Christendom en slavernij

In de blog: Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 51 pdf print

Dikwijls hoort men de bewering dat christenen slavernij bestreden, en zelfs dat slavernij dankzij de christelijke moraal is teruggedrongen. Misschien waren christenen niet slechter dan andere slavendrijvers, maar ze waren zeker ook niet beter.

Slavernij is pre-modern

Het terugdringen van slavernij is eerst in de moderne samenleving verwezenlijkt. Het ligt voor de hand dat er een verband is tussen dit terugdringen en de principes van moderniteit, democratie en gelijke rechten. Dat verband is onverkorte wederzijdse eerbiediging van individuen.

Slavernij is (ook vandaag nog) het symbool bij uitstek van de pre-moderniteit. Zoals de meeste andere religies heeft het christendom deel uitgemaakt van deze pre-moderniteit. Als een van de vele behoudende religieuze ideologieën heeft ze telkens verdedigd wat er op dat ogenblik was. Ze heeft slavernij altijd als een natuurlijk fenomeen en/of als een goddelijk gebod beschouwd. Waar lotsverbetering onvermijdelijk werd, hoezeer ook in strijd met de behoudende ideeën van de tijd, pleitte het christendom onschuldig voor het verleden: wat eerst werd afgeschilderd als gods onveranderlijke wil, werd dan uitgelegd als een kwaad dat met gods wil was uitgeroeid.

Het christendom ontkende niet enkel aan de behoudende kant te staan, het bestempelde zich zelfs als voorvechter van vernieuwing. Dat is niet enkel zo in het geval van slavernij: ook met vrouwenrechten, homosexualiteit, geboortebeperking, algemeen onderwijs, abortus, euthanasie, pacifisme etc.... etc.... was of is het christendom een behoudende kracht die brutale middelen niet schuwde; maar als de vernieuwing een feit is, gaan dezelfde mythologen het verleden uitvloooien om enkele bijzondere individuen als christelijke voorvechters het podium van de geschiedenis op te duwen, en verklaren zichzelf tot bereiders wat ze altijd letterlijk met vuur en zwaard bestreden. Zo voert men christelijke enkelingen of hoogstens minderheden op die tegen het behoud gestreden hebben. Het is niet erg waarschijnlijk dat wie vandaag behoudsgezind is, enkele eeuwen geleden op de bres voor vernieuwing zou gestaan hebben. Een juist inzicht in de geschiedenis is absoluut noodzakelijk voor het behoud van de moderne samenleving waar we allen van kunnen genieten.

Ieder mens heeft recht op zijn geweten en levensbeschouwing, maar geen ideologie mag zich opwerpen als de roerganger van de moderne beschaving, en schaamteloos beweren dat ze beter dan anderen weet hoe we moeten samenleven. Een van de talrijke christelijke vervalsingen van de geschiedenis die in de voorbije eeuwen zijn bekokstoofd is de bewering dat het christendom al sinds zijn ontstaan opkomt voor de zwakkeren, voor naastenliefde, voor vrede, tegen slavernij. De Bergrede, die zaligheid in de volgende wereld belooft, en Paulus die zegt dat alle mensen gelijk zijn voor God, worden aangehaald alsof het vroege ("zuivere") christendom een soort heilig socialisme was. Dat zou me niet zo ergeren als het bij geschiedenis bleef, maar die onzin wordt te pas en te onpas opgerakeld om christenen een speciaal zitje te bezorgen in de moderne samenleving die ze altijd bestreden hebben. Het is dus niet mijn bedoeling het christendom aan te vallen of de schuld te geven van wantoestanden in een grijs verleden. Mijn enige doel is te weerleggen, dat christenen uitzonderlijk waren.

Slavernij onder de vroege christenen

Christenen hebben tot in de negentiende eeuw de bijbel aangehaald om slavernij te rechtvaardigen. Zo bijvoorbeeld Spreuken 29:19:

Een slaaf kan niet verbeterd worden met woorden alleen. Hij luistert, maar gehoorzaamt niet

of Spreuken 29:21

Als een man zijn slaaf verwent van jongsaf, zal hij op de duur leed bezorgen

In Exodus 21:20-21 wordt uitgelegd dat een meester zijn slaaf doodslaan, mits de doodstrijd een dag of langer duurt:

Indien een man zijn slaaf of slavin slaat met de roede, en die sterft, zal hij gestraft worden. Maar als die een of twee dagen in leven blijft, valt hem niets te verwijten, want het was zijn geld.

Aristoteles was een oude Griekse wijsgeer, die eeuwen voor Christus leefde. Hij beschouwde slaven als deel van het lichaam van hun meester ( Politika 1.2):

Dat wat kan voorzien door de geest is van nature bedoeld om heer en meester te zijn, en dat wat met het lichaam uiting kan geven aan dit voorzien, is van nature slaaf

Sint Paulus, een van de eerste christenen, kende zowel Aristoteles als Exodus. Hij maande slaven aan (Efesen 6:5):

...te gehoorzamen aan hun vleselijke meesters, met angst en beven...

en aan Timotheus (6:1)

Eer uw meesters zodat de naam van God en zijn leer niet beschaamd worden

Welgestelde christenen die door de Romeinse overheid werden gedwongen een offer aan de keizer te brengen, redden hun zieleheil door hun plaats te laten innemen door een slaaf. De derde eeuwse kerkvader Peter van Alexandrië (Canon IV) drong er niettemin op aan dat deze slaven gestraft zouden worden:

Ook al waren deze slaven overgeleverd aan hun meester [...] laat ze gedurende één jaar boeten.

Het concilie van Gangra, in de vierde eeuw, veroordeelde bisschop Eustathius omdat hij slavernij bekritiseerde. Het concilie besliste dat

Wie ook een slaaf zou leren, onder het mom van godsvrucht, zijn meester te minachten en te vluchten, in plaats van zijn meester te dienen met goedwillendheid en eerbaarheid, hij weze vervloekt.

In christelijke middens doet het verhaal de ronde dat Sint Augustinus slavernij veroordeelde in De Stad Gods. Om dat vol te houden moet men toch met een hele speciale bril lezen:

Hij die het goede doet, al is hij een slaaf, is vrij. De zondaar, al is hij een heerser, is een slaaf, en niet de slaaf van een enkel man, maar - erger nog - de slaaf van zovele meesters als zijn gebreken (I,8.)

De eerste oorzaak ... van slavernij is de zonde; die een mens onderwerpt aan zijn gelijke - dat wat slechts gebeurt bij gods oordeel, bij wie geen onrechtvaardigheid bestaat, en die gepaste straffen kent voor elke zonde (XIX,15).

Boven twijfel verheven is dat het een gelukkiger zaak is de slaaf te zijn van een man dan van een verlangen; want zelfs het verlangen te heersen, om er maar een te noemen, verwoest iemands hart met de meest wrede heerschappij(XIX,15.)

Van nature, zoals God ons schiep in het begin, is niemand slaaf van mens of zonde. Deze onderwerping is echter een straf, volgens de wet die de natuurlijke orde oplegt en haar verstoring verbiedt. Want als deze wet niet overtreden was, zou er niets geweest zijn om door dienstbaarheid in te tomen. Daarom maant de Apostel [i.e. Paulus] slaven zich te onderwerpen aan hun meesters, en hen te dienen met heel hun hart en welwillendheid, zodat, wanneer ze niet bevrijd kunnen worden door hun meesters, ze zichzelf in zekere zin kunnen bevrijden, door niet te dienen in angst, maar in godvruchtige liefde, tot alle onrechtvaardigheid verdwijnt, en alle overheersing en alle menselijke macht herleid worden tot niets, en God allen in allen is (XIX,15.)

Augustinus had zelf slaven. Zijn ouders kochten hem op jonge leeftijd een concubine "om zijn jeugdige stoom af te laten". Toen zijn moeder later een huwelijk arrangeerde met een katholiek meisje uit de hogere kringen om hem te introduceren in de machtscentra van Milaan, liet hij zijn bedgenote, volledig in lijn met zijn citaat hierboven, zweren voortaan af te zien van sex, en liet haar opsluiten in een klooster in Afrika. Zijn enig kind, een jongen van 14, stierf enkele maanden later. Toen de huwelijksplannen in duigen vielen kocht hij zich prompt een nieuwe sexslavin (zie hierover Peter Brown, Augustine of Hippo: A Biography..)

De vroege middeleeuwen

De heilige Isidorus van Sevilla schreef in de zevende eeuw: "slavernij behoort tot het recht van de naties, en is daarom een natuurrecht" (Etym. v, 4.)

Van Karel de Grote tot Hendrik de Vogelaar werden Slaven in Centraal en Noordwestelijk Europa bejaagd, gevangengenomen, weggevoerd en verkocht langs Venetie en Sicilie. Hierdoor werd de etniciteit van hun slachtoffers (Slaaf) de soortnaam "slaaf".

William D. Philips:

Tegen het jaar 1000 begon de Westelijke slavenhandel te minderen, al werden nog steeds Ieren en Vlamingen verkocht op de markt van Rouen. In de 12e eeuw bekeerden de Slaven zich tot het christendom, en de slavenhandel van Oost-Europa door Frankrijk naar moslim-Spanje stokte. [...] Terwijl Frankrijk (700-1000) een draaischijf was voor slavenhandel met de moslimwereld, nam Italië ongeveer dezelfde positie in.[..] Het waren gewoonlijk Slaven die over de Alpen en doorheen Pavia werden gedreven. (**)

Naast deze verhandelde slaven bestonden in het middeleeuwse feodale systeem nog steeds slaven die de grond bewerkten. Zij werden in het Latijn "coloni" genoemd, in het Nederlands lijfeigenen, of sinds kort ook "horigen" of zelfs schaamteloos "halfvrijen". Het latijn voor slaaf "servus", wordt in het Engels en Frans nog steeds gebruikt voor deze "lijfeigenen"(serf). Christelijke apologeten hebben heel wat onzin over gelukkige lijfeigenen verteld, bijvoorbeeld dat ze, in tegenstelling tot "echte" slaven, onder een humaner sociaal contract van "wederkerigheid onder goddelijke bescherming" leefden. Daarmee bedoelt men dat priesters bidden voor de gemeenschap, ridders vochten voor de gemeenschap en lijfeigenen werkten voor de gemeenschap. In werkelijkheid hadden de lijfeigenen weinig voordeel van de biddende priesters, en hadden een hoop te lijden onder vechtende ridders. Ze waren slaven, en werden zoals andere slaven bezeten, minacht, ondervoed en misbruikt, ook sexueel. Dikwijls leefden ze, aan hun lot overgelaten, in grotere armoede en rechtelozer dan andere slaven. Wanneer ze trachtten te vluchten werden ze opgejaagd en afgeranseld. Men beweert ook wel dat lijfeigenen, in tegenstelling tot slaven, hun eigen bezittingen konden hebben. Maar slaven hadden gewoonlijk bezittingen. Harvard professor Patterson zegt in Slavery and Social Death:

Ik ken geen samenleving gebouwd op slavernij waar slaven die het zich konden veroorloven geen slaven konden kopen.

Het echte verschil tussen lijfeigenen en andere slaven is dat de ene in een feodale, landelijke economie passen, en de anderen in een meer steedse handelseconomie. In een feodale economie werd nauwelijks handel gedreven, dus ook nauwelijks handel in slaven. Toch kwam (ruil)handel voor, zelfs in het hart van de kerk. Zo bekloeg Lullo, bisschop van Mainz, zich in 755 bij de paus erover dat zijn parochiepriesters "lijfeigenen" van de kerk verkochten voor eigen gewin. De bisschop schreef:

Hij nam goederen en lijfeigenen van de kerk die aan zijn zorg waren toevertrouwd, Faegenolph onze lijfeigene, zijn twee zonen Raegenolph en Amanolph, en zijn vrouw Leobthruthe, en hun dochter Amalthruthe, en hij bracht hen naar Saxen en ruilde hen voor een paard [...] de lijfeigene en het meisje die Aotrich schonken aan de kerk voor de ziel van zijn zoon, werden door Willefred meegenomen. De naam van deze lijfeigene was Theodo en van zijn vrouw Aotlind. De priester Enred ruilde onze lijfeigene Liudo voor een paard [...] en op een nacht stal hij in het geheim onze lijfeigene Erpwine en negenenveertig varkens die Hredun onze kerk had geschonken; en bij een andere gelegenheid nam hij onze twee lijfeigenen Zeitof en Zeizhelm en een keer vier ossen... (*)

Merk op hoe mensen, varkens, ossen en paarden door elkaar worden genoemd als kerkbezit. Merk ook op dat de kerkelijke gezagdrager klaagt over ontvreemding van kerkelijke eigendom, maar dat hij, in tegenstelling van wat sommige apologeten hier willen zien, op geen enkele wijze aangeeft het oneens te zijn met het feit dat de kerk mensen bezit net als dieren. Wanneer een bisschop onbeschroomd verklaart dat deze mensen - of we ze nu slaven of lijfeigenen noemen - bezit van de kerk zijn net als paarden, ossen of varkens; en als vervolgens parochiepriesters voor hen kopers kunnen vinden, dan moet men aannemen dat bezit en verkoop van slaven niet abnormaal was, ook niet voor de kerk. Tenslotte kan slavenhandel slechts bestaan als er eenstemmigheid is in de samenleving zodat de slaaf nergens kan vluchten, tenzij alles gebeurt in totale geheimhouding.

De late middeleeuwen

De beroemde grondlegger van de christelijke filosofie van de late middeleeuwen was Thomas Aquinas (Doctor Angelicus). Zijn filosofie was een vermenging van Aristoteles en de bijbel. Hij schreef:

Slavernij tussen mensen is natuurlijk, want sommige mensen zijn van nature slaaf, volgens de Filosoof(Summa Theologica, 2-2,Q57.)

en

Het is rechtvaardig dat ieder zijn recht krijgt, waarbij rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen individuen: want wanneer een man neemt wat hem toekomt, wordt dat geen zuiver "recht" genoemd. En omdat wat van de zoon is ook van de vader is, en wat van de slaaf is ook van zijn meester is, volgt dat er zuiver gesproken geen rechtvaardigheid is tussen de vader en de zoon, of tussen de meester en zijn slaaf (Summa Theologica, 2-2,Q57.)

In de late middeleeuwen groeide de Europese economie. De landbouw bleef een kwestie van lijfeigenen en vrije boeren, maar ook de handel in werkslaven en huisslaven floreerde overal. Deze slavenhandel, zegt William D. Philips, was

...een prelude voor de ontwikkeling van Amerkaanse slavernij. Dit is bijzonder belangrijk, aangezien slavernij in de Nieuwe Wereld haar oorsprong heeft in late middeleeuwse tradities. Vooreerst hadden de kruistochten het werkgebied van de Italiaanse kooplui, de meest actieve slavenhandelaren van die tijd, in grote mate uitgebreid, en, als bijkomend resultaat van de kruistochten, breidden de Europeanen hun kennis van suiker verder uit, en de Amerikaanse geschiedenis van suiker en slavernij zijn onontwarbaar met elkaar verweven. De Spaanse en Portugese veroveringen hielden slavernij in leven en bloeiend op het Iberische schiereiland. (**)

Groeiende interesse voor oude manuscripten bracht niet alleen de oude filosofen naar Europa, maar ook het Romeinse recht dat bijzonder veel aandacht aan slaven en slavenhandel had besteed. Bijgevolg, schrijft Philips, hadden Spanje en Portugal een volledige slavenwetgeving ontwikkeld lang voor ze aan hun overzeese expansie begonnen.(**)

William D. Philips:

De uitgewerkte slavenwetten van Justinianus waren makkelijk toepasbaar wanneer nieuwe omstandigheden het vereisten. In de elfde eeuw had de Italiaanse geleerde Irnerius de studie van de Romeinse wetten aangevat, en in de volgende twee eeuwen verspreidde de kennis zich over West-Europa. In Iberia vaardigde de Castiliaanse koning Alfonso X in het midden van de dertiende eeuw nieuwe wetten uit, bekend als de Siete Partidas, gebaseerd op het Romeinse recht. Hoewel nooit helemaal toegepast, hadden deze wetten een grote invloed op de late middeleeuwse en vroeg-moderne wetgeving in Spanje. Tegen het einde van de middeleeuwen had Iberia aanzienlijke historische ervaring met slavernij en een wettelijk raamwerk om een slavensysteem te beheren. (**)

Ook in christelijk Europa werd aan het einde van de middeleeuwen, met de toename van de mercantiele samenleving, het aantal lijfeigenen gebonden aan land teruggedrongen door de slavenhandel. In de middeleeuwen en de Atlantische tijd waren één op zes slaven. Toen de christenen in Spanje terrein terugwonnen op de Moren, werden gevangenen verkocht op de markten van Mallorca en Barcelona, samen met hun (Europese) slaven.

William D. Philips:

Italianen importeerden hun slaven vooral van buiten Italië. Reeds in de twaalfde eeuw had Venetië slaven uit een wijd gebied, al bleef het een gering aantal. In het midden van de twaalfde eeuw bezat Genua moslimslaven, en er is bewijs dat een van de rijke Genuese koopmannen van die tijd, Guglielmo Burone, een slaveneigenaar was. In 1300 vermeldde het testament van een Genuese resident in Cyprus, dat hij vijf slavinnen en één slaaf bezat. Iris Origo schreef: "tegen het einde van de veertiende eeuw was het moeilijk een welgesteld huishouden in Toscanië te vinden dat niet minstens één slaaf bezat: bruiden brachten ze mee als bruidschat, dokters aanvaardden slaven als betaling - en het was niet ongewoon ze te vinden in de dienst van priesters." Slaven in Italië kwamen in de 14e en 15e eeuw uit verschillende gebieden en etnische groepen. Er waren moslims, Tataren, Circassiërs, Russen, Bulgaren, Armeniers, Albanezen, enkele mediterrane eilandbewoners, en enkelen uit zwart Afrika en de Canarische Eilanden. De meesten waren vrouwen, en de meesten werden benut als huishoudster en concubine.[...]In 1427 had Cosimo de Medici van Florence een onwettig kind bij een jonge Circassische slavin. Het kind werd gewettigd en werd later aartspriester van Prato. (**)

In 1438 zond de koningin van Aragon een brief aan de moslim koning van Tunis met het verzoek taksvrije doorgang te verlenen aan een levering van zes Ethiopische vrouwen. Aangezien moslims en joden reeds enkele decennia tot slaven van de kroon van Aragon gemaakt waren, zal de koningin meer dan voldoende werkkrachten ter beschikking hebben gehad. Het is dus de vraag welke rol deze voorouders van Naomi Campbell moesten spelen in de kille paleizen van het christelijke Europa.

William D. Philips citeert een brief van een slavenhandelaar over een meisje dat voordien bezit was geweest van een kapelaan, maar zwanger bleek:

"We spraken met de kapelaan die de vorige eigenaar was, en hij zegt dat je haar in zee mag gooien met wat ze in haar buik heeft, want het is geen schepsel van hem. En hij zal wel de waarheid spreken, want als hij haar zwanger gemaakt had, zou hij haar nooit teruggezonden hebben"(**)

Wanneer een buitenstaander een slavin zwanger maakte, werd volgens de Italiaanse wet niet de slavin schadeloos gesteld, maar haar eigenaar.

William D. Philips:

Al de gebruikelijke wijzen om slaven te maken waren gebruikelijk onder de Kroon van Aragon: geboorte, huwelijk, rechtspraak, en schuld. Tot het einde van de dertiende eeuw werden taltijke slaven gemaakt door veroveringen en strooptochten; daarna had Aragon haar expansie op het vasteland voltooid, en de hoofdbronnen van slaven werden piraterij en handel. De grote periode van Aragonese expansie was de dertiende eeuw, toen James I van Aragon het koninkrijk Valencia overnam en met Castile samenwerkte voor de verovering van Murcia. Krijgsgevangen werden regelmatig verkocht in slavernij, en James I bezat talrijke slaven. Hij zond er zo'n tweeduizend als geschenk naar koningen, keizers, kardinalen en edelen. Het gevangennemen van grote aantallen slaven was een voortdurende traditie. In 1280, nadat Peter Mondesa veroverde, "bleven slavenhandelaars nog minstens een jaar en half slaven aankopen uit de krijgsgevangenen." Slavernij in het nieuw veroverde Valencia volgde het gewone mediterrane patroon- urbaan eerder dan ruraal, domestiek eerder dan landbouw, hoewel een aantal slaven zeker werkte op het platteland. Er was een breed spectrum aan slavenbezitters; Robert I. Burns heeft slavenhouders vastgesteld van ambachtslui tot bisschoppen en de koning. Strenge wettelijke bepalingen bonden het bestaan van slaven in het dertiendeeeuwse koninkrijk Aragon. Hun wettelijke status was praktisch onbestaande, al konden ze wel voor het gerecht verschijnen als klagers of als verdediger in bepaalde omstandigheden. Moslims konden met losgeld of anderzins vrijgekocht worden, maar zolang ze slaaf bleven waren ze onderworpen aan het recht van hun eigenaar, tenzij het om zware vergrijpen ging. Een eeuw later werden de regels verstrengd, en werd elke slaaf behandeld als rebel en gevangene. (**)

De slavenmarkt van Barcelona werd ook door moslims bezocht. De winsten die christenen haalden uit de slavenhandel maakte dat ze legale en illegale middelen inzetten om de voorraad aan moslimslaven te vergroten.

Na Colombus

William D. Philips:

...gedurende de eerste twee eeuwen van de Atlantische slavenhandel, bleven zwarte slaven beperkt tot dezelfde gebieden waar ze ook tijdens de middeleeuwen waren, het meest in Spanje en Portugal. De Italiaanse handel met Noord-Afrika bleef zwarte slaven leveren voor Italië uit Portugese handelsstations, maar hun aantal was nooit groot. Nog kleiner was het in Frankrijk, al waren er in het zuiden. Het hof van de Graaf van Anjou had Noord-Afrikaanse dienaren en slaven in de vijftiende eeuw. (**)

Nadat Amerikaanse inboorlingen die door christenen tot slavernij gedwongen waren massal stierven door epidemieën, werden Spanje en Portugal de draaischijf voor een wereldwijde slavenhandel. In 1454 schreef de paus een brief aan de koning van Portugal waarin hij hem feliciteerde dat zoveel vijanden van Christus tot slaaf gemaakt waren. Vanaf 1517 startte Charles I van Spanje met grootscheepse slaventransporten naar Amerika. Toen vier eeuwen later de anti-slavernij beweging op gang kwam, bezaten christenen in de USA alleen zo'n 5 miljoen slaven. Bijna de helft van de verdediging van slavernij werd door christelijke predikanten geschreven. Larry Tise geeft een lijst van meer dan 250 religieuzen die de bijbel aanhaalden om te bewijzen dat blanken het recht hebben zwarten te bezitten. (Larry Tise, Pro Slavery)De christenen die deelnamen aan de anti-slavernij beweging, van Eustathius tot Wilberforce, waren zeker niet typisch voor het christendom.

(*) Medieval Sourcebook - Lullo, Archbishop of Mainz: On Traffic in Ecclesiastical Serfs.
(**) Slavery from Roman times to the early transatlantic trade van William D. Philips.

Zie ook http://www.sigervanbrabant.be/blog/


Reacties (51)

   

Hallo Siger,

wat voor reacties verwacht je?

Bijval, in de zin van mensen die dezelfde conclusie trekken als jij?

Of meer reacties zoals: als je een brand wil blussen, gooi je dan olie op het vuur?

   

Beste Leon,

Elke reactie is welkom, maar het hoeft niet. Ik vind het wel fijn als eventuele reacties verband houden met het onderwerp, en persoonlijke aanvallen achterwege blijven.

   

Het systeem van slavernij was toch niet perse Christelijk?
Ik denk dat het menselijk is om een meester-slaaf verhouding te willen (om dan vooral zelf de meester te zijn). En dat ondanks het feit dat slavernij is afgeschaft deze verhoudingen er nog steeds volop zijn.

   

wat ik dus wil zeggen: ik denk dat vrijwel iedereen in die tijd boter op het hoofd had, en die boter is ook nooit echt verdwenen. het is zo dat langzame emancipatie/bildung heeft plaatsgevonden en dat natuurlijk allerlei partijen of figuren zich achteraf op de borst kloppen dat ze daar een bijdrage aan hebben gehad. in het moment zelf weet je nog niet op welk paard je moet gokken, maar achteraf natuurlijk wel wat je had moeten doen, en dan wil men zichzelf wel overtuigen van die keuze, ook al was dat niet zo. dat is psychologie.
maar waarom zou je denken dat die psychologie alleen voor christenen zou gelden?
zijn seculieren soms per definitie anders? waarom dan? je suggereert dat dit misschien eerlijker mensen zijn, maar ze hebben dezelfde machtsbelangen als anderen.

   

Dat is ook wat ik uitdrukkelijk zeg aan het begin. Slavernij is gedurende duizenden jaren de normaliteit geweest op alle werelddelen waar landbouw bedreven werd. Ik wil de bewering weerleggen dat mensenrechten eigen/te danken zijn aan het christendom. De afschaffing van slavernij als instituut is een element van de moderniteit, en valt historisch samen met de teruggang van de staatsmacht van het christendom.

   

Wie zegt dan dat mensenrechten eigen/te danken zijn aan het christendom? Het christendom heeft wel de tien geboden die een soort voorloper zijn voor afspraken over wenselijk gedrag. Verder mag je niet zomaar iets concluderen als secularisatie toeneemt en christendom afneemt (hoewel nog zeker niet weg is) en mensenrechten opkomen, dat dit zou komen door secularisatie of afnemend christendom.
Ik denk dat je teveel een vijandbeeld hebt Ik zie het als logischer om gewoon te vertellen wat goed is aan seculier leven/denken in plaats om te vertellen wat slecht is aan christelijk leven/denken. Als namelijk seculier denken inhoudt dat je (nog steeds) werkt met vijandbeelden, zie ik dat niet als uitnodigend.

   

Dag Siger
Leuk om u nog eens op deze site te 'zien'.
Terug naar de blog. Zoals je bijna kan vermoeden heb ik zoiets als 'definitiebepaling'. Graag had ik hier in plaats van christenen, naam-christenen gezien. Dit zijn dan mensen die zich christenen noemen doch er zich niet naar gedragen.
In uw betoog wijst een 'christen' naar het oude testament om zijn 'gedrag' met een slaaf te rechtvaardigen.
Een Christen echter die dus Christus volgt zal zich ook refereren naar de Bijbel en liefst natuurlijk naar het Nieuwe testament, want vanaf toen kan men maar spreken van Christenen; inderdaad eerst moet Christus gestorven zijn vooraleer men kan praten van christenen.
Om verder te gaan.
Een christen gaat dat speciaal het boek 'filemon' lezen. Hier is het verhaal van een slaaf-christen die zijn meester-christen ontvlucht. Moet ge echt eens lezen. Hierbij schrijft ¨Paulus hoe beiden zich terug moeten verenigen en gedragen. Staat volledig haaks met alle uitlatingen van de naam-christenen in verband met 'filemon'.
Dus de relatie van christenen tov slaven door u beschreven, houdt geen enkele steek met de christelijke leer.
Het hebben van slaven bij de Joden in het OT is in feite van hoog niveau.. Moet eens deuteronomium lezen, hoofdstuk veertig denk ik. Er is geen enkel natie of volk ervoor of erachter (in tijd) dat dit toegepast heeft.
Natuurlijk ga ik akkoord dat die naamchristenen deden ook niet beter of slechter waren dan die anderen, en dat ze inderdaad zoals een kerkhaan zich telkenmale keerden wanneer het dan hen past.
Het woord van God is het woord van God. Rommelt erniet aan, en haal het niet uit zijn verband
Groetjes
Pauls

   

Leon,

Ik ben het niet met je eens dat slavernij als instituut hetzelfde is als een privérelatie tussen met onderdanigheid. Net zoals een oorlog niet hetzelfde is als een ruzie tussen buren. Slavernij als instituut vereist wetten en machtsuitoefening die de slaven op hun plaats houden. En dat verandert de zaak aanzienlijk.

   

Ja gradueel natuurlijk, denk maar niet dat een burenruzie zo onschuldig is, daar komt ook het slechtste van de mens boven.

   

Siger,

Als je het over Augustinus hebt, heb je het dan over dezelfde Augustinus als die Emanuel Rutten er toe bracht om zijn christelijk geloof weer op te nemen?
http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/augustinus-maakte-een-verpletterende-indruk-op-me/

Ik heb mij niet zo verdiept in deze materie, maar blijkbaar is het ethisch in orde als je Augustinus volgt, ook al ben je het met zijn visie op de slavernij niet eens. Evenzo is het blijkbaar ethisch in orde christen te zijn of moslim, ofschoon de meeste godsdiensten nogal wat aspecten hebben die ethisch niet in orde zijn. Het is blijkbaar ook ethisch in orde van adel te zijn, ofschoon adeldom, historisch gezien, niet zelden op slavernij berust.
Nu ik toch bezig ben, mag je trots zijn op je nationaliteit of op je afkomst?
Mij dunkt dat jezelf de enige bent op wie je met recht trots zou kunnen zijn en ik kan je verklappen dat ik daar niet bij hoor.

   

Larry Hise bestaat niet, het moet zijn: Larry E. Tise. en de volledige titel is:
Proslavery: A History of the Defense of Slavery in America, 1701-1840.
En dan is de verdediging voor Amerika alleen een belangrijk punt.

"Misschien waren christenen niet slechter dan andere slavendrijvers, maar ze waren zeker ook niet beter.

Slavernij is pre-modern
Het terugdringen van slavernij is eerst in de moderne samenleving verwezenlijkt."
Verhoudingsgewijs telen atheïsten mee bij het terugdringen van slavernij?
Al eerder heb ik erop gewezen hoeveel beter de slavernij hier was ten opzichte van de moslims.
Pro en contra slavernij was een christelijke zaak in die zin over het geheel genomen heeft het goede gewonnen. bijvoorbeeld het idee van gelijke rechten kun je weer op een christelijke leest schoeien. Ik zal niet ontkennen dat dit natuurlijk ook op een atheïstische leest kan passen.

"vrouwenrechten, homosexualiteit, geboortebeperking, algemeen onderwijs, abortus, euthanasie, pacifisme"
Als man zijnde heb ik me niet echt verdiept in vrouwenrechten dus laat ik die terzijde voor nu.
Sodomie is nog steeds zondig en onvruchtbaar.
Geboortebeperking veroorzaakt vergrijzing.
Bij algemeen onderwijs denk ik aan speciaal onderwijs, en dat is toch echt te danken aan de christenen.
Abortus en euthanasie zijn moord en doodslag gelegaliseerd.
Pacifisme hier hou ik van nuance. Verdediging zoals joden verstoppen in de tweede wereldoorlog.

Verder over: "In Exodus 21:20-21 wordt uitgelegd dat een meester zijn slaaf doodslaan, mits de doodstrijd een dag of langer duurt:"
Mis je denk ik het doel van de wet. Dat is dood door schuld of niet. Daarbij neem je aan dat de duur van de doodstrijd wel erg nauwkeurig te bewerkstelligen is.

   

Bart,

Het kan bijna niet anders dan dat het over dezelfde gaat. De lezing van Rutten past op Augustinus van Hippo, maar is zo modern dat Augustinus het niet zo bedoeld kan hebben. Als Rutten schrijft:

"De Griekse filosofen vinden dat de mens moet streven naar perfectie. Maar bij Augustinus las ik dat mensen imperfect, onvolledig en zondig zijn. Ik dacht: 'Dit gaat over mij!' Ik voelde me bevrijd, want ik wist dat ik imperfect ben. Er werd een bevrijdende weg gewezen: naar Jezus...."

Misschien is Rutten getroffen door de zeer literaire "Belijdenissen" van A. maar moderne uitleggers vergeten dikwijls dat hij daarin zijn zondige imperfectie belijdt VOOR hij gedoopt werd, uit een voorbij verleden dus. Aan het eind God dankt omdat hij, nu hij gedoopt is, niet meer kan zondigen (wat door zijn biograaf Peter Brown niet echt bevestigd wordt.)

Geen christen uit de tijd van Augustinus voelde zich bevrijd als hij ervan overtuigd werd dat hij niet perfect was, in tegendeel: angst en paniek waren hun deel. Niet perfect zijn betekende namelijk eeuwig branden, tenzij men zich onderwierp aan het van staatswege officiële christendom. Zelfs pasgeborenen die niet gedoopt waren gingen naar de hel. En als je het geluk had gedoopt te worden (wat maar één keer kon) en je zondigde toch nog eens ondanks de "genade" die je had ontvangen, was je alweer verloren. Die eeuwige straf voor imperfectie was zo gruwelijk, dat mensen folteren of voor de leeuwen werpen om ze tot het geloof te brengen een goede daad was - volgens Augustinus van Hippo.

Dan heb ik het nog even niet over hoe de Griekse filosofen zouden gewild hebben dat mensen perfect waren.

Ik ben het met je eens dat ergens bij horen nooit een reden van trots hoeft te zijn. Ook niet van schaamte trouwens. Het is niet (nooit) mijn bedoeling mensen van hun geloof af te brengen, wel van foute voorstellingen te corrigeren voor zover ik dat kan.

   

Eskon,

Je hebt gelijk over de naam: niet Hise maar Tise. Het boek is daarom niet minder interessant natuurlijk.

Over Exodus 21:20-21, de tekst van de statenvertaling luidt:

"Wanneer ook iemand zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd met een stok slaat, dat hij onder zijn hand sterft, die zal zekerlijk gewroken worden. Zo hij nochtans een dag of twee dagen overeind blijft, zo zal hij niet gewroken worden; want hij is zijn geld."

Het doel hiervan lijkt me toch wel voldoende duidelijk.

   

Siger,

Verf je nu niet met een erg grove borstel? Er bestaat in de praktijk niet zoiets als "het christendom" of "de christenen", net zomin als er zoiets bestaat als "de joden" en "het jodendom", "de homo's" en "de homoseksualiteit", "de feministen" en "het feminisme" en ga zo maar door.

Hoe zat dat bijvoorbeeld in de USA van voor de burgeroorlog? In een groot deel van de USA bestond slavernij niet, in een ander deel wel. Waarom? Werden die streng protestantse predikanten pro slavernij uit het zuiden van de USA dan niet gelezen in het noorden? Was het zuiden "echt" christelijk en het noorden "niet echt" christelijk? Of was het omgekeerd? Waren die christenen uit het noorden jaloers op die van het zuiden, omdat ze daar tenminste slaven mochten houden?

Ik vraag het uit authentieke nieuwsgierigheid, niet omdat ik het christendom wil verdedigen.

"Larry Tise geeft een lijst van meer dan 250 religieuzen die de bijbel aanhaalden om te bewijzen dat blanken het recht hebben zwarten te bezitten."

Hoe lang zou je moeten zoeken om in dezelfde periode 250 religieuzen te vinden die vonden dat blanken géén zwarten mogen bezitten? Ik vraag het maar, hoor. Mocht je op de ene of de andere manier kunnen aantonen dat die 250 religieuzen niet bestaan, dan zou je stelling dat christelijke tegenstanders van slavernij in die periode "niet typisch" waren, overtuigender zijn. Ik denk dat je zonder veel moeite 250 geschriften vindt die met de bijbel in de hand beweren dat de aarde 6400 jaar geleden geschapen werd - in zes dagen, exact. Zijn christenen "niet typisch" als ze dit als nonsens beschouwen?

Trouwens, die 250 geschriften ... van wie waren die? Van eminente theologen en Bijbelkenners? Iedere freak kan in de USA een gemeenschap verzamelen en zich christelijk noemen terwijl hij met de bijbel in de hand schuimbekkend staat te prediken over van alles en nog wat. Vind je in het Lutheraanse, Anglikaanse en katholieke noord-west Europa in die periode even gemakkelijk 250 geschriften die beweren dat een christen zwarte slaven mag houden?

Ik vraag het maar. Je presenteert een interessante stelling, die misschien zelfs waar is. Maar het kon allemaal wat overtuigender, wat mij betreft.

Mvg,

Aliasp

   

Aliaspg (en ook Leon),

Waarom zou ik overtuigender moeten zijn? Ik denk dat je dit blog ervaart als een aanval op het christendom, terwijl het dat niet is. Ik wil best geloven - het kan bijna niet anders - dat er in alle tijden en plaatsen waar slavernij bestond als instelling, er mensen waren die op een of ander moment twijfelden of dat wel goed was. Denk maar aan de sofisten en aan bisschop Eustathius die door het concilie van Gangra veroordeeld werd, en die ik ook noem in het blog.

Cruciaal voor mijn voorstelling van zaken is de kentering tussen pre-modern en modern. Mijn stelling is dat het christendom als machtsreligie, zoals alle machtsreligies, pre-modern was, en slavernij dus de normaliteit was zolang het christendom de macht had. Dat kan men moeilijk ontkennen met de gegevens die ik heb opgesomd. Ik heb naar best vermogen verwezen naar mijn bronnen, die iedereen kan nachecken.

Ik heb mijn doel bereikt als ik (liefst veel) mensen ervan heb kunnen overtuigen dat het een mythe is dat het christendom altijd tegenstander van slavernij is geweest.

Hier meer over het boek van Larry Tise:
http://www.ugapress.org/index.php/books/proslavery
https://books.google.be/books?id=JvWA08GsAAwC

   

Ik ervaar dit niet als een aanval op het christendom, ik ervaar dit vooral als een bij momenten weinig overtuigend argument. Mocht je een gloedvolle verdediging geproduceerd hebben van het christendom met argumenten van dezelfde kwaliteit zou ik dezelfde vragen gesteld hebben, hoor.

Ik zou je gevraagd hebben waarop "het christendom" slaat, aangezien "het christendom" niet bestaat, etc. Enfin, je ziet wel wat ik bedoel.

Overigens "... dat het een mythe is dat het christendom altijd tegenstander van slavernij is geweest."

Daar is "het christendom" weer en dan nog wel gecombineerd met het woord "altijd". Als oefening mag je een tiental zinnetjes bedenken met daarin de woorden "de wetenschap" en "altijd". Gelieve "de wetenschap" te beschouwen van Thales van Milete tot Brout, Higgs en Englert. Gelijkaardige oefeningen geven een heel aardig resultaat, denk ik, met "de democratie" en "altijd", en misschien zelfs met "de Verlichting" en "altijd".

   

Aliaspg,
Er zijn nu al stilaan duizenden boeken over "het christendom" geschreven, voor het grootste deel door christelijke theologen. Het is nu net een weinig overtuigend argument in te roepen dat "het christendom" niet bestaat, te meer daar ik net weerleg wat christenen zelf altijd over "het christendom" beweren.

Heb jij echt nog nooit over "de wetenschap" gesproken om Thales niet te verwarren met Einstein? Lijkt me helemaal ongeloofwaardig.

Misschien wil je je toespitsen op het weerleggen van de talrijke gedocumenteerde bewijzen. Of, nog beter, misschien kan je het met me eens zijn dat het christendom niet vrij was van slavernij.

   

Maar natuurlijk ben ik het met je eens dat in christelijke gebieden en onder christelijke machthebbers slavernij voorkwam en verdedigd werd met de bijbel in de hand.

   

Aliaspg,

Je vroeg "trouwens die geschriften, van wie waren die?"

Toevallig zie ik net dat in de hierboven gelinkte googlebook van Tise hun namen in een appendix gelijst staan.

   

Een stukje Geschiedenis, Siger. Dank je.
Nou wil het toeval - voor zover het toeval iets te willen heeft - dat wij van Geschiedenis houden.
Dus wisten wij wel iets van Slavernij en dat soort dingen - lijfeigene, horige, vazal, dienaar, knecht … t/m voetveeg.
Omdat wij van Geschiedenis houden hebben we onszelf ook nog eventjes geüpdated. Via Wiki. Gewoonweg “slavernij” intikken.
Nou wil ik jou, Siger, niet te kort doen hoor. Maar dat verhaal van Wiki is voor mij toch wel ietsjes - ja, wat zal ik zeggen - ietsjes “breder”. Het Christendom komt er ook in voor, maar het is slechts één aspect van de Gelovigheid

Mijn woonplaats is Enkhuizen. Dat is niet alleen een toeristisch stadje, maar ook een Historisch stadje. Het is niet mijn geboorteplaats, maar ik woon er toch al een flinke tijd.
Waarom meld ik dat in dit kader?
Om de volgende reden.
Enkhuizen kent van vroeger een bekende familie. De familie Snouck van Loosen. Welstandig en eveneens weldoeners. Ze schonken. De stad dankt de familie nog in “naam”. Een park is er naar vernoemd, en ook een bejaardenhuis, en misschien nog wel meer.
Prima.
Maar hier en daar heb ik wel ’s negatieve berichten opgevangen van die familie. Dat gaat hier niet zo openlijk, maar achterhands. Zo van “eigenlijk moet je je mond daar over dicht houden”.
En wat is dat “negatieve”?
Dat is de slavenhandel. De familie zoud welstandig zijn geworden met slavenhandel.
Dat verhaal over die vermeende slavenhandel ga ik hier niet uit de doeken doen, omdat het via Google is op te roepen. Ik ben tenslotte geen student meer die nog een scriptie moet schrijven. Tik in “Enkhuizen slavernij”, en de tweede hit brengt je naar de genoemde familie.

Maar we zitten hier te wijsgaren. En dat brokje Geschiedenis van jou stelt eigenlijk helemaal niet zo veel voor. En dat van mij nog veel minder.

We moeten toch eigenlijk proberen er “bovenuit” te komen. Om het verschijnsel “slavernij”, dat sinds mensenheugenis bestaat (uit welke naam dan ook), op filosofische wijze te kunnen duiden.

Daar heb ik iets voor in de maak. Maar dat ga ik hier nog niet posten. Ik wil als uw nederige dienaar eerst toestemming.

   

Steven,

Het onderwerp is nu eenmaal "christendom en slavernij'' (de verhouding tussen beide dus) en niet slavernij op zich. Het blog vertrekt van de aanname dat wat wiki erover zegt wel bekend zal zijn.

Ik zie uit naar je bijdrage. Die kan hier als ze onder de titel valt, maar je kan ook een nieuwe blog aanmaken - misschien nog wel een interessantere ⁻ als je de relatie tussen christendom en slavernij een te beperkt onderwerp vindt.

   

Om alle misverstanden uit de weg te ruimen (haha) denk ik erover zelf nog een blog aan te maken over slavernij in het algemeen. Ik heb het al ergens in het Engels.

   

“Ik zie uit naar je bijdrage”.
Zal ik ‘t ‘r maar op wagen? Welja, met hooguit een voorschotje.
Ik moet een beroep doen op een tekst die al redelijk ver gevorderd is. Maar die tekst kan ik hier niet plompverloren posten. Het verband met jouw thema zou dan “ver” te zoeken zijn. Het zou je “ontgaan”, zegmaar.
Tijdens mijn schrijverij kijk ik wel ‘s naar de bijdragen die op dit Blog passeren. En bij het onderwerp Slavernij schoten er associaties te binnen. Iets waar wat mee te doen valt. Iets dat ik kan “verwerken”.
Waar waagt mijn schrijverij zich momenteel aan?
Wij hadden hier nog een belofte open staan. Wij zouden - zo werd beloofd - nog een blogtekst willen wijden aan “filosofie en economie”. Daar zijn wij ook mee doende. Maar ’t valt om de dooie dood niet mee. Wat tot dusver is gebrouwen is te lang van stof. Het zou in dit kader niet te plaatsen zijn. Vooral omdat dit kader zich ook al redelijk inperkt. Het gaat hier, zoals ik intussen heb begrepen, om “slechts” slavernij en christendom. En niet om Slavernij “überhaupt”. Dat laatste gaat nog komen, als ik je goed heb begrepen.
We zien er naar uit.
En je mag ook uitzien naar mijn “filosofie en economie”. Misschien zijn aldaar de degens beter te kruisen dan alhier. En misschien is er sprake van kruisbestuiving.

Nog iets over die Economie vanuit wijsgerig perspectief.
In het verhaal, dat in petto is, gaan wij uit van Karl Marx. Het blijft niet bij Marx alleen, maar hij is wel het startpunt. Dat doen wij van ganser harte - wij sluiten hem in ons hart, om het zo maar eens te zeggen.
Wat halen we uit Marx. Kapitalisme, meerwaarde, uitbuiting (ziehier de link met Slavernij). Staatsgeleid versus ondernemingsgewijs? Dat soort dingen?
Maar ja, daar leren we in het huidige tijdsgewricht niet zo veel meer van - of juist wel? Wat trouwens wel een ding is dat we eventjes in ogenschouw dienen te nemen dat is dat het regime dat zich onder een Marxistische naam wist te vestigen het nogal een tijdje heeft volgehouden. Meer dan 70 jaren. Terwijl het duizendjarig Rijk al na 13 jaren bezweek. ’t Is iets om in gedachten te houden.
Nee, als we nu nog iets met Marx willen doen, dan zullen we o.i. moeten aansluiten op zijn uitweidingen omtrent de Arbeidsverdeling. Die zijn de moeite waard. In de eerste plaats met het oog op de huidige inzichten en de huidige praktijk omtrent die verdeling. In de tweede plaats vanuit het geschiedkundige perspectief.

   

Als slavernij het hoofdthema is, is de rol van christenen wel van belang, maar dan zijdelings. Er valt echt niet te bewijzen of slavernij nu langer of korter heeft geduurd door christendom.
Wat m.i. belangrijk is, is de psychisch-biologische verklaring voor ziets als slavernij. Biologisch is het een parasiteren op de eigen soort. Psychologisch is het de rol van alpha-dier zo makkelijk mogelijk maken. Beide strategieen lijken mij logisch gezien op de langere termijn onhoudbaar, dat is slechts een kwestie van tijd.

   

Ik ben niet de mening toegedaan dat slavernij veroorzaakt werd door het christendom. Slavernij bestond al vele eeuwen op alle werelddelen (ook in Afrika en Amerika) voor het christendom er was.

Wat ik hier heb betoogd is dat er wel degelijk institutionele (dus met wetten en repressie) slavernij bestond onder christelijke overheden, niet meer of niet minder. Of, wat voor een secularist belangrijk is, dat het christendom voor de samenleving een gewone levensbeschouwing is zoals de andere.

   

dag Siger
''dat het christendom voor de samenleving een gewone levensbeschouwing is zoals de andere.''
;Dacht ik al. Een mooie vorm van schaken. We herschikken definities en niemand controleert die op de waarheid en alzo krijgt men verdraaide conclusies.
Waar stond dat ergens geschreven:' Mijn volk gaat teloor door gebrek aan kennis?
Groetjes
Pauls

   

Leon,

Ik vermoed dat slavernij past bij ons talent om mensen op te delen in hiërarchische classificaties. Puur biologisch is er geen verschil tussen twee naakte mensen, maar toch ervaren we het verschil tussen zeg een generaal en een pop-zanger tegenover onze buren uit de straat als een hard feit. Als dat nog altijd zo diep in gebakken zit in moderne mensen die opgegroeid zijn met ideeën van gelijkheid, hoe dicht moeten we ideologisch (jij noemt het psychologisch, een wetenschap waar ik niet zo hoog mee oploop) dan nog bij de mogelijkheid van slavernij staan.

   

Siger,

Frans de Waal betoogt wel dat de moraal geen dun laagje vernis is over een ruwe natuur (omdat bepaalde empathie-vermogens en rechtvaardigheids-gevoelens ook natuurlijk zijn) maar ik denk dat als het aankomt op slavernij-neigingen dat deze wel degelijk onderdrukt moeten worden door cultuur, net zoals andere zelfzuchtige en gemakzuchtige neigingen. Of dat helemaal lukt weet ik niet, ik denk dat dit niet goed mogelijk is om helemaal te onderdrukken, sublimeren kan wel.
Wat heb je precies voor oordeel over de psychologie-wetenschap?

   

Is een wetenschap zonder één wetenschappelijk feit wel een wetenschap?

Ik denk wel de dat de cognitieve (kennis-)wetenschap of misschien de linguistiek vorderingen aan het maken is, vooral de "embodied simulation hypothesis" lijkt veelbelovend. Hierover heb ik in eerdere blogs wat trachten te begrijpen en te rapporteren. Hier een beetje off topic wel.

   

Hoe graag je ook voorbij de psyche zou willen, dat kan niet. Een reden dat fenomenologen de werkelijkheid als ten diepste/fundamenteel psychisch opvatten.

Meten is wat lastiger, dan heb je als het ware alleen maar relatieve waarden (groter dan, kleiner dan). Maar bijvoorbeeld de idee dat slavernij de mogelijkheid geeft aan de bezitter van slaven om een alpha-dier te zijn, zonder de benodigde kwaliteiten, is wel logisch toch? Als het geweten niet goed werkt is dat psychologisch erg aantrekkelijk.

   

Leon,

Ik heb mijn twijfel over de psychologie als wetenschap, waarmee ik niet heb gezegd dat psychische toestanden of handelingen (in bepaalde nuchtere betekenis) niet zouden bestaan.

ik denk niet dat ik het eens ben met je beschrijving van de fenomenologie. Die heeft als methode de ervaring, en als onderwerp zeer uiteenlopende dingen. Als je "ervaring" met "psychisch" wil omruilen moet je ook zeggen dat fenomenologen feitelijk psychologen zijn, wat nuchter beschouwd niet het geval is.

De oorzaak van slavernij zou ik eerder in materiële omstandigheden zoeken.

   

Ik denk dat je ervaringen alleen bemiddeld hebt. Fenomenen kunnen worden waargenomen maar het waarnemingsapparaat is gekoppeld aan het kenvermogen. Immanuel Kant stelde voor om vooral kritisch te blijven naar wat je waarneemt of ervaart. We hebben slechts subjectieve waarneming en relatieve verhoudingen, geen mogelijkheid tot objectiviteit of zicht op absolute verhoudingen.
Een kleine kanttekening: ik ben door Epictetus gewekt uit mijn relativeringssluimer, doordat hij absoluut stelt dat de opvattingen het enige is waar je macht over hebt en waarmee je het verschil kunt maken tussen een gelukkig of ongelukkig leven.
Zo is volgens Nietzsche de truc van de christelijke slaven om dienstbaarheid als heilig te beschouwen en daarmee hun opvatting van het lot dus gunstig te maken. Ik denk dat het wel degelijk een bijdrage aan de opheffing van traditionele slavernij heeft kunnen betekenen dat mensen zich bij voorbaat al dienstbaar gingen opstellen. De geschiedenis leert verder ook dat dienstbaarheid bij slaven moeilijk af te dwingen is, maar als er dan een vergoeding tegenover staat (de hemel, of geld) dan werkt het weer wel.

   

Voor diegenen die geinteresseerd zijn ivm de juiste betekenis van slavernij in het OT

Slavernij komt ook in de Bijbel voor, maar daar moet direct bij gezegd worden dat de vorm van slavernij die in het oude Israël voorkwam, niet te vergelijken is met de handel in Afrikaanse slaven, zoals die bestond in de 16e tot 19e eeuw na Chr. In het laatste geval werden slaven niet als mensen gezien, maar in de Bijbel behielden slaven altijd hun menselijke waardigheid.

Israëlieten konden zichzelf als onbetaalde arbeider aanbieden, wanneer zij hun schulden niet konden betalen. Een dergelijke slaaf bleef maximaal zes jaar in dienst. Daarna moest hij worden vrijgelaten. Ook moest hij goed behandeld worden (zie Deut. 15:12 e.v.; Lev. 25:39-40).

Naast de bovenstaande vorm van ‘schuldslavernij’ waren er ook slaven die hun leven lang slaaf bleven. Dit waren bijvoorbeeld krijgsgevangenen uit andere volken. Ook deze mensen mochten echter niet worden mishandeld. De slaveneigenaar werd gestraft als hij een oog of een tand bij zijn slaaf uitsloeg: de slaaf moest dan worden vrijgelaten (Exod. 21:26-27). Als een man verliefd werd op een krijgsgevangen vrouw, moest hij met haar trouwen. Zij kreeg zodoende een beschermde status. Als haar man van haar wilde scheiden, mocht zij niet meer als slavin behandeld worden (Deut. 21:10-14). Ook slaven kregen vrijaf op de sabbat (Deut. 5:14) en wanneer het land elk zevende jaar een jaar rust kreeg tijdens het zogenaamde sabbatsjaar, was de opbrengst van het land onder andere voor de slaven (Lev. 25:6).

UIteraard kan men bepaalde versen uit de Bijbel ^plukken^¨ en in een context plaatsen om 'jezelf' te rechtvaardigen, zoals menigeen naamchristenen deden, waarvan de blog het bewijs ervan is...
Groetjes
Pauls

   

Pauls,

Ik begon dit blog met "misschien waren christenen niet slechter dan andere slavendrijvers, maar ze waren zeker ook niet beter."

Als ik goed lees wat je schrijft zeg jij nu dat de christenen van de 16e tot 19e eeuw wél veel slechter waren dan het Oude Israël?

   

juist. Maar het waren NAAM-christenen. maw de lading dekt de vlag niet
groetjes
pauls

   

Pauls,

Je hebt het altijd over "naamchristenen" alsof dat geen echte christenen zouden zijn. Ik heb al een paar keer gevraagd om dan eens uit te leggen wat het onderscheid is, maar daar antwoord je nooit op.

   

Een christen is iemand dat Christus volgt met vallen en opstaan.
Een naamchristen belijdt Christus met zijn tong en niet met zijn hart.
Groetjes
siger

   

Dag Siger
Misschien een bijbeltekst ter verduidelijking:''2 Tim. 2:19-21
“Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn [vgl. Joh. 10:14], en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid''
Uw uiteenzetting, uw verzameling geschiedenis van slavernij, welke ik niet betwist,
is dat inhoudelijk een voorbeeld van gerechtigheid of ongerechtigheid? ongerechtigheid dacht ik zo...
Dus (kort door de bocht) volgens timi zijn zulke mensen geen christenen.
Maar ze noemen zich zo. Vandaar de naam Naamchristenen

   

Dat heeft misschien te maken met de True Scotsman Fallacy. een "echte christen" doet zoiets niet.
Maar als Hitler zich christen had genoemd en de gruweldaden had gedaan, waren dan alle christenen ineens net zoals Hitler? Dat is ook een drogreden. Zoals hierboven al aangegeven "de christenen" bestaat als groep helemaal niet. Is dat inclusief of exclusief Hitler? Maar goed ik pleeg een Godwin volgens mij.
Het lijkt me nog altijd dat de liberalen zonder christelijke moraal erger zijn dan de liberalen met christelijke moraal. Als je tenminste kunt spreken van christelijke moraal en je niet gewoon moet zeggen moraal punt.

   

Christenen bestaan WEL als groep maar er is geen overkoepelend orgaan. Christenen zijn ingedeeld in gemeenten(geestelijke). overal ter wereld, Maar een 'Rome' zult ge niet vinden..

   

Pauls, de discussie is of "de" christenen bestaan. Ik denk van niet. Net zo goed als "de" indiaan niet bestaat.
Wittgenstein had ooit een analyse van het begrip "spel".
Je kun allerlei kenmerken van spelen opnoemen waarvan een willekeurig spel wel of niet een kenmerk heeft, en toch blijven we spreken van spelen. Met 1 persoon, met twee personen, met meerdere personen. Ik hanteer het begrip: kapstokbegrippen, voor begrippen waar van alles aangehangen kan worden. Ik denk dat Siger aan het begrip "christenen" iets wil ophangen om het minder waardevol te maken. Het tegenovergestelde gebeurt ook. De werkelijkheid is dat zowel onder de noemer van christendom als onder de noemer van atheisme misstanden plaatsvinden. Voor mijzelf maakt het niet uit welke noemer ik heb, als ik maar een moreel wezen kan zijn.

   

Dag Leon
Een christen is iemand dat de leer van Christus volgt. PUNT
groetjes
Pauls

   

Leon,

Als "de christenen" niet bestaan kan je zeker niet spreken van "de christelijke moraal".

Ik denk dat beide bestaan. Het probleem is dat we niet altijd beseffen hoe belangrijk veralgemening is in ons taalgebruik. Het enige probleem is haastige of onrechtvaardige veralgemening. Dus "de Eskimo" is best te benoemen in een zin als "de Eskimo leeft rond de Noordpool" maar "de Eskimo is een idioot" is dan weer fout. Het gaat niet om het gebruik van categorieën ⁻ we kunnen niet zonder - maar om foute toewijzing van eigenschappen aan die categorieën.

   

Ik denk nu juist dat " christelijke moraal" een samenvoeging is als " Eskimo's op de noordpool" en " christenen als verdedigers van slavernij" een samenvoeging is als " de Eskimo is idioot"

   

Leon,

Je vindt mijn stelling dat christenen in de pre-moderne tijd net zo goed slaven hadden als iedereen een haastige veralgemening? Na al de illustraties die ik gegeven heb in mijn blog? Dat verrast me. Ik weet ook niet wat ik daar verder op kan zeggen.

   

Siger,

de generalisering is er in ieder geval, dat kan je moeilijk ontkennen, en daar valt dus principieel wat op aan te merken. Hoeveel voorbeelden je ook hebt. Maar goed jouw punt was volgens mij dat spreken over christelijke moraal ook een generalisatie is, en dat punt wil ik wel accepteren.
Het gaat mij er om geen kwaad te spreken, maar te proberen het waardevolle te zien, ook al zal dat ook misschien niet met talloze voorbeelden "bewezen" kunnen worden.

   

Leon,

Het is een mooi principe "geen kwaad te spreken maar het waardevolle te zien", maar ben je ook niet van mening dat je daarbij moet opletten het kwaad niet uit de wind te zetten?

   

Siger,

Ik probeer bescheiden te zijn in mijn opvattingen wat in de wind gezet moet worden. Zoals Sophia al eens aangaf, dingen hebben vaak een nut zonder dat dit direct duidelijk is. Zo ook misstanden.
Slavernij als principe in de wind zetten lijkt me prima, want er zijn nog steeds wel gevallen van. Zo lijkt er kinderslavernij in Turkije te zijn, maar dat heeft meer met economische motieven te maken dan dat het te maken heeft met een religieuze moraal.

   

Ik denk dat ik tegen misstanden ben. Nee, ik weet het wel zeker.

   

Het ligt soms heel gevoelig, je kan soms meer leed veroorzaken door een bende op te rollen, omdat dan honderden mensen geen inkomsten meer hebben, dan als je het op een andere manier probeert te transformeren, bijvoorbeeld werkverschaffing in de legaliteit (positief) in plaats van misstanden "oplossen".

   

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie