Scheppende krachten

In de blog: Wereldvreemd reacties: 32 pdf print

Stel je een stad voor zonder mensen. Huizen, straten, lantaarnpalen, fietsen en auto's, maar verder niemand te zien. En stel dat daar dan een alien zou landen, rechtstreeks vanuit een sterrenstelsel op lichtjaren afstand. Wat zou die alien dan denken? Hoe zou die omgeving op hem overkomen? Je mag aannemen dat die alien afkomstig is van een beschaving waar aliens bij elkaar wonen, en samenwerken bij het produceren van technische tuigen, want in zijn eentje had hij nooit een ruimteschip kunnen ontwikkelen. Ik denk dat die stadse omgeving hem redelijk vertrouwd zal zijn.

Die alien in die lege stad, hij zal zich realiseren dat wat hij ziet het product is van intelligente wezens, die die huizen hebben gebouwd om zichzelf te huisvesten, en die auto's en fietsen om zichzelf te verplaatsen. Hij zal de stad zien als een uiting van gezamenlijkheid, van een samenwonen ten behoeve van een samenwerken. Hij zal een beeld krijgen van een intelligente, sociale diersoort die net als de zijne, door hun gezamenlijkheid dingen kan realiseren die aparte individuen niet voor elkaar kunnen krijgen. En hij zal zich waarschijnlijk afvragen waar alle individuen zijn gebleven die daar bij elkaar zullen wonen.

Bij huizen met ramen en deuren, bij auto's met wielen en koplampen, bij fietsen met een zadel en trappers denken we meteen aan mensen, en niet aan natuurkrachten. En dat zal ook gelden voor die alien, ook al zit die misschien heel anders in elkaar dan wij. We zullen die voorwerpen niet rangschikken in de zelfde klasse als rotsen en beekjes, of sterren en planeten. We zullen er van uitgaan dat die wielen, die koplampen, die zadels en trappers, die ramen en deuren geen product zijn van blinde krachten die werken volgens betrekkelijk eenvoudige wetten. Uit al die voorwerpen in de stad spreekt een intelligentie en een intentionaliteit. Ze zijn doelbewust zo ontworpen.

Als je wat je in de stad om je heen ziet, wilt toeschrijven aan natuurkrachten, dan kan dat alleen indirect. Je moet dan veronderstellen dat die krachten via een ingewikkeld proces hebben gezorgd voor wezens met bepaalde behoeften, die vervolgens die krachten hebben gebruikt om aan hun behoeften te voldoen. Auto's, fietsen en huizen zouden nooit spontaan tot stand zijn gekomen buiten mensen om. En zoiets geldt ook voor die alien. Zijn ruimteschip is geen natuurproduct dat door aliens in gebruik is genomen, zoals paarden in vroeger tijden door mensen als transportmiddel werden gebruikt. Een ruimteschip is aangepast aan zijn gebruikers, en verschaft ze een omgeving die voldoende met die van hun thuisplaneet overeen komt, om ze in de interstellaire ruimte in leven te houden. Waarom en hoe zou zoiets spontaan door de natuur worden geproduceerd?

Mensen en intelligente aliens vormen een bron van producten die zonder hen niet zouden hebben bestaan. Maar dat geldt tot op zekere hoogte ook voor andere diersoorten. Wevervogels produceren heel ingewikkelde nesten. Maar concipiëren ze die ook? Zijn wevervogels meer dan een doorgeefluik voor de natuurkrachten? Ze zijn in ieder geval niet erg creatief, want alle wevervogels maken de zelfde soort nesten, van generatie op generatie. En dat is iets waar wij ons speciaal op beroepen: op creativiteit, op het vermogen om nieuwe dingen te bedenken, om iets aan de wereld toe te voegen wat er nog niet was. Mensen zijn een bron van vernieuwing. En tot nu toe is het onmogelijk gebleken om een ononderbroken weg aan te wijzen die leidt van de fundamentele natuurkrachten naar de producten van menselijk vernuft.

De mensheid heeft het aanzien van de aarde veranderd. Nou kun je dat van gras of algen ook zeggen, maar die zijn wel veel talrijker, maar veel minder intelligent. Ze kunnen hun handelen dus niet plannen. Mensen wel, en sommige van hun projecten kosten jaren voorbereiding. En al die projecten bij elkaar zullen een alien die op aarde landt, zich doen afvragen hoe ze tot stand zijn gekomen. Hij zal de producten van menselijk handelen zonder veel moeite kunnen onderscheiden van gras, algen of al het andere wat niet van menselijke herkomst is. De mens is dus, naast de levende en de dode natuur, herkenbaar als een afzonderlijke factor in de totstandkoming van het aanzien van de aarde.

Maar als dat zo is, moeten er regels zijn op te stellen die duidelijk maken waarin de producten van de mens zich onderscheiden, en hoe ze tot stand zijn gekomen. Het menselijk handelen moet analyseerbaar zijn in een stelsel van wetmatigheden, net als de werking van de fysische natuur en de biologische natuur. Dan denk je al gauw in termen van doelen en middelen, van planning en uitvoering, van productie en gebruik. Als zodanig moeten de menselijke verrichtingen dan ook worden beschouwd als de manifestatie van een eigen krachtenspel, naast de krachten van fysica en biologie.

En als dat zo is, als je niet om de mens als scheppende kracht heen kunt, kun je ook niet ontkennen dat die kracht een eigen motor kent, aangedreven door menselijke motieven. Die noopt ons om alles wat we om ons heen zien in drie categorieën in te delen: de fysische wereld, die voortkomt uit de natuurkrachten, de levende natuur, en de mens. Wat we zien van het heelal om ons heen wordt volledig bepaald door de natuurkrachten. Bossen, toendra's en oceanen worden beheerst door de natuur. En de stedelijke gebieden danken hun aanzien aan een kracht die zich van deze onderscheidt, namelijk de menselijke wil


Reacties (32)

   

De cultuur die deze alien vertegenwoordigde had al in een zeer ver verleden afscheid moeten nemen van vrijwel al het hogere organische leven en dus was hij zeer verrast hier op deze nieuwe wereld nog zeer verse sporen van zulk leven aan te treffen. Nog merkwaardiger was, dat er nog nauwelijks anorganische intelligentie te bespeuren was, of iets dat daar qua ontwikkeling op leek. Geen wonder dat deze wereld nog geen interstellair verkeer kende, want het was wel gebleken dat wezens van vlees en bloed dat niet kunnen overleven, zoveel wist hij er nog wel van. Net zo min als ze een grotere temperatuurstijging zouden kunnen overleven, zoals die heel vroeger op zijn eigen wereld plaats had gevonden. En dan te bedenken dat die wezens allerlei ongemakken moesten ondergaan en dat ze uiteindelijk allemaal stierven, hij moest er niet aan denken. Voor hem zelf was het voelen van pijn een keuze, om zo te weten hoe dat voor het voor organisch leven was..

   

-Menselijke en organische én misschien ook anorganische intelligentie zijn slechts facetten van een universele 'intelligentie' ; de absolute logica als enig, absoluut zijn en zijnde, waaraan al het verdere evolutionele zijn en alle zijnden contingent zijn ... ...

   

Zou de Alien dezelfde conclusies trekken toen mensen nog jagers en verzamelaars waren die gebruik maakten van stenen voorwerpen. Het onderscheid maken tussen een vuistbijl en een ordinaire steen die toevallig de vorm heeft van een vuistbijl is niet zo evident. Wanneer we het aambeeld en de stenen van de kapucijnaap in beschouwing nemen om harde noten te kraken, dan is het niet altijd zo duidelijk om een onderscheid te maken tussen een intelligent cultuurproduct en een voorgeprogrammeerd product zoals het nest van de wevervogel. Je kan niet uit alle artefacten zomaar intelligente ingrepen afleiden zonder observaties en waarnemingen.
Bovendien kan je uit losse artefacten die het resultaat zijn van een complexe cultuur niet zomaar afleiden hoe intelligent die culturele gemeenschap georganiseerd is. Neem dat na uitsterven van de mens een Alien archeoloog een DVD vindt. Wat moet hij van zo'n schijfje denken? Een leuk versiersel, een object om iets te construeren? Zonder andere aanwijzingen wordt het heel moeilijk om dat schijfje te associëren met een cultureel product waar digitale informatie op staat. Tenzij men ervan uitgaat dat die Alien een zelfde vergelijkbare culturele evolutie heeft doorgemaakt als de mens. De Alien wordt op die manier een wezen met gelijke menselijke trekken en kenmerken. Is dat wel terecht dit te veronderstellen?

   

Denk je dat een intelligente alien die in staat is door de ruimte te reizen niet het onderscheid kan zien tussen een stad en een bos, om maar eens wat te noemen?

   

"En tot nu toe is het onmogelijk gebleken om een ononderbroken weg aan te wijzen die leidt van de fundamentele natuurkrachten naar de producten van menselijk vernuft."

Hoezo?
Groetjes,
Eddie

   

Als je vindt dat het niet zo is, laat dan maar zien.

   

Volg de weg terug en je vindt alle mijlpalen. Apparaat, mens, gewerveld dier, eukaryoot, prokaryoot, RNA, aminozuur, molecuul, atoom, elementair deeltje, fundamentele natuurkrachten. Zeg maar waar die onderbreking zit.

   

Beste Bert,

Op die manier kun je nog geen graankorrel namaken. Als ik jou een kast vol chemicaliën geef, en het volledige DNA van tarwe, plus de volledige anatomie van een tarwecel, lukt het jou niet om een graankorrel te maken die tot een volledige plant kan uitgroeien. Laat staan een compleet stel hersens. Al dat geklets over 'ik ben mijn brein' is alleen maar ijdele speculatie. Niemand weet hoe hersenen doen wat ze doen.

   

Beste Kweetal,

Niemand heeft mij gevraagd een graankorrel na te bouwen, de evolutie heeft daar al voor gezorgd. Die heeft de gehele ononderbroken weg verwezenlijkt, vanaf het Niets tot en met de producten die de mens met behulp van zijn geest produceert. Die evolutie gaat door, desnoods zonder de fysiek zwakke mens, maar mét bewuste intelligentie, daar twijfel ik niet aan.

Het feit dat wij een geest hebben, demonstreert de kracht van evolutie, daar is geen dualistische tovenarij voor nodig.

Zeker, onze geest is wonderlijk, maar deze is louter gebaseerd op natuurkundige principes die in onze stoffeljjke verschijning plaats vinden: wij zijn ons brein.
Een brein kan dus intelligent bewustzijn voortbrengen, maar het behoeft niet noodzakelijk een menselijk brein te zijn.
Het ziet er naar uit dat de mens een kunstmatig brein zal produceren, dat beperkingen van het menselijke brein ontstijgt, daarmee zal de eeuwig doorgaande evolutie weer een belangrijke mijlpaal bereikt hebben.

   

Maar hoe kun je beweren dat er een ononderbroken weg is van de natuurwetten tot het scheppend vermogen van de mens, als je geen idee hebt van hoe je die weg zou kunnen doorlopen?

   

'-Alles' zal dan wel een uiting en een vorm van 'intelligentie' of bewustzijn zijn, die onze bevattingsmogelijkheden transcendeert .
-En de meest abstracte vorm van intelligentie, bewustzijn en 'zijn' blijft nog altijd die eeuwig-zijnde en eeuwig-doende Logos of absolute wetmatigheid van een noodzakelijke logica, waaraan dat 'alles' contingentie en evolutie is .

-Ja, dat heb ik al gelezen, zal men nu zeggen...; zinloze meta-fysica of fysica ?

   

Beste Kweetal,

Uw opmerking slaat nergens op. Steden zijn pas een recent verschijnsel door de mens op de aarde. Of vergeet u soms onze evolutie. En de toenemende straling als teken van intelligentie is maar iets van de laatste 2 eeuwen. Je vertrekt vanuit een hedendaags menselijk standpunt en niet van een waar we nauwelijks een spoor achterlieten in de natuur dat wees op cultuur. En reizen doorheen de ruimte duurt lang indien je niet over technologie beschikt die enorme hoeveelheden energie vergen. Al eens berekend hoeveel energie je nodig hebt om die nieuwe ontdekte aardachtige planeet te bezoeken binnen een leefbare termijn (in de veronderstelling dat we zulke ruimteschepen kunnen maken) ?
Je kan daarnaast natuurlijk altijd stellen dat het niet onmogelijk is dat intelligente wezens ooit over middelen en technologie kunnen beschikken om communicatie tot stand te brengen over afstanden van ettelijke lichtjaren, maar dan steek je dat al op voorhand in je premisse om te komen tot dat besluit.

   

Beste Stefan,

Welke opmerking slaat nergens op? Voor de duidelijkheid: mijn stukje gaat er over, dat je om het aanzien van de aarde te begrijpen, zoals dat er nu bij staat, je niet genoeg hebt aan natuurkrachten en de werking van de biologie. Je kunt niet om de factor mens heen. Wat die doet, is duidelijk te onderscheiden van de werking van de natuurkrachten en de biologie, en niet van daaruit te verklaren.
Als je het daar niet mee eens bent, daag ik je uit om precies aan te geven hoe de natuurkrachten tot zoiets als een stad hebben geleid.

   

De mens is slechts een draaikolk in de medogenloze stroom van de evolutie. De gedachte dat de mens bewust tot die evolutie bijdraagt is menselijk, maar we weten niet waar ons handelen uiteindelijk toe zal leiden, net zo min als de evolutie dat weet. We doen maar, en daaruit is iedere stad die je kunt bedenken ontstaan. Niks bijzonders, mieren kunnen het ook.
Het feit dat je iets niet kunt verklaren, houdt niet in dat je het over iets onverklaarbaars hebt. Hier geldt dat als je iets wil weten, dan moet je het uitzoeken en niet als een kind klagen dat je het niet snapt.

   

Je kunt het niet verklaren, en toch trek je er conclusies uit. Is dat niet een beetje inconsequent?
En wou je beweren dat je geen verschil ziet tussen een stad en een mierenhoop? Niet structureel, en niet conceptueel?
Je lijkt wel op de creationisten hier. Die weten ook niet hoe ze de bijbel moeten begrijpen, maar ze weten wel welke conclusies ze er uit moeten trekken.

   

Kweetal toch, welke bijbel schuif jij mij in de schoenen?
Mij dunkt dat de evolutietheorie heeft bewezen dat deze werkt en ook dat de evolutie onvoorspelbare wendingen kan nemen, waarvoor geen andere verklaring nodig is dan dat die wending mogelijk was en een blijvend resultaat had.
Geen sprake van inconsequenties a la creationisten dus.
Jouw idee dat de menselijke intelligentie de spil is waar alles om draait is net zo onvruchtbaar als het idee dat alles om de wereld draait.
Natuurlijk, het nagaan van de wendingen die genomen zijn is een moeilijke en lange weg terug. Maar als je er het fijne van wilt weten, zal je die weg moeten afleggen en daarbij moet je waarschijnlijk diepe kloven overbruggen.
Met alleen maar stilstaan in verwondering schiet je niets op.
Kunstenaars kunnen daar misschien iets mee, maar filosofen zouden beter moeten weten.

   

Nou, verklaar dan maar eens het ontstaan van een stad vanuit de evolutietheorie, op de zelfde manier als waarop je het ontstaan van de mens zou verklaren vanuit de evolutietheorie.
Ik krijg de indruk dat je gewoon niet hebt gelezen wat ik schreef, wat ik bijvoorbeeld afleid uit het feit dat je over mieren begint, terwijl ik in mijn stukje al lang heb duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen wat dieren doen en wat mensen doen, aan de hand van wevervolgels.
Jij hebt een boodschap, net als onze creationistische vrienden, en die draag je uit, ongeacht wat daar tegenin wordt gebracht.

   

Beste Kweetal,

Mijn opmerking ging niet over steden of andere duidelijke artefacten van intelligent bestaan, maar over de tijdelijkheid ervan. Mensen lieten lange tijd in de loop van de evolutie geen duidelijke sporen na van culturele artefacten die een duidelijk onderscheid maken tussen biologie en de mens.
Je kan zelfs een aap leren vuur maken. En mensen hebben in de loop van de evolutie lang werktuigen gebruikt die niet veel verschilden van werktuigen die mensapen gebruiken. En de evolutie betekent onverwachte verrassingen in de toekomst ook al zijn de hoofdmechanismen bekend. We zijn nog niet in staat onze toekomst te voorspellen en dat geldt zowel voor de natuurlijke als culturele evolutie van de mens.
zie ook: http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1859407/2014/04/21/Bonobo-maakt-vuur-en-roostert-marshmallows.dhtml
Bovendien ontstaan en verdwijnen cultuurproducten ook door natuurkrachten. Gelukkig niet allemaal zodat mensen nog in staat zijn zaken uit de geschiedenis te reconstrueren. Maar we mogen wel stellen dat als onze aarde ooit verdwijnt over 4 tot 5 miljard jaren als de zon een rode reus wordt en ontploft, dat er geen spoor intelligentie meer zal overschieten op aarde.

   

Maar wat heeft dat te maken met de inhoud van mijn stukje?

   

Een interessant thema dat raakvlakken heeft met onze steeds complexer wordende samenleving en technologie is de vraag of we al of niet 'betere' mensen worden. Wij zijn nogal sterk geneigd intelligentie te definiëren binnen het denkkader van problemen oplossen en nieuwe dingen verzinnen. Maar de link met sociaal intelligent handelen en denken wordt minder snel gemaakt en is ook niet zo zichtbaar als een stad. Is moraal een bijproduct van techniek? (zie: http://www.wetenschap24.nl/ )
Zal de mens zijn eigen evolutionaire opvolger creëren? (zie: http://www.kennislink.nl/publicaties/de-mens-zal-zijn-eigen-evolutionaire-opvolger-scheppen ) of zijn we bezig robotica te programmeren die niet beschikken over een een vrije wil en een aangeboren rem op het nemen van beslissingen (een soort van psychopatische robot die enkel uitvoert zonder nadenken en beslist binnen een geprogrammeerd denkkader)
( zie: http://www.newscientist.nl/blogs/gespot-bij-tedxradboudu-het-gevaar-van-de-robotrevolutie/ )

   

Wie zegt dat die Alien denkt, voelt en handelt zoals een mens? Is dat al niet een vooronderstelling dat eerder een streling van ons ego betekent of een zoete wens? Misschien is die Alien totaal niet onder de indruk van onze steden en totaal niet geïnteresseerd in ander intelligent leven? Hebben we als mens al zo geen voorbeelden tegengekomen dat we helemaal niet geïnteresseerd zijn in de cultuur en verwezenlijkingen van anderen en ze eerder hebben verwoest omdat ze werden bestempeld als barbaren en rivalen. Eigenlijk weten we gewoon niets van Aliens en zoeken we enkel erkenning als nietige mens op ruimteschip aarde en zijn we zelf zo nieuwsgierig te weten of er andere intelligente samenlevingen bestaan op andere planeten. Laat gewoon onze nieuwsgierigheid voldoende reden zijn. En wat als die aliens ons zo dom vinden en onze steden vergelijken met termietenhopen?

   

Steden mogen dan wel duidelijke voorbeelden zijn van niet biologische evolutie, maar wat doe je met 'gebruik en hanteren van werktuigen'. Bovendien speelt 'taal' ook een belangrijke rol in het doorgeven van culturele verworvenheden. Zou het bouwen van steden mogelijk geweest zijn zonder taal?
Je kan culturele evolutie niet volkomen loskoppelen van biologische evolutie en plastisch breinen die slechts in staat zijn tot een culturele evolutie wanneer de culturele omgeving aanzet tot culturele evolutie. Men vergeet nogal gauw dat die culturele evolutie zeeer langzaam is begonnen met veel vallen en opstaan en zelfs met regressie en terugval alvorens mensen in staat waren een culturele omgeving te scheppen die bijdroeg en stimulansen bood tot een culturele evolutie. Vandaag verandert de wereld snel, maar we hoeven nog niet zo ver te gaan in de menselijke geschiedenis om vast te stellen dat nog vele culturen niet veel verder stonden dan de fase van jagers verzamelaar. We bekijken nogal graag de menselijke geschiedenis vanuit een westerse bril, waar die culturele evolutie na een trage aanloop uiteindelijk exponentieel toenam. Ook de overgang van jagen en verzamelen naar landbouw die uiteindelijk leidde tot grotere nederzettingen die konden uitgroeien tot steden, liep aanvankelijk niet zo vanzelfsprekend.
Vandaag kunnen we stellen dat nog eerder dan steden, de hoeveelheid straling en informatie-overdracht een veel betere indicator is voor culturele evolutie. De hoeveelheid straling die momenteel wordt geproduceerd door de mens op aarde is een totaal biologisch vreemd verschijnsel, nog eerder dan nederzettingen, bouwwerken en steden.
Een ander belangrijke factor die heeft bijgedragen tot de culturele evolutie is 'zelfdomesticatie'. Zonder die zelfdomesticatie zou de mens niet in staat geweest zijn samen te leven en te werken met duizenden of meer samen in plaats van een paar honderd.

   

Beste Kweetal,

Steden vormen uitstekende voorbeelden van ontwikkeling door niet-biologische evolutie. Getuige de volgende voorbeelden ben ik blijkbaar niet de enige die dit zo ziet. Je kan me geen gebrek aan argumenten verwijten.

Urbanization and the Evolution of Cities Over 10,000 Years.
http://www.youtube.com/watch?v=fKnAJCSGSdk

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n45/aerec.en.html
The Evolution of Cities

Evolution of New York City
http://fineprintnyc.com/blog/evolution-of-new-york-city-part-1-1490-1900
:
http://fineprintnyc.com/blog/evolution-of-new-york-city-part-16-1970-1975

De de scheppende kracht van de mens is de menselijke wil, zeg je. Daar geloof ik niets van. De scheppende kracht is het overleven van het ene ten koste van het andere. Daar draagt de mens ongetwijfeld aan bij, maar niemand heeft 100 jaar geleden het plan opgevat om een hedendaagse stad te gaan bouwen, die is stukje bij beetje geëvolueerd via veel vallen en opstaan.

   

De evolutietheorie zegt niets over steden. Dat er ook dingen evolueren die niet biologisch zijn, is natuurlijk een open deur. Natuurlijk evolueren steden. Maar ze doen dat niet onder invloed van biologische of fysische krachten. Ze doen dat door de ontwikkeling van menselijke inzichten. En daar ging mijn stukje over.

   

Beste Kweetal,

Je zegt dus feitelijk dat alle door de mens gefabriceerde zaken doelbewust zijn ontworpen zoals ze zijn en door ontwikkeling van menselijke inzichten is daar een evolutie zichtbaar.
De cruciale vraag is dan waarom de mens zijn inzicht ontwikkelt. De menselijke wil is daaraan ondergeschikt, daar moet eerst een motivatie voor zijn. Die motivatie ontstaat m.i. door een intuïtieve onvrede met een bestaande situatie, gekoppeld aan een even intuïtieve mogelijke oplossing welke die onvrede kan verminderen.
Volgens jouw eigen zeggen: tovenarij.
( Kweetal 02 april 2014 11:15 op http://filosofie.be/blog/kweetal/3724/werelden-scheppen/ )
Volgens mij is het de onderbewuste waarneming van de wereld en de verwerking van de verkregen gegevens.
Dit is de kracht waar de evolutie hier gebruik van maakt.
Dat dit in het brein van de mens gebeurt is niet relevant; dit brein is slechts een product van een biologische evolutie, die tot dusver heel wat meer heeft bereikt dan de mens.
De meest ingewikkelde constructies die een alien tegenkomt zijn immers niet door de mens bedacht.

   

"De meest ingewikkelde constructies die een alien tegenkomt zijn immers niet door de mens bedacht."

Doet dit wat af aan het feit dat het meeste wat je in een stad om je heen ziet, door mensen is bedacht? Je blijft maar open deuren intrappen, zonder dat duidelijk wordt welk punt je nou wilt maken.
En waar heb ik het woord "tovenarij" gebruikt?

   

Beste Kweetal,

Het meeste wat je in een stad ziet is niet door de kracht van de menselijke wil tot stand gekomen, maar door een reeks van gevoelde menselijke behoeften en ideeën. Te zeggen dat het meeste wat je in een stad om je heen ziet, door mensen is bedacht, gaat volledig aan het feit voorbij dat behoeftes en ideeën niet ontstaan door de menselijke wil.
Pas ná het toverachtige, intuïtieve ontstaan van behoeftes en ideeën gaat de mens iets bedenken, komt zijn wil er aan te pas, kan hij een initiatief ontwikkelen en kan hij daadwerkelijk iets realiseren.
Mensen onderscheiden zich niet kwalitatief van andere organismen die zich aanpassen aan veranderende omstandigheden, op de keper beschouwd zijn de drijfveren daarbij altijd onbewust van oorsprong.

In je stuk heb je het over de stereotiepe bouwsels van wevervogels. Dit is een ondeugdelijk argument want hierbij ga je voorbij aan allerlei vormen van creatief gedrag bij dieren.
( http://www.livescience.com/16856-animals-tools-octopus-primates.html )
Bovendien weet je net zo goed als iedereen dat mensen normaal notoire gewoontedieren zijn en dat zie je ook weerspiegeld in hun producten. De uitzonderingen zijn, wel, uitzonderingen.

Kortom, wat je in je stuk duidelijk wilt maken is de in jouw ogen onverklaarbare superioriteit van de mens.
Als je het daarbij alleen maar over de kwantitatieve aspecten hebt, trap je open deuren in, maar kwalitatief gezien deugt je verhaal niet.

   

"Mensen onderscheiden zich niet kwalitatief van andere organismen die zich aanpassen aan veranderende omstandigheden, op de keper beschouwd zijn de drijfveren daarbij altijd onbewust van oorsprong."

Van oorsprong wel, maar om een huis te gaan bouwen, moet je wel weten wat je wil. En wat die veranderende omstandigheden betreft: die heeft die mens dan wel zelf gecreëerd. Het is niet omdat jagen en verzamelen onmogelijk waren geworden dat mensen landbouw zijn gaan bedrijven. De veranderingsimpulsen zijn altijd wel van de mensen zelf uitgegaan. En die veranderingen kwamen niet voort uit de biologische evolutie, want die werkt op een veel grotere tijdschaal dan die paar duizend jaar dat de steden zijn ontstaan.
Kortom, zoals ik al zei: de mens speelt een eigen rol in de totstandkoming van het aanzien van de aarde. En als jij dat 'superioriteit' wilt noemen, dan is dat voor jouw rekening. Een soort die op het punt staat zichzelf te vernietigen, zou ik niet superieur willen noemen. Maar om mensen op een lijn te stellen met mieren en wevervogels, is ook absurd. Wat denk je dat je vanuit het ISS op aarde kunt zien? Bergen en meren, bossen en, jawel: steden. Vooral 's nachts. Maar geen mierennesten, of nesten van wevervogels.

   

Beste Kweetal,

Misschien is het jammer dat je probeerde je visie op deze materie vanuit het standpunt van een alien te verwoorden.
Je hebt natuurlijk gelijk als je het vanuit een menselijk standpunt doet, we herkennen ons eigen werk maar al te duidelijk.
Er is inderdaad een fundamenteel verschil tussen de Darwinistische evolutie en de evolutie waar mensen een rol in spelen.
Bij de eerste ontbreekt iedere vorm van intelligentie: variatie ontstaat door willekeurige mutaties in erfelijk materiaal en leefomstandigheden; ook de gevolgen daarvan berusten niet op intelligente processen, maar op een toevallige differentiatie van overlevingskansen.

Ik had het over het toverachtige, intuïtieve ontstaan van behoeftes en ideeën en de daadkracht om die ideeën te realiseren. Ik denk dat die drie elementen een goede karakterisering vormen van intelligentie.
Mutaties bij evolutie waar mensen een rol spelen zijn dan niet meer toevallig, daarin is een duidelijke rationaliteit te vinden die in de Darwinistische evolutie geheel ontbreekt.
Ik zou het daarom helemaal met je eens zijn geweest als je je stukje als volgt besloten had.

"En de stedelijke gebieden danken hun aanzien aan een kracht die zich van deze onderscheidt, namelijk de menselijke intelligentie."

Behalve menselijke intelligentie kan er ook sprake zijn van andere intelligentievormen
In mindere mate bij dieren, maar misschien in superieure vorm bij aliens.
In mijn eerste reactie voerde ik deze aliens op als kunstmatige intelligenties, om aan te geven dat mensen, net als dieren, ook zo hun beperkingen kennen.
In dit verband is de volgende link interessant, waar Stephen Hawking het over Artificial intelligence (AI) heeft.
Hij vat jouw stukje min of meer samen met "everything that civilization has to offer is a product of human intelligence" en gaat daarna in op het effect dat AI zou kunnen hebben.
http://www.huffingtonpost.com/stephen-hawking/artificial-intelligence_b_5174265.html

   

Bovendien weten we nog te weinig over de invloed van onze omgeving op onze genen. Een tipje van die sluier wordt al zichtbaar bij de epigenetica. En bovendien wordt al eens vergeten wat de invloed zou kunnen zijn van de verstedelijking op de vermenging van genen na een lange landbouwperiode die eerder heeft gezorgd voor het creëren van culturele eilanden waarbij bepaalde genen minder werden uitgewisseld, tenzij door contact via handel en migratie.

   

Een ander punt dat vaak wordt vergeten is dat onze culturele evolutie vaak flink kan botsen met de natuurlijke evolutie. We vergeten vaak dat ons lichaam wordt gekoloniseerd door bacteriën en microben en dat bacteriën en andere microben de heersende levende organismen zijn op aarde. We verliezen op dit ogenblik de strijd tegen resistente bacteriën die infecties veroorzaken. We weten ook niet hoe welke invloed klimaatopwarming zal hebben en welke verborgen microben opnieuw actief zullen worden. De mens scheen de strijd gewonnen te hebben tegen de microben in de 20ste eeuw door de invoering van riolering, antibiotica en vaccins, maar begint te beseffen dat deze strijd om bestaan geenszins garandeert dat we die winnen. Menselijke hubris 'siert' de culturele evolutie, maar we zijn nog altijd kwetsbaarder dan de hersenloze microben wat betreft aanpassingsvermogen.

   

scheppende krachten in de praktijk: Fysica maken materiedeeltjes uit fotonen
zie: http://www.nu.nl/wetenschap/3779247/methode-ontwikkeld-materie-creeren-licht-.html

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie