffanyjewelleryuk.co.uk
http://www.nikeairmax90.me.uk
http://www.louisvuitton-outletclearance.us.com
http://www.cheapoakley-sunglasses.com.co
http://www.outletchristianlouboutin.us.com
http://www.hollister-clothingstore.in.net
http://www.cheapraybansunglasses-wholesale.us.com
http://www.ralphlaurenpolo.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-onlineclearance.us.com
http://www.mulberrybags.me.uk
http://www.beatsheadphones.org.uk
http://www.canada--gooseoutlet.us.com
http://www.oakleysunglassesuk.com.co
http://www.cartier-outlet.us.com
http://www.truereligionjeanssale.in.net
http://www.eccoshoesoutlet.us.com
http://www.coachoutletonlineshopping.us.com
http://www.polooutletonline.us.com
http://www.the-northfacejacket.us.com
http://www.coachfactoryoutletstore.com.co
http://www.uggsoutlet.ca
http://www.ralphlauren-uk.org.uk
http://www.vans-shoes.cc
http://www.rolexwatchesoutlet.us.com
http://www.canadagoose-jackets.me.uk
http://www.oakleysunglassesoutletsale.us.com
http://www.nikeairmaxshoess.co.uk
http://www.hollisterclothing.co.uk
http://www.coachhandbagsclearance.us.com
http://www.truereligionjeans.org.uk
http://www.rayban--sunglasses.me.uk
http://www.ralphlauren-polo.com.co
http://www.nikefreerun5.me.uk
http://www.coachoutletonlinestore.eu.com
http://www.nike-mercurial.net
http://www.linksoflondons.co.uk
http://www.tomsshoessale.us
http://www.louis-vuittonneverfull.us.com
http://www.coachoutletonline-factory.us.com
http://www.kobe9elite.us.com
http://www.outletmichaelkors.co.uk
http://www.raybanscheap.us.com
http://www.louisvuittonoutlet-clearance.us.com
http://www.uggbootsuk.org.uk
http://www.chromeheartsoutlet.us.com
http://www.hollister-clothingstore.org
http://www.sunglassesoakley.co.uk
http://www.airhuarache-nike.co.uk
http://www.poloralph-lauren.us.com
http://www.ralphlauren-pascher.fr
http://www.outlet-louisvuitton.us.com
http://www.cheapnfljerseyss.us.com
http://www.tiffanycojewelry.us.com
http://www.michaelkorsoutletstoreofficial.us.com
http://www.jordan-shoes.us.com
http://www.outlettruereligion.in.net
http://www.tomsshoesoutlet.us
http://www.coachoutletstoreonlineclearance.us.com
http://www.bootsugg.org.uk
http://www.michaelkorsbags.org.uk
http://www.rolexreplicawatches.com.co
http://www.reebokoutletstores.us.com
http://www.coachoutletonlineclearance.com.co
http://www.oakleysunglasseswholesalechina.us.com
http://www.swarovski-outlet.in.net
http://www.cheap-jordanshoes.us.com
http://www.rolexwatchesforsale.me.uk
http://www.uggbootsuk.me.uk
http://www.kobeshoes.us
http://www.ralphlauren-outletuk.co.uk
http://www.nike-airmaxshoes.org.uk
http://www.tomsshoesforwomen.us.com
http://www.ugg-outlet.me.uk
http://www.pradaoutlet.us
http://www.swarovskicrystals.com.co
http://www.nikestore-uk.me.uk
http://www.ugg-bootsoutlet.me.uk
http://www.converseshoes.us.com
http://www.oakley-sunglasseswholesale.us.com
http://www.louisvuittonoutletlouisvuittonhandbags.us.com
http://www.fredperrypoloshirts.com
http://www.ralphlaurenoutlet.org.uk
http://www.herveleger.us.com
http://www.ghdstraighteners.org.uk
http://www.cheapjordansonline.us.com
http://www.fitflopssale.me.uk
http://www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk
http://www.fitflopssaleclearance.in.net
http://www.suprashoes.us.com
http://www.cheap-nikeshoes.cc
http://www.tiffanyand-co.co.uk
http://www.canada--goose.ca
http://www.poloralphlaurenoutlet-online.us.com
http://www.mulberryhandbagssale.co.uk
http://www.pandoraoutlet.name
http://www.celine-outlet.us.com
http://www.tiffanyand-cooutlet.us
http://www.canadagoose-outlet.ca
http://www.uggoutlet.co.uk
http://www.salvatore-ferragamo.in.net
http://www.ralphlauren-polo.org.uk
http://www.coachoutletclearancesale.us.com
http://www.ferragamo-shoes.us.com
http://www.uggsale.co.uk
http://www.raybansunglasses1.us.com
http://www.louisvuittonoutletlv.us.com
http://www.snowbootsforwomen.us.com
http://www.tomsshoes.in.net
http://www.coachoutlethandbags.us.com
http://www.cheapjerseyswholesale.org
http://www.canada--goosejackets.ca
http://www.truereligionjeansoutlet.co.uk
http://www.nobisoutlet.us.com
http://www.ysloutlet.us.com
http://www.tiffany-andcooutlet.us.com
http://www.authenticlouisvuittonoutlet.us.com
http://www.tomsshoesoutlet.us.com
http://www.raybansunglasses2.us.com
http://www.louis-vuittonoutletstore.us.com
http://www.louis--vuittonoutlet.us.com
http://www.adidas-wings.in.net
http://www.hollisterclothing-store.us.com
http://www.raybansunglassescheap.com.co
http://www.fitflopssale.in.net
http://www.raybans-sunglasses.com.co
http://www.wholesale-nbajerseys.com
http://www.christianlouboutinoutletsale.us.com
http://www.thenorthface-jacket.us.com
http://www.airmax90.org.uk
http://www.tiffanyjewelry-outlet.us.com
http://www.christianlouboutinoutletstore.us.com
http://www.omegawatches.me.uk
http://www.toms-shoes.us.com
http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com
http://www.michaelkorsoutletonlineclearance.us.org
http://www.michaelkorsoutlet-clearance.us.org
http://www.cheapmlbjerseys.us.com
http://www.ferragamo.eu.com
http://www.cheap-raybans.org
http://www.mbt-shoesoutlet.us.com
http://www.cheapnba-jerseys.us.com
http://www.toryburch.com.co
http://www.cheapjordan-shoes.us.com
http://www.louisvuittonoutlethandbags.us.com
http://www.guccihandbags.us.org
http://www.jordanshoes.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-store.com.co
http://www.toryburchoutlet-online.us.com
http://www.cartierwatchesforsale.us.com
http://www.raybans-sunglasses.us.com
http://www.michaelkors-outletclearance.us.org
http://www.iphone-case.org.uk
http://www.airjordan4.org
http://www.ugg-bootsoutlet.org.uk
http://www.michaelkors-outletonlineclearance.us.com
http://www.michaelkorsoutletonline-clearance.us.com
http://www.christianlouboutinshoessale.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-uk.me.uk
http://www.coachfactoryoutletsale.com.co
http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org
http://www.uggboots-outlet.me.uk
http://www.hermesbirkin.org
http://www.uggoutletonlinestore.us.com
http://www.tomsshoes.me.uk
http://www.asicsisrael.com
http://www.north-faceoutlet.us.org
http://www.clevelandcavaliers.us.com
http://oakley.sunglassess.us.com
http://www.cheap-raybansunglasses.com.co
http://www.mulberryhand-bags.org.uk
http://www.uggsoutlet.org.uk
http://www.ray-bansunglasses.com.co
http://www.oakleysunglassescheapoutlet.us.com
http://www.guccioutletonlinestore.us.com
http://www.guccioutlet-store.us.com
http://www.coachoutlet-clearance.us.com
http://www.coach-onlineoutlet.us.com
http://www.diorsunglasses.com.co
http://www.yeezyboost350sale.us.com
http://www.moncler.us.org
http://www.adidasukstore.org.uk
http://www.oakleysunglassesofficial.us.com
http://www.ralph-laurenpolo.us.com
http://www.nike-airmax90.org.uk
http://www.michaelkorscanada.ca
http://www.christianlouboutin-shoes.org.uk
http://www.coachoutletcanada.com.co
http://www.thenorthfacejackets.eu.com
http://www.tiffany-jewellery.co.uk
http://www.michaelkorshandbags-clearance.us.com
http://www.todsoutlet.us.org
http://www.louis-vuittonoutletstores.us.com
http://www.rolexwatches-uk.me.uk
http://www.truereligion-sale.in.net
http://www.coachoutletstore.com.co
http://www.louisvuittonoutletauthentic.us.com
http://www.burberryoutlet.ca
http://www.coachoutletclearanceonline.com.co
http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.org.uk
http://www.michael-korsoutletclearance.us.org
http://www.cheap-michaelkorshandbags.us.com
http://www.prada-handbags.co.uk
http://www.moncler.us.com
http://www.uggboots-uk.org.uk
http://www.oakleysunglasseswholesaleauthentic.us.com
http://www.yeezyboostoutlet.us.com
http://www.cheap-snapbacks.us.com
http://www.coach-outletstore.com.co
http://www.pandorajewelryoutlet.us.com
http://www.mulberry-handbags.co.uk
http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk
http://www.nikeoutletstores.us
http://www.michaelkorsfactoryoutletonline.in.net
http://www.coachoutlet-onlines.us.com
http://www.polo-outlet.in.net
http://www.fitflopsshoes.in.net
http://www.swarovskicrystaljewelry.us.com
http://www.katespadeoutletonlinestore.us.com
http://www.raybansunglassessale.com.co
http://www.burberrysaleoutlet.us.com
http://www.toms.us.com
http://www.canadagoose-jackets.com.co
http://www.coach-factoryoutlets.us.com
http://www.tiffanyuk.me.uk
http://www.beatsbydrdre.co.uk
http://www.rolexwatches.in.net
http://www.pumaoutletonline.com
http://www.pololacostepascher.fr
http://www.lacostepoloshirts.cc
http://www.polo-outlet.com.co
http://www.burberryoutletstore.in.net
http://www.nike-rosherun.me.uk
http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.us.com
http://www.louisvuittonoutletstoreslv.us.com
http://www.clearancefitflopssale.com
http://www.cheapmlbjerseys.net
http://www.celineoutletus.com
http://www.michaelkorshandbagsoutletsale.us.com
http://www.swarovski-crystal.org.uk
http://www.longchamphandbags.org.uk
http://www.montblancpenss.us.com
http://www.ferragamoshoes.com.co
http://www.borsegucci-outlet.it
http://www.michaelkorshandbagsofficial.us.com
http://www.hermesoutletstore.us.com
http://www.coachoutletonline.com.co
http://www.oakleysunglasses-sale.us.com
http://www.michaelkorsfactoryoutlet.us.com
http://www.lakersjerseys.us.com
http://www.moncleroutletonline.us.com
http://www.longchamphandbag.co.uk
http://www.michaelkorsuk-outlet.org.uk
http://www.hollistercanada.com
http://www.michaelkors-handbags.co.uk
http://www.cartier.us.com
http://www.swarovskioutlet.us.com
http://www.ray-bansunglassesofficial.us.com
http://www.burberry-outletstore.in.net
http://www.oakleysunglassesformen.com.co
http://www.ferragamooutletstore.net
http://www.hermes-outlet.us.com
http://www.michael-korsoutletclearance.com.co
http://www.valentinooutlet.us.com
http://www.truereligionoutlet-store.us.com
http://www.poloralphlaurenoutletstore.us.com
http://www.handbagslongchamp.us.com
http://www.airmax90.us.com
http://www.oakley-sunglasses.nom.co
http://www.oakleysunglasses-wholesale.com.co
http://www.tiffany-andco.org.uk
http://www.katespadehandbags.me.uk
http://www.nikefree5.us
http://www.hollister-clothingstore.net
http://www.tiffanyandcojewelry.us
http://www.adidasnmdshoes.us.org
http://www.katespade.org.uk
http://www.louisvuittonoutlet1.us.com
http://www.pandoracharmssaleclearance.org
20170215lck

   

His http://www.adidas.us.com/ world http://lakers.nba-jersey.com/ has http://www.burberry-outletstore.net/ always been black http://www.vans-shoes.net/ and white, http://www.tory-burch.us.org/ there http://www.instylers.us.org/ have http://coach.blackfriday.in.net/ been http://www.oakleys-2017.in.net/ no other http://www.toms-outlet.net/ colors, http://www.oakleys.org.es/ he http://www.cheap-rayban.com.co/ does http://www.polos-outlets.com/ not http://www.swarovski-online-shop.de/ allow http://www.cheap-nike-shoes.net/ the http://magic.nba-jersey.com/ emergence http://www.burberryoutlets.net.co/ of http://www.co-aol.com/ other http://www.ralphslaurenoutlet.us.com/ colors. http://www.michael-kors.cc/ But when http://www.ed-hardy.us.com/ she http://www.oakley-sunglasses.mex.com/ walked into http://www.christianlouboutinshoesoutlet.org/ his http://www.mcmbackpacks.in.net/ sight, http://www.nikeair-max.es/ she http://www.replica-handbags.net.co/ became http://www.pandorajewellery.com.au/ a rainbow http://www.michael-kors-australia.com.au/ of his http://www.michaelkorsoutletonline.net.co/ black and http://www.cheap-mlbjerseys.us.com/ white life, http://steelers.nfljersey.us.com/ adding http://www.airyeezy.us.com/ a lot http://www.ray-bans.net.co/ of http://www.nike-free-run.de/ bright http://www.burberry-bags.net/ colors to http://www.beatsbydre.com.co/ his http://jaguars.nfljersey.us.com/ monotonous http://eagles.nfljersey.us.com/ world. http://www.jordanrelease-dates.us.com/ White ink http://www.thenorthfacejackets.fr/ as http://www.oakley-outletonline.com.co/ its http://www.ok-em.com/ name, http://www.beats-by-dre.com.co/ if he http://www.cheapshoes.net.co/ came http://heat.nba-jersey.com/ to http://www.rolex-watches.net.co/ the http://www.ralph-laurens.org.uk/ world http://hawks.nba-jersey.com/ when http://www.ralphlaurencanada.ca/ like http://www.levisjeans.com.co/ a piece http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/ of http://www.marc-jacobs.us.com/ white paper, http://www.giuseppezanotti.com.co/ then http://www.cheapjerseys.us.org/ the http://www.polos-ralphlauren.us.org/ color http://www.tommy-hilfigers.net/ can be painted on this http://www.tory-burchsandals.in.net/ white http://www.bcbg-dresses.com/ paper only http://www.toms--outlet.com.co/ black http://www.nikefree-run.org.uk/ ink. http://www.nikeairmaxnc.co.uk/ He http://raptors.nba-jersey.com/ sees http://www.valentino-shoesoutlet.us.com/ the http://panthers.nfljersey.us.com/ color http://www.michael-kors-taschen.com.de/ of http://www.airmax-2015.org/ pleasing http://www.michaelkorsbags.us.org/ eyes only black http://www.rolexwatches-canada.ca/ and http://coach-outlet.tumblr.com/ white, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ and must http://chargers.nfljersey.us.com/ be http://dolphins.nfljersey.us.com/ the most http://www.hollister-clothing.in.net/ pure, http://www.underarmour.us.com/ can http://www.converse.net.co/ not http://www.nba-shoes.com/ be doped http://www.cheap-jerseys.cc/ with http://www.raybanoutlet.ca/ other http://www.tory-burchoutlet.com.co/ colors. http://www.adidasshoesca.ca/ His http://www.air-huaracheshoes.co.uk/ character http://www.north-face.com.co/ is calm http://patriots.nfljersey.us.com/ and http://www.mizuno-running.net/ decisive, http://texans.nfljersey.us.com/ said http://www.coachoutlet-online.com.co/ Fuji, http://timberwolves.nba-jersey.com/ never dragging http://www.salomon-schuhe.com.de/ his http://www.jimmy-choosshoes.com/ feet, http://www.coach-outletonline.net.co/ like http://www.cheap-michaelkors.com/ a person http://www.nikestore.com.de/ alone. Ji http://www.beatsbydrdrephone.com/ Ruhong and http://www.nikestore.us/ her http://www.plein.in.net/ name, lively and cheerful http://www.ralph-laurenspolo.co.uk/ character http://www.rayban.co.nl/ makes http://www.michaelkors.com.se/ people http://www.rayban-pascher.fr/ like to http://www.iphone-cases.net/ close, see http://www.coachfactory.cc/ her like http://www.katespades-outlet.in.net/ to http://www.timberlandshoes.net.co/ see the http://www.ralph-laurenoutletonline.in.net/ rain after http://www.oakleys.in.net/ the http://www.marc-jacobsonsale.com/ rain, http://www.coach-outletonline.ca/ bad http://www.wedding-dresses.cc/ mood http://www.cheapnhljerseys.us.com/ will http://www.longchamp.com.co/ be swept http://www.oakleysoutlet.it/ away. She http://broncos.nfljersey.us.com/ is a bit http://www.nike-skor.com.se/ confused, http://ralphlauren.blackfriday.in.net/ sometimes very dirty, like http://www.supra-shoes.org/ the http://www.airmax-90.org/ bright colors, http://wizards.nba-jersey.com/ more like http://www.pandoracharms-canada.ca/ lively. http://www.ralph-laurenpolosoutlet.com/ When http://www.burberryoutlet-sale.com.co/ the http://www.barbour.in.net/ white http://celtics.nba-jersey.com/ ink http://www.adidas-shoes.cc/ to http://cowboys.nfljersey.us.com/ hear http://www.longchamps.us.com/ the quarter of http://www.tomsshoes-outlet.us.com/ rainy http://www.true-religion.com.co/ smile, watching her http://redskins.nfljersey.us.com/ smile http://www.the-northface.ca/ in http://www.hermesbirkin-outlet.com/ front of him through, it http://www.chrome-hearts.in.net/ seems http://www.oakleys-frame.net/ that http://www.sunglasses-outlet.net/ there http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/ is a http://www.long-champoutlet.com/ warm http://celine.blackfriday.in.net/ color http://lions.nfljersey.us.com/ of http://www.outlet-burberry.net.co/ light in http://www.horlogesrolex.nl/ his black http://www.the-northfaces.net.co/ and http://www.adidas-superstars.nl/ white http://www.bottega-veneta.in.net/ world, so http://www.rosherun.co.uk/ that http://www.tommy-hilfiger-online.de/ he was http://www.michael-kors.net.co/ at http://bulls.nba-jersey.com/ a http://www.nike-air-max.com.se/ loss, http://www.abercrombiefitchs.cc/ subconsciously http://www.tommyhilfigerca.ca/ want http://www.burberry-outletcanada.ca/ to http://www.burberrys-bags.net.co/ escape http://www.nhl-jerseys.us.com/ The Unexpectedly, http://www.christianlouboutin.org.uk/ when http://www.converse.com.de/ the http://www.nike-huaraches.nl/ white ink http://www.barbours.us.com/ once http://www.truereligions.net/ again to http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ see http://www.ralphlauren-polos.com.co/ the http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ quarter http://michaelkors.blackfriday.in.net/ when http://www.longchamp-bags.us.com/ the http://www.puma-shoes.de/ rainbow, http://www.nike-air-max.com.de/ he is http://www.michaelkors.so/ to http://www.bcbg-maxazria.ca/ guide http://pacers.nba-jersey.com/ her http://www.ferragamoshoes.in.net/ internship http://www.the-northfaces.us.com/ predecessors, she in http://www.barbour-jackets.us.com/ the three months of http://www.the-north-face.org.uk/ internship http://www.ralphs-laurenpolos.com/ to follow http://www.nike-tnrequinpascher.fr/ him to http://www.cheap-rolex-watches.org.uk/ learn. After http://www.cheapjerseys.net.co/ three http://www.hollisterclothingstore.org/ months http://warriors.nba-jersey.com/ of http://www.ray-bansoutlet.in.net/ day and night, http://www.oakley--sunglasses.com.au/ white http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ ink http://www.pandora.com.de/ had http://www.nikefree5.net/ to admit http://www.louboutin.jp.net/ that http://www.airjordans.us/ he was http://bengals.nfljersey.us.com/ tempted for http://www.toms-outlets.us.com/ the quarter, http://www.coachblackfriday.com/ hoping http://hornets.nba-jersey.com/ that http://www.newbalance-shoes.org/ this http://www.oakleys-sunglasses.in.net/ rainbow can http://www.pulseraspandora.com.es/ be http://www.converses-outlet.com/ stationed in http://www.mcms-handbags.com/ his black and http://www.fendi-outlet.in.net/ white world. http://www.nike-rosheruns.nl/ In http://www.giuseppe-zanotti.net/ order http://www.converse-shoes.net/ to pursue http://www.tnf-jackets.us.com/ quarterly rainbow, http://vikings.nfljersey.us.com/ white http://www.abercrombiehollister.nl/ dumping http://www.toms-shoe.us.com/ ink http://pistons.nba-jersey.com/ willing http://www.christian-louboutins.in.net/ when http://www.abercrombie-andfitch.ca/ she http://www.raybanssunglasses.in.net/ came http://www.handbagsoutlet.in.net/ with http://www.christianlouboutin-shoes.ca/ the http://seahawks.nfljersey.us.com/ good http://www.michaelkors.co.nl/ driver, http://www.ray-bans-sunglasses.net/ in http://www.swarovski-crystals.us.com/ her http://mavericks.nba-jersey.com/ work when http://www.omegawatches.in.net/ faced http://www.tommy-hilfiger.co.nl/ with problems http://www.hogan.com.de/ to http://www.lauren-ralphsoutlet.co.uk/ help her solve, http://www.chiflatiron.net.co/ take http://www.hollisteronlineshop.com.de/ her to her http://www.ray-bans.co.uk/ favorite place, http://www.truereligion-outlet.us.org/ there http://www.vibram-fivefingers.in.net/ are http://www.pradahandbags.net.co/ many http://www.ralphlaurenonlineshop.de/ intimate http://pelicans.nba-jersey.com/ move, http://www.ralph-laurenoutletonline.com/ do http://rockets.nba-jersey.com/ a http://www.hollister-clothingstore.com/ lot of http://titans.nfljersey.us.com/ their own http://www.abercrombie-fitchs.com/ I http://www.newoutletonlinemall.com/ do http://www.coach-factory.in.net/ not http://www.nfljersey.us.com/ like http://longchamp.blackfriday.in.net/ to now http://www.dsquared2.us.com/ like http://rams.nfljersey.us.com/ the http://www.oakley.com.de/ matter, http://chiefs.nfljersey.us.com/ but http://www.burberry-outletonline.cc/ always http://www.cheapoakleyss.com/ did http://jazz.nba-jersey.com/ not http://www.nike-schuhe.com.de/ show her http://49ers.nfljersey.us.com/ mind. And the http://www.philipp-plein.us.com/ slow season Ru-hu http://www.omegarelojes.es/ to http://www.nike-mercurial.in.net/ these http://www.vans-shoes.co.uk/ considerate http://www.nikefreeshoes-inc.co.uk/ as http://www.calvin-kleins.in.net/ the http://www.polo-ralph-lauren.de/ concern http://www.coach-outlet.store/ of http://www.babylisspros.in.net/ the http://www.coachfactory.shop/ older generation, http://www.cheapreplica-watches.in.net/ from http://www.air-huarache.co.uk/ the http://www.true-religions.com/ beginning of http://www.christian-louboutinshoes.in.net/ the grudge to http://www.burberryoutlet-sale.net/ later http://www.nike-outlet.us.org/ accustomed http://www.burberry-handbagssale.com.co/ to, http://giants.nfljersey.us.com/ did not http://www.michaelkors-outletonline.cc/ find http://www.swarovskijewelrys.in.net/ themselves in http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ a http://www.michael-korsbags.org.uk/ step http://www.mbt-shoes.us.com/ by http://www.vans-schuhe.com.de/ step into http://azcardinals.nfljersey.us.com/ the http://www.michael-korsbags.co.uk/ white ink weaving http://www.air-maxschoenen.nl/ into the network. http://www.cheap-raybansoutlet.in.net/ If http://www.bottega-venetas.cc/ it did http://www.adidassuper-star.de/ not http://www.burberry-outlets-online.co.uk/ happen http://www.tommy-hilfiger.in.net/ that http://www.oakley-outlet.net.co/ thing, http://www.michaelkors-canadaoutlet.ca/ perhaps http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ Ji http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/ Ruhong http://grizzlies.nba-jersey.com/ one http://www.abercrombie-andfitchs.com/ day http://www.prada-handbags.net.co/ did http://www.nike-schoenen.co.nl/ not http://www.dsquared2.in.net/ hear http://www.asicsoutlet.us.org/ the http://www.longchamp-handbagsoutlet.us.com/ white http://www.mk-com.com/ ink that http://coachoutlet.euro-us.net/ white http://www.rosheruns.us/ will http://www.adidasshoes.org.es/ not http://www.montblancpens-sale.com/ know that http://clippers.nba-jersey.com/ she http://cavaliers.nba-jersey.com/ has http://colts.nfljersey.us.com/ long http://www.burberry-outlets.org.uk/ been http://www.timberland-boots.com.co/ like http://www.nike-airmax.us.com/ white ink. That http://www.ralphlauren-au.com/ day, white http://www.polos-outletstore.net/ dumping ink http://www.michael-korsoutlet.cc/ to the http://www.oakleyoutlet.ar.com/ field http://www.swarovski-canada.ca/ on http://www.zxcoachoutlet.com/ business, quarter Ruhong to http://www.cheap-jordans.net/ a customer with the http://www.michael-korshandbags.us.org/ customer http://www.hermes-bags.net/ to negotiate http://www.toms-shoes.net.co/ work. http://www.tracksuits-store.com/ Had http://www.michaeljordan.com.de/ talked http://www.beatsheadphone.in.net/ very http://www.oakleyssunglasses.in.net/ well, http://www.burberry-handbagsoutlet.net.co/ but http://www.cheap-jerseys.mex.com/ in the http://kings.nba-jersey.com/ end in addition http://spurs.nba-jersey.com/ to http://www.tommy-hilfiger.com.de/ errors, so http://www.michael-kors.com.es/ quarterly http://www.soccer-shoesoutlet.com/ rainbow know what http://www.raybans-outlet.cc/ to http://www.oakleyoutlet.fr/ do. Her first reaction http://www.new-balance-schuhe.de/ was http://www.longchamp.com.de/ to http://michaelkors.euro-us.net/ call http://www.designer-handbags.cc/ the http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ white ink, http://raiders.nfljersey.us.com/ to his http://www.swarovski-australia.com.au/ help, http://coach.euro-us.net/ to hear http://browns.nfljersey.us.com/ his calm http://saints.nfljersey.us.com/ voice, http://www.barbour-jacketsoutlet.net/ get http://www.jordanretro.org/ the solution http://www.raybans-outlet.it/ after she http://www.nike-air-force.de/ immediately calm http://www.puma-shoesoutlet.com/ down, calmly solved http://buccaneers.nfljersey.us.com/ the problem. http://www.raybans-outlet.com.co/ After http://www.rayban-sunglasses.co/ a http://www.mlb-jerseys.us.com/ sigh http://www.nike-factorys.us/ of relief, http://packers.nfljersey.us.com/ quarter Ruhong http://www.rolex-watches.us.com/ found http://www.katespadeoutlet.gb.net/ that their http://www.hollisters-canada.ca/ dependence http://www.jimmy-chooshoes.com/ on http://www.soccers-shoes.net/ the http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ ink, http://www.celine-bags.org/ recalled three months http://www.the-northfacejackets.net.co/ since http://www.hugo-bossoutlet.com/ the http://www.adidas.com.se/ situation, she http://www.oakleys-outlet.in.net/ understood http://www.to-coachoutlet.com/ his http://www.cheap-michaelkors.in.net/ mind. http://jets.nfljersey.us.com/ When http://thunder.nba-jersey.com/ the http://www.longchampoutlet.com.co/ white http://www.scarpe-hoganoutlets.it/ ink http://www.nikerosherun.us/ came http://www.pandorajewelry.top/ back, http://www.truereligion-outlet.com.co/ Ji Ruhong http://www.pradaoutlet.com.co/ said to http://www.lacosteoutlet.us.com/ him http://www.truereligionjeans.net.co/ the http://www.nike-roshe-run.de/ first http://www.nikeshoes.org.es/ sentence http://www.newbalancecanada.ca/ is http://www.toms-shoesoutlet.us/ to http://www.oakleys2017.com/ express their http://www.thomas-sabo.com.de/ minds, http://www.givenchy.in.net/ and white http://www.hollisters.us.com/ dumping http://www.basketballshoes.com.co/ froze http://www.cheap-thomassabos.co.uk/ a http://bills.nfljersey.us.com/ few seconds after http://www.uhren-shop.com.de/ the http://www.nike-max.fr/ happy http://www.michaelkors-bags.com.co/ to http://www.rayban.com.de/ accept. http://trailblazers.nba-jersey.com/ Later, http://www.kate-spades.com.co/ Ji Ruhong http://rayban.blackfriday.in.net/ only http://www.p90xworkout.in.net/ know that the http://www.the-northface.com.co/ original white http://www.montres-pascher.fr/ ink has long http://www.barbour-factory.com/ been http://www.nike-rosherun.com.es/ eyeing http://www.ralphlaurens-outlet.co.uk/ her http://www.versaceoutlet.us.com/ prey, quietly cited her network, http://www.jordan-shoes.com.co/ the http://www.pandoras-charms.org.uk/ results http://www.air-max.com.de/ she http://bears.nfljersey.us.com/ was http://www.cheapmichaelkors.us.org/ stupid http://nets.nba-jersey.com/ to http://www.newbalanceshoes.com.es/ reckless, http://www.ralphs-laurens.co.uk/ but http://www.cheap-baseballbats.us/ she was willing to http://www.juicycouture.com.co/ be http://www.poloralphlauren.cc/ a http://www.woolrich-clearance.com/ love http://www.mcm-handbags.org/ fool, http://www.nikeshoes-outlet.com/ because http://www.oakleysunglasses2017.com/ she http://www.armani-exchange.in.net/ got a http://www.michael-kors.shop/ white dump http://www.nikeair-max.ca/ all Love. http://www.nike-shoes.dk/ When the http://www.raybans.org.es/ black http://www.nike-shoescanada.ca/ and http://www.asics-shoesoutlet.com/ white http://www.hermesoutlet.shop/ life http://www.prada.com.de/ in http://76ers.nba-jersey.com/ a http://www.michael-kors-outlet.us.org/ rainbow, http://www.ray-banssale.com/ his http://www.coach-outlets.net.co/ favorite color http://www.tommyhilfiger.net.co/ is http://www.nikefree-run.net/ no longer http://www.nike-air-max.com.au/ black and http://oakley.blackfriday.in.net/ white, http://www.hollister-abercrombie.com.se/ but http://www.oakleysunglasses-canada.ca/ the rainbow http://www.swarovskissale.co.uk/ rich http://www.mk-outletonline.us/ and colorful http://www.mcmhandbags.com.co/ colors, his http://www.adidas-schuheonline.de/ world http://ravens.nfljersey.us.com/ is http://www.retro-jordans.com/ no http://www.nfl-jersey.us.org/ longer monotonous. http://www.nba-jersey.com/ And she, http://www.rayban-pas-cher.fr/ for http://www.newbalance-outlet.org/ him to http://knicks.nba-jersey.com/ become http://www.salvatoreferragamo.in.net/ a http://www.thenorthface.com.de/ better http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ person, will http://www.omega-watches.com.co/ bring http://www.mcm-bags.us.org/ him laughter, http://www.toryburchsale.com.co/ will give http://www.nikeair--max.fr/ him http://www.ferragamo.com.co/ support and encouragement, http://www.ray-banssunglasses.co.uk/ but also http://www.chi-flatirons.us.com/ when http://nuggets.nba-jersey.com/ he needs to give him alone http://www.prada-shoes.com.co/ space. http://bucks.nba-jersey.com/ Two http://www.reebok.com.de/ people together http://www.womenclothes.in.net/ for http://www.timberlands-paschere.fr/ each http://www.burberryonlineshop.de/ other's http://www.tomsoutlet-online.net/ world http://www.soft-ballbats.com/ to http://www.iphone-cases.in.net/ add http://www.canada-goosesjackets.com/ their own unique http://suns.nba-jersey.com/ colors, http://www.canada-gooses.net/ enrich each http://falcons.nfljersey.us.com/ other's http://www.kates-spade.com/ life.

   

http://www.moncler-jacket.us/ moncler jacket
http://www.pandoracharms.co/ pandora charms sale online
http://www.coach-outlet-online.org/ coach outlet
http://www.mlb-shop.net/ mlb.com
http://www.nikehuarache.co/ huaraches
http://www.abercrombieandfitchoutlet.net/ abercrombie & fitch
http://www.hyperdunk.us/ Hyperdunk 2016
http://www.pandora-charms.co/ pandora charms sale
http://www.abercrombieoutlet.us/ abercrombie outlet us
http://www.mlbshop.us.org/ mlb shop
http://www.mlbshop.us.org/ mlb store
http://www.ray-ban--sunglasses.com/ ray ban sunglasses
http://www.pandoracharmssale.org.uk/ pandora charms
http://www.abercrombieandfitchsale.us/ abercrombie us
http://www.mk-bags.us/ mk bags
http://www.adidasaustralia.com.au adidas australia
http://www.pradaoutletonline.us/ prada outlet
http://www.basketballshoes.in.net/ cheap basketball shoes
http://www.louisvuittonoutlet8.com louis vuitton outlet
http://www.coachfactoryoutlet.co/ coach factory outlet
http://www.nike-jordan-shoes.us/ nike jordan shoes
http://www.michaelkors--outlet.net/ michael kors outlet
http://www.michael-korsoutlet.com/ michael kors outlet
http://www.nike-jordan-shoes.us/ nike jordan
http://www.pdcharm.it/ Pandora Charm
http://www.prada-outlet.co/ prada outlet online
http://www.prada-bags.org/ prada handbags
http://www.pradapurses.org/ prada purses
http://www.michaelkors--handbags.us/ michael kors outlet
http://www.coachcarter.com.au/ coach carter
http://www.louis-vuitton-outlet.co/ louis vuitton factory outlet
http://www.abercrombieoutlet.us/ abercrombie outlet
http://www.raybanclubmaster.us/ ray ban clubmaster
http://www.joebuy.com/ wholesale
http://www.michaelkorstote.us/ michael kors jet set tote
http://www.polo-outlet.co.uk/ polo online
http://www.pandora-charms.com.au/ pandora charms
http://www.coach--purses.us/ coach purse
http://www.jordanshoes.co/ jordan shoes
http://www.coach-outlet-online.org/ coach outlet online
http://www.louis-vuittonoutlet.org louis vuitton outlet
http://www.pandoranecklace.us/ pandora necklaces
http://www.air-jordan-retro.us air jordan retro
http://www.katespadehandbags.org/ kate spade handbags
http://www.oakleyoutlet.co/ oakley outlet
http://www.salomon-shoes.com/ salomon shoes
http://www.ray-ban-sunglasses.net/ ray ban sunglasses
http://www.lebron-james-shoes.us/ nike lebron james
http://www.coachoutlet.nom.co/ coach outlet online
http://www.sunglassessm.com/ sunglasses sm
http://www.pradabags.co/ prada bag
http://www.coach-factory-outlet.net/ coach factory outlet online
http://www.cheapraybans.us/ cheap ray ban sunglasses
http://www.katespadeoutlet.nom.co/ kate spade outlet
http://www.mizunoshop.us/ MIZUNO Shop US
http://www.pandora-charms.us/ pandora.com
http://www.paulsmith.org.uk/ paul smith uk
http://www.coach--purses.us/ coach purses
http://www.prada-handbags.us.org/ official prada site
http://www.jordanshoes.co/ air jordan shoes
http://www.michaelkorspurses.us/ michael kors purses outlet
http://www.apph.co.uk/ landinggear
http://www.michael-kors.net/ michael kors outlet
http://www.louisvuitton-outlet.org louis vuitton outlet
http://www.prada-bags.org/ prada bags
http://www.coach-sunglasses.co/ Coach Sunglasses Outlet
http://burberry.outlet.org.au/ burberry us
http://www.michaelkorstote.us/ michael kors tote
http://www.ups-tracking.us/ ups tracking
http://www.apph.co.uk/ landing gear
http://www.katespadeoutlet.ca/ kate spade
http://www.raybannewwayfarer.us/ ray ban new wayfarer
http://www.ralphlaurenpolo.net.au Ralph Lauren Polo
http://www.pandora-bracelet-charms.us pandora bracelet
http://www.coach-outlet.us coach outlet
http://www.nike-air-jordan.us/ Nike Air Max
http://www.burberryoutletonline.net/ burberry outlet online
http://www.michaelkorstote.us/ michael kors totes
http://www.moncler-jacket.co.uk/ moncler mens jackets
http://www.rayban-wayfarer.us/ ray ban wayfarer
http://www.nike-free-run.us/ Nike Free
http://www.hugo-boss.us/ Hugo Boss Store
http://www.michael-korsoutlet.org/ michael kors
http://www.michaelkors--handbags.us/ michael kors handbags outlet
http://www.oakley-australia.com.au oakley australia
http://www.pandora-charms.co/ pandora charms black friday
http://www.prada-outlet.co/ prada factory outlet
http://www.yeezyboost-350.co/ yeezy boost 350
http://www.oakley---sunglasses.org/ oakley sunglasses
http://www.michael-korsoutlet.org/ michael kors outlet
http://www.burberryoutletonline.net/ burberry online
http://www.timberland-boots.org.uk/ timberland uk
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry outlet
http://www.burberryscarfoutlet.org/ burberry scarf
http://www.longchamp-outlet.co Longchamp Outlet
http://www.pradaoutlet.cc/ prada sale
http://www.oakleyholbrook.us/ Oakley Holbrook sunglasses
http://www.katespadeoutlet.nom.co/ kate spade outlet
http://www.nike-airmax.org/ nike air max
http://www.sunglasseshut.co/ sunglasses hut
http://www.michael-kors.net/ michael kors wallet
http://www.pradaoutletonline.org/ authentic prada outlet online
http://www.ubiae.fr/ Billat
http://www.ray-ban-sunglasses.com.au ray-ban sunglasses
http://www.coachshoes.us coach shoes
http://www.burberry.org.au burberry
http://www.moncler-jacket.co.uk/ moncler jacket
http://www.moncler-outlet.us/ moncler down jackets
http://www.rb-sunglasses.us ray ban sunglasses
http://www.nikehuarache.co/ huarache nike
http://www.sunglasseshut.cc/ sunglasses hut
http://www.pandoraring.us/ pandora ring
http://www.pandoracharmssale.org.uk/ pandora charms sale
http://www.coach-outlet.us/ coach handbags
http://www.basketball-jerseys.us/ basketball jerseys
http://www.mizunoshoes.us/ Mizuno Shoes
http://www.pradabagsoutlet.org/ authentic prada handbags outlet
http://www.pradaoutletonline.org/ prada factory outlet online
http://www.prada-outlet.us.com/ Prada Factory Outlet
http://www.coach-outlet.cc/ Coach Outlet Online
http://www.prada-outlet.us.com/ prada outlet online
http://www.pradasunglasses.us/ prada glasses
http://www.nikejordan.co/ Nike Jordan Shoes
http://www.chanel-outlet.co/ Chanel bags Outlet
http://www.michaelkorsoutletbags.us/ michael kors outlet
http://www.pandora-jewelry.us pandora jewelry
http://www.michael-kors.net/ michael kors handbags
http://www.pandoracharms-uk.co.uk/ pandora charms
http://www.louis-vuitton-outlet.co/ louis vuitton outlet
http://www.ralph--lauren.co.uk Ralph Lauren
http://www.coach-outlet.us coach bags
http://www.shoes-online.us/ shoes online
http://www.prada-outlet.net/ prada outlet
http://www.coachfactoryoutlet.co/ coach factory
http://www.hyperdunk.us/ Nike Hyperdunk Shoes
http://www.michael-kors-outlet.us/ michael kors outlet
http://www.raybanaviator.org/ rayban aviator
http://www.michaelkors.com.co/ michael kors factory outlet
http://www.pandorarings.net.au/ pandora rings
http://www.prada-bags.us.com/ prada handbags
http://www.rayban-outlet.us Ray Ban Outlet
http://www.mcmoutlet.org/ mcm factory outlet
http://www.mizunoshop.us/ Mizuno Shop Japan
http://www.pradaoutletonline.us/ prada outlet online
http://www.pradabags.co/ official prada site
http://www.abercrombieoutlet.us/ abercrombie outlet
http://www.coach-outlet-online.org/ coach outlet store
http://www.coachcarter.com.au/ coach australia
http://www.mlb-shop.net/ mlb shop
http://www.prada-bags.us.com/ prada bags
http://www.michael-kors-outletonline.us/ michael kors outlet
http://www.katespadeoutlet.ca/ kate spade outlet
http://www.raybanpolarized.us/ ray ban polarized
http://www.hugo-boss.us/ Hugo Boss Online
http://www.canada-goose-outlet.us/ Canada Goose Outlet
http://www.hermes-bag.co.uk hermes bag
http://www.adidas.org.au adidas australia
http://www.abercrombiefitch.fr/ abercrombie paris
http://www.pradaoutletonline.net/ prada factory outlet online
http://www.apph.co.uk/ landing gears
http://www.michael-korsoutlet.com.co/ michael kors outlet
http://www.nike-free-run.us/ Free Run
http://www.burberryoutlet-online.net/ burberry outlet online
http://www.nikecom.us/ nike com
http://www.asicsshoes.com.au/ asics Australia
http://www.pandora--bracelet.co.uk/ pandora bracelet
http://www.ray-ban-sunglasses.co.uk ray-ban sunglasses
http://www.coachoutletonline.info/ coach outlet online
http://www.pradabags.co/ prada bags
http://www.ugg-slippers.co.uk/ ugg slippers
http://www.burberryscarfoutlet.org/ burberry outlet
http://www.yeezyboost350.us.org/ Yeezy 350
http://www.shoes-online.us/ shoes sale
http://www.michaelkorsoutlet.info/ michael kors
http://www.coach--bags.us/ coach bag
http://www.canada-goose-outlet.us/ canada goose sale online
http://www.coachoutletonline.info/ coach outlet
http://www.mlb-shop.net/ major league baseball
http://www.canada-goose-outlet.us/ canada goose jacket
http://www.yeezy-boost-350.us/ yeezy boost 350
http://www.michael-kors.net/ michael kors purses
http://www.coach-factory-outlet.net/ coach factory outlet
http://www.coach-outlet-online.us/ coach factory outlet
http://www.prada-outlet.us.com/ prada outlet
http://www.nfl-shop.co/ nfl shop
http://www.katespadeoutlet.com.co/ kate spade outlet
http://www.kd8.us/ Kevin Durant Shoes
http://www.michaelkorsoutletbags.us/ michael kors bags
http://www.snow-boots.org.uk/ snow boots
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry outlet
http://www.michael-kors-uk.org.uk/ michael kors uk
http://www.prada-bags.us.com/ prada us
http://www.mizunoshoes.us/ Mizuno Wave
http://www.clkbenz.com clk benz
http://www.nike-shoes.net.au/ nike shoes
http://www.prada-bags.co/ prada bags
http://www.basketballshoes.in.net/ Basketball shoes
http://www.burberry-scarf.net/ burberry scarf
http://www.coach-factory-outlet.net/ coach outlet
http://www.coach-outlets.net coach outlet
http://www.mlbshop.us.org/ baseball jerseys
http://www.pradaoutlet.co/ prada outlet
http://www.pandora-charms.com.au/ pandora australia
http://www.michaelkorsoutlet.ca/ Michael Kors Outlet
http://www.hermes-outlet.org Hermes Outlet
http://www.coachfactoryoutlet.cc coach factory outlet
http://www.chanel-outlet.co/ CHanel Factory Outlet
http://www.menssunglassess.com/ mens sunglasses
http://www.ralph-lauren.net.au/ ralph lauren
http://www.baseballjerseys.co/ baseball jerseys
http://www.coach-australia.net.au/ coach
http://www.pradasunglasses.us/ prada official site
http://www.katespadeoutlet.com.co/ kate spade outlet online
http://www.hugo-boss.us/ Hugo Boss Outlet
http://www.katespadebags.org/ kate spade handbags
http://www.nike-id.us/ nike shox
http://www.beatsbydre.net.au/ beats by dre
http://www.beatsbydre.net.au/ beats headphones
http://www.katespadehandbags.org/ kate spade black friday
http://www.katespadeoutlet.cc/ kate spade outlet online
http://www.michael-kors.com.au michael kors australia
http://www.pandora-charms.co/ pandora charms
http://www.prada-bags.org/ prada online
http://www.ray-ban-outlet.us ray ban outlet
http://www.katespade.net.au kate spade
http://www.pandoranecklace.us/ pandora necklace
http://www.rayban-eyeglasses.us/ ray ban eyeglasses
http://www.raybanprescriptionglasses.us/ ray ban prescription glasses
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry canada
http://www.oakleyfrogskins.us/ oakley frogskins
http://www.burberryscarfs.com/ burberry scarfs
http://www.nike-air-jordan.us/ nike jordan shoes
http://www.michaelkorsoutlet.info/ michael kors outlet
http://www.katespadeoutlet.cc/ kate spade outlet
http://www.katespadebags.org/ kate spade bags outlet
http://www.pandoranecklace.us/ pandora necklace charms
http://www.coachoutlets.net coach outlet
http://www.canadagooseoutlet.us/ canada goose outlet
http://www.coach-outlet.cc/ Coach Outlet Store
http://www.pandora-bracelet.co/ pandora bracelet
http://www.abercrombiefitch.nl/ Abercrombie Fitch
http://www.ralph-lauren.net.au/ ralph lauren australia
http://www.pandora-rings.co.uk/ pandora uk
http://www.raybanaviator.us/ ray ban aviator
http://www.coach-outlet.net.co coach outlet
http://www.polo-outlet.co.uk/ polo outlet
http://www.michael-kors.ca michael kors canada
http://www.jordanshoes.co/ nike jordan shoes
http://www.burberryoutletonline.net/ burberry outlet
http://www.asicsshoes.com.au/ asics shoes
http://www.nike-shoes.org/ nike shoes
http://www.pandoraring.us/ pandora rings
http://www.football-jerseys.co/ football jerseys
http://www.pandora-charms.us/ pandora jewelry
http://www.pandoraring.us/ pandora princess ring
http://www.mk-bags.us/ mk handbags
http://www.hyperdunk.us/ Nike Hyperdunk 2015
http://www.michaelkorsbags.co/ michael kors bags outlet
http://www.nike-shoes.org/ nike store
http://www.prada-bags.co/ prada bags on sale
http://www.coach-sunglasses.co/ coach sunglasses
http://www.nike-shoes.net.au/ nike australia
http://www.nfl-shop.co/ nfl jerseys
http://www.michael-kors-outlet.us/ michael kors us
http://www.michaelkorsoutletonlinepro.us/ michael kors outlet online
http://www.canadagooseoutlet.us/ canada goose jacket
http://www.pandorabracelet.us Pandora bracelet
http://www.coach-handbags.us coach handbags
http://www.shoes-online.us/ shoes online sale
http://www.chanel.net.au/ chanel australia
http://www.michael-kors--outlet.com/ michael kors outlet
http://www.oakleyfrogskins.us/ oakley frogskins sunglasses
http://www.michaelkorsoutlethandbag.us/ michael kors outlet
http://www.asicsshoes.com.au/ asics shoes Australia
http://www.pandora-rings.us/ pandora rings jewelry
http://www.oakleysunglasses.net.au oakley sunglasses
http://www.mizunoshop.us/ Mizuno Shop
http://www.ugguk.co.uk/ ugg uk
http://www.michaelkorsoutlet.nom.co/ michael kors outlet
http://www.nikeoutlet.net/ nike shox shoes
http://www.adidas-shoes.com.au adidas shoes
http://www.burberryscarfs.com/ burberry scarf
http://www.abercrombieoutlet.ca/ abercrombie outlet
http://www.sunglassesoutletsky.com/ sunglasses outlet
http://www.michael-korsoutletonline.us/ michael kors outlet
http://www.raybanprescriptionsunglasses.us/ ray ban prescription sunglasses
http://www.nikejordan.co/ Nike Air Jordan
http://www.michaelkorsoutletbags.us/ michael kors outlet bags
http://www.yeezyboost.co/ yeezy boost 350 shoes
http://www.michael-kors.net/ michael kors outlet online
http://www.ugg.org.au ugg australia
http://www.ray-ban-sunglasses.us/ ray ban sunglasses
http://www.rayban-glasses.us/ ray ban glasses
http://www.burberry-outletonline.us Burberry outlet online
http://www.basketballshoes.in.net/ nike basketball shoes
http://www.moncler-jacket.us/ moncler us
http://www.jimmy-choo.com.au jimmy choo australia
http://www.chanel-outlet.co/ Chanel Outlet
http://www.moncler-jacket.co.uk/ moncler jacket mens
http://www.coach-outlet.info/ coach outlet
http://www.michael-kors.net/ michael kors bags
http://www.katespadeoutlet.ca/ kate spade canada
http://www.pradaoutletonline.net/ prada outlet
http://www.michaelkorsblackfridayoutlets.us/ michael kors black friday
http://www.moncler-jacket.co.uk/ moncler sale
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry outlet canada
http://www.michaelkorsoutletstores.us/ michael kors outlet
http://www.cheapraybans.us/ Cheap Ray Ban
http://www.burberryaustralia.com.au burberry australia
http://www.kate-spadeoutlet.com/ kate spade outlet
http://www.jordan-retro-shoes.us/ jordan retro shoes
http://www.canadagooseoutlet.us/ canada goose sale
http://www.mizunoshoes.us/ Mizuno Running Shoes
http://www.chanel.net.au/ chanel bag
http://www.paulsmith.org.uk/ paul smith sale
http://www.katespadehandbags.org/ kate spade bags
http://www.basketball-jerseys.org/ basketball jerseys
http://www.pandoracharms.co/ pandora charms sale clearance
http://www.burberryoutlet-online.net/ burberry online
http://www.joebuy.com/ china factory sale
http://www.pandorarings.net.au/ pandora australia
http://www.michael-kors.net/ official michael kors
http://www.coach-outlet.cc/ Coach Outlet
http://burberry.outlet.org.au/ burberry outlet
http://www.katespadeoutlet.nom.co/ kate spade black friday
http://www.coach-usa.us coach usa
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry outlet canada
http://www.michaelkorsoutletonlinepro.us/ michael kors outlet
http://www.moncler-outlet.co/ moncler outlet
http://www.prada-outlet.net/ prada outlet online
http://www.coach-australia.net.au/ coach australia
http://www.michaelkorsoutlet.ca/ Michael Kors Canada
http://www.coachoutlet.co/ coach outlet
http://www.coach-outlet-online.us/ coach outlet
http://www.nikehuarache.co/ huaraches shoes
http://www.hockey-jerseys.us/ hockey jerseys
http://www.nikeoutlet.net/ nike outlet
http://www.pradasunglasses.us/ prada sunglasses
http://www.coach--purses.us/ cheap coach purse
http://www.pandora-rings.com/ pandora rings
http://www.louis-vuitton.com.au louis vuitton australia
http://www.oakley-sunglasses.net.au oakley sunglasses
http://www.pandora--rings.co.uk/ pandora rings
http://www.michaelkorspurses.us/ michael kors purses
http://www.ubiae.fr/ veronique billat
http://www.michael-kors-outlet.co Michael Kors Outlet
http://www.coach--bags.us/ coach bags
http://www.moncler-jacket.co.uk/ moncler uk
http://www.michaelkors--outlet.us/ michael kors outlet
http://www.coach--outlet.org/ coach outlet
http://www.nikehuarache.co/ nike huarache shoes
http://www.football-jerseys.org/ football jerseys
http://www.abercrombiefitch.nl/ bercrombie Nederland
http://www.oakley-outlet.in.net Oakley Outlet
http://www.kd8.us/ KD 8 shoes
http://www.moncler-jacket.us/ cheap moncler jacket
http://www.michael-kors.net/ michael kors outlet
http://www.yeezyboost.co/ yeezy boost 350
http://www.louis-vuitton-uk.co.uk louis vuitton uk
http://www.pradabagsoutlet.org/ prada bags outlet
http://www.pandora-rings.org/ pandora rings
http://www.abercrombieandfitchoutlet.net/ abercrombie outlet
http://www.raybansunglasses.com.au ray-ban sunglasses
http://www.moncler-jacket.org/ moncler jacket
http://www.pradaoutlet.cc/ prada outlet prices
http://www.jordan-retro.us/ Jordan Retro Shoes
http://www.salomon-shoes.com/ salomon hiking shoes
http://www.coach-outlet-online.co Coach outlet online
http://www.michaelkors.com.co/ michael kors outlet
http://www.prada-bags.co/ Prada Outlet
http://www.michaelkors.net.co/ michael kors outlet
http://www.pradaoutletonline.org/ prada outlet online
http://www.michaelkorsoutlethandbag.us/ michael kors handbags
http://www.coachoutlet.nom.co/ coach outlet
http://www.jordan-retro-shoes.us/ Jordan retro
http://www.baseball-jerseys.us/ baseball jerseys
http://www.flashsunglasses.com/ flash sunglasses
http://www.moncler-outlet.us/ moncler outlet
http://www.abercrombiefitch.fr/ abercrombie and fitch
http://www.pandora-uk.org.uk/ pandora uk
http://www.abercrombieoutlet.us/ abercrombie us
http://www.moncler-outlet.org/ moncler outlet
http://www.sunglassessm.com/ brand sunglasses
http://www.nikejordan.co/ Nike Jordans
http://www.michaelkorsoutletcity.us/ michael kors outlet
http://www.prada-handbags.us.org/ prada handbags
http://www.coachoutletonline.info/ coach online
http://www.michael-kors-outlet.us/ michael kors
http://www.yeezyboost350.us.org/ Yeezy Boost 350
http://www.michaelkorsoutleto.us/ michael kors outlet
http://www.michaelkors--handbags.us/ michael kors handbags
http://www.pradaoutlet.cc/ prada outlet online
http://www.michael-kors.net/ michael kors online
http://www.burberrypurse.com/ burberry purse
http://www.longchampoutlet.cc/ longchamp outlet
http://www.pandora.org.au/ pandora australia
http://www.tiffany-co.com.au tiffany co
http://www.nikehuarache.co/ nike huarache
http://www.burberryaustralia.net.au burberry australia
http://www.michaelkorsoutletbing.us/ michael kors outlet
http://www.timberland-boots.org.uk/ timberland boots
http://www.kate-spade.net.au Kate Spade Australia
http://www.pandoracharms.co/ pandora charms
http://www.ray-ban-outlet.us/ ray ban outlet
http://www.oakleyholbrook.us/ Oakley Holbrook
http://www.longchampoutlet.cc/ longchamp outlet
http://www.coach-sunglasses.co/ coach sunglasses for women
http://www.pandora-rings.us/ pandora rings
http://www.uggboots.org.au/ ugg boots
http://www.mcmoutlet.org/ mcm outlet
http://www.pandora-rings.us/ pandora rings sale
http://www.top-sunglasses.org/ top sunglasses
http://www.nike.net.au nike australia
http://www.ubiae.fr/ veronique Billat
http://www.prada-outlet.co/ prada outlet
http://www.kd8.us/ Nike KD 8
http://www.abercrombieandfitchsale.us/ abercrombie and fitch
http://www.air-jordan-shoes.us air jordan shoes
http://www.joebuy.com/ china wholesale
http://www.lebron-james-shoes.us/ lebron james shoes
http://www.coach--bags.us/ coach diaper bag
http://www.michaelkorsbags.co/ michael kors outlet
http://www.mk-bags.us/ mk outlet
http://www.michael-korsoutlet.com/ michael kors outlet online
http://www.nikecom.us/ nike free run
http://www.beatsbydre.net.au/ beats studio
http://www.coach-australia.com.au/ coach australia
http://www.lebron-james-shoes.us/ nike lebron shoes
http://www.pandora-bracelets.us pandora bracelets
http://www.pandorarings.org.uk/ pandora rings
http://www.louboutinshoes-uk.co.uk louboutin shoes
http://www.burberryoutlets.ca/ burberry canada
http://www.pradabagsoutlet.org/ prada factory outlet online
http://www.nike-shoes.net.au/ nike shoes australia
http://www.cheapraybans.us/ ray ban online
http://www.paulsmith.org.uk/ paul smith
http://www.polo-outlet.co.uk/ polo outlet online
http://www.yeezyboost.co/ adidas yeezy boost 350
http://www.moncler-outlet.co/ moncler coats
http://www.michael-kors.uk michael kors uk
http://www.michaelkorsblackfridayoutlets.us/ michael kors outlet
http://www.moncler-outlet.co/ piumini moncler replica
http://www.mcmoutlet.org/ mcm outlet online
http://www.pandora.org.au/ pandora jewelry
http://www.michaelkorsbags.co/ michael kors bags
http://www.pandoracharms-uk.co.uk/ pandora charms uk
http://www.nike-air-jordan.us/ Nike Air Jordan
http://www.abercrombieandfitchsale.us/ abercrombie outlet
http://www.pradaoutlet.co/ prada outlet online
http://www.jordan-retro.us/ Jordan Retro
http://www.katespadeoutlet.nom.co/ kate spade
http://www.coach--outlet.net/ coach outlet
http://www.moncler-outlet.us/ moncler clothing
http://www.uggboots.org.au/ ugg australia
http://www.burberryoutlet-online.net/ burberry outlet
http://www.nike-shoes.org/ nike outlet
http://www.michaelkorspurses.us/ michael kors purses on sale
http://www.nike-id.us/ nike id
http://www.pandora-rings.co.uk/ pandora rings
http://www.michaelkors.com.co/ michael kors
http://www.abercrombieandfitchoutlet.net/ abercrombie and fitch
http://www.nikehuarache.co/ nike air huarache
http://www.tiffanyco.net.au tiffany co
http://www.michael-kors.net/ michael kors tote
http://www.abercrombiefitch.fr/ abercrombie fitch
http://www.coachfactoryoutlet.co/ coach outlet
http://www.pandora.org.au/ pandora australia
http://www.michael-kors.it/ michael kors italy
http://www.coach-outlet-online.us/ coach outlet online
http://www.coach-outlet.com.co coach outlet
http://www.yeezyboost350.us.org/ Adidas Yeezy Boost 350
http://www.katespadebags.org/ kate spade bags
http://www.pandora-charms.us/ pandora charms
http://www.chanel.net.au/ chanel
http://www.pradaoutletonline.us/ authentic prada outlet online
http://www.pradaoutletonline.net/ prada outlet online
lzm3.7

   

20170309lck
http://www.michaelkorshandbags.in.net
http://www.outlettruereligion.in.net
http://www.coachoutletonlineshopping.us.com
http://www.outletchristianlouboutin.us.com
http://www.fitflopssale.us
http://www.michaelkorsoutlet-onlineclearance.us.com
http://www.yeezyboost350sale.us.com
http://www.michaelkorshandbags-onsale.us.com
http://www.cheapmlbjerseys.us.com
http://www.christianlouboutin-shoes.org.uk
http://www.ray-bansunglassesofficial.us.com
http://www.fredperrypoloshirts.com
http://www.oakleysunglasses-sale.us.com
http://www.mulberryhandbagssale.co.uk
http://www.ugg-bootsoutlet.me.uk
http://www.beats-headphones.in.net
http://www.michael-korsoutletclearance.us.org
http://www.truereligionjeans-canada.com
http://www.louisvuittonoutlet-store.us.org
http://www.rolexwatchesoutlet.us.com
http://www.michael-korsoutletclearance.com.co
http://www.rayban-sunglassesoutlet.us.com
http://www.fitflop.in.net
http://www.polo-outlet.com.co
http://www.reebokoutletstores.us.com
http://www.kevindurantshoes.net
http://www.nike-outletonline.com
http://www.jordanshoes.us.com
http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk
http://www.michaelkorsoutletstoresofficial.us.com
http://www.clearancefitflopssale.com
http://www.longchampoutlet.us.com
http://www.maccosmetics.us.com
http://www.michaelkorsoutletonlineclearance.us.org
http://www.cheapoakleysunglassesformen.us.com
http://www.nikeoutletstores.us
http://www.cheapoakley-sunglasses.com.co
http://www.truereligionjeansoutlets.us.com
http://www.beatsheadphones.org.uk
http://www.nike-airmax90.org.uk
http://www.mulberry-handbags.co.uk
http://www.toryburchoutlets.us.org
http://www.nikefree-run.me.uk
http://www.rolex-watches.it
http://www.coachfactoryoutletsale.com.co
http://www.nike-rosherun.me.uk
http://www.rolex-outlet.us.com
http://www.cheap-jordanshoes.us.com
http://www.louis-vuittonlv.us.com
http://www.sunglassesrayban.org.uk
http://www.cheapreplicawatches.com.co
http://www.coachoutlethandbags.us.com
http://www.michael-korsoutletonlineclearance.us.com
http://www.sunglassesoakley.co.uk
http://www.longchampbag.org.uk
http://www.raybansunglasses2.us.com
http://oakley.sunglassess.us.com
http://www.michaelkorsoutletmichaelkorshandbags.us.com
http://www.soccerjerseys.us.com
http://www.lebronjamesshoes.in.net
http://www.louis-vuittonoutletstore.us.com
http://www.louisvuittonoutletclearance.us.com
http://www.nfljerseyswholesale.us.com
http://www.fitflopssale.me.uk
http://www.coachoutletonline.com.co
http://www.louis-vuittonhandbags.me.uk
http://www.coach-outletstore.com.co
http://www.coachfactory-outletonline.com.co
http://www.louisvuittonoutletlv.us.com
http://www.jeanstruereligion.in.net
http://www.michaelkors-outletuk.org.uk
http://www.louisvuittonoutlet-clearance.us.com
http://www.louisvuittonoutlet-online.us.org
http://www.fitflopssale.in.net
http://www.christianlouboutinoutletstore.us.com
http://www.louisvuittonoutletstoreslv.us.com
http://www.ferragamoshoes.org.uk
http://www.michaelkorsuk-outlet.org.uk
http://www.hollistersaleuk.co.uk
http://www.newbalanceshoes.in.net
http://www.cartier-outlet.us.com
http://www.louisvuitton-outletclearance.us.com
http://www.louisvuittonoutletauthentic.us.com
http://www.cheap-michaelkorshandbags.us.com
http://www.toryburchoutletonlinestore.in.net
http://www.coachoutletclearanceonline.com.co
http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.us.com
http://www.swarovski-crystal.org.uk
http://www.cheapnba-jerseys.us.com
http://www.borsegucci-outlet.it
http://www.truereligionoutlet-store.us.com
http://www.hollisterclothingstore.in.net
http://www.airmax90.org.uk
http://www.oakleysunglasseswholesaleauthentic.us.com
http://www.cheap-raybans.org
http://www.raybanscheap.us.com
http://www.coachoutletonlineclearance.com.co
http://www.coachoutletonline-factory.us.com
http://www.louisvuittonoutletlouisvuittonhandbags.us.com
http://www.fitflopssaleclearance.in.net
http://www.truereligion-sale.in.net
http://www.michaelkorsoutletclearancemk.us.com
http://www.oakley-sunglasses.nom.co
http://www.longchamphandbag.co.uk
http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.org.uk
http://www.coachoutletonlineclearance.us.com
http://www.raybans-sunglasses.com.co
http://www.hermes-outlet.us.com
http://www.nikeairmaxshoess.co.uk
http://www.louisvuittonoutlet1.us.com
http://www.cheapmlbjerseys.net
http://www.salvatore-ferragamo.in.net
http://www.chromeheartsoutlets.us.com
http://www.omegawatches.me.uk
http://www.nikeroshe-run.org.uk
http://www.louisvuittonoutletstoreofficial.us.com
http://www.truereligion.org.uk
http://www.lebronjames.us.com
http://www.ralphlauren-polo.com.co
http://www.oakleysunglassesoakley.us.com
http://www.swarovskioutlet.us.com
http://www.niketrainers.me.uk
http://www.salomonshoessalomonoutlet.us.com
http://www.ysloutlet.us.com
http://www.michaelkors-outletclearance.us.org
http://www.oakleysunglassesofficial.us.com
http://www.hollister-clothingstore.in.net
http://www.rolexwatchesforsale.me.uk
http://www.basketballshoes.us.com
http://www.truereligionjeans.org.uk
http://www.rolexwatchesrolexoutlet.us.com
http://www.vans-shoes.cc
http://www.louisvuittonoutlethandbags.us.com
http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org
http://www.ferragamoshoesoutlet.net
http://www.oakleysunglassesuk.com.co
http://www.christianlouboutinoutletsale.us.com
http://www.nikeoutletstore.us
http://www.thomassabocharms.org.uk
http://www.mulberrybags.me.uk
http://www.hermesbirkin.org
http://www.oakleysunglasseswholesalechina.us.com
http://www.oakley-sunglasseswholesale.us.com
http://www.outlet-louisvuitton.us.com
http://www.raybans-sunglasses.us.com
http://www.outletmichaelkors.org.uk
http://www.michaelkorsoutletonlinemk.us.com
http://www.ferragamoshoes.com.co
http://www.guccioutletonline.us.org
http://www.air-huarache.org.uk
http://www.nikestore-uk.me.uk
http://www.oakleysunglassesoutletsale.us.com
http://www.ralphlaurenoutlet.org.uk
http://www.ugg-outlet.me.uk
http://www.pandoracharmsjewellery.org.uk
http://www.cazal.us.com
http://www.guccioutletonlinestores.org
http://www.hollisterclothing.co.uk
http://www.pradaoutlet.us
http://www.instylerionicstyler.com
http://www.beatsbydrdre-headphones.us.com
http://www.raybansunglassesuk.com.co
http://www.coachfactoryoutletstore.com.co
http://www.ralph-laurenpolo.us.com
http://www.truereligionjeanssale.in.net
http://www.raybanssunglasseswholesale.us.com
http://www.louisvuitton-outletonline.us.org
http://www.coachfactoryoutletcoachoutletonline.us.com
http://www.fitflopsoutletsale.com
http://www.lakersjerseys.us.com
http://www.nike-airmaxshoes.org.uk
http://www.swarovskicrystaljewelry.us.com
http://www.michaelkorshandbagsoutlet.us.org
http://www.diorsunglasses.com.co
http://www.michaelkorshandbagsofficial.us.com
http://www.truereligion-jean.us.com
http://www.ferragamo.eu.com
http://www.longchamp-handbags.co.uk
http://www.adidas-wings.in.net
http://www.oakleysunglasses-wholesale.com.co
http://www.michaelkorsoutlet-clearance.us.org
http://www.coachoutletonlinecoachoutlet.us.com
http://www.cheap-snapbacks.us.com
http://www.burberryoutletstore.in.net
http://www.raybansunglassessale.com.co
http://www.hermesoutletstore.us.com
http://www.hollister-clothingstore.org
http://www.coachoutletstore.com.co
http://www.prada-handbags.co.uk
http://www.adidasukstore.org.uk
http://www.guccioutletonlinestore.us.com
http://www.converseshoes.us.com
http://www.pradasunglasses.us.com
http://www.rolexwatches-uk.me.uk
http://www.cartier.us.com
http://www.pandorajewelrys.us.org
http://www.coachoutlet-onlineclearance.us.com
http://www.ralphlaurenpolo-outlet.us.com
http://www.coachoutlet-onlines.us.com
http://www.wholesaleraybansunglasses.us.com
http://www.hollistershirts.me.uk
http://www.hollistercanada.com
http://www.coachfactoryoutlet.de.com
http://www.oakleysunglassesoutletcheap.us.com
http://www.airjordan4.org
http://www.burberry-outletstore.in.net
http://www.polo-outlet.in.net
http://www.marc-jacobs.us.org
http://www.cheapraybansunglasses-wholesale.us.com
http://www.katespadehandbags.me.uk
http://www.airforce1.us.com
http://www.pololacostepas-cher.fr
http://www.louisvuittonoutlet-onlines.us.com
http://www.louisvuittonpascher.fr
http://www.burberrysaleoutlet.us.com
http://www.kobebryantshoes.in.net
http://www.yeezyboostoutlet.us.com
http://www.louis-vuitton.org.uk
http://www.ralphlaurenpolo.us.com
http://www.coach-onlineoutlet.us.com
http://www.replica-watchesforsale.us.com
http://www.louis-vuittonoutletonlines.us.com
http://www.mulberrysale.co.uk
http://www.coachoutletclearanceonline.us.com
http://www.louisvuittonoutletlouisvuitton.us.com
http://www.long-champoutlet.us.com
http://www.polooutletonline.us.com
http://www.handbagslongchamp.us.com
http://www.polooutletstores.us.com
http://www.nhl-jerseyswholesale.us.com
http://www.ferragamooutletstore.net
http://www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org
http://www.longchamphand-bags.us.com
http://www.versacesunglasses.com.co
http://www.pandoracharmssaleclearance.org
http://www.ugg-bootsoutlet.org.uk
http://www.oakleysunglassescheapsale.us.com
http://www.coachoutlet-clearance.us.com
http://www.iphone-case.org.uk
http://www.eccoshoesoutlet.us.com
http://www.lacostepoloshirts.cc
http://www.michaelkorsoutletonline-clearance.us.com
http://www.christianlouboutinonline.us.com
http://www.ralphlaurenoutletstores.us.com
http://www.ralphlaurenpoloshirts.us.com
http://www.bottega-venetaoutlet.net
http://www.pandorajewelryoutlet.us.com
http://www.authenticlouisvuittonoutlet.us.com
http://www.truereligionjeanssale.com
http://www.michaelkorsoutletmichaelkorsoutletonline.us.com
http://www.fitflopsshoes.in.net
http://www.adidasnmduk.org.uk
http://www.kobeshoes.us
http://www.michaelkors-handbags.co.uk
http://www.montblancpenss.us.com
http://www.oakleysunglassescheapoutlet.us.com
http://www.cheap-raybansunglasses.com.co
http://www.guccioutlet-store.us.com
http://www.beatsbydrdre.co.uk
http://www.cheapjerseyswholesale.org
http://www.adidasoutletstore.in.net
http://www.toryburch-outletstore.in.net
http://www.cartierwatchesforwomen.us.com
http://www.ralphlauren-polo.org.uk
http://www.nikefree5.us
http://www.cheapnf-ljerseys.us.com
http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com
http://www.truereligionoutlet.org.uk
http://www.nikerosheone.us
http://www.rolexwatchesforsale.in.net
http://www.rayban--sunglasses.me.uk
http://www.michaelkorsoutlet-uk.me.uk
http://www.mulberrybagsmulberryhandbags.co.uk
http://www.truereligion-jeansoutlet.us.com
http://www.louis-vuittonhandbags.org.uk
http://www.pumaoutletonline.com
http://www.oakleysunglassesdiscount.com.co
http://www.louis--vuittonoutlet.us.com
http://www.cheapnfljerseyss.us.com
http://www.michaelkorsbags.org.uk
http://www.rolexreplicawatches.com.co
http://www.michaelkorscanada.ca
http://www.poloralphlaurenoutlet-online.us.com
http://www.herveleger.us.com
http://www.mont-blancpens.com.co
http://www.adidasnmdshoes.us.org
http://www.mulberry-handbags.me.uk
http://www.borselouisvuittonborse.it
http://www.swarovskicrystals.com.co
http://www.poloralphlaurenoutletstore.us.com
http://www.ralphlauren-outletuk.co.uk
http://www.ray-bansunglasses.com.co
http://www.christianlouboutin-outlet.me.uk
http://www.hollister-clothingstore.net
http://www.cheapfootballshirt.org.uk
http://www.wholesale-nbajerseys.com
http://www.michaelkorshandbagsoutletsale.us.com
http://www.coachoutletstoreclearance.us.com
http://www.hermesbelts.us.com
http://www.chrome-heartsoutlet.us.com
http://www.adidas-trainers.org.uk
http://www.nikeairmax90.me.uk
http://www.michaelkorsoutlet-official.us.com
http://www.michaelkorsfactoryoutletonline.in.net
http://www.pandoraoutlet.name
http://www.pradashoes.us
http://www.raybansunglasses1.us.com
http://www.ferragamo-shoes.us.com
http://www.coachhandbagsclearance.us.com
http://www.raybansunglassescheap.com.co
http://www.fitflopsshoes.co.uk
http://www.michaelkorsfactoryoutletofficial.us.com
http://www.polo-ralphlaurenoutlet.us.com
http://www.todsoutlet.us.org
http://www.hollisterclothings.net
http://www.long-champoutlet.in.net
http://www.burberryoutlet.ca
http://www.juicycoutureoutlet.net
http://www.michaelkorswallet.net
http://www.katespadeoutletonlinestore.us.com
http://www.coachoutletclearancesale.us.com
http://www.suprashoes.us.com
http://www.poloralph-lauren.us.com
http://www.edhardy.us.com
http://www.hollisterclothing-store.us.com
http://www.michae-kors-outlet.ca
http://www.oakleysunglasseswholesaleoakley.us.com
http://www.jordan-shoes.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-store.com.co
http://www.futbol-baratas.com
http://www.linksoflondons.co.uk
http://www.cartier-watches.us
http://www.cartierwatchesforsale.us.com
http://mulberryoutlet.outlet-store.co.uk
http://www.guccihandbags.us.org
http://www.ralphlaurenpoloofficial.us.com
http://www.clevelandcavaliers.us.com
http://www.nikefreerun5.me.uk
http://www.cheapjordansonline.us.com
http://www.asicsisrael.com
http://www.coach-factoryoutlets.us.com
http://www.ralphlauren-uk.org.uk
http://www.airhuarache-nike.co.uk
http://www.nike-airmax2015.us
http://www.polooutletus.us.com
http://www.nikeblazerpaschers.fr
http://www.cheap-nikeshoes.cc
http://www.nikerosherun.me.uk
http://www.swarovski-outlet.in.net
http://www.cheapsoccerjersey.net
http://www.foampositeshoe.net
http://www.toryburchoutletstores.us.org
http://www.swarovski-crystal.me.uk
http://www.toryburchoutlet-online.us.com
http://www.cheapjordan-shoes.us.com
http://www.poloralph-lauren.org.uk
http://www.nike-mercurial.net
http://www.mcmoutletstore.us.com
http://www.toryburch.com.co
http://www.coachoutletclearance.us.com
http://www.christianlouboutinscheap.us
http://www.oakleysunglassesformen.com.co
http://www.coachoutletcanada.com.co
http://www.christianlouboutinshoesoutlet.us.com
http://www.reeboktrainers.org.uk
http://www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk
http://www.airmax90.us.com
http://www.mbt-shoesoutlet.us.com
http://www.truereligionjeansoutlet.co.uk
http://www.kobe9elite.us.com
http://www.cheapraybansunglasseswholesale.us.com
http://www.ralphlauren-pascher.fr
http://www.katespade.org.uk
http://www.valentinooutlet.us.com
http://www.coachoutletonlinestore.eu.com
http://www.louisvuittonoutlet-official.us.com
http://www.christianlouboutinshoessale.us.com
http://www.michaelkorshandbagsclearance.us.com
http://www.outletmichaelkors.co.uk
http://www.coachoutletstoreonlineclearance.us.com
http://www.mizunorunningshoes.us
http://www.michaelkorsoutletonlineofficial.us.com
http://www.airmaxuk.org.uk
http://www.michaelkors-outletonlineclearance.us.com
http://www.oakleysunglassescheapwholesale.us.com
20170309lck

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie