Siger

Over de ethiek van de seculiere samenleving

Ik denk dat een samenleving erop gericht moet zijn burgers zo vrij en gelukkig te laten leven als mogelijk, door systematische samenwerking van vrije individuen op die gebieden waar samenwerking nodig is - dus een democratisch bestel. Ik voel me een beetje links en zelfs socialist, maar gebruik die woorden niet omdat ze met hele of halve bibliotheken meningen komen die ik helemaal niet hoef te delen of te verantwoorden.

Democratie is meer dan stemrecht alleen. Ze vereist ook algemeen onderwijs en gelijkberechtiging van elk individu. Groepen hebben geen rechten!

Eenmaal zo'n democratie bestaat, moet ze streven naar afbraak van grenzen en legers, en werken aan de opbouw van een efficiente, democratisch gecontroleerde politiemacht.

In zo'n democratie zorgt de overheid voor onderwijs, rechtspraak, gezondheidzorg, wetenschappelijk onderzoek, veiligheid. Daarbij wordt ze steeds gecontroleerd door de burgers.

Ik denk dat de vrije markt zoveel mogelijk moet werken, maar slechts efficient kan zijn als er controle is, en ze ondergeschikt is aan de democratische overheid.

Mijn “nickname” is een hommage aan Siger van Brabant (meer over Siger van Brabant zie blog.)


FILOSOFIE EN ETHIEK


Regelmatig wordt me gevraagd wat sommige van mijn blogs met filosofie te maken hebben. Dat zijn lezers die filosofie verwarren met zweven, losfietsen, vaagheid en woewoe. Ah ja, en ik was de diepere gedachten over God bijna vergeten.

Voor mij en zowat alle filosofen is ethiek een belangrijk onderdeel van de filosofie.

Niemand hoeft het met me eens te zijn of mijn blog te volgen, maar wie dat doet zal doorlopend geconfronteerd worden met kwesties die verband houden met de menselijke conditie en met wat mensen doen met elkaar. Wie dat geen filosofie vindt, is niet op de hoogte van het werk van heel veel filosofen.

Zie het archief van mijn huidige blog (http://www.sigervanbrabant.be/blog) voor meer verduidelijking.


MISPLAATSTE REACTIES


Het doel van mijn blogs is in de eerste plaats gelezen te worden. Uiteraard is commentaar steeds welkom, maar die moet wel over het onderwerp van het blog gaan, en kritiek dient een redelijke onderbouwing te bevatten. reacties die hier niet aan voldoen worden zonder verdere poespas verwijderd. Zo blijft het leuk voor iedereen.


lees meer Siger

Bellingcat en de media

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 2

I

n 2003 presenteerde Colin Powell, VS-buitenlandminister onder George W. Bush, voor de VN-veiligheidsraad de door de CIA vervalste bewijzen dat Irak beschikte over massavernietigingswapens. De westerse pers verspreidde het bedrog als gesneden koek, en leverde zo haar bijdrage aan de dood van honderdduizenden onschuldigen, en aan een nooit meer eindigende stroom vluchtelingen.

Hoofddoeken

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 148

Het is zonder meer interessant te zien hoe hoofddoeken evolueerden van de oudste beschermende kledij van arme boeren tot een teken van rangorde, gepredikt door alle autoritaire religies. Hoofddoeken zijn voor veel mensen het symbool geworden van de islam, en dat klopt niet. Ze zijn het symbool bij uitstek van seksuele ongelijkheid, doorheen culturen, werelddelen en religies.

De chimaera's komen

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 32

Vanaf volgend jaar zal (ook) het National Health Institute (VS) voor het eerst het maken van chimaera's subsidiëren. Dat betekent niet dat er op dit ogenblik niets aan gedaan wordt. Zo heeft dr. Nakauchi van Stanford University een twintigtal schaap-mens en varken-mens embryo's tot ontwikkeling gebracht en in leven gehouden tot de 28 dagen toegelaten door de ethische commissie van de universiteit. Nu is dr. Nakauchi een van de onderzoekers die aandringt op versoepeling.

Nogmaals: feilbare wetenschap

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 190

In een moderne democratie moet de burger weten wat wél en wat niet verwacht mag worden van het wetenschappelijk bedrijf. Onvoorwaardelijk vertrouwen in "de wetenschap" alsof het een nieuw geloof is, ondermijnt de moderne samenleving waar burgers zich een mening moeten vormen. In dit blog wil ik het niet hebben over "de wetenschap", een ideaal waaraan men gratis allerlei mooie eigenschappen kan toedichten, om vervolgens alle problemen onder de mat te vegen met "dat is geen échte wetenschap". We hebben het hier over het echte leven.

Dit is de heruitgave van een blog die gepubliceerd werd op 30 maart 2013. Ik meen dat ze weer relevant is nu opnieuw gepleit wordt voor een "wetenschappelijke" moraal. De video van Harris illustreert de gevaren, die verderop in commentaren van ernstige wetenschappers onderlijnd worden.

Over verandering

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 195

Als mensen schijnbaar willekeurige beweringen uiten zonder de bredere contekst te zien waarin hun uitspraken passen, kan dat tekort slechts in een metabeschouwing aan het licht gebracht worden. Ik heb altijd een gezonde afkeer gehad van metadiscussies, omdat ze bijna altijd een middel zijn om de argumenten die ter tafel te liggen te ontlopen. Maar hier is geen andere uitweg: er is iets ernstig mis met wat er ten huize filosofie.be op tafel ligt.
Wat volgt zal door sommige personen allicht als een persoonlijke aanval gevoeld worden, maar ik verzoek iedereen te begrijpen dat ik me niet op personen richt, wel op de ideeën die ze, naar eigen keuze, aannemen en verkondigen. . Ook als dat persoonlijke ideeën zijn, mogen die tegengesproken worden in het soort samenleving dat ik voorsta. Dus beter dan je gekwetst te voelen terwijl je niet op je persoon aangesproken wordt, is het je gedachten even ...

Dialoogschool, identiteit en symbolisme

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 60

Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs in België, wil van de term 'katholieke dialoogschool' een sterk merk maken. De katholieke scholen moeten andersdenkenden met open armen ontvangen en ze van alle (religieuze) gemakken voorzien. Hoofddoeken, bidden, rituelen, ramadan, noem maar op, er moet voor alles ruimte zijn in het katholiek onderwijs. Die open armen, dat is eerst echt katholiek, meent Boeve. Sinds gisteren weten we dat de katholieke schooldirecties het met hem eens zijn. En dat is bijzonder triest.

Bronnen van kennis: China

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 24

Hoe China gedacht en gewaardeerd werd wisselde sterk in de loop van de geschiedenis. Gedurende een groot deel van de Verlichting, en vooral tijdens de regering van Kang xi (1662-1722) werd China bewonderd in Europa. Verlichtingsdenkers correspondeerden ijverig met de jezuïeten die China bezochten. Het confucianisme was een centraal thema in deze uitwisselingen.

Big Pharma

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 38

We leven in een tijd van explosieve massificatie, steeds snellere massavorming. Dat gaat van mensen, bijvoorbeeld het publiek bij evenementen of slachtoffers van geweld, tot gewone dingen zoals voedselblikjes en telefoons. Er wordt wel eens gezegd dat als een kind gevraagd wordt waar melk vandaan komt, het niet antwoordt "koe" maar "supermarkt". En het kind heeft enigszins gelijk. Industriële bedrijven zijn de nieuwe tempels.

Terreur in Brussel: wat te doen

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 58

In de nasleep van de gruwelijke aanslagen in Brussel valt op hoe dikwijls je de verzuchting hoort dat er niets te beginnen valt tegen zo'n wandaden. Je hoort het van gewone mensen bij straatinterviews, bij ministers, politiemensen en specialisten. Op het terrein slaat men terzelfder tijd aan het fouilleren van duizenden mensen die publieke plaatsen binnen en buitengaan en worden opnieuw kwetsbare massa's wachtenden veroorzaakt, die op hun beurt onbeschermd zijn voor de volgende aanslag. Net zoals massa's op treinen, in theaters, in drukke straten en pleinen.

De sluizen van de vluchtelingenstroom

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 0

Op een ochtend in de herfst van 2012 reed ik over een brug van de Haute-Meuse en beleefde een Magritte-moment. De brede, machtige Maas was leeg. Al het water was er uit, alsof een lek in de bodem was geslagen of een afvoerstop was uitgetrokken. Ik zag nog twee plasjes met eenden, het stoffelijk overschot van een regenscherm en een vormeloos visserszitje. In Dinant, zo bleek later, had men op de bodem een auto gevonden, en ter hoogte van Hastière kwam een nooit vermist lijk aan de oppervlakte. Maar over het algemeen was de kiezelbodem zo zuiver als het water. Gedurende enkele weken konden we wandelen en fietsen in de bedding, en eilandjes zoals l'île d'Amour verkennen. Dit is de wondermooie vallei van de Hoge Maas, waar Arthur Rimbaud en Felicien Rops leefden, waar Baudelaire en Georges Sand graag verbleven en de kunstenaarskolonie van Anseremme furore maakte. Maar ...

Vanwaar het kwaad (2)

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 1

Na de experimenten van Milgram en Zimbardo, beschreven in mijn blog "Vanwaar het kwaad" (zie box) volgde een periode van verder onderzoek en theoretische bezinning. Wetenschappelijke begrippen als "sense of agency" en "social identity" werden uitgewerkt en leidden tot nieuwe experimenten die trachtten een beter licht werpen op de vraag wanneer en waarom mensen kwaad aanrichten. Simplistische beweringen als "we zijn allemaal moordenaars" of "oorlog zit in onze genen" kunnen we nu eindelijk achter ons laten. Het blijkt, in lijn met het moderne mensbeeld, dat we omstandigheden, en daarmee ons zelf, kunnen overwinnen en veranderen - als we dat willen.