Systemiseren

In de blog: Wereldvreemd reacties: 30 pdf print

Filosofen zijn dol op tweedelingen. Geest en stof, subject en object, fenomenon en noumenon, bewust en onbewust zijn enkele voorbeelden. Maar er zijn er nog veel meer. Zo heb je ook het onderscheid beeld en werkelijkheid. Het is kenmerkend voor het menselijke denken dat het zich een beeld vormt van de werkelijkheid, en zo voor zichzelf een werkelijkheid bouwt die pretendeert een afbeelding te zijn van de grote werkelijkheid daarbuiten.

We leven in twee werelden, de wereld van ons bewuste denken en de wereld van onze ervaringen. Ervaring is wat wij ondergaan en ons bewuste denken vertelt ons wat te doen. Van veel van wat ons overkomt liggen de oorzaken buiten onszelf, maar we kunnen ook zelf een oorzaak zijn van veranderingen buiten onszelf. In termen van de categorieën van Aristoteles: we kunnen affecties ondergaan, maar we kunnen ook acties ondernemen. Het bewuste denken wordt door onszelf veroorzaakt, maar het onbewuste is iets wat ons overkomt.

Als wij ingrijpen in de wereld buiten onszelf, dan doen we dat op basis van het beeld dat we van die wereld hebben. De wetenschap probeert een zo compleet en objectief mogelijk beeld te scheppen van de wereld om ons heen. Ze zoekt systematisch naar wetmatigheden, die ze zo nauwkeurig mogelijk beschrijft. Galileo Galilei zei: 'Het boek van de natuur is geschreven in de taal van de wiskunde '. De natuurwetten zijn beschreven in wiskundige formules. Maar, zoals Galilei al zei: de wiskunde is een taal. En met een taal maak je een beschrijving, dus een afbeelding. Natuurwetten zijn geen voorschriften, maar afbeeldingen. Ze horen bij onze innerlijke wereld, niet bij de wereld daarbuiten.

Het zelfde menselijke denken dat de wiskunde heeft geconstrueerd, heeft de techniek bedacht. Techniek en wiskunde zijn producten van de menselijke neiging tot "systemiseren" (Simon Baron-Cohen, "Autism and the Technical Mind", Scientific American, november 2012). Systemiseren probeert de werkelijkheid te beschrijven als een systeem, om zo onzekerheid en onnauwkeurigheid zoveel mogelijk uit te sluiten. Technische apparaten worden als systemen gebouwd. Maar de techniek werkt anders dan de natuurlijke wereld. De voorbeelden van botsingen tussen de technische werkwijze en de natuurlijke werkwijze zijn legio, varierend van ganzen in straalmotoren op vliegvelden tot de globale CO2-vervuiling die het klimaat op aarde verandert.

Mensen scheppen door middel van de techniek een wereld die wezenlijk verschilt van de wereld van de natuur. Maar mensen scheppen door middel van de wetenschap ook een wereld die de wereld van de natuur pretendeert te representeren. Blijkbaar kun je, al systemiserend, op een onnatuurlijke manier de natuur beschrijven.

Op hoeveel manieren valt de wereld te systemiseren? Wetenschappelijk op verschillende manieren. De mechanica van Newton beschreef al behoorlijk nauwkeurig de manier waarop objecten op aarde en in het heelal bewegen. De algemene relativiteitstheorie van Einstein doet dat nog iets nauwkeuriger, maar wel op een heel andere manier. En zo zijn er veel meer voorbeelden van wetenschappelijke beschrijvingen die betrekking hebben op de zelfde verschijnselen, maar die inhoudelijk aanzienlijk verschillen.

Het zelfde geldt voor culturele wereldbeelden. De manier waarop boeddhisme en taoïsme tegen de wereld aankijken, verschilt onderling al behoorlijk, maar is radicaal anders dan het rationele westerse wereldbeeld. Het boeddhisme gaat ervan uit dat ons beeld van de wereld op een illusie berust, maar dat je je daarvan kunt bevrijden door op mystieke wijze met die wereld samen te vallen. Het westerse wereldbeeld probeert juist een afstand te scheppen tussen het bestuderende subject en het bestudeerde object. Ondanks die verschillen hebben die uiteenlopende manieren om tegen de wereld aan te kijken millennia ongehinderd naast elkaar kunnen bestaan.

We leven in twee werelden, die onderling aanzienlijk verschillen. De eerste wereld, de wereld van ons bewustzijn, kan ons vertellen hoe te handelen in de tweede. Maar veel handelingen ontspruiten niet aan het bewustzijn. Eigenlijk hoort ons onbewuste tot de tweede wereld. De eerste wereld kennen we van binnen uit. Daarin zijn we vrij ons handelen te bepalen. Ons bewuste denken stuurt ons gedrag. Het maakt keuzes en kiest zelf de criteria waarop die keuzes berusten. De tweede wereld kennen we alleen in de vorm van ervaringen. In die wereld werken machten en krachten waarop we geen zicht en waarover we geen zeggenschap hebben. We hebben een vrije wil in de eerste wereld, en zijn gedetermineerd in de tweede.

En hoe die twee werelden met elkaar samenhangen, daarover kunnen we geen enkele uitspraak doen, zoals Kant al opmerkte. Toch bevredigt dat ons niet. We willen de tweedeling opheffen. We willen in één wereld leven, niet in twee. En die ene wereld zou er een moeten zijn die we volledig kunnen doorgronden. De wereld zou systematisch moeten zijn, we zouden hem alles omvattend moeten kunnen systemiseren. Maar gezien de incompatibiliteit tussen de door onszelf geschapen wereld van wiskunde en techniek, en de niet door onszelf geschapen wereld, ziet het er niet naar uit dat we er ooit in zullen slagen een beschrijving van die wereld te maken die ons niet meer voor verrassingen zal stellen. Gelukkig maar, zo zullen we er nooit achter komen hoe vrij onze vrije wil 'werkelijk' is.


Reacties (30)

   

De vraag is al in hoever 'tweedelingen' al niet onbewust door onze hersenen worden waargenomen. Ons visuele waarnemingssysteem interpreteert bijvoorbeeld al een geleidelijke overgang van licht naar donker als een licht en donker vlak. De wereld bewust interpreteren in tweedelingen of delen die van elkaar worden onderscheiden gebeurt al vaak onbewust en worden nadien bewust onderscheiden. 'Objectieve' onderscheiden en onbewuste beelden van de wereld zijn in die zin al een voorgeprogrammeerd onderscheiden patronen die nadien zo bewust worden ervaren en onderscheiden als afgebakende entiteiten of concepten die we hanteren over de wereld om deze te beschrijven. De gefilterde waargenomen wereld door onze waarneming wordt al geformateerd tot patronen alvorens wij die aldus bewust gaan herkennen en gaan benoemen.

   

Mooi stuk.

Is het niet zo dat we ons bewustzijn ook ervaren?

Dat datgene wat het bewustzijn vormt bij de "echte" wereld hoort, dat de "ervarer" bij de echte wereld hoort. Maar dat elk ervaren van dat bewustzijn bij de ervaringswereld hoort?

Dus dat de tegenstelling meer is de "echte" wereld tov de "ervaringswereld" met het bewustzijn die op de grens zit. Een deel van het bewustzijn dat op mysterieuze wijze ontstaat en een deel die zichzelf (en alle andere ervaringen erbij) ervaart.

   

-Er is ook nog de 'wereld' van het absolute en die van het contingente .
-Er zijn absolute ideeën, eeuwige logische wetten ; en anderzijds is er het niet noodzakelijke en contingente .
-Eeuwige logische, wiskundige en andere natuurwetten zijn absoluut en a priori .
-Terwijl al het overige, alle substanties, zelf god of de idee er van niet absoluut en noodzakelijk is ...
-Vraag : wat was er eerst het absolute of het contingente ; en moet alles dan niet voortgekomen zijn vanuit dat absolute ...? -Valère De Brabandere-

   

Hoi Valère.
Hoe weet je dat? van de wereld van het absolute?
En als dat al bestaat, komt die kennis dan niet altijd tot ons als een ervaring en zit het "mechanisme van ervaren" er dan niet altijd tussen?
En dat mechanisme van ervaren is voor ons allemaal anders. Hoe betrouwbaar is die?

   

-Ja, dat absolute van die logica of wiskunde, enz. bestaat zeker en ze zijn eeuwige ideeën, die ongeacht onze ervaring a priori er 'zijn' .

   

Beste hansidink,

Natuurlijk is het bewustzijn iets wat we ervaren. Maar het is niet iets wat ons overkomt. We hebben het gevoel dat we bij het bewustzijn sturend kunnen optreden. Onderzoekers noemen dat "agency", het vermogen om gebeurtenissen naar eigen inzicht te veroorzaken.

   

We kunnen ook sturend bijtreden via ons zelfbewustzijn. We weten immers dat de wereld die we waarnemen niet de wereld is die zich altijd voordoet. We hebben technieken ontwikkeld om dat te meten en te weten. Wat niet belet dat we onbewust nog altijd gevangen blijven van onze kijk op die wereld en dat dit kan leiden tot vergissingen.

   

Je ervaart een mogelijkheid tot sturen. Interessante ervaring. Geldt trouwens niet alleen voor het bewustzijn. Je kan ook andere ervaringen sturen, een andere kant op kijken bijvoorbeeld.

Heel veel elementen van ons bewustzijn kunnen we helemaal niet sturen. Dat we ervaren bijvoorbeeld. En sommigen kunnen we maar beperkt sturen.

Als je een rode appel ziet, dan is die ervaring zelf niet aan te passen. Je kan wel een andere kant op gaan kijken, of het rood blauw noemen. Maar de ervaring zelf was op dat moment wat die was.

   

Ja, die appel zal wel niet plots 'blauw' worden. Maar we kunnen wel bewust en zelfbewust kiezen tussen appels en zelfs nieuwe varianten telen. Dat sluit in dat je over heel wat meer informatie moet kunnen beschikken en afwegen dan wat uitsluitend wordt waargenomen en dat we heel wat kunnen doen en manipuleren met die verkregen informatie. We kunnen dus behoorlijk meer bijsturen dan menig ander diersoort en zijn niet louter afhankelijk van hoe we de wereld intuitief en automatisch waarnemen. Onze kennis over de gekende wereld is veel ruimer dan wat intuitief en spontaan gekend wordt. We kunnen ook zaken zichtbaar maken die niet zichtbaar zijn voor onze zintuigen en deze 'onzichtbare zaken' zelfs manipuleren zodat we ze anders gaan waarnemen en beoordelen. Dat vergt een complex denksysteem dat op basis van leren, feedback en selectie van bruikbare informatie leidt tot een totaal nieuw beeld van de wereld zoals deze spontaan wordt ervaren. Het feit dat we eigenlijk voortdurend abstracties maken van de gekende wereld zorgt er ook voor dat we ons kunnen vergissen indien we vertrekken vanuit foutieve uitspraken over die wereld. Ons wereldbeeld en beeld van de ervaren omgeving en opvattingen hierover veranderen daardoor voortdurend in functie van de informatie waarover we beschikken. .
Onze voorouders zagen al snel in dat een steen een gebruiksvoorwerp kan zijn dat je kan bewerken tot een wapen of hulpstuk om aan voedsel te geraken. Een steen wordt daarom meer dan een steen. Het bewerken van de steen (bijvoorbeeld een pijlpunt of een vuistbijl) is het resultaat van een bewust en zelfbewust leerproces met als resultaat een wijzging van onze spontane waarneming van de wereld en een wijziging van de wereld waarin we acteren en actief aan deelnemen.

   

Beste hansidink,

Zoals zo vaak heerst er hier verwarring over het begrip bewustzijn. Het is niet voor niets dat de Engelsen drie woorden hebben die wij meestal als "bewustzijn" vertalen: awareness, sentience en consciousness. Ik heb het over het bewustzijn als zetel van de vrije wil. Het bewustzijn dat handelend kan optreden, dat kan ingrijpen in de gebeurtenissen die zich voltrekken. Daarnaast heb je natuurlijk nog een gewaarzijn van wat zich om je heen afspeelt, en het voelen van wat je ondergaat, van binnen en van buiten. Allemaal vormen van bewustzijn, maar niet noodzakelijk van bewust denken. En dat is waar ik het over heb, het denken in stapjes, het afleiden van het een uit het ander, het aansturen op een vooraf gekozen doel.

   

ah ja, ik vermijd meestal ook het woord "bewustzijn".
Volgens mij zit er niet zo heel veel verschil in het ervaren van een gedachte, het ervaren van het zien van een appel alswel het ervaren van een wens om iets te veranderen.

Het verschil zit hem tussen de binnenwereld van ervaren, en de buitenwereld die op 1 of andere manier die ervaring mogelijk maakt, waar er verschil is tussen het object dat wordt ervaren (de appel) en het mechanisme dat de ervaring zelf vormt (de zintuigen en de hersenen). Een gedachte is iets dat in de buitenwereld wordt gevormd (op het moment van vormen ervaar je de gedachte nog niet) ergens in de hersenen en die op 1 of andere wijze een ervaring wordt.

   

Om het een en ander van elkaar te kunnen onderscheiden is het vaak goed om een duidelijke tweedeling aan te brengen, waardoor de betekenis van het één wordt ontleend aan het feit dat het NIET het ander is, en omgekeerd (zoals het verschil tussen dag en nacht).
In wat we ons bewustzijn noemen zijn twee soorten van waarneming te onderscheiden. De zintuiglijke waarneming ("gevoelszintuigen" meegerekend) en hetgeen we waarnemen via onze gedachten.
Dat deze tweedeling enigszins kunstmatig is, is omdat we slechts zintuiglijk waarnemen hetgeen we ook daadwerkelijk interpreteren -i.p.v. dat we dagdromen of staren dus- en omdat onze gedachten (dus ook interpretaties) gestoeld zijn op eerdere zintuiglijke waarnemingen. We associëren actuele waarnemingen met vergelijkbare waarnemingen uit het verleden en kennen er daarmee dezelfde betekenis aan toe als in dit verleden. Dit doen we dus op basis van herkenning, zoals een hond bijvoorbeeld in staat is om uit de vele geuren om hem heen precies dat luchtje te herkennen dat toebehoort aan de voortvluchtige o.i.d.

De grens tussen interpreteren en hallucineren is soms vaag, maar feit is dat die hond, tegen elke voor ons normale verwachting in, een zwak geurspoor vast kan houden en daarmee uiteindelijk wel kan vinden wat hij zoekt.

   

Maar wie of wat ben IK dan? Zul je je misschien afvragen. Jij bent degene die waarneemt, zintuiglijk en middels gedachten. Maar eigenlijk ben je gewoon je VERmogen om waar te nemen o.i.d.

   

Het gebruik van taal toont feitelijk al aan dat waarnemen en interpreteren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, want zo kunnen we taal gebruiken en tegelijkertijd de betekenis van het gezegde of het gedachte tot ons door laten dringen. De vele talen die de wereld rijk is toont weer aan dat woorden op zichzelf betekenisloos zijn. Lees maar eens een boek in het Koeterwaals, dan begrijp je me wel.

   

http://nopictureplease.blogspot.nl/2008/04/een-tegenstribbelend-varken.html

De sensorische homo-kul-tus...
zintuiglijke waarneming, maar dan net even anders.

   

Welke informatie bevat een boodschap en welke niet? Dat hangt inderdaad ook af van de ontvanger die reageert op bepaalde boodschappen en op andere niet, of in staat is uit een veelheid van informatie bepaalde informatie te selecteren. Babyhersenen leren vrij snel in een veeltalig milieu toch een onderscheid maken tussen een moedertaal en een andere taal. Jonge kinderen kunnen dan wel in staat zijn vlotter meertalig te worden, er blijft altijd een voorkeurtaal aanwezig. Maar zelfs die voorkeur kan wijzigingen. Een geadopteerde peuter uit een vreemd land zal vrij snel een nieuwe taalvoorkeur ontwikkelen voor de nieuwe geadopteerde 'moedertaal' wanneer de oude niet meer wordt gesproken.

   

Als ik het me goed herinner zag Freud de menselijke geest als een soort black-box met drie compartimenten. Het id (of onderbewuste), het ego -hoe je bent (of denkt dat je bent)- en het super ego (hoe je zou willen zijn). Deze begrippen zou ik vertalen als: ons geheugen is ons onderbewuste en je bent precies wie (of wat) je denkt dat je bent, hoe goed of slecht je ook denkt te zijn.
Uiteraard willen we allemaal zo goed mogelijk zijn (het super-ego, of hoe je het ook noemt), maar niets doet ons zo glimmen en overtuigd zijn van onze eigen goedheid als de waardering van anderen, zodat we ons uiteraard niet eens hoeven te schamen wanneer we in het zonnetje gezet worden of een paar veren in de reet gestoken krijgen.
Nee, schamen doe je je voor de kritiek van anderen, vooral als je vind/gelooft dat die kritiek terecht is. Want fouten maken daar kan onze super-ik slecht tegen, dus dek je ze liever af bijvoorbeeld, en je gaat je er pas echt voor schamen wanneer de fout ontdekt wordt. Schaamte gaat nog al ten koste van het zelfvertrouwen, en als dat eenmaal weg is dan wordt je al gauw een speelbal van de criticasters en/of van je eigen angsten. De waarheid (blijven) vertellen of de leugen vol(proberen te)houden kan dan bijvoorbeeld een dilemma zijn waarmee je komt te zitten.

Zelfvertrouwen blijft voor mij dan ook de sleutel tot geluk en gemoedsrust, maar hoogmoed komt voor de val en zelfvertrouwen komt voor hoogmoed...

   

Dat je precies bent wie je denkt te zijn kun je goed goed zien aan psychiatrische patiënten, met name aan de hypochonder en aan al die anderen die denken dat zij Jezus of Napoleon zijn. Zoek maar na, of lees Kafka... depersonalisatie, nog zo´n term.
Normaal gesproken is het allemaal niet zo extreem natuurlijk, en laten we ons oordeel over onszelf wel degelijk beïnvloeden door wat anderen van ons vinden en passen het vaak maar al te gemakkelijk hieraan aan. Of hangt het er misschien vanaf WIE iets over ons vindt of HOEVEEL mensen dit vinden voor we ons er iets van aan trekken?
De hypochonder kun je niet overtuigen van het feit dat hij niets mankeert, zelfs de dokter niet, maar in de regel zijn mensen zo dus niet. Die laten zich nog eerder aanpraten dat zij wel iets mankeren terwijl het eigenlijk niet zo (ernstig) is, vooral als de dokter het zegt, of een heleboel mensen.

   

@ Kweetal

Ons bewustzijn dat stuurt, handelend optreedt, zetel van de vrije wil ??? U mag de definitie van Wikipedia wel herschrijven, die heeft het toch echt over een faculté mentale, een vermogen dat ons in staat stelt onszelf en de buitenwereld waar te nemen. Voor mijn part mag men het bewustzijn ook een toestand van de hersenen noemen : het staat aan of het staat uit, of iets daartussen.
De manier waarop u het woord gebruikt doet mij eerder aan het boeddhisme denken dan aan filosofie. Overigens heeft het Engels ook nog het woord “mind”, wordt ook wel eens vertaald met “bewustzijn” waar het woord “geest” toch meer voor de hand ligt.
“Ervaring is wat wij ondergaan …” Inderdaad, en daar hebben wij een aanstaand bewustzijn voor nodig, anders zouden wij in het geheel niets ervaren.
Ook valt het woord “beeld” geregeld. Valt u hier niet met open ogen in de hedendaagse beeldcultuur ? Nog niet zo lang geleden maakte men zich een voorstelling van de wereld ; nu heeft men kennelijk niet meer dan een beeld ervan.

   

Beeld = afbeelding = representatie = dat wat ons bewuste denken ons vertelt over de wereld waarin wij leven. Ervaring = ondervinding = affectie = dat wat wij ondergaan voordat het bewuste denken het tot 'betekenis' heeft getransformeerd, d.w.z. een plaats in dat beeld heeft gegeven.

   

Beste Kweetal,

Als u bij mij in dienst zou zijn als vertaler zou ik u op staande voet ontslaan.

   

Het is dan maar goed dat ik geen vertaler ben. Filosofen hebben vaak het probleem dat ze een begrip willen introduceren waarvoor nog geen woord bestaat. Ze kiezen dan vaak voor een bestaand woord waar ze dan een eigen betekenis aan geven. Als je bijvoorbeeld het werk van Heidegger leest, dan struikel je bijkans over dergelijke woorden. Maar het zijn niet alleen filosofen die dat doen, ook wetenschappers gebruiken woorden als 'energie' en 'kracht' die in het dagelijkse taalgebruik een andere betekenis hebben dan zij er aan hechten.
Maar was je het ook inhoudelijk niet eens met de visie die ik presenteer?

   

hehe

   

Alter ego noemde die het trouwens, herinner ik me nu.. een iets bescheidener woord dan über ego zeker?

ghe ghe

   
   

Beste Kweetal,

Het zal inderdaad wel eens voorkomen dat iemand een begrip wil introduceren waarvoor nog geen woord bestaat, en daarvoor een bestaand woord gebruikt (of een nieuw woord bedenkt). Dat slaat soms aan, en dan krijgen we in (vak)woordenboeken of op Wiki een nieuwe betekenis erbij. Gebeurt dat niet dan is doorgaan met dat woord af te raden, want dan produceert de persoon in kwestie niet anders dan esoterische teksten.
Het zal u dan ook niet verbazen dat ik Heidegger nooit heb gelezen, en wat ik daarvan in vertaling in normale taal heb gelezen heeft mij al jaren geleden doen besluiten dat ik daardoor in het geheel niets belangrijks heb gemist. Foucault heb ik na een halve pagina naar de prullenbak verwezen. Ook van een filosoof verwacht ik dat hij mij in fatsoenlijke (vak)taal aanspreekt, en niet in zelfbedachte frutsels. (Uit mijn geheugen : Levinas bedacht ook wel eens een nieuw woord, maar die heeft tenminste iets te zeggen)
De ervaring heeft mij overigens geleerd dat een warrig woordgebruik meestal wijst op warrige gedachten dan wel op een behoefte om interessant te doen. Beide bieden de mogelijkheid om eindeloos voort te borduren op het nieuwe woord of de nieuwe betekenis, zonder dat een normaal (hoogopgeleid) mens er nog iets van begrijpt.

Wat u hierboven zegt verklaart nog steeds niet waarom u zelf zo raar met termen omspringt. U gebruikt het woord bewustzijn voor van alles en nog wat, en dat van alles en nog wat staat soms ook weer afzonderlijk vermeld. Althans, dat is mijn indruk.
Inhoudelijk vind ik dus niets van uw visie omdat ik er geen touw aan vast kan knopen. En dat ligt mijns inziens niet aan uw filosofisch jargon. Als vertaalster doe ik niet anders dan jargon vertalen en meen van de diverse jargons toch wel iets af te weten, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Precies hetzelfde probleem had/heb ik met het blog van Neocynicus over Rudi Visker ; nog steeds geen idee wat de man met republikeins versus liberaal bedoelt.

Dit is wellicht ook een warrige reactie, maar ik moet helaas nog meer doen.

   

Hopelijk toch nog even tijd om voor ons de drie Engelse door Kweetal genoemde begrippen voor bewustzijn voor ons te vertalen?
Wellicht een nuttige bijdrage aan verheldering van het begrip bewustzijn, dat ook m.i. verheldering behoeft.

met vriendeliujke groet
jeroen

   

Er was dus blijkbaar wel iemand die Heidegger kon vertalen.

   

Beste Jeroen,

Eigenlijk zijn er vier Engelse woorden die in het Nederlands meestal met 'bewustzijn' worden vertaald, en 'mind' is daar niet bij:
Awareness: het vermogen om gericht te reageren op verschijnselen in de omgeving. Zo kan een amoebe zich naar een voedselbron begeven door zich tegen een chemische gradient in te bewegen.
Sentience: het vermogen om te lijden. Een vis ervaart, gezien zijn reacties, het haakje van een hengel in zijn bek als bijzonder onaangenaam.
Consciousness: het vermogen om plannen te maken. Een raaf in een kooi slaagt er bij de eerste poging in om voedsel dat aan een touwtje onder zijn kooi bungelt naar binnen te hijsen, ook al kan dat niet in één beweging.
Self-consciousness: zelfbesef. Een chimpansee zal zijn beeld in een spiegel als dat van zichzelf herkennen.

   

Beste A. Atsou-Pier,

Je schrijft

"Precies hetzelfde probleem had/heb ik met het blog van Neocynicus over Rudi Visker ; nog steeds geen idee wat de man met republikeins versus liberaal bedoelt."

En verderop:

"Beide bieden de mogelijkheid om eindeloos voort te borduren op het nieuwe woord of de nieuwe betekenis, zonder dat een normaal (hoogopgeleid) mens er nog iets van begrijpt."

Het is wat off topic, maar dat vind ik niet helemaal correct ten opzichte van Visker. Je kunt zijn tekst warrig vinden (zeker bij een eerste lezing) maar het is niet zo dat hij eindeloos voortborduurt op de nieuwe betekenissen van liberaal en republikeins. Perfect zijn die termen niet (je kunt in normale spreektaal een liberale republikein zijn bijvoorbeeld), je kunt de voorkeur geven aan andere termen die je preciezer vindt, maar dat hij die twee woorden kiest is in beperkte mate belangrijk voor de boodschap. Dat contrasteert met een filosoof die woorden kiest en die meteen oordeelt dat je zijn gedachten belangwekkend moet vinden omdat het zulke leuke woorden zijn.

Verder staan er nog woorden in de bijdrage van Neo-Cynicus zoals "incarneren". Ook dat is misschien vreemd, maar ik ben het woord nog tegengekomen in filosofische teksten. Doorgaans gaat het erom dat sommige "tekens" eigenschappen overnemen van datgene waarnaar ze verwijzen. Een voorbeeld is 's lands vlag. Je kunt daar in het openbaar op plassen. Je kunt dan zeggen: ik plas op een stuk textiel. Maar je kunt dat ook ervaren als het bezeiken van het vaderland. Het teken (het stuk textiel) krijgt dan de eigenschappen van het ding waarnaar het verwijst (het vaderland). Zulke incarnatie komt wel meer voor bij symbolen.

Mvg,

Aliaspg

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie