Hoofddoeken - nog dit

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 269

N

adat ik een blog schreef over hoofddoeken met de strekking dat de meerderheid van moslima's moderne vrouwen zijn die geen hoofddoek dragen, werd ik zowaar voor racist uitgescholden. Alsof een hoofddeksel een rassenkenmerk is. Naderhand stootte ik op dit interessante artikel in the Guardian van de shia moslima Yasmin Alibhai-Brown, een links-liberale, feministische en anti-racistische auteur. Ter aanvulling en ter vergelijking.

Boeken ter herinnering aan de vergetelheid

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 23

Een verwoording van de rol van een cultuur van het boek in de moderne maatschappij vanuit een denken over het schrijven en lezen van niet-gedeelde boeken, zonder de wens een cultuur van herstel te legitimeren.

Dit artikel formuleert ondermeer een bedenking inzake de stelling dat ondernemers door hun hang tot disruptie behept zijn met een religieuze waanzin. Volgens een bepaald auteur zouden ondernemers namelijk veeleer een voorbeeld moeten nemen aan de waanzin van de kunstenaar en die religieuze waanzin achterwege laten. (Zie hiervoor: L.H. (30/08/2016): Kunstenaars en zakenmannen: twee kanten van dezelfde medaille?).

Enerzijds ga ik akkoord met zijn stelling dat ondernemers met hun disruptieve geest vergelijkbaar zijn met mensen die gedreven zijn door religieuze waanzin of de waanzin van de kunstenaar. En het is zeker zo dat er een overgang mogelijk is tussen beide vormen van waanzin. (Zie hiervoor mijn: Overpeinzingen bij de overgang, onderaan).

Anderzijds ...

De statistische aard van de natuur

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 94

D

e wetenschap van de 19e eeuw leefde in de schaduw van Newton. De natuur werd geïdealiseerd als een machine, een mechanisch klokwerk dat liep volgens onwrikbare wetten. Nieuwe ontdekkingen werden in "natuurwetten" gegoten. Een natuurwet beschrijft bepaalde fenomenen zo nauwkeurig mogelijk, maar zegt niet waarom deze fenomenen zich voordoen. Newton schreef "wetten" die de zwaartekracht beschreven, maar sprak niet over oorzaken. Daarvoor moesten we wachten op Einstein.

Dat had je gedacht! - Brein, bewustzijn en vrije wil (Marc Slors)

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 574

M

arc Slors, hoogleraar cognitie-filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, schreef dit boek met de vraag in gedachten wat we aanmoeten met de resultaten van het neurowetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia. De ondertitel "Brein, bewustzijn en vrije wil in filosofisch perspectief" dekt daarom niet helemaal de lading. Slors wil vooral kritisch zijn over wat we bedoelen met vrije wil. Het is een moeilijke maar vruchtbare evenwichtsoefening geworden. Vooral het gedeelte over het bewustzijn en het zelf, waarover toch wel veel verwarring bestaat, is verhelderend.

De limieten van de markt (Paul De Grauwe)

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 17

P

aul De Grauwe is een internationaal vermaard topeconoom en docent aan de London School of Economics. In "De Limieten van de Markt - de slinger tussen overheid en kapitalisme" werpt hij een helder licht op ons marktsysteem, hoe het werkt, en onder welke voorwaarden het stopt met werken. Zijn conclusies verschillen nogal van wat pers, politiek en bedrijfsleven beweren wanneer ze ondernemers opvoeren als economische deskundigen.

Waarom geluk zich niet laat dwingen (pleidooi om ongelukkig te mogen zijn)

Geplaatst door: Porphyrios op Porphyrios reacties: 121

In de oudheid betekende vrijheid burgerschap en burgerschap betekende democratische participatie in de macht. In de moderne tijd is het een illusie voor de gewone burger te denken dat hij politieke invloed kan uitoefenen: zijn vrijheid is zijn recht met rust gelaten te worden door een overheid die zich door middel van politie en moderne technologie met alle details van het leven van elke burger wil bemoeien (vroeger waren alle ogen gericht op de koning; in de moderne tijd keerde zich dat om en heeft men de politie ingevoerd als alom aanwezige ogen en oren van de koning). Maar de totalitaire neiging van de moderne Staat laat zich hooguit afremmen maar niet stoppen: het probeert zich in onze tijd te legitimeren door een ‘goede’ totalitaire Staat te zijn die ervoor zorgt dat elke burger een inkomen en - door alle nieuwste wetenschappelijke en technische inzichten - in toenemende mate ook gezondheid en ...

Bellingcat en de media

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 13

I

n 2003 presenteerde Colin Powell, VS-buitenlandminister onder George W. Bush, voor de VN-veiligheidsraad de door de CIA vervalste bewijzen dat Irak beschikte over massavernietigingswapens. De westerse pers verspreidde het bedrog als gesneden koek, en leverde zo haar bijdrage aan de dood van honderdduizenden onschuldigen, en aan een nooit meer eindigende stroom vluchtelingen.

Hoofddoeken

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 167

Het is zonder meer interessant te zien hoe hoofddoeken evolueerden van de oudste beschermende kledij van arme boeren tot een teken van rangorde, gepredikt door alle autoritaire religies. Hoofddoeken zijn voor veel mensen het symbool geworden van de islam, en dat klopt niet. Ze zijn het symbool bij uitstek van seksuele ongelijkheid, doorheen culturen, werelddelen en religies.

De chimaera's komen

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 43

Vanaf volgend jaar zal (ook) het National Health Institute (VS) voor het eerst het maken van chimaera's subsidiëren. Dat betekent niet dat er op dit ogenblik niets aan gedaan wordt. Zo heeft dr. Nakauchi van Stanford University een twintigtal schaap-mens en varken-mens embryo's tot ontwikkeling gebracht en in leven gehouden tot de 28 dagen toegelaten door de ethische commissie van de universiteit. Nu is dr. Nakauchi een van de onderzoekers die aandringt op versoepeling.

Nogmaals: feilbare wetenschap

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 206

In een moderne democratie moet de burger weten wat wél en wat niet verwacht mag worden van het wetenschappelijk bedrijf. Onvoorwaardelijk vertrouwen in "de wetenschap" alsof het een nieuw geloof is, ondermijnt de moderne samenleving waar burgers zich een mening moeten vormen. In dit blog wil ik het niet hebben over "de wetenschap", een ideaal waaraan men gratis allerlei mooie eigenschappen kan toedichten, om vervolgens alle problemen onder de mat te vegen met "dat is geen échte wetenschap". We hebben het hier over het echte leven.

Dit is de heruitgave van een blog die gepubliceerd werd op 30 maart 2013. Ik meen dat ze weer relevant is nu opnieuw gepleit wordt voor een "wetenschappelijke" moraal. De video van Harris illustreert de gevaren, die verderop in commentaren van ernstige wetenschappers onderlijnd worden.

Over verandering

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 205

Als mensen schijnbaar willekeurige beweringen uiten zonder de bredere contekst te zien waarin hun uitspraken passen, kan dat tekort slechts in een metabeschouwing aan het licht gebracht worden. Ik heb altijd een gezonde afkeer gehad van metadiscussies, omdat ze bijna altijd een middel zijn om de argumenten die ter tafel te liggen te ontlopen. Maar hier is geen andere uitweg: er is iets ernstig mis met wat er ten huize filosofie.be op tafel ligt.
Wat volgt zal door sommige personen allicht als een persoonlijke aanval gevoeld worden, maar ik verzoek iedereen te begrijpen dat ik me niet op personen richt, wel op de ideeën die ze, naar eigen keuze, aannemen en verkondigen. . Ook als dat persoonlijke ideeën zijn, mogen die tegengesproken worden in het soort samenleving dat ik voorsta. Dus beter dan je gekwetst te voelen terwijl je niet op je persoon aangesproken wordt, is het je gedachten even ...