De atoombom en de wereldvervreemding

In de blog: De zwarte doos reacties: 6 pdf print

Het wordt soms vergeten, maar filosofie is een denken dat sterk wordt beïnvloed door gebeurtenissen die extern zijn aan de filosofie. Een voorbeeld van zo'n gebeurtenis is de ontwikkeling en het gebruik van de atoombom in de Tweede Wereldoorlog.

Ik denk dan aan het pessimisme in de filosofie van de technologie, in Heidegger (1949), Anders (1956), Ellul enzovoorts. Hier wil ik concentreren op Hannah Arendt en haar analyse van de moderne tijd, in het laatste hoofdstuk van De menselijke conditie(1958).

Wereldvervreemding

In het begin van dit hoofdstuk schrijft Arendt over de ontwikkeling van het moderne denken, en het ontstaan van de moderne wetenschap. Veel aandacht gaat er naar de uitvinding van de telescoop als het eerste waarnemingsinstrument dat ons beelden laat zien die tegenstrijdig zijn met de alledaagse menselijke ervaring. Arendt ziet hierin een verstoring van het vroegere denken, dat ook mee de ontwikkeling van de cartesiaanse twijfel inluidt:

Het moderne astrofsysische wereldbeeld dat zich met Galileï begon te vormen, alsmede de gerechte twijfel die het heeft gewekt aan de doeltreffendheid van onze zintuigen om ons de werkelijkheid te onthullen, hebben ons geconfronteerd met een heelal van de eigenschappen waarvan wij niets anders weten dan wat onze meetinstrumenten ervan registreren (p.242, MC).

Een gevolg van deze twijfel in de ervaring is dat het denken en de wetenschap het verband tussen wereld en menselijke waarneming hebben losgelaten. Voordien bestond er ook al zoiets als abstracte vormen - de Grieken hadden het al over de ideale vormen van de meetkunde - m,aar het moderne denken vindt zelfs voor abstracte vormen het verband met de wereld niet meer belangrijk. Zo ontwikkelt de wiskunde zich verder in algebra en in symbolen, en niet meer als meetkunde. Arendt beschouwt dit als belangrijk voor mensen als Newton, die met alleen meetkunde niet zo vlug de toepassing van een kracht in het heelal én op aarde als een en dezelfde zwaartekracht zou kunnen beschouwd hebben. Dit alles wijst er dan ook op dat de mens het menselijke standpunt en het aardse centrum heeft losgelaten. Arendt beschrijft dit met de beeldspraak van het Archimedische punt. Het is duidelijk dat de atoomdreiging in de schaduw van haar woorden aanwezig is:

Wij hebben, zonder daadwerkelijk te staan waar Archimedes had willen staan, en nog altijd aan de aarde gebonden door de menselijke conditie, middelen gevonden om op de aarde in te werken en in de aardse natuur in te grijpen alsof wij van buitenaf, van het punt van Archimedes uit, ermee konden doen wat wij wilden. En wij laten, zelfs het risico trotserend dat wij daarmee het natuurlijke levensproces in gevaar brengen, op de aarde kosmische krachten uit het heelal los, die in de huishouding van de natuur wezensvreemde elementen zijn. (p.243, MC)

Het loslaten van een menselijk standpunt kan natuurlijk ook beschouwd worden als simpelweg wetenschappelijke objectiviteit, die de mens toestaat om professioneler tot nieuwe ontdekkingen te komen. Typerend aan technologisch pessimisme is echter dat deze houding niet garandeert dat de mens het volledige verhaal weet, en dus niet zeker weet waarmee hij bezig is. Ook bij Arendt vind je dit terug:

In plaats van de oude tweedeling in een aarde en een hemel hebben wij nu een nieuw dualisme, dat van mens en heelal, of van de vermogens van de menselijke geest tot doorgronding enerzijds, en de universele wetten, die de mens kan ontdekken en toepassen zonder ze werkelijk te doorgronden, anderzijds. (p.251-252, MC)

Elders vermeld ze als voorbeeld hiervan dat we de energie van de zon proberen op te wekken in processen op aarde. Denk hierbij aan het opwekken van warme kernfusie: hiervoor is een werkomgeving nodig die vergelijkbaar is in warmte en druk aan de zon. De mens heeft met zijn vermogens begrepen dat kernfusie veel energie kan opwekken - minder duidelijk is het of de wanden van zo'n kernfusiecentrale bestand zijn tegen de felle neutronenlading die erop invalt.

Vergelijkbare trend: de fenomenologie

Ik begrijp dat er veel is af te dingen op de perceptie van Arendt. Echter, wat me hier meer interesseert is hoe de atoombom als gebeurtenis kan beschouwd worden als kentering voor filosofisch denken over technologie, kennis, en wetenschap. Zo is er het geval Husserl. Husserl schreef ook over wereldvervreemding en wetenschap, in het bijzonder in zijn Krisis der europäischen Wissenschaften (1936). Zoals overtuigend aangetoond door Lode Frederix (een recensie geef ik hier), is de wereldvervreemding volgens Husserl een spontaan verlopend, ongewild menselijk proces. Frederix zelf, die als kind van de huidige tijd schrijft, beschouwt de moderne wetenschap echter als fundamenteel en doelbewust mens-vreemd en leefwereld-vreemd: het is hier dat hij Husserl's visie gewijzigd wil zien. De parallel met Arendt is duidelijk: moderne wetenschap is niet zomaar en ongewild een vervreemdende praktijk, maar is dat door een bepaalde manier van doen geworden. Zoals ik in de recensie ook al opmerkte: dit is des te meer cassant omdat de wetenschapsfilosofie van Husserl door navolgers nagenoeg is links gelaten - mogelijk heeft de atoombom al dat denken uitgewist.

Vergelijkbare trend: neokantianen en het structureel realisme

Een andere lijn die op te pikken is bij Arendt is de wetenschapsfilosofie van Ernst Cassirer. Cassirer was net zoals Arendt een Joodse Duitser, was een generatie ouder maar heeft net zoals haar in Amerika gewerkt na Wereldoorlog II. Ook hier kan de atoombom, en wellicht ook de nazi-ervaring, gelden als kloof tussen de twee denkers. Voor wie het werk van Cassirer keis zijn invloed op de wetenschapsanalyse van Arendt echter onmiskenbaar: Cassirer's centrale these is dat het denken en ook de wetenschap steeds meer is gaan denken in aan de wereld onthechte vormen (de tweede fase van denken is een mimese of een representatie van de wereld in denkvormen, terwijl de derde en laatste fase van denken te vinden is in zuivere relaties of verbanden, zoiets als de algebraische wiskunde). Bij Cassirer was deze studie van wetenschap en van denken nog een relatief optimistisch gebeuren, en volledig in de stijl van Kant. Arendt neemt de analyse grotendeels over, maar maakt er zich duidelijk zorgen over: ze stelt zich vragen bij een onthechting, een wereldvervreemding zoals ze het noemt, en in haar voorbeelden is het duidelijk dat vooral weer de atoombom als vijand staat te dreigen.

Vandaag de dag wordt het werk van Cassirer weer opgepikt, ditmaal via de beweging van het structureel realisme, een stroming van wetenschapsfilosofie die hoofdzakelijk analytisch gekleurd is. De focus van structureel realisme is duidelijk ontologisch: zuiver relationele vormen zoals Cassirer of de wiskunde die bedoelt kunnen werken omdat de wereld door fundamentele verbanden wordt samengehouden. (Arendt of Frederix zouden hier zeggen dat het nog de vraag is dat de mens die verbanden kan ontwaren of verantwoord kan manipuleren.) Door hun ontologische focus blijft het discours van de structureel realisten redelijk neutraal en is het dus een kweekvijver voor wetenschappelijk optimisme.


Reacties (6)

   

Beste tsunami,

Interessant betoog waar ik weinig tegen in te brengen heb, anders dan dat ik geloof dat de kritiek op techniek en wetenschappelijke vooruitgang veel ouder is dan begin 20ste eeuw en de ontwikkeling van de atoombom: eenzelfde kritiek, inclusief de opvattingen dat technologische vooruitgang de mens van zichzelf en de natuur heeft vervreemd en de ‘verdinglijking’ van de natuur, vind je al bij de (pre-)romantici zoals Rousseau en Schelling in de 18de en 19de eeuw.

Je zou kunnen zeggen dat het moderne ideaal van technologische vooruitgang en beheersing van de natuur vooral door Francis Bacon (1561-1626) uitdrukkelijk is geformuleerd. Niet alleen schreef Bacon dingen als “kennis is macht” maar ook bv.:

“In de zondeval verloor de mens tegelijkertijd zowel zijn onschuld, alsook zijn heerschappij (dominion) over de schepping. Beide verliezen kunnen echter – zelfs in dit leven – gedeeltelijk worden hersteld: het eerste door het geloof en het tweede door wetenschap en techniek”.

Bacon was sterk christelijk geïnspireerd in zijn verheerlijking van techniek en vanwege de grote armoede en vele ziektes in zijn tijd – in welke zaken de mens het aflegde tegen de macht van de natuur – vond hij het ook een morele plicht van christenen om de natuur technologisch te bedwingen om zo het lijden van de mensheid te verlichten en zelfs een nieuw paradijs te scheppen.

Maar reeds in de 18de eeuw ontstond grote weerstand tegen Bacons project om de natuur te bedwingen en sommige romantische dichters zagen Bacon en zijn technologisch-wetenschappelijk project als de grootste ramp uit de geschiedenis van de mensheid. Goethe’s ‘Faust’ is hierop gebaseerd: de magiër Faust die zijn ziel verkoopt aan de duivel om macht te krijgen over de natuur verwijst naar Bacon. In dit verband wijs ik erop dat er een directe historische lijn loopt van magie (en alchemie) naar techniek (en experimentele wetenschap): het is de poging van de mens macht te krijgen over de natuur en in de ogen van veel mensen – niet in de laatste plaats de christelijke kerk – een symptoom van de hoogmoed van de moderne mens. In dat verband is het veelzeggend dat Bacon de mythische figuur van Prometheus die het vuur van de goden stal en daarvoor gestraft werd niet afschrikwekkend maar een groot voorbeeld vond.

In de 19de eeuw zien we al een brede weerstand tegen de vooruitgangsgedachte, materialisme en sciëntisme van de Verlichting. Wel heb je misschien gelijk dat een nog vollediger pessimisme merkbaar wordt in de 20ste eeuw, al heeft die denk ik meer te maken met de verwoesting van WO I (en daarna WO II) dan met de dreiging van de atoombom: juist in de Koude Oorlog, toen de dreiging van de atoombom zeer actueel was, was er een groot optimisme en vertrouwen in de technologie (denk bv. aan de reis naar de Maan). Als Arendt en anderen naar de atoombom verwijzen doen ze dat denk ik vooral om een actuele illustratie te geven bij een veel oudere en diepere weerzin tegen technologie c.q. het project van Bacon.

Groet,
Porphyrios

   

Ik ben akkoord met Porphyrius. De atoombom staat eigenlijk symbool voor alles wat met een (scheefgegroeide) technische ontwikkeling te maken heeft, het is een spookbeeld zoals dat van Faust, de tovenaarsleerling die de controle verliest over zijn schepping, een thema dat we ook bij Frankenstein vinden. De wetenschapper verliest immers iedere controle over het monster van de techniek dat hij geschapen heeft, en wijst vervolgens de verantwoordelijkheid af door weg te vluchten (want in het oorspronkelijke verhaal van Frankenstein is het de wetenschapper die op de vlucht slaat).

De techniekfilosofie is het denken over techniek. Er bestaan verschillende richtingen in. Heidegger, zoals al werd aangegeven, was één der eersten die werkelijk kritiek uitoefende op de techniek, wellicht ging hij nog gebukt onder de oorlogservaringen. Ook Jacques Ellul, een protestants socioloog uit Frankrijk, heeft magistrale werken geschreven over alles wat er fout gaat door de techniek. De vervreemding maakt een wezenlijk deel uit van zijn voornaamste boeken. Ellul denkt dat de techniek zich autonoom ontwikkelt en dat wij er steeds minder invloed op hebben. Uiteindelijk zal dat alles uitmonden in een sluiting van het technisch systeem (Le Système Technicien), waardoor geen enkele ontsnapping meer mogelijk is. Het wordt door veel postmoderne techniekfilosofen ontkend, maar toch vrees ik dat Ellul grotendeels gelijk heeft gekregen. We kunnen nog nauwelijks ontsnappen aan de voortschrijdende technische ontwikkeling en worden steeds meer gevangen in dat moordende systeem. Waar er in de Tweede Wereldoorlog misschien nog een ontsnapping mogelijk was (sommige Joden zijn erin geslaagd zich jarenlang te verbergen), wordt dat nu steeds twijfelachtiger. Men kan mensen immers opsporen via hun GSM, ze met satellieten in de gaten houden, ze volgen op GPS, etc etc. Het systeem lijkt zich inderdaad steeds dichter rond ons te sluiten.
Wie ook een paar interessante boeken heeft geschreven is Langdon Winner. Zijn boek 'Autonomous Technology' is werkelijk een goed overzicht van zowat alles wat er tot de jaren tachtig gepubliceerd werd over techniek. En ook zijn werkje 'The Reactor and the Whale' legt de vinger op een zere plek: dat onze energievoorziening door middel van kerncentrales (gecentraliseerde opwekking en verdeling) in schril contrast staat tot het meer democratische gedecentraliseerde opwekken van energie (d.m.v. zonnepanelen of windmolens). De kerncentrale hangt dus rechtstreeks samen met de dictatuur, het totalitair, centralistisch bestuurde systeem dat alles in zijn macht houdt. Meer democratisering zou volgens Winner alleen mogelijk zijn als we ook onze energieopwekking decentraliseren, net als de politieke macht.
Er bestaan nog heel wat andere, meer genuanceerde gedachtes over techniek. Het raakt ook aan de bio-ethiek, want door de toegenomen technische mogelijkheden zijn er nu dingen voorstelbaar die pakweg honderd jaar geleden nog totaal onmogelijk waren. Dat brengt ons ook naar de science fiction. Is onze huidige wetenschap niet bezig met het verwezenlijken van dromen zoals Francis Bacon die had ? Ik vind dit een heel interessant onderwerp.


---
Bewerkt door Bokkerijder op Mei 20 12 11
   

Een terzijde voor Bokkerijder: toevallig ben ik pas nog naar een rondleiding geweest voor het Studie-Centrum voor Kernenergie (SCK). Een van de toekomstdromen daar was warme kernfusie, en het ITER-prototype dat men nog dit decennium in Frankrijk zal bouwen.

Kort gezegd is het idee van warme kernfusie dat men de werkelijke omgeving van de zon nabouwt: een extreme hitte onder een hoge druk, wat zorgt voor een sterk elektrisch geladen en chemisch reactieve omgeving. Treffend voor het ontwerp van fusiereactoren is dat de grootste technische uitdaging bestaat in het beteugelen van deze omgeving.

De minder schokkende uitdaging is er om de hoge druk na te bootsen: een reactieve omgeving als de zon moet je op aarde kunstmatig bijeenhouden (in ITER gebeurt dat door een magnetisch systeem dat men een tokamak noemt). Meer schokkend, al zijn we er misschien gewoon aan door de gangbare kerncentrales, is dat het omhullend materiaal van die omgeving systematisch moet worden vervangen. Het is immers radioactief gemaakt, door de niet-aflatende bombardementen van neutronen die ontstaan bij de kernfusie-reacties.

Kernfusie wordt steeds voorgesteld als de milieuvriendelijke kernenergie en tot op zekere hoogte is dat zo. Ernstige rampen zoals Tsjernobyl zijn met kernfusie niet mogelijk, omdat elke "breuk" van een fusiereactor meteen zorgt voor een verdwijnen van de voorwaarden waaronder de reactie kan doorgaan, zodat er geen extra bescherming nodig is. Het is echter nog steeds nodig om radioactieve materialen op een veilige plaats te bewaren, net zoals dat nu ook gebeurt.

Dat wil niet zeggen dat ik noodzakelijk tegen kernfusie ben! Het is een cruciale les van het boek "Without the hot air" van David Mackay (http://www.withouthotair.com/) dat het energieprobleem niet kan opgelost worden door wat zonnepanelen op daken en windmolens op het platteland. Zijn "Five energy plans for Britain" laat twee scenario's toe zonder kernenergie: het eerste vervangt de bijdrage van kernenergie door 6000km2 zonneplantages in Noord-Afrika(!), het tweede doet dit en vervangt daarbovenop de kolencentrales door zoveel offshore wind dat de kust van Engeland quasi vol staat.

Ik ben het zeker eens met het argument van Winner dat decentralisatie van energie belangrijk is om de energiemarkt democratischer te maken - maar na het lezen van Mackay zou ik de nuance willen maken dat de energiemarkt *wat consumenten betreft* misschien wat meer democratisch moet (iedere buurt of huis zijn zonnepaneel, zijn windmolen). Voor het andere gebruik (goederentransport, koeling/verwarming van winkels en industrie, algemene werking van industrie, openbaar vervoer, enz.) zou ik me niet bepaald storen aan een verdeling van energiebronnen zoals die vandaag de dag is (dus met een kleine keuze doch niet een monopolie van gecentraliseerde energiebronnen).

   

Beste Tsunami, bedankt voor de info. Ik heb eens gekeken op internet, maar ik kan nergens vinden hoeveel procent van zijn totaalverbruik ieder land uit hernieuwbare/alternatieve energie haalt. En voor ieder onderzoek hierover vind ik wel ergens een tegenexpertise, voor iedere bewering een ontkenning enz ... het lijkt me wel een heel erg controversieel onderwerp te zijn. En als leek kan ik moeilijk uitmaken wie er gelijk heeft. Uiteraard zal het niet allemaal rozengeur en maneschijn zijn met alternatieve energie en er zal ook wel het nodige gedaan worden om het ongeloofwaardig te maken, want ook de olielobby heeft nog veel macht en geld en ik heb gehoord dat ze overal wetenschappers omkopen om studies te schrijven die moeten aantonen dat olie in feite niet de aarde opwarmt en dat het ook geen kwaad kan allemaal. En dat de opwarming onze schuld niet is, maar gewoon een natuurlijk fenomeen.

Maar waarom zouden windmolens en zo meer (alternatieve energieën in het algemeen) het energieprobleem niet kunnen oplossen ? Ik weet, Electrabel beweert wel dat er dan niet genoeg elektriciteit zal zijn voor iedereen, maar ik denk niet dat we hen nog kunnen geloven. Want als ieder huis zo min of meer zelfvoorzienend is, dan is dat voor Electrabel ook een fikse aderlating want dan kunnen ze geen miljarden meer
achteroverdrukken/verduisteren van de fiscus en van het volk. In mijn leven heb ik geleerd om dieven niet meer te vertrouwen, want gewoonlijk zijn degenen die stelen ook dezelfden die liegen over dingen. Je zou voor hetzelfde geld een bankdirecteur kunnen vertrouwen, dat zou toch ook waanzin zijn ?
Men heeft mij altijd verteld dat kernfusie geen radioactief afval zou opleveren. Maar dat is volgens jou niet waar ? Het kan zijn dat degenen die het mij verteld hebben het fout hadden, natuurlijk. Het is al even geleden allemaal. Ik ben dus bereid dat deel van het verhaal te geloven.

Bokkerijder.

   

Beste Tsunami,

Ik dacht dat het neutronenprobleem in een tokamak zou worden opgelost door die neutronen te gebruiken voor het genereren van nieuwe brandstof, door ze te absorberen in een mantel van lithium.

Twee berichten van het alternatieve energiefront van de laatste week: Duitsland gaat het overschot aan electriciteit van windmolens omzetten in waterstofgas, dat dan gebruikt wordt voor de gasvoorziening. En stroom van zonnecellen is nu goedkoper dan stroom van energiecentrales, door de stijging van de brandstofprijzen.

   

Bokkerijder,

het is een terecht punt: olielobby's sponsoren onderzoek naar energiestudies en veel van wat er gezegd wordt in de energiewereld is niet te betrouwen. Het enige wat ik van mijn bron kan zeggen (Mackay, de link vind je hierboven) is dat hij genoeg kritische opmerkingen plaatst bij zijn verhaal, en dat het een goede basis is als je zelf een studie wilt doen van de energiemarkt. Zijn cijfers kunnen dus zeker verbeterd worden. Ik denk echter wel dat de basisopmerking dat "renewables must be nation-wide" zal blijven gelden (dwz dat ze een grote landoppervlakte moeten bedekken om in de energievraag van een land te voorzien).

Kweetal en Bokkerijder,

de warmte van neutronen wordt inderdaad gebruikt om een stoomcentrale mee aan te drijven, en dit via de mantel (ik durf niet zeggen of die van lithium is). Deze hoogenergetische neutronen zorgen er echter vanzelf voor dat de zgn. "first wall" van de mantel radioactief gemaakt wordt. Dat iemand vertelt dat er geen radioactief afval is in kernfusie komt omdat de fusiereactie zelf geen afval maakt (de standaardreactie vervalt in Helium kernen en neutronen bv.). Maar het materiaal waarop neutronen invallen reageert zelf ook - het materiaal van zo'n "first wall" zal dan ook geregeld worden vervangen en zal naar een geschikte bergingsplaats worden gebracht... vergelijkbaar met standaard kerncentrales.

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie