PEGIDA Vlaanderen, sofistisch bekeken

In de blog: De Neo-Cynicus reacties: 7 pdf print

Een sofistische benadering van het fenomeen 'PEGIDA Vlaanderen'. Indien u overigens over een meer inhoudelijke en minder sofistische positie wenst te lezen aangaande de notie van multiculturaliteit en diens verhouding tot humanistische en bijvoorbeeld islamitische levensbeschouwingen, men weze verwezen naar: Humanisme(n). Voorbij Marchel Gauchet's historische analyse van het individu

Ongeveer 5 jaar geleden, op 31 maart 2010, werd een lezing van Benno Barnard verstoord door luide uitspraken van jongeren in lange gewaden. Er kwam geen geweld bij kijken. De lezing werd afgelast. In een interview met HUMO (10/05/2010) beschreef Barnard het zelf als volgt:

HUMO:
"Waarom heb je besloten een lezing te geven onder de welluidende titel: 'Leve God, weg met Allah'?"**
Benno Barnard:
“Jurgen Slembrouck van de vrijzinnige dienst van de Universiteit Antwerpen organiseerde een reeks lezingen over 'De erfenis van de verlichting'. Hij vroeg me over het islamdebat te spreken. Ik zeg: 'Wie komt er op die lezingen af?' - 'Een stuk of vijftig middelbare vrijzinnigen.' Ik dacht, we zullen die vrijzinnigen eens wat jennen, en ik stel als titel voor: 'Leve God, weg met Allah'. De verlichting als uitloper van het christendom, dat idee. Ik had nooit gedacht dat er onder die vijftig vrijzinnigen één moslim zou zijn. Later heb ik vernomen hoe ze er toch op afgekomen zijn: aan de Universiteit Antwerpen heb je een opleiding tot imam. Díé studenten, leden van Sharia4Belgium, hebben de aankondiging voor mijn lezing gezien.”

Dit voorval was voor de Antwerpse universiteit de aanleiding om 3 maanden later, op 23 juni 2010, een nieuw debat te organiseren, nu onder de naam: 'Multiculturaliteit, vloek of zegen?' Er werden twee sprekers uitgenodigd: Tom Naegels (1975) en Wim van Rooy (1947). Naegels is een Vlaams schrijver en theatermaker. Van Rooy is publicist in allerlei media. Hij was dertig jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan zeven jaar als directeur van de Vrije Israëlitische School Yavne te Antwerpen.

Tijdens hun debat was er amper een moslim te zien tussen de voornamelijk hoger opgeleide Vlamingen. De twee heren, die nog nooit eerder live in debat traden, waren aan elkaar gewaagd. Hoewel het debat 'Multiculturaliteit, vloek of zegen?' luidde, spitste de discussie zich vrijwel direct toe op de problematiek rondom de islam. Onderstaand vind je grotendeels de samenvatting van het debat tussen Naegels en Van Rooy door Judith Nuijen:

"Naegels gaat allereerst in op het verwijt van Van Rooy om als provinciaals links afgeschilderd te worden. Hij erkent dat door de enigszins naïeve en politiek correcte linkse standpunten die in de jaren negentig hoogtij vierden, de problematiek rondom integratie genegeerd werd. Er bestond een idealistisch en rooskleurig beeld over de multiculturele samenleving, waardoor de overheid een aantal samenlevingsproblemen niet serieus nam. Vandaag de dag is er volgens Naegels echter een overdreven, tegenovergestelde reactie, een ware antithese.
Naegels bekritiseert bijgevolg de neiging om alle problemen rond moslims te reduceren tot extremen. Naegels pleit er voor om geïsoleerd over problemen te schrijven en hoopt op een genuanceerde blik van de Vlaming.
Van Rooy op zijn beurt zoekt de confrontatie op door Naegels met zijn thesis/syntheses-bewoordingen “een oude marxist” te noemen. Hij beroept zich telkens op zijn ruime kennis, zijn onderzoek in “het veld”, zijn vele reizen en zijn ontelbare gesprekken met moslims. Waar het kan kleineert hij zijn discussiepartner met uitspraken als “jij weet niks over de islam” en “Tom, toen was jij nog niet eens geboren”.
Het christelijke verlichtingsdenken, met de opvatting dat elke religie gelijk is, zit ons volgens Van Rooy in de weg. Van Rooy speelt met scherpe uitspraken als: “de islam gaat uit van moslims en niet-moslims”, en: “moslims willen onze cultuur kapotmaken.” Hiermee speelt hij duidelijk in op de angst van mensen.
“Moslims protesteren nooit als er iets gewelddadigs gebeurt in naam van hun godsdienst”, aldus Van Rooy. Gespreksleider Jurgen Slembrouck onderbreekt hem vervolgens en weerlegt deze stelling door het Barnard-voorbeeld aan te halen, waarbij veel islamitische organisaties openlijk afstand hebben gedaan van het incident.
De argumenten en verwijten over en weer tussen beide heren maken duidelijk hoe complex de problematiek is. Hoewel de standpunten van Naegels meer weloverwogen zijn dan die van Van Rooy, weten de meer extreme uitingen van Van Rooy de vinger wel vaak op de zere plek te leggen. Toch is hij duidelijk uit op provocatie. Door zijn versimpeling van de problematiek draagt hij weinig opbouwends bij aan de discussie."

Judith Nuijen sluit in eigen naam af met de woorden:

"De nood is hoog om openlijk over de keerzijden van de multiculturele samenleving te praten en te discussiëren. Onderbuikgevoelens moeten zeker geuit kunnen worden, maar uiteindelijk moeten we ook met elkaar samenleven. De genuanceerde en constructieve visie van Naegels biedt daar vooralsnog meer perspectief toe."

Tot zover de samenvatting van Nuijen. Zoals uit het bovenstaande fragment blijkt, ziet Van Rooy het christelijke verlichtingsdenken als een blokkering van zijn positie die gekant is tegen elke waardering van de islam. In zijn boek uit 2008, ‘De malaise van de multiculturaliteit’, kan men een concrete situering vinden van Van Rooy’s positie ten aanzien van wat hij identificeert met ‘christelijk verlichtingsdenken’.

Herinner, Barnard’s titel, ‘Leve God, weg met Allah'?, ontstond binnen de academische context omtrent de kwestie 'De erfenis van de verlichting'. In die zin kan men in het hoofdstuk ‘De verliezers van de moderniteit’ ditmaal Van Rooy’s mening lezen over dezelfde kwestie. Het is dan ook in dit hoofdstuk waarin het zogenaamde ‘christelijke verlichtingsdenken’ het doelwit is. Hierbij kijkt hij vooral naar twee professoren van de Leuvense universiteit, Rudi Visker en Herman De Dijn. Voornamelijk Visker moet het verduren.

Van Rooy:

"Hoe analyseert men de multiculturaliteit? Is het ‘gewoon’ een kwestie van het absoluut aanvaarden van de ander zoals levinasiaanse filosofen beweren? Roept hun betoog echter vaak niet meer duisternis op dan dat het verlicht, in alle betekenissen van dat woord? En is het niet dermate abstract dat de realiteit verdampt?
Het betoog van de Leuvense filosoof Rudi Visker is daarvan een voorbeeld: het staat bol van goede bedoelingen, het is gesofisticeerd en duizelingwekkend, het brengt het etnocentrisme in rekening, het wordt opgesierd met modieuze denkers en het is à la limite een versie van het christendom. Zijn soms duistere metafysische betoog over de multiculturaliteit en haar weerhaken kan voor een goed deel intuïtief wel worden ‘begrepen’, al voelt men tegen zijn gesprek met de grote postmodernen (Foucault, Derrida, Lacan en Lyotard) soms een grote weerzin opkomen, zeker wanneer hij spreekt over de structuur van de subjectiviteit zelf, het gedecentreerde ik en onze eigenheid.
Ik geef één voorbeeld van het mijn inziens onproductieve fumistische abracadabra dat ons in al zijn religieuze woordenkramerij, orakeltaal en dure omslachtigheid in fine nergens toe leidt: “De ervaring van het zelf is er een van ontreddering en ongemak – zij uit zich in een affectieve respons (angst, walging, woede, onzekerheid) op het andere van de Ander, een respons die mij verrast en toch iets met mij te maken heeft met datgene aan mij wat mij tot dit singuliere zelf maakt. Ik begrijp dat er naast mijn culturele patronen, nog andere zijn en ik heb afgeleerd die denigrerend te zien als iets dat nog niet het niveau heeft bereikt waarop ik mij zelf bevind. Ik begrijp dat de Ander iemand is die zoals ik een element nodig heeft om in zijn element te zijn: een wereld waarmee hij vertrouwd is, tradities, conventies en onderscheidingen, die aan de basis liggen van de praktijken die zijn leven tot een zinvol leven maken. En ik weet dat er niet altijd een vocabularium is dat zijn en mijn tradities en waarden tegen elkaar kan afwegen zonder een van ons geweld aan te doen.” Hier wordt de relatie tot – laten we duidelijk zijn – de allochtoon (de Fransen zullen het wat filosofischer over de ‘vreemdeling’ hebben) – op een vrij gecompliceerde wijze beschreven. Viskers analyse is op die manier én een truïsme én nonsens.
Uiteindelijk zal de moslim – maar nu verlaten we het veld van de filosofie – toch moeten kiezen tussen een liberaal-individualistisch wereldbeeld (mét Darwin bijvoorbeeld) of het fundamentalisme van zijn godsdienst (zonder Darwin). Dat proces zal met cultureel en intellectueel geweld gepaard moeten gaan, want van alle walletjes kan men nu eenmaal niet blijven eten.
De kritiek van denkers als Visker op de ‘extreme singulariteit’ van het individualisme (net zoals op het extreme singularisme van het fundamentalisme) zal hen er niet van vrijwaren het door hen geïncorporeerde comfortabele en zwevende denken ooit eens te moeten verlaten, althans als ook zij op een dag een keuze willen maken die niet op een fumistische enerzijds-anderzijds-filosofie is gestoeld.
Filosofen als Visker (of De Dijn) hebben vaak een ongrijpbare manier van spreken. Zij geven aan hun katholicisme een postmoderne draai en op die manier blijven ze in wezen even ongrijpbaar als de kerk altijd al is geweest. “Maar genoeg… “ zou Herr Peeperkorn in Thomas Manns roman De Toverberg gezegd hebben waarna hij als vanouds voortging met zijn onsamenhangende gestamel in volzinnen die nooit af werden gemaakt, maar die toch ons gemoed konden opluchten. Rudi Visker als Herr Peeperkorn dus: het is mooi, stichtelijk en in Viskers geval erg christelijk, maar we schieten er weinig mee op.”

Bovenstaande verscheen dus in 2008. Erna ontstond de Barnard-rel in maart 2010, gevolgd door het debat tussen Naegels en Van Rooy in juni 2010.

Vijf jaar later, 20 januari 2015:

Wim Van Rooy is de nieuwe woordvoerder van Pegida Vlaanderen. Pegida is een extreem-rechtse en racistische burgerbeweging die protesteert tegen de islam. Hij vervangt de vorige woordvoerder van Pegida. Die vorige woordvoerder was Hans Dubois. Dubois was vroeger actief bij de extreem-rechtse organisatie Voorpost. De nieuwe woordvoerder, Wim Van Rooy, is de vader van Sam van Rooy. Sam Van Rooy werkt voor het Vlaams Belang. Eerder werkte hij ook voor Geert Wilders. Zowel Sam Van Rooy als Wim Van Rooy blinken uit in hun vijandige houding tegenover de islam. Zij schreven ook samen een boek over de islam. In een interview (met de website Apache.be) zegt Wim Van Rooy bijvoorbeeld dat er geen enkele dialoog met de islam mogelijk is. In hetzelfde interview stelt Van Rooy dat hij geen oplossingen ziet: “Het is te laat. De politiek correcten hebben het te ver laten komen. Er is simpelweg geen oplossing meer.” Hiermee lijkt de woordvoerder van Pegida te beweren dat er enkel nog een open oorlog mogelijk is met de islam.

Tenslotte wil ik – als enigszins Leuvense filosoof – de nadruk leggen op 4 elementen (A-D) die zich reveleerden als relevant in dit hele verhaal. Tenslotte geef ik arrogant zo kort als mogelijk een suggestie. Wat je ermee opschiet? Dat moet je zelf uitmaken.

A. Inhoudelijke incorrecties

Voor Van Rooy is de Ander “- laten we duidelijk zijn – de allochtoon”. En wat verder is die, al te klaar en onderscheiden, invulling al verworden tot “de moslim” die moet kiezen om deel te zijn van de westerse cultuur.

Hiermee miskent Van Rooy, ten eerste, de idee dat de Ander net niet louter gekoppeld is aan het onderscheid tussen allochtonen/autochtonen, maar ook steevast verankerd zit in de bredere, postmoderne religiositeit van gedecentreerde subjectiviteit en diens verwikkeling in een dominant liberale en zogezegd seculiere samenleving. Aldus Visker’s weerwoord, mijn inziens.

Ten tweede, miskent Van Rooy - in dezelfde frase waarin hij ‘de Ander’ reduceert tot ‘de allochtoon’ en vervolgens reduceert tot ‘de moslim’ - dat er een keuze moet gemaakt worden door de Ander, een keuze die diens religiositeit echter net miskent. Aldus De Dijn’s weerwoord, mijn inziens.

Voor een ondersteuning van deze inzichten, naar mijn bescheiden mening, gelinkt aan het denken van Visker en De Dijn, zie: Vechten voor Syrië: hypocriete provocatie en/of mislukte symbolisatie?.

Tenslotte wil ik nog opmerken dat Van Rooy’s kritiek aangaande het fumisme (= het verdacht hanteren van een sociolect door socio-professionals) van het Leuvense denken, mijn inziens, wel ergens hout snijdt, maar dat Van Rooy die besloten context als taalspel niet ervaart als wat die typisch Leuvense filosofie van de relevantie en revelatie mogelijk maakt én - niet onbelangrijk - eventueel ook kritisch ter verantwoording kan brengen (zie hiervoor: H. De Dijn, 'In de greep van het symbolische. Een inleiding in de filosofie van Arnold Burms'. Dit is dan ook een wederwoord dat Arnold Burms mijn inziens zou geven.

In termen van het foucaultiaanse criterium dat ik in mijn ‘Wat is de rol van de verwoording in de genealogie van de psychoanalyse?’ ontwikkelde, ditmaal toegepast op dit zogenaamde fumisme van het Leuvense denken, zou ik bovenstaande alinea verwoorden als volgt: in de mate dat het besloten taalspel een min of meer verantwoord instrument is, kan er geen sprake van fumisme zijn, maar van een kwetsbare, dialogische pedagogie inzake symboolgevoeligheid. In de mate dat het echter veeleer een onbewuste strategie van de begeerte betreft, kan er inderdaad sprake zijn van 'ivoren-toren-academisme'. Naar mijn beleving is dit laatste echter grotendeels en meestal niet het geval. (Eerlijkheidshalve moet ik ook opmerken dat de beslotenheid van het taalspel eigen aan het Leuvense denken, sinds de studiedag 'Filosofie en nieuwe media' een uitbreiding kreeg via Facebook, webvideo's enz. Wat geeft dat te denken? Dat is voor een andere keer...)

B. Kehre

In een ander interview, gepubliceerd op het Vlaamsgezinde Doorbraak.be vertelt Van Rooy over zijn bekering tot een rechtsradicale positie en de rol van zijn zoon daarbij:

Doorbraak:
Vanwaar die zwenking toen? Midlifecrisis? Of het cliché ‘Wie niet jong is en niet links, heeft geen hart, en wie niet oud is en niet rechts, heeft geen verstand’?
Van Rooy:
‘Ja. Ik denk dat dit cliché voor mij wel opgaat. Dat is vooral te danken aan mijn kinderen. Toen mijn zoon Sam twaalf was, schreef hij een boek en kwam daardoor nogal in de belangstelling van de media. De reacties daarop waren in de pers nogal minachtend, ook vanuit de linkerzijde. Sam vertelde ook navrante zaken die zich voordeden met allochtonen in zijn school. Op dat moment ben je geneigd – en dat is pedagogisch het slechtste wat je kunt doen, ik ben dus blijkbaar een heel slecht pedagoog – om daartegen in te gaan. En dan zei ik aan mijn twaalfjarige zoon “Wat je zegt, klopt niet”. Ik legde mijn abstracte linkse overtuiging op de leefwereld van die kleine en zei hem dat het niet juist was, wat hij vertelde. Terwijl zijn leefwereld bestond uit dingen die hij meemaakte met allochtonen. Als ik dan naar de school ging en daarover praatte, merkte ik dat de mensen er niet vrijuit hun gedacht konden of wilden zeggen. Dat viel me wel op. En dus ben ik dingen beginnen opzoeken en zo ben ik bij de islam terecht gekomen. Dat was toen Sam twaalf was en hij is er nu 29. Ik ben dan ook de Arabische cultuur gaan bestuderen om als studax de islam beter te begrijpen.’

C. Pedagogie?

Ook merk ik op dat Van Rooy dertig jaar werkzaam was in het onderwijs, waarvan zeven jaar als directeur van de Vrije Israëlitische School Yavne te Antwerpen. Terwijl hij zich overigens schuldig voelt als een ‘slecht pedagoog’.

D. Tekstverslaving

In het voornoemde interview van Doorbraak met Van Rooy is het mijn ziens opvallend hoe doorheen het hele interview talloze ‘founding fathers’ uit de literatuur worden aangehaald, de man kan blijkbaar niet zonder tekst. Voor mijn hoogst eigenzinnige interpretatie van zulk een tekstverslaving zie: 'De pharmacologie van het subject'.

Inhoudelijke incorrecties, vader-zoon-relatie, Israëlitische pedagogie en tekstverslaving. Vier elementen die ik suggereer als relevant naar aanleiding tot een al dan niet meespelen in de angst voor islam. Voer voor deconstructie zou ik zo zeggen. Zegt voor mij genoeg. Voor anderen misschien niet(s).

Met vriendelijke groet,

De Neo-cynicus

aka

Andreas Lauwers

Bronnen:

Humo

Verrekijkers

Doorbraak

Van Rooy, W. 'Malaise van de multiculturaliteit', pag. 341-342, 2008.


Tags
geen tags

Reacties (7)

   

Wat doe je met een heleboel aardige mensen, die uit zichzelf geen vlieg kwaad zouden doen, maar die op de ene of de andere manier een ideologie, een religie, een denkraam aanhangen dat middeleeuws, barbaars, gewelddadig, vrouw- en homo-onvriendelijk, racistisch - vul zelf maar in - is?

Meer bepaald: wat doe je met die aardige mensen, die uit zichzelf geen vlieg kwaad zouden doen maar die om de ene of de andere reden die ideologie, die religie of dat denkraam beschouwen als een fundamentele bouwsteen van hun zgn. "identiteit"?

Overigens: als de lezer nu denkt dat ik met religie, ideologie, denkraam etc. de islam bedoel, dan heeft z/hij de vraag niet goed begrepen.

(Die heilige "identiteit"!!
Een recente uitvinding.
Ik ben oud genoeg om de uitvinding van de seksualiteit meegemaakt te hebben.
In Vlaanderen ongeveer in de jaren zestig ingevoerd door Jos Van Ussel en Jaap Kruithof, meen ik. Toen deze zgn. seksualiteit mijn kleine dorp bereikte, zat ik helaas al in de puberteit. Jammer, ze lijkt me wel boeiend als ik erover lees in de wachtkamer van de tandarts, die seksualiteit.

Enfin, als je denkt dat je alles gehad hebt, is er nieuwe uitvinding.
De identiteit!!

Als ik er over lees in de wachtkamer van de tandarts, lijkt het me wel interessant, een identiteit hebben. Maar opnieuw is ze voor mij te laat in Vlaanderen gearriveerd. Ik moet het zonder doen. Ik vermoed dat je in Haspengouw en de Westhoek nog dorpen hebt met water, gas, elektriciteit - maar seksualiteit noch identiteit. Vreemd, want zelfs de krenterigste vent kan zich kosteloos een identiteit verwerven.)

   

Alles goed en wel, maar als je jezelf een identiteit toekent, waarom moet je die een ander dan ontzeggen, zoals die moslimfundamentalisten doen? Is je identiteit niet juist dat wat je onderscheidt van anderen? Ieder persoon heeft een andere levensweg, en om die te kunnen volgen, moet je zijn identiteit kennen. Dus als ik mezelf een identiteit toeken, moet die van anderen daar noodzakelijkerwijs van verschillen.

   

Beste Kweetal,

Wat me enigszins stoorde aan het overzicht dat de Neo-Cynicus maakte, is dat er zo vaak sprake is van "de Ander" - van identiteit dus. Spreken over "de Ander" is ook zeggen: zo ben ik niet. Mijn identiteit is anders dan die van de Ander, ik onderscheid mij van de Ander.

Wat ik met mijn reactie wilde vragen is eigenlijk dit: is het niet beter dat we ophouden met de problemen (en de voordelen) van de multiculturele samenleving te analyseren in termen van identiteit?

Ik blijf erbij dat het begrip identiteit relatief nieuw is. Het zou heel aardig zijn om eens te analyseren, bijvoorbeeld aan de hand van krantenknipsels, wanneer vrouwelijke moslims plots massaal begonnen te beweren dat het dragen van een hoofddoek een element van hun identiteit is. Ik denk, eerlijk gezegd, dat men hen dat heeft moeten vertellen. Op dat punt verschillen ze overigens niet van mijzelf. Het is van een socioloog dat ik ooit heb vernomen dat mijn consumptiepatroon een manier is waarmee ik aan mijn identiteit gestalte geef. Voorheen dacht ik dat ik mijn espressomachine gekocht had omdat ik graag espresso drink.

Misschien zouden we bewegingen als Pegida etc. de wind uit de zeilen kunnen nemen als we gewoon ophielden met dat identiteitsgedoe. Al die analyse in termen van "de Ander" geeft hen de munitie die ze zoeken: iets waartegen ze zich kunnen afzetten.

Ook voor de zgn. nieuwe Belgen, nieuwe Nederlanders, allochtonen etc. lijkt me dat identiteitsgedoe niet bepaald een voordeel. Eens je jezelf overtuigd hebt dat die hoofddoek een element van je identiteit is, en je dat voldoende hardop gezegd hebt, zit de discussie vast. Je hebt van jezelf "de Ander" gemaakt, net wat Pegida etc. nodig heeft.

Neem een concrete vraag: kan iemand die de overheid vertegenwoordigt opzichtige symbolen van zijn of haar religieuze overtuiging dragen? Of moet de overheid altijd neutraal zijn?

Dat is een moeilijke vraag, die onder meer een analyse van het symbool in kwestie vraagt. Ik vermoed dat de Neo-Cynicus het met mij eens is als ik stel dat de betekenis van symbolen geen eigendom is van één persoon. Die betekenis is een beetje eigendom van iedereen, niet alleen van de religie in kwestie maar ook van de rest van de samenleving die deze religie niet aanhangt. Maar iemand die zegt: "Dat symbool is een constitutief element van MIJN identiteit" (of van mijn IDENTITEIT) privatiseert dat symbool, en maakt een gesprek erover bij voorbaat nagenoeg onmogelijk. Je kunt geen discussie meer hebben over de vraag hoe levensbeschouwelijk neutraal een overheid moet zijn.

Ironisch genoeg reduceert die persoon met zijn privatisering dat symbool meteen tot het niveau van de espressomachine in mijn keuken. Maar dat is een andere discussie.

   

Wat de hoofddoek betreft, het volgende:

Jullie kennen ongetwijfeld allemaal het verhaal van Diam's, de franse rapper.

https://www.youtube.com/watch?v=OC2R5fvJsxo

Van haar kun je toch echt moeilijk beweren dat de sluier haar door anderen is aangepraat.
Vier jaar lang uit de running, op het randje van zelfmoord. Ze weet cum suis hoe dat zo is gekomen, er is geen ander aan te pas geweest.

https://www.youtube.com/watch?v=bjhImeqh04A

   

De slam kwam oorspronkelijk van canada of ergens aan de grens daarvan, het is de omgekeerde 'rap', het gaat niet om de ruis, niet de sluier, de muziek, het gaat enkel om de witjes tussen woorden.
Zo is mijn enige liefde, de liefde voor de witjes tussen mijn eigen woorden. Als een groot ziek lichaam fluister ik de witjes als een fou tussen de harde woorden door. Le grand corps malade, il vient de loin, balanceerde aan het randje van de dood na een duikongeval, liet haast het leven in dat koude water, maar hij wist zich aan de kant te trekken om zich de rest van zijn leven aan de slam te wijden.

https://www.youtube.com/watch?v=RcxRMikZrbY

Voor le grands corps malde is het niet langer de slam en niet de i-slam maar de e-slam.
De witjes tussen zijn woorden plaatsen de kippa in de moskee, plaats Diam's nieuwe strijd als vlooienbeten tussen de vlaamse en duitse Pegeda strijders. Meer dan dat is er niet.

Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans l’orage, celui des dieux, celui des hommes
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes

"het grote zieke lichaam"

   

Hallo allen,

Ik bevind me momenteel in Brazilië en kan niet reageren (ik typ dit vanop mijn gsm). Tegen maart kan ik reageren.

Alvast bedankt voor de bijdragen,

Mvg,
De Neo-Cynicus
aka
Andreas Lauwers

   

Hallo,

Ondertussen ben ik terug en reageer dra.

Mvg,
De Neo-Cynicus
aka
Andreas Lauwers

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie