Een postmoderne aanzet tot linguïstische anarchie - Deel III

In de blog: filosofie en literatuur reacties: 41 pdf print

Taalkunde en filosofie.

(Uit een Aulaboekje van 1973).

‘t Gaat over transformationele taalkunde. Voornamelijk geïnspireerd door Chomski.

9.0. Inleiding.

Om verschillende redenen stellen we in dit slothoofdstuk de relatie tussen taalkunde en filosofie aan de orde. In de eerste plaats blijkt dat taalkundigen vooral bij hun semantische analyses steeds op filosofische problemen stuiten. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de introductie van de notie “mogelijke wereld” in de betekenisbeschrijving. Deze notie laat minstens twee filosofische interpretaties toe. In één interpretatie heeft “wereld” betrekking op een stand van zaken zoals die objectief (‘an sich’) gegeven is, de andere interpretatie identificeert “wereld” met “wereldbeeld”. In dit hoofdstuk zullen proberen met behulp van filosofische inzichten een precisering te geven van de in hoofdstuk 5 ontwikkelde gedachtegang, mede ter verduidelijking van de filosofische uitgangspunten van twee stromingen in de 20e-eeuwse filosofie die aan de analyse van taal een groot belang toekennen. Het zijn met name deze twee filosofische stromingen, bekend als “Ideal Language-filosofie” en “Ordinary Language-filosofie”, die aanleiding geven tot een bespreking van de verhouding tussen taalkunde en filosofie. Beider uitgangspunten was door taalanalyse de traditionele filosofische problemen op te lossen. De eerstgenoemde richting heeft zich vooral toegelegd op de constructie van symbolisch-logische systemen die als grondslag zouden moeten dienen voor betekenisanalyse, de andere richting heeft zich vooral geconcentreerd op de analyse van taalgebruik. Een aantal belangrijke inzichten zijn terecht gekomen in taalkundige analyses. We noemen de kwestie van de verwijzing van constituenten naar de buitentalige werkelijkheid (referentie), de relaties tussen de zinnen van een taal en hun vooronderstellingen (presupposities), alsmede logische relaties tussen zinnen, zoals implicaties. Verder zijn in de filosofie inzichten ontwikkeld betreffende het taalgebruik als handeling. Deze “performatief-analyse” heeft grote belangstelling getrokken in de transformationeel-generatieve taalkunde. Een laatste reden waarom we ingaan op de relatie tussen taalkunde en filosofie hangt samen met het feit dat met name Chomsky van mening is de taalkunde hulp kan bieden bij de oplossing van een zeer oud filosofisch geschil : de strijd tussen de empirische en de rationalistische opvatting ten aanzien van kennisverwerving. Chomsky stelt dat deze kwestie op van empirische gronden zal kunnen worden beslist door taalkundig onderzoek. Immers een goed gefundeerde taalkundige theorie is een theorie over het menselijk taalvermogen en inzicht in de competence leidt tot inzicht in de mentale processen die betrokken zijn bij de verwerving van kennis over de werkelijkheid. De structuur van dit hoofdstuk is als volgt.

Dat gaan ik hier niet altemaal zitten overtikken.

Wat er hier heel schoorvoetend wellicht wel gezegd kan worden is dat de pogingen van Chomsky - hij is nog steeds in beeld bij het openen van Fil.Be - meer navolging zouden mogen genieten. Of zou het misschien zo kunnen zijn, dat het TGG in staat mag worden geacht om de POMO-linguïstische anarchie gewoonweg in te lijven?


Tags
geen tags

Reacties (41)

   

De strijd tussen de empirische en de rationalistische opvatting ten aanzien van kennisverwerving gaat nog uit van het bestaan van 'de wereld'. Old school!!

   

"De strijd tussen de empirische en de rationalistische opvatting ten aanzien van kennisverwerving gaat nog uit van het bestaan van 'de wereld'. Old school!!"

Welja, zet 't nog even aan met drie aanhalingstekens. Da's ook "taal", trouwens.

De schrijver (Verkuyl e.a.) laat zich helemaal niet uit over een eventuele beslechting van die "wereldstrijd". Hij constateert gewoonweg iets - zonder "partij" te trekken. (gaat NOG uit). Met een beetje goede wil zou je er ook in kunnen lezen - voor zover je daartoe in staat bent - dat hij die opvatting inmiddels verlaten heeft.
Maar dat doe jij niet met je ongereflecteerde verstand. Je ziet een kans schoon om trots je robuuste "lik op stuk" uit te delen. Zou je die macho spierballerij niet een beetje kunnen temperen. Mij imponeer je niet, hoor!

   

Ursula, de vraag was:

"Of zou het misschien zo kunnen zijn, dat het TGG in staat mag worden geacht om de POMO-linguïstische anarchie gewoonweg in te lijven?"

Een excellente vraag, wat mij betreft.
Een vraag ook, waarop ik gaarne een aanzet tot antwoord zou horen.
Ik citeer uit de immer betrouwbare Wikipedia:
"(...) a generative grammar models only the knowledge that underlies the human ability to speak and understand."

Welke " human ability to speak and understand" "underlies" onze "abiltiy" om stukken over POMO-linguïstische anarchie te verstaan? Om te zeggen, ja daar zit misschien wel iets in?

As usual weet ik niet wat Steven precies bedoelde, maar waar halen we de ability om stukken over POMO-linguïstische anarchie niet meteen te klasseren in de categorie "grammaticaal ongeveer correct, maar dat is het ongeveer wel wat" - groot vraagteken?

   

“met drie aanhalingstekens…”

Waar staan die?! Bedoel je twee uitroeptekens? Tijd voor Hans Anders!

“Lik op stuk geven”, hoor jezelf! Natuurlijk was dat mijn intentie, je een koekje van eigen deeg geven. Maar o la la, de teentjes zijn lang.

Steven, meestal breng je zelf zoiets als: “En, laten we wel wezen: inhoudelijk raakt het hele verhaal kant noch wal. 't Is prut.”

Wat wel mooi is, is dat je een blog ‘kaapt’! Dat gebeurt op filoblog voor het eerst denk ik dat iemand onder dezelfde titel een blog ‘overneemt’. Weet je, pas bij lezing zag ik dat er iets niet klopte, dit is niet Areniers. Mooi gedaan.

Verder denk ik dat jou nog weinig imponeert.

(Nu de andere bijdragen lezen want eigenlijk wou ik zien hoe in bijzonder een ander reageert.)

   

Alispg,

“waar halen we de ability om stukken over POMO-linguïstische anarchie niet meteen te klasseren in de categorie "grammaticaal ongeveer correct, maar dat is het ongeveer wel wat" - groot vraagteken?”

Waar halen we de ability of de competentie om stukken als X niet meteen te dumpen? Goeie vraag.

Misschien omdat ‘we’, wie die we ook is, doorheen een wat sullige tekst over t en d en dt, een onderliggende filosofische gedachte vinden. De aandachtige lezer herkent Heidegger doorheen Areniers tekst onmiddellijk en voor de niet aandachtige staat er ergens: “De grondgesteldheid van het Dasein is het in-de-wereld-zijn.” Dit doet bij iedereen op filo.be toch een belletje rinkelen? Zo niet, ga lekker fietsen of taart bakken zou ik zeggen.

Dus, zoals je kan lezen op mijn eerste bijdrage bij Areniers verlaat ik de t, d, en dt met de vermelding: “Je voorbeeld met ‘ik wordt’ is louter aanschouwelijkheid, niet? Want de kracht om coördinaten te verschuiven ontbeert het.”

Vervolgens ga ik alleen nog verder in op het gebied van ‘de Gebeurtenis’ dat o.a. Heidegger blootlegt en aansluitend daarbij via Markus Gabriel en zijn ‘ wereldbeelden’. Voor de niet aandachtige: Gabriels boek ‘Waarom de wereld niet bestaat’ sluit perfect aan op Heideggers ‘De tijd van het wereldbeeld’. Ik vermelde al dat de titel van Gabriels boek meer kwaad dan goed gedaan heeft want ook daar kwam men vaak niet verder dan het sullige – “Maar de wereld bestaat toch, ik zie hem toch!”. Bijna niemand had het over de zinvelden.

Dus waar halen we de ability om op een filosite doorheen een wat simpele tekst toch beschouwingen te geven die passen binnen het opzet van het blog, namelijk – door op de filosofische inhoud te reflecteren. Simpel toch?

Maar daar wringt het schoentje. Laat ik jouw eens parafraseren: “Omgekeerd heb ik wel begrip voor mensen die na het bestuderen van dit artikel zeggen: "het is al moeilijk genoeg met die filosofische formuleringen, laat ik maar buitengewoon, ongelofelijk, onovertroffen bescheiden zijn als het gaat over iets waar ik niet in thuis ben."
Hé, no offence, ik herhaal je gewoon.

Aliaspg, over ‘Philosopher of science’, dit is een stukje uit de mail van David Wallace naar mij:
“It’s more-or-less in the same sense as “philosopher of Plato” – though the boundary between philosophy of physics and theoretical physics is blurry. I tend to call myself a philosopher of physics because I happen to be based in a philosophy department, but there are physicists whose work overlaps with mine.
David”

Dat weten we dan ook weer.
Groeten

   

Ik vraag me ook af wat de reden zou kunnen zijn om POMO onder te brengen bij TGG. Wie wil dat en waarom? TGG is helder, verhelderend en sluitend. Wat zou het in dank moeten opnemen van POMO? De vaagheid, wanorde en willekeur? (mi. is TGG niet "voornamelijk" maar volledig opgebracht door Chomsky.)

Misschien geett een beetje geschiedenis wat duidelijkheid.

Chomsky ontdekte een aangeboren grammatica in alle mensen, met abstracte diepe syntax. Het blijkt dat elk kind dat geboren wordt deze structuur kan gebruiken als een geraamte waarop de specifieke taal van de cultuur geënt wordt en tot ontwikkeling komt. Het is fout Chomsky daarom een Cartesiaan te noemen, aangezien TGG aangeboren ziet en dus gegrond is in de fysische biologie.

Chomsky was net als Bricmont niet te spreken over POMO. Ze voerden samen politieke actie en Bricmont schreef samen met Sokal de hoax die POMO ontmaskerde als lulkoek.

Lakoff was een (ongemakkelijk) student van Chomsky en de ontdekker van het weefsel van cognitive metaphors die de bodymaps van Damasio, neural re-entrance van gerald Edelman, concept blending van Fauconnier en Turner konden verbinden end de volledige denkwereld, inbegrepen bewustzijn en vrije wil, konden uitrollen als puur lichamelijke functies: embodied cognition.

En daar zou POMO nog ergens tussen moeten?

   

“En daar zou POMO nog ergens tussen moeten?”

Spijtig dat steeds dat woordje POMO gebruikt wordt want het is een zeer slordig gebruik om onder die noemer ‘iets’ aan te willen duiden. Wat zou dat ‘iets’ kunnen zijn? Toch niet wat ‘Bric&Sok’ ervan maakten?

Maar, we hebben een aangeboren zintuig om Gods stem te kunnen horen en daarbij… Oei, ik vergis me, dit stond in “De Wachttoren onder de titel ‘Neurobiologie is ook door God geschapen.’”

Waarom is er een hele filosofische stroming die zich niet tevreden stelt met “… weefsel van cognitive metaphors; bodymaps van Damasio, neural re-entrance van gerald Edelman, concept blending van Fauconnier en Turner” ?
Omdat dit een denken is zonder het filosofische subject! Dit is idd het louter “uitrollen als puur lichamelijke functies”.

Het zijn sterke onderzoeken op al die gebieden, vast en zeker. Maar, alweer, geen filo.

Dus, POMO moet daar niet tussen, wel ontologie.

   

Ursula,

Het ondewerp van dit blog (en jij bent tegen kapen) was of POMO niet kan ingelijfd worden bij de TGG (transformational-generative grammar).

Nu is de linguistiek al een paar stations voorbij de ontdekking van een universele grammatica. Maar je reactie roept bij mij een andere, misschien een urgentere vraag op, waar ik graag je antwoord zou op horen: wat is het verschil tussen denken met/zonder filosofisch subject? Wat is het dat een filosofisch subject apart zet van andere subjecten? Er zijn heel wat filosofen (steeds meer) die zich met dezelfde subjecten bezighouden als wetenschappers, van kosmologie tot evolutie tot taal tot cognitie.

Als ik je goed begrijp zie jij daarentegen een klasse filosofen die subjectsgewijs niet compatibel zijn met de vragen die wetenschappers stellen. Het lijkt me een redelijke vraag om het onderscheid dat jij ziet (al of niet terecht) te verhelderen.

Samengevat: waardoor onderscheidt een exclusief filosofisch subject zich van andere vraagstukken?

   

Wat is het dat een filosofisch subject apart zet van andere subjecten?
Het ene is een filosofisch subject en het andere een psycho/sociaal subject.

Wil je meer weten, lees eens wat andere filosofie. Simpel, niet?

   

Ursula,

“met drie aanhalingstekens…”

Ja, dat was Fout. Het moesten ander leestekens zijn; n.l. uitroeptekens. Heel terecht opgemerkt. Maar letwel NB, het waren er geen twee. Het waren er drie.

   

Old school!!

Malle jongen, de oogarts zoekt je.
Je verwart de l achteraan school en de twee volgende !! als drie uitroeptekens.
Kijk eens met een vergrootglas. Ach lieverd.

(Zo ga je filoland nooit vinden!)

   

Ursula,

"Laat ik jouw eens parafraseren: “Omgekeerd heb ik wel begrip voor mensen die na het bestuderen van dit artikel zeggen: "het is al moeilijk genoeg met die filosofische formuleringen, laat ik maar buitengewoon, ongelofelijk, onovertroffen bescheiden zijn als het gaat over iets waar ik niet in thuis ben."
Hé, no offence, ik herhaal je gewoon."

No offence taken, Ursula, dus geen probleem. De reden waarom ik geen offence take is dat ik er geen flauw idee van heb waarop deze parafrase slaat.

Ik vermoed dat het zo gaat. Ik stel een vraag. Deze vraag roept associaties op bij de lezer, evoceert etc. etc. Vervolgens wordt gereageerd op deze associaties & evocaties, maar niet op de vraag.

   

De parafrase ging over je schrijven van 12 december 2016 14:54 op “Een postmoderne aanzet tot linguïstische anarchie - Deel II”
Vergeten?

En

“Waar halen we de ability…” vraag je.
Nu schrijf je: “Vervolgens wordt gereageerd op deze associaties & evocaties, maar niet op de vraag.”

Eugh, jij vraagt over de ability en dat beantwoord ik toch uitgebreid, niet?
(De ability halen we) Misschien omdat ‘we’, wie die we ook is, doorheen een wat sullige tekst over t en d en d...
Was dat niet duidelijk?

Grappig, jij vergeet en Steven ziet niet goed. Mooie bende!

   

Verdorie, nu ik mijn tekst hierboven van 10:57 nog eens herlees zie ik ergens in het midden:
“Dus waar halen we de ability…”

Tussen
“Waar halen we de ability of de competentie om stukken als X niet meteen te dumpen? Goeie vraag.”
En
“Maar daar wringt het schoentje. Laat ik jouw eens parafraseren…”

beantwoord ik toch jouw vraag! Moet je ook naar Hans Anders?

   

Ursula, ah, ik had inderdaad geen antwoord gezien.
De tekst doet je denken aan een andere tekst en daarom "dumpen" we de eerste tekst niet. En die andere tekst doet je - vermoed ik - denken aan een derde tekst. En vandaar "it's turtles all the way down". Vermoed ik alweer.
Ik dacht dat het voor Chomsky niét turtles all the way down was. Vandaar dat ik geen antwoord gezien had. Maar corrigeer me als ik me vergis, en als het voor Chomsky wél turtles all the way down is.

   

Hé Aliaspg,

“… turtles all the way down.”

Op 18 dec 23:48 schrijf je:
“Waar halen we de ability om stukken over POMO-linguïstische anarchie niet meteen te klasseren in de categorie "grammaticaal ongeveer correct, maar dat is het ongeveer wel wat" - groot vraagteken?”
Dit is je vraag, niet? (Over ability en klasseren.)
"Of zou het misschien zo kunnen zijn, dat het TGG in staat mag worden geacht om de POMO-linguïstische anarchie gewoonweg in te lijven?"
Dit is ook een vraag van je. (Over TGG, POMO en in te lijven.)
“Welke " human ability to speak and understand" "underlies" onze "abiltiy" om stukken over POMO-linguïstische anarchie te verstaan? Om te zeggen, ja daar zit misschien wel iets in?”
En dit vraag je ook, toch? (Iets over “underlies” en ja of nee zeggen.)
Okee, drie verschillende vragen. Welke vraag wil je beantwoord zien?

Nu schrijf je:
“Ik vermoed dat het zo gaat. Ik stel een vraag. Deze vraag roept associaties op bij de lezer, evoceert etc. etc. Vervolgens wordt gereageerd op deze associaties & evocaties, maar niet op de vraag.”
Ik heb gepoogd “waar halen we de ability om stukken over POMO-linguïstische anarchie niet meteen te klasseren in de categorie "grammaticaal ongeveer correct, maar dat is het ongeveer wel wat" - groot vraagteken?” te beantwoorden. Maar jij zag blijkbaar geen antwoord. Tja, okee dan.

Nu schrijf je iets over wel of niet dumpen?!
“De tekst doet je denken aan een andere tekst en daarom "dumpen" we de eerste tekst niet.”
Dumpen we de eerste tekst niet. Eugh… waar slaat dit op? Welke eerste tekst dumpen we niet? Wat is die eerste tekst? Die van blog III, of van blog I.

En je eindigt met: “Ik dacht dat het voor Chomsky niét turtles all the way down was. Vandaar dat ik geen antwoord gezien had.”
Niet turtles all the way down! Eugh.

Aliaspg, herhaal je vraag eens in één zin.
Eens kijken wat je nu vraagt.

   

Ursula,
ik heb dat woord "dumpen" niet in de discussie geïntroduceerd. Dat heb jij gedaan, in je reactie van 10.57 u.
Vandaar de aanhalingstekens in mijn reactie van 19.07 u.
Ik citeerde iemand.
Maar als jij al niet meer weet op welke tekst dat dumpen van jou slaat, dan gaan we een lange en onvruchtbare discussie tegemoet.
Dat zal voor een andere keer zijn, wat mij betreft.
Ciao.

   

Nu begrijp ik je pas.

Toen ik jow vraag:
“waar halen we de ability om stukken over POMO-linguïstische anarchie niet meteen te klasseren in de categorie "grammaticaal ongeveer correct, maar dat is het ongeveer wel wat" - groot vraagteken?”
wou aanvatten, herhaalde ik die vraag voor mezelf even en schreef:
“Waar halen we de ability of de competentie om stukken als X niet meteen te dumpen? Goeie vraag.
Ik korte ze in: POMO-linguïstische anarchie werd X en klasseren werd dumpen.

Okee, en door dit te doen heb jij het gevoel dat al wat ik verder schreef niet van toepassing was en geen antwoord op je vraag.

Tja, okee dan . Ciao.

   

"herhaal je vraag eens in één zin."

Zoals deze, Ursula?
"waardoor onderscheidt een exclusief filosofisch subject zich van andere vraagstukken?"

Dan krijg je het antwoord: "lees eens wat andere filosofie".

Doet me denken aan een kennis die aldoor snoefde een beslagen wijnkenner te zijn - tot ik vroeg een wijn te noemen voor een gelegenheid. Het antwoord was: "Lees het etiket. Dat zegt alles."

Dat was duidelijk iemand die hoog opgaf maar niets te vertellen had.

   

Ja, alleen jij krijgt dat antwoord. Cordon sanitaire!
(Plus wie 'wat de hek is meta-meta...' moet vragen, tja...)

Onnodig te zeggen dat ik je ontwijk want dat is inderdaad. Niet omdat ik niets te zeggen heb, dat zie je wel op de verschillende blogs. Maar, als dom onderdeurtje heb ik jou niets te zeggen.
Groeten vanonder mijn steen!

   

Wat ik inderdaad zie op verschillende blogs is dat je niets van belang te vertellen hebt.
De groeten aan de Borat Of Philosophy (google).

   

Zie, hier toon je je ware reden van verdervragen. Niet om een boeiende gedachtewisseling op te zetten want ik heb ‘niets van belang te zeggen’. Dus ‘iets van belang missen’ kan niet de reden zijn van je vragen, je moet dus een andere reden hebben. Contrair kunnen zijn? Immer dezelfde toon kunnen opzetten over POMO? Denken de betere te zijn, zoals je al eens aangaf?

Je toont ook niet echt geïnteresseerd te zijn want je kan niet meer dan clichés herhalen – Borat. Het toont nogmaals je karakter.

Maar, daarom het cordon. Je bevestigt gewoon de noodzaak.

   

Wie Borat, of Slavoj Zizek, een postmodernist noemt heeft duidelijk nog niets filosofisch van hem gelezen. Meer nog, Zizek heeft zich altijd tegen het postmodernisme afgezet!

"Intellectual rock star" is een bijnaam die inderdaad samenhangt met de veelvuldige media optredens, en daar hangt hij vaak de clown uit met zijn grappen.
Ook met zijn fysisch ‘La Tourette’ gedrag - het steeds maar impulsief aan zijn neus wrijven - wordt vaak gelachen, ach. Men doet maar. Want vermoedelijk kennen deze beschimpers bijvoorbeeld zijn studies over het Duits idealisme van Fichte, Schelling en Hegel niet, waarom zouden ze.

Wat geeft google in een artikel over Boorat/Zizek? Bvb dit:
“When Gilles Deleuze and Félix Guattari say we should all become schizophrenic, when the gay Michel Foucault embraces the murderously homophobic Ayatollah Khomeini, when Zizek suggests a return to Leninist terror ...”

Deleuze schrijft in 1977 dat het niet de schizofrenen zijn die hem interesseren, hij haat hen en zij zijn ziek schrijft hij. We moeten zeker niet ‘all become schizophrenic’.
Maar zijn ‘schizoanalyse’ slaat wel op het onderzoek naar het moment tussen ervaring en de daaropvolgende zin- of taalformulering. Die overgang heeft zijn interesse en is misschien hier ook interessant.
Dus iets heel anders dan ene Johann Hari ervan maakt, maar ja, dan moet je Deleuze wel kennen.

Michel Foucault heeft zich vergist in de kracht van het verzet in Iran, inderdaad. Net zoals Chomsky de Rode Khmer en hun genocide maar bleef verdedigen op het moment dat hij beter kon weten. Misschien ook interessant hier.

Zizek en Lenin. Zoek het eens op in zijn boeken zou ik zeggen.

   

Eenvoudig toch, Zizek geeft zelf antwoord aan de man die zegt 'theorie' interesseert 'me niet.

https://www.youtube.com/watch?v=1tLz_9xmLKI

   

Dat heb je weer fout. Noam Chomsky is een van de grootste intellectuelen en taal-theoretici van onze tijd. Hij heeft enkel iets tegen theorieën die kant noch wal raken, die nergens verband mee houden en enkel dienstig zijn als "pose". Wordt ten onzent ook "kletsen" of "blazen" genoemd.

Hij zet dat ook nauwgezet uiteen, ondanks jouw automatisme standpunten van anderen fout te interpreteren van zodra ze je waarheden bedreigen.

   

;-)

   

Steven,

Laten we beginnen met je eerste zin.

“Om verschillende redenen stellen we in dit slothoofdstuk de relatie tussen taalkunde en filosofie aan de orde. In de eerste plaats blijkt dat taalkundigen vooral bij hun semantische analyses steeds op filosofische problemen stuiten. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de introductie van de notie “mogelijke wereld” in de betekenisbeschrijving. Deze notie laat minstens twee filosofische interpretaties toe. In één interpretatie heeft “wereld” betrekking op een stand van zaken zoals die objectief (‘an sich’) gegeven is, de andere interpretatie identificeert “wereld” met “wereldbeeld”.”

Wat denk je zelf Steven van “de relatie tussen taalkunde en filosofie”?

Dat zou alvast een algemene aanzet zijn voordat er kan overgegaan worden naar wat dan enigmatisch ‘POMO- linguïstische anarchie’ heet en we volgende vraag aanvatten.

“Zou het misschien zo kunnen zijn, dat het TGG in staat mag worden geacht om de POMO-linguïstische anarchie gewoonweg in te lijven?”

Of ga je zoals Areniers zelf niet deelnemen?

   

“Wat denk je zelf Steven van “de relatie tussen taalkunde en filosofie”?

In de eerste plaats dat m’n klomp breekt.
Constructief als je bent - of poogt te zijn - probeer je die “klomp” te lijmen.

Die POMO’s weten van-voren niet wat ze van-achteren zeggen - of andersom. Ze lullen lukraak. Gelegitimeerd door Deleuze, Lacan … en noem de hele riedel maar op. O zeker, zeer zeker, hier en daar kan het literatuur genereren. “Elk nadeel heb z’n voordeel.”

“Lijmen”, zei ik. En da’s niet zo moeilijk. Er is door ons een tijdje terug een apart Blog geopend onder de titel

http://filosofie.be/blog/filosofie-en-literatuur/3934/talen-naar-taal/

Daar kun (kon?) je - ondanks je POMO-verstand - toch de nodige aanknopingspunten vinden?

   

Breekt je klomp bij de simpele vraag “Wat denk je zelf Steven van “de relatie tussen taalkunde en filosofie”?

Dat gaat dan toch nog niet over Pomo. Alleen taalkunde en filosofie, niks Pomo.

(Ik volg dat onnozel containerbegrip Pomo niet, dat is een slordig samenvoegen van ... tja van wat? En dat leidt alleen tot slordig denken - ze lullen lukraak!)

Vandaar mijn eenvoudige aanzet met alleen: “Wat denk je zelf Steven van “de relatie tussen taalkunde en filosofie”?

Constructief ja. En na deze vraag komt misschien wie lult waar in welk boek op welke pagina raak. We gaan hier toch niet zomaar wat raak lullen?

   

En je was net zo goed bezig.

   

?? (O ja, je karakter speelt weer op.)

   

Steven,

“de relatie tussen taalkunde en filosofie”
Misschien een eenvoudige instap. Ware en onware uitspraken kunnen beiden grammaticaal correct zijn.

Dus, wat is de relatie tussen taalkunde en filosofie?

   

Aansluitend, misschien kan je volgende zin verduidelijken:

“de strijd tussen de empirische en de rationalistische opvatting ten aanzien van kennisverwerving.”

Want als ik het begrijp gaat het in jouw bijdrage erom hoe ‘kennisverwerving’ kan gebeuren, enerzijds ‘empirisch’ en anderzijds ‘rationalistisch’.

“Immers een goed gefundeerde taalkundige theorie is een theorie over het menselijk taalvermogen en inzicht in de competence leidt tot inzicht in de mentale processen die betrokken zijn bij de verwerving van kennis over de werkelijkheid.”

Wil je tevens ingaan op hoe een ‘taalkundige theorie’ ook een inzicht in ‘het menselijk taalvermogen’ geeft. En wat betekent hier ‘taalvermogen’? Het vermogen om correcte zinnen te vormen? Er wordt zelfs gesteld dat het inzicht geeft in de mentale processen! Dus het gaat eventueel niet alleen over taalkundig correcte zinnen te vormen, maar, nog belangrijker ‘de inhoud’ vormen.

Kijk, wat me vooral interesseert is het volgende. Neurobiologie zal wel kunnen aanwijzen wat er allemaal gebeurt in ons brein en waar het ‘taalgebied’ zich bevindt dat de ‘Universele Grammatica’.
Diepe inzichten na sterk wetenschappelijk onderzoek. Maar schieten we daar filosofisch iets mee op?
Zo ja, waarom?

(Filosofisch niet in de zin van neurobiologische kennis, dat is wetenschap.)

   

"Of zou het misschien zo kunnen zijn, dat het TGG in staat mag worden geacht om de POMO-linguïstische anarchie gewoonweg in te lijven?"

'Zijn dat kan worden begrepen, is taal.' Hans Georg Gadamer.

   

Taal is in beweging net als filosofie. Je zou de beweging de empirische kant kunnen noemen, we kijken naar de wereld om ons heen en passen onze denkwereld er aan aan. Geen sms-taal zonder mobiele telefoons, geen ethiek zonder groepsmoraal. Daar komt allemaal weinig denkwerk aan te pas, het is meer een overschrijven en aanpassen van omstandigheden.
Het echte denkwerk gebeurde op filosofisch gebied bij Plato en Aristoteles en op linguistisch gebied bij de eerste talen. De rest is uitbreiding en aanpassing van omstandigheden.

   

@steven ik ben blij te zien dat je het woord 'linguïstische' gebruikt :)

kader:'we kijken naar de wereld om ons heen en passen onze denkwereld er aan aan' hmmm naar mijn denken is het andersom: we passen onze perceptie aan, aan onze denkwereld.

   

maar ja dan @kader je dacht waarschijnlijk dat je rationeel bent ?

   

denken is een toestand van onzekerheid over de vrucht van de activiteit. het merendeel van de intellectuelen hebben een agenda en zijn dus geen echte intellectuelen (of wetenschappers) war logisch is aangezien onze hersens (ziel) voornamelijk reageren op conditionering. kijk hoe je waarschijnlijk bij het lezen van dit een irrationele drang krijgt hoe slecht ik dan wel niet ben.. filosofen zijn zeldzaam en bij mijn weten zijn er momenteel geen filosofen in leven.

   

G.,

Nieuwsgierig: wie was de laatste dan?

   

Friedrich Nietzsche

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie